Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


12.12.2010.

Diplomski koncert Sr�ana Bulata

Bila sam na nekoliko koncerata mladog umjetnika Sr�ana Bulata koji po svijetu osvaja prva mjesta pa �ak i za najbolju interpretaciju �panjolske glazbe u �panjolskoj i jo� �e se jako puno o njemu �uti...

Za portal �aljem izvje�taj s diplomskog koncerta ovog mladog umjetnika, a u prilogu je i najava njegova koncerta u �vicarskojna festivalu u Bad Ragazu, gdje �e Sr�an nastupiti 16.velja�e 2011.:

NA KRAJU - PO�ETAK !!!

Svojim Diplomskim koncertom gitarist Sr�an Bulat zavr�io je obvezno glazbeno �kolovanje uz impresivne rezultate i ve� osvojena postignu�a i nagrade, ali i otvorio, zapo�eo jo� svjetliju budu�nost velikog glazbenika!

Koncert je odr�an 4. prosinca u Muzeju Mimara u Zagrebu u prisutnosti obitelji i njihove bazne, trajne prisutnosti u svim potrebama i problemima mladog glazbenika, profesora - zaslu�nih pedagoga koji su podr�ali, poticali i razvijali Sr�anov talent, te brojnih prijatelja, kolega i obo�avatelja. Bila je to slavljeni�ka ve�er, oda jednog zaljubljenika glazbi i svemu �to mu je do sada ve� pru�ila, po �emu se ostvaruje kao osoba i glazbenik, kao virtuoz koji ujedinjuje talent, ljubav i rad, a maestralnom izvedbom utjelovljuje svu ljepotu i zna�enje tog izraza i vje�tine. Dugotrajnim pljeskom i vi�estrukim pozivanjem na poklon i dodatak slu�benom programu, prisutni su podr�ali mladog umjetnika, zahvalili mu na prekrasnom koncertu i dali bezrezervnu podr�ku njegovim budu�im ostvarenjima.

Na programu, sastavljenom od osobnih sklonosti i uz sugestiju nastavnika, red. prof. Darka Petrinjaka, bili su za gitaru vrlo zahtjevni Adagio, Fuga, Largo i Allegro assai Tre�e sonate za violinu u C-duru BWV 1005 Johanna Sebastiana Bacha u obradi Valtera De�palja, te Cordoba (iz ciklusa Chants d'Espagne,op.232) Isaaca Albeniza (obr. Yasuo Abe).

Koncertom za gitaru, udaraljke i guda�e �eljka Brkanovi�a (Andante-Allegro giocoso-Andantino-Allegro giocoso) i uz pomo� kolege Kre�imira Star�evi�a uz glasovir, nastavljen je Diplomski koncert, a zavr�en Koncertom za gitaru i orkestar u D-duru op.99 br.1 (Allegretto, Andantino alla romanza, Ritmico e cavalleresco) - Maria Castelnuovoa Tedesca.

Sr�an Bulat ro�en je 1986. godine u Splitu. Student je 5.godine Muzi�ke akademije u Zagrebu u klasi prof. Darka Petrinjaka. Dobitnik je Dekanove nagrade te priznanja Summa cum laude za najboljeg studenta generacije, kao i Rektorove nagrade Sveu�ili�ta u Splitu, gdje je zavr�io prve tri godine studija gitare na Umjetni�koj akademiji u klasi prof. Gorana Liste�a.

Osvojio je brojne dr�avne i me�unarodne nagrade: Europske glazbene nagrade za mlade (Dubrovnik 2004.), prve nagrade na me�unarodnim natjecanjima: Split guitar festival te Fernando Sor (Rim 2008.), zatim nagrada na najpresti�nijim me�unarodnim natjecanjima za klasi�nu gitaru: Michele Pittaluga (Italija 2008.), Francisco Torrega (�panjolska 2009.), te na ovogodi�njem izdanju natjecanja Alhambra u �panjolskom gradu Valenciji: druge nagrade stru�nog �irija, nagrade publike te nagrade za najbolju interpretaciju �panjolskog djela!

Imali smo prilike u�ivati na Sr�anovom pobjedni�kom koncertu na Samoborskoj glazbenoj ve�eri gdje je pobijedio 2009. �to mu je uz nagradu donijelo i organizaciju Koncerta laureata koji je odr�an na ovogodi�njim Samoborskim jesenjim ve�erima uz izuzetno zahtjevan program: F.Sor -"Varijacije na Mozartovu temu op.9", L.Legnani - "Capriccio op.20 br. 7", I. Albeniz - "Mallorca i Sevilla iz Suite Espanola br.1", I. Turina: - "Sonata za gitaru u D-duru, op.61 (Allegro, Andante, Allegro vivo), B. Britten: "Nocturnal after John Dowland op.70 (Musingly, Very agitated, Restless, Uneasy, March-like, Dreaming, Gently rocking, Passacaglia-Slow and quiet).

Nastupio je i na Sve�anom koncertu progla�enja ovogodi�njeg pobjednika uz CANTUS ANSAMBL pod ravnanjem dirigenta Berislava �ipu�a.

Sr�an Bulat je pobjednik i jedanaestog izdanja me�unarodnog gitaristi�kog natjecanja "Julian Arcas" odr�anom u lipnju ove godine u �panjolskom gradu Almeriji. Uz prvu nagradu stru�ne komisije osvojio je i nagradu za NAJBOLJU INTERPRETACIJU �PANJOLSKE GLAZBE, od koje je bio sastavljen gotovo cijeli program natjecanja (s posebnim naglaskom na glazbu Isaaca Albeniza).

Posebnu nagradu za najbolju interpretaciju �panjolske glazbe osvojio je i na natjecanju Alhambra u Valenciji.

Po�etkom rujna ove godine osvojio je drugu nagradu na me�unarodnom natjecanju "Francisco Tarrega" u �pajolskom gradu Benicassimu. Ta druga nagrada vrlo je zna�ajna jer je osvojena u jakoj konkurenciji od 27 gitarista iz 15-tak zemalja i stoga �to se 2009. godine obilje�avala 100. godi�njica smrti Francisca Tarega - �panjolskog skladatelja i gitaristi�kog pedagoga.

Uskoro nastupa i u �vicarskoj u Bad Ragazu na festivalu koji se odr�ava od 13. do 17. velje�e 2011. godine, a Sr�an nastupa 16. velja�e na ve�eri Serenada - vidi PLAKAT!

Lako je uo�iti da su Sr�anove interpretacije vrhunske i najbolje na mnogim natjecanjima, a osobito su vrijedne njegove posebne nagrade za najbolju interpretaciju �panjolske glazbe na presti�nim me�unarodnim natjecanjima koja se odr�avaju u �panjolskoj! Iako taj mladi umjetnik virtuoz svojim Diplomskim koncertom zatvara jedno poglavlje svog stru�nog obrazovanja, njegovo stru�no usavr�avanje i umjetni�ki razvoj se nastavlja i po�inje karijera u slobodnijem i osobnijem izboru pedagoga u me�unarodnim glazbenim centrima. �itav svijet bit �e njegova glazbena pozornica, a mi �emo s ponosom i rado��u pratiti njegova postignu�a u medijima, sretni �to su ga roditelji i profesori podr�ali, �to je tako rijedak talent uspje�no izbru�en do savr�enstva, �to je njegov prirodan dar pratio kvalitetan pristup pedagoga koji su izvukli najbolje i Sr�anov osobni rad, �to je izuzetno va�no da bi se do�ivio tako impresivan uspjeh.


Za Portal, tekst i snimke:
prof. Karla - Dragica Pongrac, urednica Psiholo�ke pomo�iVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.