Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


10.03.2011.

 

Katja Markoti� i Mia Elezovi� u Muzeju Mimara
MAESTRALNA IZVEDBA

Nedavno su nas Katja Markoti� i Mia Elezovi� po�astile s dva izvrsna koncerta: u Jastrebarskom i u Mimari u Zagrebu...

Koncert u Mimari u organizaciji Art Agenta i Ljetnog festivala Rovinj, zahvaljujemo i Hrvatskom dru�tvu glazbenih umjetnika, a osobito suradnji s Austrijskim kulturnim forumom, �iji je novi ravnatelj, gospodin Georg Lack, najavio koncert, umjetnice i njihov odabrani program.

Iako sam bila na vi�e njihovih pojedina�nih ili zajedni�kih koncerata, ali i pisala o njima, te�ko pronalazim prave rije�i koje bi i vama, dragi �itatelji, do�arale taj ushit kojim su nas ispunile te vrsne glazbene umjetnice...

Ipak se najvi�e name�e izraz: maestralan koncert, maestralna izvedba... jer je to najsna�niji dojam cijelog koncerta.

Kako je koncert bio najavljen na na�em Portalu, ne�emo ponavljati program, jer je koncert u cijelosti izveden po najavljenom programu. Isto tako, nije potrebno u svega nekoliko dana ponavljati �ivotopise umjetnica.

Ono �to je uvijek novo i druga�ije je upravo izvedba, kao trenutak u vje�nosti, poseban i neponovljiv, satkan od mnogih titraja interakcije publike i duha osobe koja glazbu kao ideju prenosi kao umjetni�ko djelo, osobnu vje�tinu i emociju - zgusnutu darom kompozitora, izvo�a�a i slu�atelja koji na�inom primanja i svojim povratom poti�u umjetnice na osobniji, sna�niji, dublji izri�aj.

U Mimari se dogodilo ba� to: posebna, iz vje�nosti izuzeta ve�er i umjetnost uprisutnjena u zvuku, tonu, melodiji instrumenta ili glasa, u savr�enoj harmoniji koju donosi tek posve nesebi�na, samozatajna izvedba i sa zahvalno��u prihva�en svaki ton, naklon i osmijeh.

Navikli na izvrsne izvedbe pijanistice Mie Elezovi�, uvijek iznova ostajemo zate�eni snagom, stra��u i posvema�njim predanjem kojim nam daruje svoj izri�aj nekog glazbenog djela: uvijek nov, neponovljiv u neizvjesnosti osobnog rasta, iskustva i tog �udesnog stapanja sa slu�ateljima koji doista u�u u glazbenu izvedbu cijelim bi�em, uvu�eni u nedo�ivljeno, bajkovito izra�avanje umjetni�ke poruke... te svim srcem uzvra�aju divljenjem, ushitom, rado��u...

Ba� su takvi bili trenuci solo dionica u kojima Mia vlada podru�jem umjetnosti, zadivljuju�om spoznajom, potpunim sagledavanjem i mogu�no��u preno�enja i najsna�nijih i najsuptilnijih emocija, dojmova, poruka. Posebna, neponovljiva i savr�eno��u izvedbe prebogata mlada umjetnica, rekla nam je da je uvijek na poseban na�in raduje nastup pred svojom, tako vjernom, zahvalnom i poticajnom publikom, kojoj se unato� nastupima i pedago�kom radu �irom svijeta uvijek tako rado vra�a. Tim vi�e �to se upravo u toj interakciji s publikom koja voli, razumije i podr�ava umjetnost, doga�a uvijek novi zanos, spoznaja, do�ivljaj.

A kada se njen izvrstan na�in izra�avanja spoji s glasom Katje Markoti�, doista nastaje gotovo neizrecivo i neopisivo blago ljubavi prema umjetnosti i po�tovanja publike kojoj se daruje osoba, vje�tina i umjetnost.

U razgovoru s Katjom Markoti� doznali smo za njen, manje poznat, a izuzetno vrijedan istra�iva�ki rad kojim je do sada otkrila i spasila mnoga, dosad nepoznata glazbena djela hrvatskih kompozitora. Na �alost, poput mnogih drugih vrijednih umjetni�kih inicijativa i ova ovisi o podr�ci malobrojnih ljubitelja koji mogu svojim utjecajem pomo�i izdavanje takvog do sada nepoznatog i jo� nikad izvedenog djela. Velikom ljubavlju, trudom i po�rtvovno��u Katja Markoti� spa�ava od zaborava i potpunog propadanja �udesna djela na�e umjetni�ke povijesti, �esto posve sama, bez podr�ke institucija koje su i zadu�ene i koje vole istaknuti svoj doprinos, a uskrate ga �esto ba� tamo, gdje je najpotrebnije.

Na�a nam je draga Katja dala ekskluzivnu izjavu kako "nastoji da njeni koncertni nastupi, izvedbe, uvijek budu tematski, osebujni, stilski po�tivani i raritetni." Istakla je da "na �alost, o Kre�mi nemaju dovoljno podataka ni na�i muzikolozi." Tim je va�nije naglasiti, da je to bila prva javna izvedba navedenih pjesama u programu, koje "sam, uz jo� nekoliko drugih, pro�le godine snimila za muzi�ku proizvodnju HRT-a." Stoga smo na koncertu u�ivali u predivnom glasu Katje Markoti�, prvoj javnoj izvedbi Kre�minih pjesama i posebnoj ljepoti izvedbe koju nam je darovao umjetni�ki talent po�tovane glazbenice / muzikologinje.

       
(kliknite dva puta na sli�ice da ih pove�ate)

Taj osebujni, maestralni koncert doista isti�emo kao neponovljiv do�ivljaj, a na�e drage umjetnice pri�eljkujemo u nekoj drugoj glabenoj pri�i, opet novom i nedo�ivljenom glazbenom trenutku, tom �udesnom spoju ljubavi prema umjetnosti i glazbenica i zahvalne, ushi�ene publike...

Jer, na poziv publike izvedena je jedina pjesma na hrvatskom, a ima jo� mnogo, mnogo neispunjenih �elja, �to su pokazali dugotrajan pljesak i ovacije, opet i ponovo zovu�i umjetnice po cvije�e, �estitke i mno�tvo pohvala...

Fotozapis
(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

S rado��u i zahvalno��u u�ivala u koncertu i za portal zapisala i fotografirala:
prof. Karla- Dragica Pongrac, urednica Psiholo�ke pomo�i

PS:

Iz Zagreba su se mailom javili i povratnici iz �vicarske u Zagreb, Anica i �arko Bedekovi�, redovni posjetitelji koncerata u Zagrebu, kao i svojevremeno u vili Boveri u Badenu:


Zahvaljujemo se na odli�nom prijedlogu, da posjetimo gore spomenuti, vrlo uspio koncert na�ih dviju izvrsnih umjetnica! U prilogu �aljem desetak slika; ulaz u Mimaru, prazna dvorana prije po�etka i osam slika s koncerta, snimljenih iz drugog reda, gdje sam zajedno s Anicom u�ivao u majstorskim interpretacijama umjetnica:

Fotozapis 2

Dva dodatka na kraju koncerta, dala su nam potvrdu odli�ne reakcije zagreba�ke, ina�e vrlo poznate i zahtjevne, koncertne scene.
U publici su bili predstavnici Akademija i Ambasada (Japan i Austrija), ali ne i predstavnici CH-povratnika u Hrvatsku. Nismo naime vidjeli niti jedno nama poznato lice iz �vice, �ak je uvodno predstavljanje umjetnica i njihovog nastupa, bilo je od Austrijskog Kulturkluba. Pa smo se osje�ali i malo usamljeno jer, iako posje�ujemo koncerte u Glazbenjaku i Lisinskom, ovaj put nije bilo i poznatih CH-faca.

Puno srda�nih pozdrava iz obla�og Zagreba
Anica i �arkoVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.