Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


12.01.2011.

Animirani film "MIRAMARE" Michaele M�ller
odu�evljava od festivala do festivala

Na portalu Hrvatske matice iseljenika �itamo, da �e animirani film Michaele M�ller "MIRAMARE" biti prikazan na festivalima u Trstu i Bruxellesu. Mi bismo tome dodali, da �e u utorak, 21. sije�nja 2011. biti prikazan i na Solothurner Filmtage u Solothurnu, a kako se radi o hrvatsko-�vicarskoj koprodukciji, dodali bismo jo� i znatno vi�e. No pogledajmo prvo �to pi�e na HMI portalu www.matis.hr:

Miramare na festivalima u Trstu i Bruxellesu

Kratkometra�ni animirani film "Miramare" Michaele M�ller sudjeluje na 22. me�unarodnom filmskom festivalu u Trstu (Alpe Adria Cinema), koji se odra�ava od 20. do 26. sije�nja, te na 30. me�unarodnom festivalu animiranog filma u Bruxellesu (Anima), od 4. do 13. o�ujka.

Re�ija i scenarij: Michaela M�ller
Direktor fotografije: Michaela M�ller
Animacija: Michaela M�ller
Glazba: Fa Ventilato
Dizajn likova: Michaela M�ller
Dizajn zvuka: Fa Ventilato, Michaela M�ller
Storyboard: Michaela M�ller
Producent: Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb u suradnji sa Zagreb filmom

Pogled na mediteransku granicu Europe gdje turisti dolaze u potrazi za opu�tanjem, a 'ilegalni' se imigranti bore za bolji �ivot. Izlaze�i iz strogo odre�ene turisti�ke zone, dvoje �vicarske djece ubrzo otkriva da se stvarnost izvan kampa uvelike razlikuje od do u detalja organiziranog �ivota u kampu. Olujom koja se nadvije nad kampom nestaju skoro sve razlike izme�u bogatih i siroma�nih. U beskrajnom toku svjetala autoputa obitelj juri natrag u sigurnost domovine.

Nagrade:
- Najbolji studentski film, Festival hrvatskog animiranog filma, Zagreb, 2010.
- 63. me�unarodni filmski festival u Cannesu - Cin�fondation, 2010.
- 50. me�unarodni festival animiranog filma u Annecyju - slu�bena selekcija -
kratkometra�ni filmovi, 2010.

Michaela M�ller ro�ena je u �vicarskoj. Diplomirala je na Sveu�ili�tu za primijenjenu umjetnost u Lucernu, u �vicarskoj. Osim �to je podu�avala likovnu umjetnost, Michela je tako�er radila kao ilustratorica, slikarica i rekviziterka u kazali�tu Luzerner. Miramare njezin je diplomski film kojeg je napravila u sklopu studija animacije i novih medija na Likovnoj akademiji u Zagrebu.

*****

Uz gore nabrojane nagrade spomenimo i 1. nagradu za najbolji �vicarski film 2010. na 8. Internacionalnom festivalu animiranog filma FANTOCHE u Badenu, dodjeli koje smo i osobno prisustvovali (http://arhiva.croatia.ch/kako/100914.php) .

Ne�to vi�e od tri mjeseca prije velikog uspjeha na festivalu FANTOCHE u Badenu, nakon progla�enja filma "MIRAMARE" za najbolji studentski film na Festivalu hrvatskog animiranog filma, Zagreb, 2010, i sudjelovanja na festivalima u Cannesu i Annecyju, Vjesnik je 30. svibnja 2010. objavio intervju Bo�idara Trkulje s autoricom filma Michaelom M�ller, iz kojeg mo�ete saznati za�to mi Hrvati Michaelu smatramo "na�om", kako i za�to je do�la u Zagreb, kako se osje�ala na Odjelu za animirani film i nove medije zagreba�ke Likovne akademije i kako je nastao njen film "MIRAMARE":

Intervju u Vjesniku

Jo� ranije, nakon uspjeha na Festivalu hrvatskog animiranog filma u Zagrebu, o Michaeli M�ller, njenom filmu i uspjehu na zagreba�kom festivalu pisao je 25. velja�e 2010. Tagblatt za Isto�nu �vicarsku pod naslovom "5000 Bilder f�r acht Minuten", a nakon festivala FANTOCHE, u osvrtu na festival i prikazane filmove Tages Anzeiger je u svom izdanju od 13.09.2010. najvi�e prostora posvetio upravo filmu "MIRAMARE" pi�u�i da je napravljen "Wie von Escher und Monet"

Vi�e o filmu mo�ete saznati na web-stranici www.triboje.com, a ako gore lijevo na toj stranici kliknete na Miramare, do�i �ete na trailer - na video isje�ak iz filma.

Za portal: Zvonimir Mitar

PS:

U najnovijem broju �asopisa Hrvatskog kulturnog kluba �vicarske, Libra broj 28, mo�ete na sedam stranica pro�itati nekoliko interesantnih priloga o Zagreba�koj �koli crtanog filma i Odjelu za animirani film i nove medije zagreba�ke Likovne akademije, o festivalu FANTOCHE u Badenu, o na tom festivalu prikazanim hrvatskim filmovima, izme�u ostalih i o filmu "MIRAMARE", a jedna scena iz filma "MIRAMARE" krasi i naslovnu stranicu toga broja Libre.�asopis LIBRA mo�ete naru�iti na adresi: hkk@arhiva.croatia.ch

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.