Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


02.06.2010.

HRVATSKI FILMFEST
u izboru
Njema�ko-hrvatskog dru�tva Freiburg i. Br.

Njema�ko-hrvatsko društvo Freiburg organizira od 17.06. do 23.06. 2010. TRE�I HRVATSKI FILMFEST, na kojem �e u kinu Friedrichsbau u Freiburgu i. B. prikazati niz hrvatskih filmova. Tim povodom donosimo intervju s glavnim organizatorom Filmfesta Marinkom Peharom:

Portal: Cilj Njema�ko-hrvatskog društva je „produbljivanje veza izme�u Njema�ke i Hrvatske“. To „produbljivanje“ iziskuje i posebne napore, jer što je cilj uzvišeniji, napori su ve�i! Ima li vas dovoljno za konstantan rad?

M. Pehar: Njema�ko-hrvatsko društvo Freiburg osonovano je 1991. godine. Od tada do danas uvijek se nalazila nekolicina entuzijasta zainteresiranih za kulturni rad koji su bili spremni, pored privatnih i poslovnih obveza, u�initi nešto i za op�e dobro. Vjerujem da �e tako ostati i u budu�nosti – kultura je dobro koje ne poznaje granice a ujedno jako obilje�ava identitet. Uspjesi u radu daju veliku motivaciju, primjerice izlo�ba Faust Vran�i�, Filmfest kao i niz drugih manifestacija na internacionalnoj razini.

Portal: Prije nekoliko godina ste ugostili zastupnicu Europskog parlamenta i dokazanu hrvatsku prijateljicu Doris Pack. Jesu li rije�i prominentnih osoba dovoljno sna�ne da pozovu na obostrano upoznavanje?

M. Pehar: Gospo�a Pack je politi�arka s formatom. Kada jedna tako visoko pozicionirana osoba iz javnog i politi�kog �ivota posjeti regionalnu kulturnu udrugu, onda je to zaista sna�na potpora i poziv na obostranu suradnju. Lokalne nadle�ne institucije tako�er signaliziraju potporu. Bilo bi nam, naravno, veliko zadovoljstvo ostvariti suradnju i dobiti potporu nadle�nih politi�kih tijela iz Hrvatske.
Me�utim, obostrano upoznavanje bazira u velikoj mjeri, rekao bih u odlu�uju�oj mjeri, na me�uljudskim odnosima. Kluturna razmjena u tom smislu igra jako va�nu ulogu.

Portal: Ove ste se godine odlu�ili za film kao medij kojim �elite nastaviti produbljivati njema�ko-hrvatske veze. Je li ovo prvi Hrvatski Filmfest u Njema�koj?

M. Pehar: Njema�ko-hrvatsko društvo Freiburg organizira ve� tre�i put Hrvatski Filmfest. �elimo etablirati odr�avanje Hrvatskog Filmfesta u Freiburgu svake godine. Izgradili smo uvjete za to, suradnja s Friedrichsbau Kinom i njegovim ravnateljem g. Michaelom Wiedemannom je zaista izvrsna. Uveli smo i nagradu publike za najbolji film festivala. U Hrvatskoj sura�ujemo s Hrvatskim auidovizualnim centrom Zagreb, krovnom filmskom organizacijom. Hrvatska filmska scena je jako kvalitetna, što zna�i da proizvodi filmove kojih se ne moramo stidjeti pred stranom publikom.

Portal: Kojim ste se kriterijom vodili pri izboru filmova: kvalitetom, nacionalnom problematikom ili ste pak uzeli ono što ste dobili?

M. Pehar: Hrvatski Filmfest prikazuje nove filmove iz hrvatske produkcije i koprodukcije, zastupljene na relevantnim me�unarodnim festivalima koji su dobili i niz zna�ajnijih nagrada.
Umjetnost uvijek govori svojim jezikom o onome što se doga�a u društvu. Raznolikost i kvaliteta hrvatskog filmskog jezika jednostavno impresionira. Filmfest prikazuje 6. filmova. Vjerujem u an�ele bavi se Hrvatskom - zemljom s okusom mediterana, mora, sunca, romantike, ljubavi… Kenjac i Armin govore o odnosima u obitelji, poglavito o o�instvu i odgojnom procesu. Crnci je film o traumi rata, krivnji, dvojbi, me�uljudskim odnosima u vojnim postrojbama. Metastaze prikazuje de�ke iz kvarta s ruba društva, neuspjelu integraciju, korupciju, nemoral. Na putu je drama o odnosima izme�u liberalnog proeuropskog svjetonazora i ekstremnih vjerskih zajednica nastalih nakon rata.

Portal: Slika jako privla�i suvremenog �ovjeka. Me�utim, kod filma se ne smije podcijeniti ni jezik. Jesu li filmovi prevedeni na njema�ki?

M. Pehar: Dva nam je filma stavio na raspolaganje njema�ki zastupnik i prevedena su na njema�ki jezik, ostali imaju engleske podnaslove što naravno nije optimalno rješenje. Hrvatska filmska industrija prevodi gotovo sve filmove na engleski jezik. Filmovi se u manjem broju prevode na druge jezike, što je iz dosadašnjeg iskustva i razumljivo.
Njema�koj publici �elimo prikazati sve filmove u originalu s njema�kim podnaslovima. Prijevodi se trenutno rade i trebaju svakako biti gotovi do po�etka Filmfesta.

Portal: U kakvoj se kinodvorani odr�ava hrvatski Filmfest?

M. Pehar: Filmfest radimo u suradnji s Friedrichsbau kinom Freiburg. Kino dobiva redovite nagrade „Europa Cinemas Awards”  za najbolji program u Europi.

Portal: O�ekujete li punu dvoranu za svaku predstavu?

M. Pehar: Naravno. Kino publika u Freiburgu je takore�i „razma�ena“, što nam ide u prilog. Moglo bi se re�i kako postoje dvije skupine posjetitelja: oni koji koriste kino za kulturnu izobrazbu i stvarni ljubitelji predstava u kinu. Naravno, da jedna skupina ne isklju�uje drugu. Prikazivanje filmova smo koncipirali tako da svatko ima priliku vidjeti filmove bilo u 19.00 sati bilo u 21.00 sat.

Portal: Mo�e li se procijeniti odnos posjetitelja Hrvatskog Filmfesta u Freiburgu, primjerice 80 % Hrvata i 20 % Nijemaca?

M. Pehar: Iz dosadašnjeg iskustva odnos posjetitelja je upravo obrnut: 80% Nijemci i 20% Hrvati. Na srazmjer posjetitelja utje�u razni �imbenici, a moramo imati u vidu i to da �ivimo u velegradu u kojem �ivi relativno malo Hrvata. Rado pozivamo Švicarce i Hrvate iz susjedne Švicarske da posjete Hrvatski Filmfest.

Za portal razgovarao: Tihomir Nui�

 

Program HRVATSKOG FILMFESTA

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.