Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


09.03.2011.

 

Koncert Mije Elezovi� i Katje Markoti�
Glazbena poslastica premijerno u Jastrebarskom

U organizaciji Glazbene �kole Jastrebarsko, Gradskog kazali�ta Jastrebarsko i Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom, u srijedu, 23. velja�e 2011. ljubitelji vrhunske glazbe u Jastrebarskom su do�ivjeli pravu glazbenu poslasticu. Posredstvom glavnog urednika Hrvatskog internet portala u �vicarskoj Zvonimira Mitra, velikog prijatelja jaskanskog Gradskog kazali�ta, u Jastrebarskom su svoj program premijerno izvele dvije glazbenice svjetskog glasa, pijanistica Mia Elezovi� i mezzosopranistica Katja Markoti�.

Koncert nazvan "Hommage Lisztu, Kre�mi i Mahleru" nekoliko dana nakon premijere u Jastrebarskom odr�an je u zagreba�koj Mimari, a Jaskanci su program mogli vidjeti i �uti besplatno.

Ove godine slave se velike obljetnice sva tri skladatelja �ija su se djela mogla �uti pa je ovaj koncert bio prava po�ast njihovom doprinosu glazbenoj umjetnosti. Dakle, 2011. godine obilje�ava se 130. obljetnica smrti hrvatskog skladatelja i violinista Franje Kre�me (Osijek, 1862 - Frankfurt na Majni 1881), 200. godi�njica ro�enja ma�arskog skladatelja i pijanista Franza Liszta (Raiding, Gradi��e, Austrija, 1811 - Bayreuth, Njema�ka, 1886) i 100. godi�njica smrti austrijskog skladatelja i dirigenta Gustava Mahlera (Kali�t�, �e�ka, 1860 - Be�, 1911).

Obje dame u �ijim je interpretacijama jaskanska publika ovom prilikom mogla u�ivati, vrhunske su glazbenice svjetskoga glasa.

Mezzosopranistica Katja Markoti� studij solo pjevanja zavr�ila je na "Hochschule f�r Musik und darstellende Kunst" u Grazu, a potom se usavr�avala u Be�u. Kao koncertna pjeva�ica jednako uspje�no stilski interpretira djela u rasponu od barokne do suvremene glazbe, a na svojim nastupima njeguje i manje poznatu hrvatsku vokalnu ba�tinu. Sudjelovala je na svim zna�ajnim doma�im festivalima, a kao vokalna solistica nastupala je uz Zagreba�ke soliste, Zagreba�ki kvartet, Zagreba�ki komorni orkestar, Quartetto d'archi di Venezia, ansambl "I Solisti di Milano", Hrvatski komorni orkestar, Korejski komorni orkestar, Deutsches Kammerorchester, komorni orkestar "L'offerta musicale", Simfonijski orkestar HRT, Dubrova�ki simfonijski orkestar, Ljubljanske simfoni�are i orkestar HNK Split. Od 1996. umjetni�ka je ravnateljica Ljetnog festivala Rovinj.

Pijanistica Mia Elezovi� diplomirala je na zagreba�koj Muzi�koj akademiji 1995, sa samo 19 godina, a �kolovanje je nastavila u Be�u i Frankfurtu. U Zagrebu je magistrirala 2001. U me�uvremenu je poha�ala majstorske te�ajeve kod brojnih profesora s me�unarodnim ugledom. Izvodila je solo recitale kao i koncerte komorne glazbe u Hrvatskoj, �irom Europe, u SAD-u i Japanu. Nagra�ivana je na presti�nim dr�avnim i me�unarodnim natjecanjima. U prolje�e 2004. godine na poziv japanske vlade oti�la je na desetomjese�no usavr�avanje u Japanu. Od travnja 2005. podu�ava na klavirskom odjelu Kyoto University for Music and Art. a od 2007. �ivi u New Yorku, gdje se specijalizirala za suvremenu glazbu na "Manhattan School of Music". Od 2006. suradnica je �panjolskog nacionalong ansambla za suvremenu glazbu u Madridu i East Coast Contemporary Ensemblea u New Yorku. Od jeseni 2010. podu�ava na Kraljevskom konzervatoriju za glazbu u Liegeu, Belgija.

Na po�etku programa prisutne je pozdravio ravnatelj Glazbene �kole Jastrebarsko Dragutin Fabijani�, koji je na kraju koncerta glazbenicama uru�io cvije�e. Katja Markoti� poslije slu�benog programa pozdravila je brojnu publiku, sastavljenu uglavnom od �lanova Gradskog kazali�ta Jastrebarsko i jaskanskog Ogranka Matice hrvatske te izrazila svoje odu�evljenje odli�nim prihva�enjem veoma zahtjevnog repertoara koji je izveden. Mia Elezovi� svoju je zahvalu, na molbu gospodina Fabijani�a, izrekla na japanskom, za �to je nagra�ena burnim pljeskom. Izveden je i jedan bis, a odu�evljena publika kojoj je i sve to bilo premalo i prekratko, ve� se sada veseli novim glazbenim poslasticama u Jastrebarskom.

Za portal: Klementina �krabe

PS:

Iz Jastrebarskog se mailom javila i violinistica Iva Bara�, koja je prije nekoliko godina skupa s Miom Elezovi� odr�ala nezaboravni koncert u vili Boveri u Badenu:

Fantasti�an koncert u Jaski
Svijet je tako malen! I tako mi je silno drago �to Vam iz prve ruke mogu potvrditi da je koncert zbilja bio poslastica za ljubitelje glazbe u Jastrebarskom! Bila sam, naime, na koncertu!
Ne znam znate li, da ja radim ve� pet godina u glazbenoj �koli u Jastrebarskom, a i preselila sam se u Jastrebarsko! Tako da nipo�to ne bih bila presko�ila ovaj lijepi ponovni susret s Miom, koju dugo nisam vidjela!
Bila je to, dakle, zbog svih ovih razloga - ponovnog susreta Mie i mene, �injenice da je koncert u �koli u kojoj ja radim i koju jako volim i, naravno, jer je glazba bila prekrasna - iznimna ve�er! Svako dobro, lijepi pozdrav iz Jastrebarskog! IvaVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.