Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


21.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima

JURAJ STAHULJAK (1901.- 1975)

Izvori glazbene nadarenosti JURJA STAHULJAKA (Sv. Jana, 16. srpnja 1901. -Zagreb, 8. velja�e 1975.) kojemu glazba -kao, uostalom, ni ve�ini u njegovoj obitelji -nije bila jedina profesija, potje�u od njegovih roditelja, Vladimira i majke Paule, ina�e koncertne pjeva�ice. Po uzoru na vlastita oca, i njegovo se djelovanje odvijalo u znaku dvaju zanimanja; naime, nakon zapo�etog studija prava (1919.) i svr�enog studija povijesti i zemljopisa na Filozofskom fakultetu (1921. -1928.) s jedne, te Konzervatorija Hrvatskoga glazbenog zavoda (odnosno, Kraljevske muzi�ke akademije 1924. godine) s druge strane, djelovao je od 1928. do umirovljenja 1956. godine kao profesor povijesti i zemljopisa na zagreba�kim gimnazijama, odnosno kra�e vrijeme kao nastavnik glazbe na srednjim �kolama (1925.-1928.). �tovi�e, temeljito glazbeno obrazovanje �to ga je pet godina stjecao na konzervatoriju rade�i sa znamenitim profesorima (Rosenbergom-Ru�i�em, Milanom Reizerom, Franom Lhotkom, Franjom Duganom st., Antunom Dobroni�em, Blagojem Bersom) bilo je ishodi�tem njegova kontinuiranog glazbeni�kog (ponajprije skladateljskog, a tako�er i orgulja�kog i usputnog dirigentskog) djelovanja, koje mu je priskrbilo zna�ajan polo�aj ne samo u krugu glazbenika iz obitelji Stahuljak, ve� i me�u skladateljima svojega doba.

Iako se sviranjem orgulja bavio jo� od djetinjstva (od svoje 11. godine), najprije zamjenjuju�i oca na orguljama crkava u mjestima o�eva slu�bovanja, dugogodi�nja orgulja�ka djelatnost Jurja Stahuljaka -�to ju je obavljao dvije godine u crkvi Sv. Petra u Zagrebu, potom u Petrinji, te vi�e od 30 godina u �upnoj crkvi Sv. Ivana u zagreba�koj Novoj Vesi (1937.-1946. i 1956.-1969.) -bila je uglavnom u slu�bi liturgijskog obreda, katkada u funkciji pratnje vokalnih i instrumentalnih solista i, premda je (sude�i po neizravnim, usmenim podacima i svjedo�enju publike) bio izvrstan improvizator, ne i vlastitih javnih samostalnih koncertantnih nastupa.

Prepoznat kao skladatelj intimisti�ke glazbene izri�ajnosti potvr�ene u mnogim skladbama male forme, Juraj Stahuljak je tra�io i nalazio one emocijama protkane �ivotne poticaje koji su ga mogli zaokupiti u stvaranju raznorodnog glazbenog, podjednako svjetovnog i sakralnog, odnosno vokalnog i instrumentalnog opusa. U svjetlu te spoznaje i njegov nedovoljno poznat skladateljski opus -svojedobno prisutniji u hrvatskome glazbenom �ivotu -ostaje vrijednim spomenikom toga vremena, pa tako i dijelom hrvatske glazbene ba�tine.

*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

CD: "VLADIMIR, MLADEN I JURAJ STAHULJAK -IZBOR IZ DJELA"
(snimljeno 04.05.2001. u crkvi sv. Kri�a u Sisku, te 05.05. i 06.05.2001. u crkvi sv. Lovre u Petrinji, trajanje: 67, 38 min., izdava�: HPD "SLAVULJ" Petrinja, izdano 2001.g.)

SNIMILI: Mje�oviti zbor Hrvatskog pjeva�kog dru�tva "SLAVULJ" (Petrinja)
SOLISTI: Kre�imir Haas, orgulje
SURADNICI: Zlatko Stahuljak, Rozina Pali�-Jelavi�, msgr. Vlado Ko�i�
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

Ovaj glazbeni projekt obuhva�a dio skladbi tri gotovo zaboravljena velika hrvatska skladatelja: VLADIMIRA STAHULJAKA (1878.-1960.), JURJA STAHULJAKA (1901.-1975.) i MLADENA STAHULJAKA (1914.-1996.). To je logi�an slijed na�e koncepcije otkrivanja, izvo�enja i snimanja hrvatske glazbene (u prvom redu zborne) ba�tine 20.st. Tako�er Vladimir Stahuljak je va�na osoba u �ivotu na�eg najstarijeg glazbenog Dru�tva koje in continuo djeluje u na�oj dr�avi, HPD "SLAVULJ" osnovanog 1864.g. a �iji je on bio zna�ajan dirigent. Tako�er iz tog razdoblja nastaju Vladimirove brojne skladbe na petrinjske teme i napjeve. Ovaj CD za razliku od svih prethodnih nije CD samo s duhovnom glazbom ve� se tu nalazi veliki broj raznih skladbi svjetovnog-madrigalnog tipa i Vladimira i Jurja kao i Mladena Stahuljaka, te skladbe za orgulje Mladena Stahuljaka (posve�ene Albi Vidakovi�u), kao i izbor iz opse�nog djela MISA MISTERIJ za �etveroglasni mje�oviti zbor i orgulje, te cjelovita MISA za dvoglasni �enski zbor i orgulje (praizvedena u Zagrebu na Uskrs 1998.g. u crkvi sv.Petra u izvo�enju DJEVOJA�KOG ZBORA -SCHOLE CANTORUM, Mirte Panduri� Kudrna za orguljama i dirigentskim vodstvom Josipa degl'Ivellia).

*****

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Sutra na portalu:
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (7): o. BONAVENTURA DUDA OFM (ro�en 1924.)

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.