Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


27.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima


BOG NAM SRE�U DAJ, HRVATSKI DA �IVI ZMAJ


mo. Josip degl� Ivellio, Zmaj Bra�ki II
Pro�elnik

JOSIP DEGL� IVELLIO


JOSIP DEGL� IVELLIO, (1969., Dubrovnik), dirigent, zborovo�a i skladatelj, glazbeno obrazovanje stje�e u Dubrovniku, te Konzervatorij u Italiji (zborsko dirigiranje). Dugogodi�nji je dirigent vi�e uglednih zborova: Oratorijski zbor crkve svetog Petra HOSANNA Zagreb (1992.-2003.), osnovao je Djevoja�ki zbor SCHOLA CANTORUM crkve svetog Petra Zagreb (1994.-2003.), Franjeva�ki zbor juniora COR UNUM (2001.-2003.), Mje�oviti zbor crkve svetog Pavla Zagreb (od 2003.), HPD "SLAVULJ" Petrinja (od 1995.), HPD "JEKA" Samobor (od 1997.), MPZ "EMIL COSSETTO" Zagreb (od 2003.). Bio je dirigent i nekoliko orkestara, a napose Simfonijskog orkestra Mostara (1993.-1995.). Snimio 10 CD izdanja skladbi hrvatskih skladatelja (K. Odak, 1998., A. Vidakovi�, 1999., K. Kolb, 2000., Stahuljaci, 2001., B. Duda, 2002., F. Dugan, 2002., E. Cossetto, 2003., S. Sente, 2005., Bl M.Petkovi�, 2004. i Petrinjska glazbena razglednica, 2004.) uglavnom duhovne glazbe ukupnog trajanja 715 minuta (oko 12 sati), autor je, urednik i skladatelj 7 knjiga-pjesmarica (bl.M.Petkovi�, 2003., Petrinjska glazbena razglednica, 2004., bl.Ivan Merz, 2005., Zmajska pjesmarica, 2006., Karmelska pjesmarica, Himne svetog Vlaha i Samoborska pjesmarica), skladbe su mu objavljene na vi�e mjesta kao i u hrvatskoj nacionalnoj pjesmarici "Pjevajte gospodu pjesmu novu" (II izdanje, Zagreb, 2003.g.), pi�e ili ure�uje glazbene rubrike za nekoliko web-portala, koautor je nekoliko glazbenih knjiga (Crkveno pjevanje u Hrvatskoj, Zagreb 2002.), redoviti je �lan vi�e strukovnih glazbnih udruga, a od 2004.g. Dopredsjednik je Hrvatskog dru�tva crkvenih glazbenika (HDCG). Redoviti je �lan Hrvatskog plemi�kog zbora, i redoviti je �lan Dru�be "Bra�a Hrvatskoga Zmaja" (Zmaj Bra�ki II.) gdje obna�a du�nost Pro�elnika Umjetni�ke Sekcije.


mo. Josip degl� Ivellio, Zmaj Bra�ki II, u sredini

*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

CD: "BISERU IZ MALOG BLATA -
SKLADBE NA �AST BLA�ENE MARIJE PROPETOG ISUSA PETKOVI�"
(snimljeno 14. i 15. velja�e 2004.g. u vara�dinskoj katedrali, trajanje 79,28 min, izdano 2004.g., izdava�: DRU�BA K�ERI MILOSR�A, Malinova 4, Zagreb

SNIMILI: MJE�OVITI, MU�KI I �ENSKI ZBOR HPD "SLAVULJ" PERINJA
SOLISTI: Mladen Kahlina -bariton, Kre�imr Haas -orgulje, Meri Cetini� -vokal, Ivo �eparovi� -vokal, Bo�o Skoko -narator
SURADNICI: msgr. �elimir Pulji�, dr. fra Izak �pralja, mo. Josip degl'Ivellio, Danijel Iveta
TONMAJSTORI: Alan �najder i Bo�o Panduri�
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

Ovaj CD je zapravo tonski zapis pjesmarice koja je tiskana u kolovozu 2003.g. (urednik Josip degl'Ivellio) a koja sadr�ava 17 skladbi i jednu misu sve na �ast novoj hrvatskoj bla�enici Mariji Propetog Isusa Petkovi�. Zbirka, kao i CD je glazbeni doprinos �tovanju nove bla�enice brojnih na�ih skladatelja, a same skladbe su vrlo raznolike te obuhva�aju mnoge izvo�a�ke mogu�nosti i potrebe, od izuzetno jednostavnih, gotovo pu�kih, do velikih zbornih sve�anih skladbi. Posebno treba izdvojiti skladbu-himan MARIJA DIJETE U BLATU SE RODI objavljenu u Glasu koncila 18.05.2003. ususret dolasku svetog oca Ivana Pavla II u Hrvatsku i ususret beatifikaciji �asne sestre Marije Petkovi�, te sve�anu pjesmu BISERU IZ MALOG BLATA koja je tiskana i u hrvatskoj nacionalnoj liturgijskoj pjesmarici PJEVAJTE GOSPODU PJESMU NOVU (2003.g.), obje na tekst splitskog sve�enika don Ante Mateljana, dok je glazbu za obje napisao Josip degl'Ivellio.
Posebnost ovog CD izdanja je i dokumentarni detalj, odnosno, u predzadnjem broju na CD-u imamo originalni glas bla�enice, njezin govor na Blagovijest 25.03. 1961.g.

*****

CD "PETRINJSKA GLAZBENA RAZGLEDNICA"
(snimljeno 27. i 28.03.2004. u koncertnoj dvorani glazbene �kole "Fran Lhotka" u Sisku, te 18.06.2004. u vara�dinskoj katedrali, trajanje: 58.05 min
izdano 2004.g. izdava�: HPD "SLAVULJ" Petrinja)

SNIMILI: HRVATSKO PJEVA�KO DRU�TVO "SLAVULJ� PETRINJA U TRI SEKCIJE; MJE�OVITI ZBOR, MVA "PETRINJSKI SLAVULJI" i �VA "PETRUS"
SOLISTI: Kre�imir Haas, orgulje, Josip Komlinovi�, tenor
SURADNICI: dr.sc. Ivica Golec, �eljko Crnkovi�, mo. Josip degl'Ivellio
TONMAJSTORI: Alan �najder i Bo�o Panduri�
DESIGN I LAYOUT: Danijel Iveta
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

Prigodom velikog jubileja 140. obljetnice rada i neprekinutog postojanja ovog na�eg najstarijeg zbora u dr�avi, snimljen je ovaj CD s 25 skladbi koje su tematski vezane za Petrinju i njezine obi�aje, ali i za rad i djelovanje HPD �SLAVULJ� kroz 140 godina povijesti. Tako se tu nalaze i bo�i�ne pjesme koje se (bar neke) i dan danas pjevaju u petrinjskoj �upnoj crkvi svetog Lovre, zatim narodne pjesme, pa onda velike skladbe pisne za ovaj ansambl itd. Autori i obra�iva�i su ve�inom Emil Cossetto, Josip degl'Ivellio, Jakov Gotovac i drugi. Uz ovaj CD izdana je i istoimena pjesmarica autora Josipa degl'Ivellio te su se tako prvi put na�le otisnute skladbe snimljene na ovom CD izdanju. Posebnost ovog CD izdanja je i svakako rekordan broj stranica u programskoj knji�ici, �ak 164 stranice, ali i bogata fotografska �etnja kroz povijest zbora s preko 40 fotografija.

*****

DETALJNIJA LITERATURA:
1. Josip degl�Ivellio: ZMAJSKA PJESMARICA (2006.)
2. M. Martinjak, I. �pralja, Z. Kure�i�, A. Pedi�i�, J. degl� Ivellio. I. Vu�ak, G. Ivani�evi�: CRKVENO PJEVANJE U HRVATSKOJ (2002.)
3. Eva Sedak (urednik): KRSTO ODAK �IVOT I DJELO (1997.)
4. Lovro �upanovi�: ALBE VIDAKOVI� �IVOT I DJELO (1989.)
5. Marija Riman: HRVATSKI SKLADATELJ o. KAMILO KOLB (2000.)
6. Marija Riman / Petar Kinderi�: DUHOVNE POPIJEVKE o. KAMIL KOLBA (1995.)
7. Marija Riman / Petar Kinderi�: INSTRUMENTALNE SKLADBE KAMIL KOLBA (1998.)
8. Marija Riman / Petar Kinderi�: MJE�OVITI ZBOROVI KAMILA KOLBA (1996.)
9. Andrija Toma�ek: NJIH �ESNAESTORO OBITELJ STAHULJAK U HRVATSKOJ GLAZBI (2000.)
10. Marija Riman / Petar Kinderi�: CHRISTUS VINCIT SKLADBE o BONAVENTURE DUDE (2001.)
11. Antonija Kolari�-Pedi�i� / Lovro �upanovi�: MIRKO KOLARI� �IVOT I DJELO (1997.)
12. D. Grguri�, s. F. Lj. Leventi�, D. Baumgarten: o. ANZELMO CANJUGA -LJILJANE BIJELI (1994.)
13. Marija Riman / Petar Kinderi�: HRVATSKI SKLADATELJ MIROSLAV GR�AN (1996.)
14. ZBORNIK: fra BERNARDIN SOKOL SVE�ENIK, SKLADATELJ, MU�ENIK (1996.)
15. Ivica Golec: HRVATSKO PJEVA�KO DRU�TVO "SLAVULJ" PETRINJA 1864. -2004. (2004.)

*****

IN MEMORIAM: MU�ENICI DRU�BE:

fra BERNARDIN SOKOL OFM, Zmaj Putaljski ZB 850
1888. -28. 09. 1944.

o. JORDAN VICULIN OP, Zmaj Biranjski ZB 883
1893. -22. 02. 1944.


I JO� NEKI DRUGI:

MIRKO KOLARI�
1910. -1945. ubijen

o. INOKENTIJ TIMKO
1906. -1945. ubijen

BORIS KOMAREVSKI
1893. -1945. ubijen

fra ANZELMO CANJUGA OFMCap.
1894. -1952. umire u zatvoru

fra MIROSLAV GR�AN OFM
1915. -1945. ubijen (nestao u koloni za Bleiburg)

*****

PRO ARIS ET FOCIS DEO PROPITIO

BOG NAM SRE�U DAJ, HRVATSKI DA �IVI ZMAJ

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio

KRAJ

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.