Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


13.03.2011.

 

Sve�ani koncert u povodu 20 godina djelovanja
AZ "Vladimir Prelog" iz Zagreba

Kao �to je bilo najavljeno, Sve�ani koncert u povodu 20. obljetnice djelovanja Akademskog zbora Vladimir Prelog odr�an je 5. o�ujka 2011. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. U punoj dvorani me�u publikom su bili i rektor Sveu�ili�ta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeli�, te ve�i broj dekana ili predsjednika alumni dru�tava pojedinih fakulteta Sveu�ili�ta u Zagrebu.


Nakon �to je na po�etku publiku pozdravio pro�elnik Zbora Kruno Kova�evi�...


... koncert je po�eo programom Seniora i sje�anjem na prve dane Zbora

U prvom dijelu koncerta kratkim su se programom, pod vodstvom dirigenta Marka Rogoši�a, predstavili pjeva�i koji su nastupili na prvom koncertu zbora, 15. prosinca 1991., i tako podsjetili slušatelje na skladbe uvje�bane na po�etku rada zbora. Prva skladba, Ave Mara I. pl. Zajca bila je posve�ena prerano umrlim �lanovima zbora. Ostale skladbe bile su popularne dalmatinske More moje i  Ako si pošla spat (obr. D. Fio), vesele Me�imorje i Zdravi bili ded i baka (obr. E. Cossetto), te popularna Popevke sem slagal (V. Paljetak). Publika je odli�no primila nastup zborskih Seniora i zahvalila im srda�nim pljeskom.


Akademski zbor Vladimir Prelog pod ravnanjem dirigentice Ive Juras

Uslijedio je program sadašnjeg sastava Zbora pod ravnanjem dirigentice Ive Juras. U prvom, ozbiljnom dijelu, izvedene su skladbe Exultate justi (L. da Viadana), O Magnum Mysterium (T. L. de Victoria),  Ave verum corpus (W. A. Mozart). U ovoj je skladbi za klavirom bila Jasna Vorkapi�-Fura�. Uslijedila je Molitva (F. Dugan), Bogorodice, djevo, radujsja (S. Rahmanjinov), Svrši stopi moje (K. Odak, za klavirom: Jasna Vorkapi�-Fura�), Bogorodice, djevo (A. Pärt), Vo�ka poslije kiše (A. Markovi�), dok je posljednja skladba prije pauze bila afri�ka pjesma naroda Zulu, Kumbayah (obr. i solo  Iva Juras).


Zaslu�eni pljesak publike na kraju prvog dijela programa

U nastavku je zbor izveo popularniji i veseliji program, pokazav�i da ima vrlo �irok repertoar i da �lanovi nisu uvijek preozbiljni, kako su im prijatelji nekada spo�itavali.

Kako je koncert odr�an dva dana prije poklada, zapo�eo je s francuskom renesansnom veselom pjesmom Tourdion, nepoznatog autora. Odmah u nastavku uslijedili su Capricciata i Contrappunto bestiale alla mente (A. Banchieri), April is in my Mistress' Face (T. Morley), francuska šansona Plaisir d'amour (G. Martini), pa afri�ka iz plemena Zulu Siyahamba, te odmah potom Pokare kare, maorska s Novog Zealanda. U ovoj su pjesmi solisti bili Antonija Ivkovi�, sopran i Ivan Martin�i�, tenor. Uslijedila je još jedna dinami�na i ritmi�ka pjesma iz Afrike, Aya ngena, u kojoj su solisti bili Iva Juras, sopran i Krešimir Oreški, djemba.

Koncert je ulazio u završnu fazu s tri dalmatinske pjesme Sokoli�u, Dobra ve�er ru�o moja i U našeg Marina (obr. D. Fio), te s dvije tradicionalne zagreba�ke Moja mala zove se Mici i Terezinka u obradi Ive  Juras.  

Ovaj veseli ugo�aj izmamio je toliki aplauz da je Zbor za „bis“ izveo tri skladbe: The Lion Sleeps Tonight (afr.), Neka cijeli ovaj svijet (iz mjuzikla „Jalta, Jalta“, A. Kabiljo) i Finale iz operete Šišmiš (J. Strauss), uz koji su na pozornici ispijene i �aše šampanjca.    
Na kraju su na pozornicu pozvani i svi bivši pjeva�i ovoga zbora koji su bili na koncertu, tako da je zbor od preko 70 pjeva�a otpjevao studentsku himnu Gaudeamus igitur. Uslijedio je domjenak za publiku i pjeva�e gdje su svi u opuštenom i veselom ozra�ju komentirali ovaj uspješni koncert i rado se sjetili dogodovština iz njegova 20 godišnjeg �ivota.

Gaudeamus igitur je odpjevan na samom kraju koncerta, a sudjelovali su i sada�nji sastav Zbora i Seniori i ostali biv�i pjeva�i koji su bili na koncertu, a velikom se zboru pridru�ila i publika, koja je ustala i pjevala zajedno s pjeva�ima...

... a zatim je pro�elnik Zbora Kruno Kova�evi� svima zahvalio i pozvao publiku i sve pjeva�e na prigodni domjenak i dru�enje uz jelo i pi�e u maloj dvorani HGZ-a, �emu se ve�ina odazvala i ugodno dru�enje je nastavljeno do iza 23 sata.

FOTOZAPIS

(Kliknite na sliku da bi je pove�ali - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine!)

*****

Godi�nja skup�tina AMACIZ-a

Dan prije koncerta, 4. o�ujka odr�ana je Godišnja skupština AMACIZ-a, alumni društva Fakulteta kemijskog in�enjerstva i tehnologije, istog onog fakulteta na kojem je prof. Prelog radio kao mladi docent i izvanredni profesor izme�u 1935. i 1941. godine.

Na toj je Skupštini promovirana knji�ica o Zboru „20 godina djelovanja (1991. – 2011.)“, u kojoj se na 60 stranica opisuje �ivot zbora, daju popisi koncerata, repertoara i �lanova Zbora, te koja je bogato ilustrirana brojnim fotografijama s koncerata i putovanja. O knji�ici, �iji je urednik Kruno Kova�evi�, pro�elnik Zbora, govorila je prof. Marija Kaštelan – Macan, recenzentica knji�ice i utemeljiteljica zbora 1991.

Na istoj je skupštini predstavljen i DVD o �ivotu Zbora pod naslovom „Zov glazbe“ u kojem su obra�ena sva razdoblja - od prvih dana i koncerata u ratnom okru�ju do danas, kada zbor posti�e zamjetne rezultate na doma�im i me�unarodnim natjecanjima. Tekst je popra�en glazbenim insertima iz repertoara Zbora, te brojnim fotografijama s koncerata, TV-nastupa, putovanja.  O DVD-u su govorili autorica teksta i scenarija prof. Marija Kaštelan-Macan, te redatelj, g. Tihoni Br�i� s Akademije dramske umjetnosti Sveu�ilišta u Zagrebu.

Na Skupštini je Upravni odbor AMACIZ-a dodijelio zahvalnice i priznanja zaslu�nim osobama za osnivanje i podupiranje rada Zbora, me�u kojima su i Marija Kaštelan-Macan, utemeljiteljica Zbora, prof. Vinko Glasnovi�, prvi dirigent Zbora 1991.- 1995., te sadašnja dirigentica  Iva Juras, koja ve� 10 godina ravna Zborom;

Priznanja su dobili i �lanovi Zbora, me�u kojima posebno isti�emo one koji pjevaju u Zboru od njegova osnutka, punih 20 godina: Mladen Brajdi�, Marija �akara, Kruno Kova�evi�, Mario Pongra�i�, Jasna Pospišil, Jasna Vorkapi�-Fura�.
  

Za portal: Kruno Kova�evi�, pro�elnik Zbora,
dizajn: zm

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.