Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


16.05.2007.

Hrvatski skladatelji XX. stolje�a pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima


U okviru Umjetni�ke sekcije Dru�be "Bra�a hrvatskoga zmaja" u Zagrebu je, u Vite�koj dvorani Kule nad Kamenitim vratima, 18. travnja 2007. godine, mo. Josip degl' Ivellio odr�ao interesantno predavanje i spomenuo se pre�u�ivanih hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine. Donosimo osvrt Glasa Koncila na to predavanje, a osvrnut �emo se i na samo predavanje prema originalnom predlo�ku maestra degl' Ivellia. Slijede�ih dana objavit �emo u nastavcima priloge o svim skladateljima koje je maestro predstavio na tom predavanju.

Predavanje prema predlo�ku maestra degl' Ivellia:


PRO ARIS ET FOCIS DEO PROPITIOmo. Josip degl� Ivellio Zmaj Bra�ki II
Pro�elnikBOG NAM SRE�U DAJ, HRVATSKI DA �IVI ZMAJ


DRU�BA "BRA�A HRVATSKOGA ZMAJA"

Umjetni�ka sekcija

Vite�ka dvorana Kule nad Kamenitim vratima
srijeda 18. travnja 2007. godine/ 599. zmajske godine u 19:00 sati

predavanje:
HRVATSKI SKLADATELJI XX. STOLJE�A POD VELOM TI�INE SVIH JUGOSLAVENSKIH RE�IMA

uz poseban osvrt na na�u zmajsku bra�u,
te uz video i glazbenu slu�aonicu
s predstavljanjem 10 CD autorskih izdanja:
Krsto Odak, Albe Vidakovi�, o. Kamilo Kolb OFM,
Vladimir Stahuljak, Mladen Stahuljak, Juraj Stahuljak, Franjo Dugan,
o. Bonaventura Duda OFM, Emil Cossetto, s. Slavka Sente OP i dr.

Predava�:
mo. Josip degl' Ivellio, Zmaj Bra�ki II., dirigent, zborovo�a, skladatelj, glazbeni publicist, dopredsjednik Hrvatskog dru�tva crkvenih glazbenika, redoviti �lan Dru�be "Bra�a Hrvatskoga Zmaja", Pro�elnik Umjetni�ke sekcije DBHZ.

UVOD:

- nije mogu�e u kratkom roku o svakome skladatelju jednako govoriti, odnosno o svakome dovoljno, stoga je pomagalo tijekom predavanja �za kra�u vremena� malena knji�ica koju sam pripremio.

- koncept predavanja je:
1. spomenuti se hrvatskih skladatelja od oko 1920. do oko 1970. godine pod velom ti�ine svih jugoslavenskih re�ima
2. njihove �ivote ukratko prikazati i u prvom dijelu paralelno s nizanjem imena istih oslikati ih s po jednim glazbenim primjerom s mono CD izdanja koja su nastajala od 1997. do 2005. godine.
3. u drugom dijelu nastaviti s prikazom CD izdanja koja nisu povezana s temom (veo ti�ine) iz prvog dijela, no i dalje prikazuju i obnavljaju djela iz pro�losti ili iz pro�losti uskrisavaju pojedine osobe, pa �ak i bla�enike iz hrvatskoga naroda.
4. na kraju, podsjetiti na bitnost prou�avanja i njegovanja upravo ove glazbeno povijesne zaboravljene, pre�u�ivane i sl. ba�tine, te barem na taj na�in se spomenuti i popraviti �tetu koja je zasigurno nenadoknadivo (ljudskim �ivotima �esto) u�injena.

- naravno malo vi�e pa�nje ipak �emo dati dvojici na�e zmajske bra�e i to o. Kamilu Kolbu, Zmaju Slobo�tinskom i Vladimiru Stahuljaku, Zmaju Bjelovarskom.
- slu�aju�i po jedan ili dva glazbena primjera svakog skladatelja na jedini mogu�i na�in �emo ih prizvati na gostovanje na ovom predavanju, jer oni iako neki ubijeni, neki nestali, neko poginuli, neki umrli po zatvorima, neki nepravedno osu�eni, i dalje �ive kroz svoju glazbu i ono �to su u tom dobu stvarali bez nadoknade, bez javnog priznanja, bez pohvale koja je bitna za rast pojedinca, za poticaj svakome, a mnogi su i umrli, a da ve�inu svojih djela nikada nisu do�ivjeli na nekoj javnoj izvedbi, pa makar i u "sakristiji".
- ovo na�alost nije sve -ja bih volio da jest, ali jako, jako puno jo� glazbenika ima o kojima niti �emo, niti mo�emo, niti znamo, niti imamo vremena odati im priznanje na ovom predavanju. Ipak na kraju �emo se barem imenom i prezimenom sjetiti jo� nekih osoba i iz Dru�be, ali i izvan nje, koji su nesretno zavr�ili stjecajem jadnih i bijednih okolnosti ljudske zlo�e i ljudske zaslijepljenosti. O tim osobama jo� bi trebalo i puno napisati, i puno izre�i i puno istra�ivati.
- netko me je pitao od na�e bra�e da li �e to biti zapravo predavanje lustracija. Mogao bih re�i UVOD u lustraciju, jer svaka nepravda i svako ubojstvo ima svoje ime i prezime, i onoga tko je patio i onoga tko je izvr�io, nikoga ne bih �elio ve�eras osu�ivati, ali bih nastojao posvijestiti tko su i �to su ovi ljudi bili i tko je prekinuo mnoge niti �ivota, stvaranja i razvitka i pojedinca, a onda i hrvatskog naroda kroz te pojedince.

- uvodno bih jo� istaknuo da svi skladatelji koje �emo spomenuti, su se -to je zaista zanimljivo -prvenstveno u svom skladateljskom radu bavili zborskom glazbom, pjeva�kim dru�tvima, zborovima, te su tako preko glazbe �irili i nacionalnu svijest, i vjeru, ali i obrazovali na� narod.

- To je ispravno uvidio i na� zmajski brat Svetozar Ritig, �upnik sv. Marka u Zagrebu, opat od sv. Helena, Zmaj Pribudova�ki, i zapisao: "Ljudi neupu�eni smatraju pjeva�ke organizacije nekim dru�tvima za razonodu i zabavu, dokle stvarno svaki pravi pjeva� je prosvjetni radnik stoje�i u slu�bi narodnih i kulturnih ideala; za njih revnuje i za njih se �rtvuje. Pjeva�ka su dru�tva u hrvatskom narodu od njegova probu�enja bila elementarna dru�tva i najja�a forma za �irenje njegove nacionalne svijesti i njegovo du�evno sublimiranje. Ako su pjevali Bogu, onda je to najljep�a molitva, ako su pjevali domovini oni su u srcima palili plamen rodoljublja."


I DIO

1. KRSTO ODAK
2. ALBE VIDAKOVI�
3. KAMILO KOLB, Zmaj Slobo�tinski
4. VLADIMIR STAHULJAK, Zmaj Bjelovarski
5. MLADEN STAHULJAK
6. JURAJ STAHULJAK
7. BONAVENTURA DUDA
8. FRANJO DUGAN


II DIO

1. EMIL COSSETTO
2. CD "Biseru iz malog Blata" skladbe na �ast bl. Marije Propetog Isusa Petkovi�
3. CD "Petrinjska glazbena razglednica"
4. SLAVKA SENTE


III DIO

Mu�enici dru�be

1. BERNARDIN SOKOL, Zmaj Biranjski
2. JORDAN VICULIN, Zmaj Biranjski

Jo� neki drugi:

1. MIRKO KOLARI�
2. INOKENTIJ TIMKO
3. BORIS KOMAREVSKI
4. ANZELMO CANJUGA
5. MIROSLAV GR�AN


NA KRAJU:

- kao �to sam u uvodu rekao, svaki od ovih ljudi i iz predavanja i iz ovoga stra�noga popisa ima svoje ime i prezime, kao �to ima ime i prezime i njegov krvnik. Na�alost, koliko god to mi ponekad ne �eljeli priznati, ve� svu krivnju prebacivali na druge, pa i na druge narode (ne ka�em da ih nije bilo!), toliko moramo priznati kada spojimo dva imena i prezimena da se �esto radilo o Hrvatu �rtvi i o Hrvatu krvniku -neki su do danas �ivi, osobno znam za slu�aj o. Bernardina Sokola i njegovog krvnika �ija obitelj i danas mirno �ivi u Kor�uli. �elio bih re�i na kraju, da niti mi, niti �rtve, a niti izvr�itelji i njihove obitelji nikada ne�emo imati mira ako jednom, zrelo i mirno, �injeni�no i suvislo, bez predrasuda, ne poku�amo barem rasvijetliti te sudbine i time o�istiti povijesno sje�anje, priznati krivnju, uzdi�i �rtve, osloboditi se toga stra�noga tereta, i tek onda slobodno krenuti u budu�nost. To je bio i cilj ovog predavanja, za po�etak barem se sjetiti imena i prezimena, osoba koja su neka �ak izbrisana iz enciklopedija glazbe u nas.

- zahvaljujem Vam na ovoj ve�eri pijeteta i sje�anja. Ovo predavanje zaklju�ujem s rije�ima za sve koji su pokojni POKOJ VJE�NI DARUJ IM GOSPODINE. A oprostit �u se od Vas citiraju�i na�ega zmajskog brata Kamila Kolba, Zmaja Slobo�tinskog o smislu glazbe, te vas u tom smislu glazbe kao izlje�iteljice, glazbe kao Bo�jeg daha i prisustva me�u nama i pozdravljam:

"ZDRU�ILA NAS JE SAMO LIJEPA GLAZBA I GLAZBENO UVJERENJE DA JE ONA JEDINA, �IJE JE STANJE ODMJERENO VJE�NO��U: SVE �E PRO�I I NESTATI, A SAMO �E GLAZBA TRAJATI U SVE VIJEKE, JER IMA KORIJEN U VJE�NOME BI�U BO�ANSKOM."

Zagreb, 18. travnja 2007. mo. Josip degl' Ivellio


Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Sutra na portalu:
Maestro degl' Ivellio nam predstavlja (1): KRSTO ODAK (1888. -1965.)

 


Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.