Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


18.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima


ALBE VIDAKOVI� (1914.-1964.)


ALBE VIDAKOVI� Ro�en u Subotici, �kolovao se u Rimu, a svoj najintenzivniji �ivotni, umjetni�ki i skladateljski rad darovao je Zagrebu i Hrvatskoj od zavr�etka studija i povratka iz Rima 1946.g. pa do prerane smrti 1964.g. (uslijed infarkta koji je mahom kosio -vjerojatno genetski -mu�ke �lanove njegove obitelji oko 50-te godine �ivota)

Treba svakako istaknuti na prvom mjestu da je Albe Vidakovi� naj�i��i primjer reformirane crkvene glazbe koja se ispravno nadahnjivala tzv. "cecilijanskim pokretom" �iji je glavni cilj bio o�istiti crkvenu glazbu od primjesa opere, neukusa, ki�a, neliturgijskog na�ina skladanja, te se vratiti izvorima crkvene glazbe, npr. gregorijanskom koralu.

Vidakovi� je u svom reformnom skladateljstvu uspio ostvariti ideal crkvene, liturgijske glazbe bilo koje forme se dotakao. Tako su nastale nezaboravne mise GREGORIANA za �etveroglasni mu�ki zbor, solo i orgulje na teme gregorijasnkih korala, CAECILIANA za �etveroglasni mje�oviti zbor i orgulje (ta je misa napisan po narud�bi tada�njeg nadbiskupa Alojzija Stepinca, kojemu je kasnije i posve�ena rije�ima: "Najve�em ljubitelju crkvene glazbe i univerzalnom humanistu". Svakako treba spomenuti i naj�e��e izvo�enu (i dan danas) TROGLASNU STAROSLAVENSKU MISU, kao i tzv. ISTARSKU u kojoj Vidakovi� hrabro i pionirski upotrebljava folklor u crkvenoj liturgijskog glazbi �to je dotada bilo gotovo nezamislivo. No, pored brojnih liturgijskih skladbi, Vidakovi�a privla�e i slobodniji duhovni tekstovi. I tu se pokazao na visokom nivou uzimaju�i i uglazbljuju�i tekstove onodobnih vrhunskih pisaca i pjesnika duhovne tematike. Tako nastaje �uveni GOSPODE DU�A za �etvreoglasni mu�ki zbor "a cappella" na tekst Stjepana Bak�i�a (1889.-1963.) koji se smatra utemeljiteljem katoli�kog novinarstva ali i samog �asopisa "Glas Koncila". Od ve�ih formi treba istaknuti oratorij TU�BA U HRAMU koji je ostao nedovr�en, no zalaganjem pokojnog akademika Lovre �upanovi�a koji ga je dovr�io te je i nedavno praizveden (dakle nakon skoro pola stolje�a) 1999.g. Tu je Vidakovi� koristio tekst jo� jednog velikana duhovne poezije Jerlima Kornera (1909.-1976.). Pored mnogih skladbi za zborove skladao je svega 3 skladbe za orgulje, i to Preludij i Fugu u C-duru, Fantaziju i fugu u f-molu i skladbu za orgulje na temu "Marijo o lijepo ime". Oku�ao se i kao vrstan skladatelj instrumentalnih djela, no sva ona zasjenjena su njegovom ostav�tinom na polju duhove glazbe.

Vidakovi� je tijekom svoje slu�be kao regens zagreba�ke katedrale podigao zbor sastavljen od sjemeni�taraca, bogoslova i gospode koralista na vrhunski nivo koji nikada poslije njega nije dosegnut. Tako�er, u mraku komunizma on je pored odli�no uvje�banih liturgijskih skladbi za obrede i svete mise, organizirao i jedinstvene u to doba u Zagrebu, a i u �itavoj na�oj domovini koncerte pod nazivom "DUHOVNA RAZMATRANJA" gdje je krasno spojio tekst i glazbu, te je uz tuma�enje pojedinih skladbi ubacivao i molitve, razmatranja i meditacije.

Posljednje �to je Vidakovi� poduzeo bilo je osnivanje u�ili�ta za crkvene glazbenike koje je i utemeljio i zapo�eo s prvom akademskom godinom u sklopu Teolo�kog fakulteta. Nije do�ekao zavr�etak akademske godine jer je 1964.g. tijekom prvih mjeseci po�etka rada Instituta za crkvenu glazbu -preminuo. Danas, Institut nosi njegovo ime, te spominu�i se 40 godi�njice Vidakovi�eve smrti, ujedno i slavimo 40 godina postojanja njegovog djela, Instituta za crkvenu glazbu.

Njegovo tijelo je nakon nenadane smrti u 50-oj godini �ivota bilo izlo�eno u zagreba�koj katedrali, a broj ljudi koji su mu do�li odati po�ast, prema rije�ima zagreba�kog kanonika dr. Stjepana Ko�ula bio je nakon Stepin�eva sprovoda dotad najve�i. Sahranjen je u svojoj rodnoj grudi, na groblju u Subotici.

*****

KRATKI OPIS GLAZBENIH PROJEKATA

DVOSTRUKI CD: "ALBE VIDAKOVI�: DUHOVNE SKLADBE"
(snimljeno 1998.g. u crkvi Dje�a�kog sjemeni�ta na �alati i u zagreba�koj Katedrali, izdano 1998.g. -trajanje: 106,79 min., izdava�: SVETA GLAZBA, Zagreb)

SNIMILI: Mje�oviti zbor Hrvatskog pjeva�kog dru�tva "SLAVULJ" (Petrinja), Mje�oviti Oratorijski zbor crkve sv. Petra HOSANNA (Zagreb), Djevoja�ki zbor -Schola Cantorum -crkve sv.Petra (Zagreb)
SOLISTI: Hvalimira Bled�najder, �elimir Pu�kari�, Mladen Kahlina, Marko Rogo�i�
SURADNICI: Mato Le��an, dr. fra Izak �pralja, Rozina Pali�-Jelavi�, msgr.�elimir Pulji�, Ljubomir �tefati�
DIRIGENT: JOSIP DEGL'IVELLIO

Izbor iz opusa ALBE VIDAKOVI�A (1914.-1964.) iznosi po prvi put na vidjelo i posve nepoznate kao i nedov�ene (dovr�io L. �upanovi�) skladbe na�eg velikog hrvatskog skladatelja i sve�enika, kojem ni dan danas ne pripada zaslu�eno mjesto i koji je posve potisnut iz repertoara ve�ine zborova (pa tako i u zagreba�koj katedrali gdje je Albe Vidakovi� bio regens chori). U izboru snimljenih skladbi imamo �enske zborove sa ili bez pratnje (5), mu�ke zborove (6), mje�ovite zborove (5) i dvije cjelovite �esterostava�ne mise (mje�oviti i mu�ki zbor), te dvije orguljske skladbe koje ome�uju �itavu snimku. Zastupljene su skladbe na latinskom, hrvatskom i jedna na staroslavenskom jeziku, pjevanje "a cappella" i uz orgulje, te liturgijski i neliturgijski tekstovi. Posebno mjesto na ovom CD-u pripada velebnoj misi za mje�oviti zbor i orgulje pod nazivom MISSA CAECILIANA. Treba ista�i tako�er da je misa posve�ena tada�njem zagreba�kom nadbiskupu, a danas bla�enom Alojziju Stepincu i to rije�ima: "...pravom promicatelju i ljubitelju duhovne glazbe i univerzalnom humanom �ovjeku...". Ovim snimkama otkrivamo i tekstopisce koji su nepoznati �iroj javnosti, a to su pjesnici, kulturni djelatnici i sve�enici STJEPAN BAK�I� (1889-1963) i JEROLIM KORNER (1909.-1976.).

*****

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Sutra na portalu:
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (3): o. KAMILO KOLB OFM (1887.-1965.)


Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.