Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


21.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima

MLADEN STAHULJAK (1914.- 1996)

MLADEN STAHULJAK (Zadar, 15. o�ujka 1914. -Hamburg, 8. o�ujka 1996.) zauzima zacijelo najzna�ajnije mjesto me�u glazbenicima svoje u�e i �ire obitelji. -skladatelj, orgulja�, koncertni pratilac (pijanist i �embalist) i komorni glazbenik, dirigent (zborovo�a) i glazbeni pedagog, te prvi �lan obitelji Stahuljak kojemu je glazba bila zvanje. Djetinjstvo i mladost proveo je u mjestima o�eva slu�bovanja (Su�ak, Petrinja, Zagreb) gdje je glazbeno sazrijevao primaju�i, poput svoje starije bra�e, Jurja i Vladimira ml. -Vlatka, temeljna teorijska znanja i prakti�na iskustva u glazbi, ponajprije u krugu obitelji u�e�i glasovir i, po uzoru na svojega oca, violon�elo u glazbenoj �koli.

Na studiju �to ga je zapo�eo na Muzi�koj akademiji u Zagrebu �kolske godine 1933/34. i zavr�io diplomom iz orgulja (1937.) i kompozicije (1939.), stekao je temeljita znanja iz razli�itih glazbenih podru�ja: dakle, uz sviranje orgulja i kompoziciju (u razredu Franje Dugana st.) u�io je kod istoga profesora instrumentaciju, glazbenu analizu, nauk o glazbalima, rimski koral, kontrapunkt i fugu, potom glasovir kod Ernesta Krautha, violon�elo kod Umberta Fabrija, harmoniju, dirigiranje i sviranje u orkestru kod Frana Lhotke, nadalje, estetiku s povijesnim seminarom kod Stanislava Stra�nickog, pjevanje kod Milana Reizera i, dakako, uz ostale predmete, i komornu glazbu kod Vjekoslava Rosenberga-Ru�i�a. No, temeljna glazbeni�ka zvanja, skladateljsko, orgulja�ko i ono zborovo�e / dirigenta -u kojima se Mladen Stahuljak usavr�avao kasnije u Leipzigu kod Johanna Nepomuka Davida (u kompoziciji) odnosno kod G�nthera Ramina i Karla Straubea (u orguljanju) te Hermanna Abendrotha (u dirigiranju) -obilje�ila su njegovo bogato vi�egodi�nje djelovanje.

To zna�i da je, razvijaju�i svoje umije�e instrumentalista-orgulja�a od vremena studentskih dana najprije u �upnoj crkvi Sv. Ivana u zagreba�koj Novoj Vesi (do 1937.) a povremeno i u zagreba�koj Katedrali (gdje �e kasnije, od 1945. do 1954. djelovati kao njezin stalni orgulja�), potom sviranjem violon�ela u orkestru Zagreba�ke filharmonije i Opere HNK u Zagrebu, Mladen Stahuljak svoju koncertnu djelatnost oboga�ivao istodobno i nastupima na glasoviru i �embalu u komornim sastavima, dakle, kao pratitelj pjeva�a i instrumentalnih solista u mnogim gradovima tada�nje dr�ave. Dirigentskom se aktivno��u, �to ju je zapo�eo tako�er jo� u vrijeme studija kao zborovo�a Oratorijskog zbora crkve Sv. Marka (1937. -1939.) nastavio intenzivnije baviti kao zborovo�a u Operi i Malom kazali�tu po dolasku u Sarajevo, gdje je -borave�i od 1954. do 1993. -uz ve� spomenute, ostvario i osobito plodnu, vi�edesetljetnu glazbeno-pedago�ku djelatnost kao nastavnik teorijskih predmeta na srednjoj glazbenoj �koli. Mladen Stahuljak je stvorio skladateljski opus od oko 250 skladbi razli�itih vrsta, opsega, pa tako i raznolikih formalnostilskih obilje�ja, dakle, brojna djela namijenjena razli�itim sastavima, �to pripadaju prete�ito podru�ju svjetovne i u manjoj mjeri crkvene, te podjednako instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbe.

*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

CD: "VLADIMIR, MLADEN I JURAJ STAHULJAK -IZBOR IZ DJELA"
(snimljeno 04.05.2001. u crkvi sv. Kri�a u Sisku, te 05.05. i 06.05.2001. u crkvi sv. Lovre u Petrinji, trajanje: 67, 38 min., izdava�: HPD "SLAVULJ" Petrinja, izdano 2001.g.)

SNIMILI: Mje�oviti zbor Hrvatskog pjeva�kog dru�tva "SLAVULJ" (Petrinja)
SOLISTI: Kre�imir Haas, orgulje
SURADNICI: Zlatko Stahuljak, Rozina Pali�-Jelavi�, msgr. Vlado Ko�i�
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

Ovaj glazbeni projekt obuhva�a dio skladbi tri gotovo zaboravljena velika hrvatska skladatelja: VLADIMIRA STAHULJAKA (1878.-1960.), JURJA STAHULJAKA (1901.-1975.) i MLADENA STAHULJAKA (1914.-1996.). To je logi�an slijed na�e koncepcije otkrivanja, izvo�enja i snimanja hrvatske glazbene (u prvom redu zborne) ba�tine 20.st. Tako�er Vladimir Stahuljak je va�na osoba u �ivotu na�eg najstarijeg glazbenog Dru�tva koje in continuo djeluje u na�oj dr�avi, HPD "SLAVULJ" osnovanog 1864.g. a �iji je on bio zna�ajan dirigent. Tako�er iz tog razdoblja nastaju Vladimirove brojne skladbe na petrinjske teme i napjeve. Ovaj CD za razliku od svih prethodnih nije CD samo s duhovnom glazbom ve� se tu nalazi veliki broj raznih skladbi svjetovnog-madrigalnog tipa i Vladimira i Jurja kao i Mladena Stahuljaka, te skladbe za orgulje Mladena Stahuljaka (posve�ene Albi Vidakovi�u), kao i izbor iz opse�nog djela MISA MISTERIJ za �etveroglasni mje�oviti zbor i orgulje, te cjelovita MISA za dvoglasni �enski zbor i orgulje (praizvedena u Zagrebu na Uskrs 1998.g. u crkvi sv.Petra u izvo�enju DJEVOJA�KOG ZBORA -SCHOLE CANTORUM, Mirte Panduri� Kudrna za orguljama i dirigentskim vodstvom Josipa degl'Ivellia).

*****

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Sutra na portalu:
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (6): JURAJ STAHULJAK (1901.- 1975)

 

 

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.