Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


24.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima

FRANJO DUGAN (1874.-1948.)

FRANJO DUGAN (1874.-1948.) Taj genijalni lik crkvenog glazbenika ovih na�ih prostora, svoju glazbeni�ku karijeru je zapo�eo samouk, te je stekao veliku vje�tinu na orguljama, da bi kasnije postao najboljim dotada�njim orgulja�em u Hrvatskoj. Uz studije matematike i fizike, u�io je glazbu kod V. Kolandera, te mu bio ujedno i asistent-orgulja� u zagreba�koj prvostolnici. Nakon Kolanderove smrti postao je orgulja� zagreba�ke katedrale i na tom mjestu ostao gotovo do smrti. Kompoziciju je diplomirao 1908.g. u Berlinu, a bio je i predava� na Muzi�koj akademiji u Zagrebu do 1941.g. Naravno da je preko svog prvog i najdra�eg zanimanja, glazbenika-orgulja�a, stekao i ljubav i zanimanje op�enito za crkvenu glazbu i ljepotu duhovne i liturgijske glazbe. Rano se je povezao s cecilijanskim pokretom u Hrvatskoj, kojemu je slu�io ne samo stru�nim �lancima, predavanjima i dugogodi�njim ure�ivanjem glazbenog priloga �asopisa "Sveta Cecilija" ve� i svojim zbornim crkvenim skladbama , u kojima je davao primjer skladanja uzvi�ene crkvene glazbe u na�em duhu i stilu, oslobo�ene germanskog ili talijanskog utjecaja. S tim u vezi svakako je va�no Duganovo propagiranje starih crkvenih napjeva iz zbirke CITHARA OCTOCHORDA (1701.g.), te obrade tih napjeva i harmonizacije za zborove, te potom njihovo objavljivanje u HRVATSKOM CRKVENOM KANTUALU (1934.g.) Nema podru�ja liturgijske godine koje nije obuhva�eno starim hrvatskim napjevima koje je harmonizirao i za zbor uredio Franjo Dugan. No tri podru�ja svakako zauzimaju istaknutije mjesto. To su pjesme iz doba Adventa, pjesme iz doba Korizme i Uskrsa, a najpopularnije su svakako pjesme iz doba Bo�i�a.

Dugan je ostavio ve�i broj skladbi i to instrumentalnih i vokalnih. Svakako da ipak u instrumentalnim djelima dominiraju i po broju i po kvaliteti ona napisana za orgulje -me�u kojima se posebno isti�u: Tokata u g-molu, Kromatska fuga u c-molu i Preludij i fuga u H-duru. Orkestralnom glazbom nije se mnogo bavio pa imamo nekoliko guda�kih kvarteta, Uvertiru i Simfonijski andante. Na vokalnom podru�ju ostavio je mno�tvo harmonizacija i obrada za zborove i samostalnih skladbi, ponajvi�e duhovnog sadr�aja i nekolicinu svjetovnog. Tako�er valja istaknuti i njegov znanstveni i teoretski rad koji je rezultirao s nekoliko vrijednih glazbeno-teorijskih djela i to; Elementarna teorija muzike (1922), Vje�be za zborno pjevanje (1923), Nauk o glazbalima (1944) , Nauk o formama (1944), te Akustiku koja je ostala u rukopisu.

*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

CD: "FRANJO DUGAN -HRVATSKE BO�I�NE PJESME"
(snimljeno 2000.g. u vara�dinskoj Katedrali, trajanje: 50,40 min., izdava�:
HPD "SLAVULJ" Petrinja, izdano 2002.g.)

SNIMILI: Mje�oviti Oratorijski zbor crkve sv. Petra HOSANNA (Zagreb), Mje�oviti zbor HPD "SLAVULJ" (Petrinja), DJEVOJA�KI ZBOR -SCHOLA CANTORUM crkve sv. Petra (Zagreb), �enski komorni zbor HPD "JEKA" (Samobor)
SOLIST: Mirta Panduri�-Kudrna
SURADNICI: dr. fra Bonaventura Duda, dr. fra Izak �pralja msgr. Juraj Jezerinac i Josip degl'Ivellio
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

U proteklom desetlje�u napokon smo mogli javno zapjevati na�e hrvatske bo�i�ne napjeve i pjesme. Tako je nastala potreba i potra�nja i za snimkama istih. Mnogi su se uva�eni glazbenici bolje ili lo�ije uhvatili uko�tac s tom naizgled laganom, ali i dosta tanko�utnom glazbenom problematikom -obrade narodnog (crkvenog) napjeva u duhu liturgije i tradicije na�eg naroda. Slu�aju�i pa�ljivo na radiju i televiziji mnoge obrade nisam na�ao zadovoljstvo i veli�inu kao onda kada sam jo� kao dje�ak �uo snimku bo�i�nih pjesama u izvo�enju splitskog zbora Gospe od Zdravlja, a pod ravnanjem fra Stanka Romca, koji su pjevali uz orgulje bo�i�ne napjeve u obradi Franje Dugana. Kasnije kroz liturgijsku praksu i aktivno sudjelovanje u glazbenom �ivotu Crkve do�ao sam do zaklju�ka da je harmonizacija Franje Dugana upravo najidealnija. Stoga i ovaj CD koji sadr�i 16 bo�i�nih napjeva za mje�oviti zbor i orgulje u harmonizaciji Franje Dugana, te pjesmu U SE VRIJEME GODI�TA (koja je zbog svoje popularnosti nezaobilazna na nosa�ima zvuka s bo�i�nim temama, a Dugan ju nije harmonizirao), u harmonizaciji o. Anselma Canjuge, �ini doprinos na�oj bo�i�noj tradiciji i ljepoti napjeva hrvatske glazbene, liturgijske ba�tine, ali i ukazuje na va�nost glazbenika, obra�iva�a i orgulja�a Franju Dugana.

*****

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Sutra na portalu:
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (9): EMIL COSSETTO (1918. -2006.)

 

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.