Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


28.05.2010.

IN MEMORIAM

Mr. �arko Dropuli�
(1946. - 2009.)

�arko Dropuli�, hrvatski orguljaš, skladatelj, i pedagog - od 2001. god. u statusu izvanrednog profesora Muzi�ke Akademije zagreba�kog Sveu�ilišta i profesora na zagreba�kom KBF-u, �lan Hrvatskog Društva Glazbenih Umjetnika, i Hrvatskog Društva Skladatelja, preminuo je u blago u Gospodinu nakon teške bolesti krajem svibnja 2009. god.

U ozra�ju godišnjice smrti �arka Dropuli�a, sjetimo se ovog velikog umjetnika, koji je za �ivota ostvario velika djela. Studij klavira i orgulja diplomirao je na zagreba�koj Muzi�koj akademiji, a potom je orgulje magistrirao u Rimu na Akademiji „Santa Cecilia“ kod legendarnog orguljaša prof. F. Germania. Bio je koncertni orguljaš velikog formata, a na orguljaškim koncertima u Hrvatskoj, i inozemstvu, ostvario je senzacionalne izvedbe najzahtjevnijih skladbi J. S. Bacha, C. Francka, M. Regera, i dr.

Sjetimo se na �as Dropuli�evog briljantnog orguljaškog virtuoziteta, koji je tijekom osamdesetih godina XX. st. zabljesnuo širi auditorij zagreba�kih ljubitelja klasi�ne glazbe - primjerice: na ciklusu koncerata s integralnim izvedbama orguljskih skladbi J. S. Bacha, koje je organizirala zagreba�ka Koncertna direkcija u KD „V. Lisinski“, i u zagreba�koj Katedrali Uznesenja BDM. Sjetimo se i Dropuli�eva unikatnog orguljaškog umije�a u izvedbi opse�nog Bachova ciklusa „Klavierübung III“ - u Franjeva�koj crkvi na zagreba�kom Kaptolu, i integralnih izvedbi najzahtjevnijih skladbi M. Regera - u Bazilici Srca Isusova. S ovakvim repertoarom orguljskih skladbi, �arko Dropuli� je ostvario i trijumfalne uspijehe na koncertima u orguljaškim centrima diljem Europe - u Italiji, Španjolskoj, Njema�koj, Rusiji, Bugarskoj, i dr., a nastupao je i na više me�unarodnih orguljaških festivala.
 
Eklatantnu prezentaciju orguljaškog virtuoziteta �arka Dropuli�a i danas se mo�e spoznati u Albumu koji �ine dva CD nosa�a zvuka OC 18901-01, na kojima je snimka opse�nog djela Klavierübung III. J. S. Bacha. Album jeobjavljen u Hrvatskoj, u seriji Organ classics. Evo i  citata o ovom Albumu iz pera renomirane hrvatske spisateljice Bosiljke Peri� Kempf , koji je u glasilu Matice hrvatske „Vijenac“ Broj 201, objavljen 15. 11. 2001. god. pod naslovom „�vrsta koncepcija“:

„Ovo je prilika da se upozori na vrijedno izdanje privatne produkcije u seriji Organ classics. Rije� je o albumu s dvije kompaktne plo�e (CD-a), na kojima je integralno snimljena Bachova zbirka za orgulje Klavierübung III, djelo iznimne va�nosti i unutar Bachova golema orguljskog opusa. To dokazuje i �injenica da je Klavierübung III. jedno od rijetkih majstorovih djela tiskanih još za njegova �ivota. Kako je u poduljem naslovu sam Bach nazna�io, zbirka je namijenjena: duhovnom uzdizanju ljubitelja, a posebice poznavatelja orguljaške umjetnosti. Raspored stavaka slijedi liturgijski oblik bogoslu�ja (Klavierübung III. neki s razlogom nazivaju misom za orgulje)…“

 „Snimka je 1989. god. realizirana u Franjeva�koj crkvi na Kaptolu i posjeduje svu autenti�nost istinske umjetni�ke kreacije. Umjetnik Dropuli� se na njoj potvr�uje kao orguljaš �vrste koncepcije, suverene tehnike, maštovite registracije, ukratko, vrlo uvjerljiv u tuma�enju Bachove glazbe, koja u njegovoj viziji �uva: duh evangelisti�ki smjerna, duboko umjetni�kog iskaza, što ga je Bach stvarao ad maiorem gloriam Dei. Bachova orguljska zbirka Klavierübung III u izvedbi �arka Dropuli�a veliko je postignu�e na planu hrvatske orguljaške reproduktive. Za svakog istinskog poštovatelja Bachova opusa, posebno pak za ljubitelje orguljaške glazbe, taj dvostruki album mo�e biti samo dobrodošlom dopunom njihove vlastite diskografske zbirke, kako zbog Bachove glazbe, tako i zbog majstorske interprtacije �arka Dropuli�a!“

�arko Dropuli�je s puno mara podu�avao svoje studente orgulja. Bio je osoba u pravom smislu te rije�i, i na satovima orgulja je emitirao ozra�je pozitivnih vibri. Bio je uzoran pedagog, vrlo omiljen kod studenata. Usadio im je fascinantnu tehniku sviranja orgulja po metodi legendarnog F. Germania, i ljubav za izvo�enje orguljskih skladbi. Studentima bi uvijek zadao osmišljen odabir milozvu�nih korisnih skladbi, u kojima se rješava i odre�eni tehni�ki problem sviranja orgulja. Odgojio je niz studenata, koji su danas afirmirani glazbenici, i orguljaški  umjetnici. Navedimo ovdje: Eduarda Kancelara, Ceciliju Husak, s. Ceciliju Pleša, s. Slavku Sente, Borisa Dolinera, Ivana Matari�a, Mario Penzara, Domagoja Jugovi�a, i dr.

Po�etkom devedesetih godina XX. st. �arko Dropuli� je s obitelji kra�e vrijeme boravio u Plovdivu / R. Bugarska. Nakon povratka u Zagreb Dropuli� je nastupio na orguljaškom koncertu u Bazilici Srca Isusova, u okviru ciklusa koncerata „Zagreba�ki umjetnici zagreba�koj publici“, kojeg je Hrvatsko Društvo Glazbenih Umjetnika obnovilo nakon višegodišnje stanke zbog Domovinskog rata. Potom je 2001. god. ponovo koncertirao u Zagrebu i izveo svih šest Trio sonata J. S. Bacha. Evo citata o tom koncertu iz napisa Bosiljke Peri� Kempf, koji je objavljen 31. 05. 2001. god. u glasilu  Matice hrvatske „VIJENAC“ broj 189 pod naslovom „Majstor na margini“:       
    
„Iznimno zanimljiva glazbena ve�er odr�ana je 20. svibnja u Bazilici Srca Isusova u Palmoti�evoj ulici. Zanimljiva iz dva razloga! Ponajprije zato što se u vrlo serioznu programu šest trio-sonata za orgulje J. S. Bacha, pred zagreba�kom glazbenom javnoš�u nakon podulje stanke pojavio jedan od ponajboljih hrvatskih orguljaša �arko Dropuli�. Druga zanimljivost tog koncerta jest �injenica da je koncert prošao prakti�ki bez ikakve najave, tek s nekoliko skromnih plakata — oglasa, po gradu nalijepljenih na ona mjesta gdje se obi�no ne nalaze informacije, pogotovo ne o koncertima klasi�ne glazbe …“

„Umjetnik prvoga ranga, smješten na marginu doga�anja zagreba�kog glazbenog �ivota, u velikom stilu svira šest Bachovih trio-sonata za orgulje pred publikom, koja je ili privatnom informacijom, ili pukom slu�ajnoš�u, uop�e mogla doznati o odr�avanju njegova koncerta! Bazilika je �arku Dropuli�u velikodušno otvorila vrata i omogu�ila mu da odr�i besplatni koncert. No, �arko Dropuli� nije mladi, nepoznati koncertant. On je ve� odavno prepoznat kao izvrstan orguljaš, majstor svog instrumenta, kojeg bi naši ljubitelji orguljaške svirke sigurno voljeli �eš�e �uti, nego što za to imaju prilike.“

„Da je �arko Dropuli� orguljaš velikog formata, potvrdilo se i na ovom koncertu. U slijedu Bachovih trio-sonata za orgulje, Dropuli� je demonstrirao ponajprije besprijekornu vještinu duboko koncentrirana muziciranja, preciznost, to�nost i ritmi�ku ujedna�enost, te sklonost umjerenim agogi�kim slobodama, ovdje zamjetljivu u finim agogi�kim nijansiranjima polaganih stavaka. Velika vještina Dropuli�eva vladanja instrumentom došla je do izra�aja osobito u motori�nosti okvirnih, brzih stavaka …“

�arko Dropuli� je na skladateljskom planu ostvario zna�ajan opus skladbi u kome se nalaze:  Klavirske sonate i Capriccia za klavir; Klavirski trio i Klavirski kvatet; Koncert za violinu i orkestar; Suita za violinu i klavir (orkestar); Sonate za violinu solo, op. 21; Burlesca – za violinu i klavir iz 2000. god. – koja je praizvedena na Eurovizijskom natjecanju mladih umjetnika u Berlinu 2002. god.; Madrigal za 4-glasni zbor; Simfonia za orgulje i dvije Sonate za orgulje; niz orguljskih skldbi, i dr. Violinist Ivo Dropuli� (Zagreb 1986. god.) – sin �arka Dropuli�a – prozvan „hrvatski Paganini“, briljantno je snimio CD nosa� zvuka u izanju Matice hrvatske, koji je objavljen u Zagrebu 2007. god. gdje uz skladbe J. S. Bacha, E. Ysaia i N. Paganinia izvodi i Sonate za violinu solo, op. 21 �arka Dropuli�a.

�arko Dropuli� je dobitnik više nagrada i priznanja na planu umjetni�ke i pedagoške djelatnosti. Skromnost, poštenje, �ovje�nost i velika kultura bili su uresi njegova personalitya! Glede Dropuli�evih ostvarenja na orguljaškom planu, mo�emo ga usporediti s legendarnim hrvatskim orguljašem, skladateljem i pedagogom Franjom Duganom st. (1874-1948) koji se prvi afirmirao diljem europskih glazbenih centara - kao hrvatski orguljaški virtuoz, tijekom prve polovine XX. st. �arko Dropuli� je isto to ostvario: ad maiorem gloriam Dei, tijekom druge polovine XX. st. Nedvojbeno je zaslu�an za oboga�ivanje �ivota glazbe u Hrvatskoj - glede senzacionalnih ostvarenja kao orguljaški virtuoz, i uzoran pedagog, a darovao je dragocjeni obol za promid�bu hrvatske glazbene kulture i orguljske tradicije, s trijumfalnim koncertima diljem europskih zemalja.  Sahrana �arka Dropuli�a bila je prije godinu dana na groblju u Granešini kraj Zagreba 28. 05. 2009. god. Uspomenu na orguljaškog velikana Dropuli�a nosit �e u srcima njegovi najmiliji: supruga Emilija – renomirana bugarska pijanistica, sin Ivo, i brojna rodbina, a �ivjet �e u sje�anjima njegovih prijatelja, i studenata.

Slava i hvala Mr. �arku Dropuli�u!
Miloš Laloševi�
Zagreb, svibanj 2010. god.

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.