Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


20.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima


VLADIMIR STAHULJAK (1876.- 1960)

VLADIMIR STAHULJAK (Bjelovar, 22. studenoga 1876.- Zagreb, 22. lipnja 1960.) u�itelj (s diplomom u�itelja pu�ke �kole iz 1899.), potom nastavnik (s diplomom nastavnika gra�anske odn. ni�e srednje �kole iz 1912., za predmete hrvatskog i njema�kog jezika, povijesti, zemljopisa i krasopisa) i profesor (s diplomom profesora glazbe �to ju je stekao u Be�u 1918. nakon polo�ena dr�avnog ispita) dinami�an i svestran glazbenika -skladatelj (s Umjetni�kom diplomom iz kompozicije na Konzervatoriju M. Somogyja u Budimpe�ti). Njegova se aktivnost ponajprije o�itovala u osnivanju i vo�enju uistinu brojnih vokalnih i instrumentalnih ansambala (u ranijim danima amaterskih sastava, poput pjeva�kih i tambura�kih dru�tava /No�/, ili guda�kih kvarteta i orkestara, potom HPD Lira u Velikoj Gorici, HPD Plug u Kri�evcima, kasnije HPD Javor u Jastrebarskom, limene glazbe u Sv. Jani, HPD Star�evi� /Podgorac/, RPD Jednakost u Zagrebu, HPS Nada u Budimpe�ti, HPD Domoljub u Koprivnici, CPD Cecilija, PD Primorski Hrvat na Trsatu, HPD Sloga u Rijeci, HPD Zorani� u Zadru, Hrvatskog Sokola, HPD Slavulj u Petrinji, HPD Jug u Zagrebu, te jo� i niza drugih pjeva�kih zborova, amaterskih dru�tava i orkestara ), potom u orguljanju u crkvama, podu�avanju glazbe, publicisti�kome radu, sabiranju pu�ke glazbe, naposljetku u bogatome skladateljskom djelovanju kao kruni njegova gotovo 45-godi�njega aktivnog (amaterskog i/ili profesionalnog) bavljenja glazbom.

Prema vlastitu skladateljevu iskazu datiranom 26. srpnja 1956., ono je do tada rezultiralo s vi�e od tisu�u glazbotvorina, iz kojih je s�m autor izdvojio oko osamdeset naslova, �to ih je o�ito dr�ao reprezentativnim dijelom svojega stvarala�tva. Bio je �lan Dru�be "Bra�a Hrvatskoga Zmaja", sa zmajskim naslovom Zmaj Bjelovarski, ZB 50. Za Dru�bu je skladao vi�e skladbi i to: Ozalj za mu�ki zbor i sole na vlastiti tekst, Zmajevku u dvije verzije, za mje�oviti i mu�ki zbor na tekst Velimira De�eli�a st., te skladbu za glasovir pod nazivom Zmaj kora�nica. Tako�er u Dru�bi je prire�ivao predavanja o glazbi, a posebno je u tada�njem tisku bilo istaknuto njegovo predavanje odr�ano 31. svibnja 1944. u Kuli nad Kamenitim vratima pod nazivom "Ve�er Vatroslava Lisinskog", prigodom 90. godi�njice smrti.

*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

CD: "VLADIMIR, MLADEN I JURAJ STAHULJAK -IZBOR IZ DJELA"
(snimljeno 04.05.2001. u crkvi sv. Kri�a u Sisku, te 05.05. i 06.05.2001. u crkvi sv. Lovre u Petrinji, trajanje: 67, 38 min., izdava�: HPD "SLAVULJ" Petrinja, izdano 2001.g.)

SNIMILI: Mje�oviti zbor Hrvatskog pjeva�kog dru�tva "SLAVULJ" (Petrinja)
SOLISTI: Kre�imir Haas, orgulje
SURADNICI: Zlatko Stahuljak, Rozina Pali�-Jelavi�, msgr. Vlado Ko�i�
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

Ovaj glazbeni projekt obuhva�a dio skladbi tri gotovo zaboravljena velika hrvatska skladatelja: VLADIMIRA STAHULJAKA (1878.-1960.), JURJA STAHULJAKA (1901.-1975.) i MLADENA STAHULJAKA (1914.-1996.). To je logi�an slijed na�e koncepcije otkrivanja, izvo�enja i snimanja hrvatske glazbene (u prvom redu zborne) ba�tine 20.st. Tako�er Vladimir Stahuljak je va�na osoba u �ivotu na�eg najstarijeg glazbenog Dru�tva koje in continuo djeluje u na�oj dr�avi, HPD "SLAVULJ" osnovanog 1864.g. a �iji je on bio zna�ajan dirigent. Tako�er iz tog razdoblja nastaju Vladimirove brojne skladbe na petrinjske teme i napjeve. Ovaj CD za razliku od svih prethodnih nije CD samo s duhovnom glazbom ve� se tu nalazi veliki broj raznih skladbi svjetovnog-madrigalnog tipa i Vladimira i Jurja kao i Mladena Stahuljaka, te skladbe za orgulje Mladena Stahuljaka (posve�ene Albi Vidakovi�u), kao i izbor iz opse�nog djela MISA MISTERIJ za �etveroglasni mje�oviti zbor i orgulje, te cjelovita MISA za dvoglasni �enski zbor i orgulje (praizvedena u Zagrebu na Uskrs 1998.g. u crkvi sv.Petra u izvo�enju DJEVOJA�KOG ZBORA -SCHOLE CANTORUM, Mirte Panduri� Kudrna za orguljama i dirigentskim vodstvom Josipa degl'Ivellia).

*****

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Sutra na portalu:
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (5): MLADEN STAHULJAK (1914.- 1996)

 

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.