Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


25.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima

EMIL COSSETTO (1918. -2006.)

EMIL COSSETTO (1918. -2006.) Iako je ro�en u Trstu od svoje najranije mladosti �ivi u Zagrebu gdje zapo�inje i dovr�ava svoje glazbeno obrazovanje diplomom 1947.g. na Muzi�koj aademiji u klasi dirigiranja. Za vrijeme svoje dugogodi�nje aktivnosti sura�ivao je s mnogim umjetni�kim ansamblima u zemlji i inozemstvu, a ostavio je zavidan umjetni�ki profil istaknutih zagreba�kih zborova "Jo�a Vlahovi�" - danas "Emil Cossetto" i "Mo�a Pijade" - danas "Lira". Cossettov organizacijski dopirinos razvoju zbornog amaterizma za nas je veoma zna�ajan, a njegov dirigentski talent cijenjen, ne samo u zemlji, nego i u inozemstvu. Posebno treba istaknuti njegov prebogati skladateljski zborni opus, koji je trajao ve� vi�e od pola stolje�a i koji je umnogome izmijenio programe na�ih brojnih pjeva�kih zborova. Iz tog opusa svakako treba izdvojiti sljede�e: suita "Z mojih bregov" i "Popevkice", naslovi uz klavirsku pratnju �etveroru�no "Partita sefardica", "Et in terra pax", "Zorongo", "Vedri i meditativni valceri", "Oda miru" i dr. Od naslova za zbor i sole uz pratnju simfonijskog orkestra izdvajamo: "Borbena kantata", "Pjesme o mojoj zemlji", "Konjanik", "Zeleni Juro", "Rapsodia del cante jondo", te "Balade Petrice Kerempuha".

Svakakao u ovom kratkom prikazu treba spomenuti i dvije opere koje su na�alost do danas neizvedene: "Kristofor kolumbo" i "Kraljevo" prema legendama Miroslava Krle�e. Na kraju treba jo� skrenuti pozornost na njegove osebujne interpretacije na�ega folklora, kojima je trajno zabilje�io ali i za zborove majstorski obradio gotovo sve krajeve na�e domovine.
Tim obradama usporedno idu i obrade �idovskih napjeva sefardskog i a�kenaskog folklora.
Od ukinu�a Dru�be dugi niz godina pa sve do njezine obnove, Emil Cossetto je sa svojim zborom "Jo�a Vlahovi�" odr�avao probe u Kuli nad Kamenitim vratima i bio u njezinu posjedu. Treba istaknuti i njegovu osobnu brigu da se je inventar Kule us�uvao kroz sve te godine.

*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

DVOSTRUKI CD: "EMIL COSSETTO -VIVA LA MUSICA"
(snimljeno 07.,08.,09.,21. i 23.03.2003 u koncertnoj dvorani glazbene �kole "Fran Lothka" u Sisku i u vara�dinskoj katedrali, izdano 2003.g., trajanje 87,29 min, izdava� HPD "SLAVULJ" Petrinja)

SNIMILI: MJE�OVITI I MU�KI ZBOR HPD "SLAVULJ" PETRINJA
SOLISTI: Klasja Modru�an i Aleksandar �andor Pavi�i�
ORGULJE / �EMBALO: mr. Kre�imir Haas
SURADNICI: Emil Cossetto, dr. fra Izak �pralja, Zdenka Veber, Josip degl'Ivellio,Helija Stiegler,
TONMAJSTORI: Alan �najder i Bo�idar Panduri�
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

Ovaj CD nastao je kao ro�endanska �estitka bardu na�eg zborskog pjevanja i mogli bi re�i "zborovanja" uop�e maestru Emilu Cossettu. Tako je i promoviran na sam njegov 85. ro�endan 12. listopada 2003.g. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu.
Na CD izdanju nalaze se uglavnom zborske skladbe za mje�ovite zborove (15) i za mu�ke zborove (7), dva sola uz orguljsku pratnju te dva instrumentalna broja, skladba za orgulje solo i skladba za dva �embala. Ukupno 27 brojeva. Uglavnom se radi o obradama poznatih narodnih napjeva ili pjesama za zborove (npr. MURA, MURA ili �ARDA� itd), te o izvornim autorskim skladbama (NAPITNICA, KLET, itd). Iako na CD izdanju prevladavaju skladbe svjetovnog karaktera, narodne i folklorne, nalazimo i nekoliko izuzetno vrijednih duhovnih skladbi kao AVE MARIA, SLAVA BOGU, ALELUJA i nadasve STABAT MATER koju je maestro Emil Cossetto posvetio dirigentu Josipu degl'Ivellio i Mje�ovitom Oratorijskom zboru crkve svetog Petra "HOSANNA" iz Zagreba.

*****

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Sutra na portalu:
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (10): s. SLAVKA SENTE OP

 

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.