Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


04.03.2009.

Natje�aj za scenarije dugometra�nih igranih filmova; pobijedio scenarij „MI NISMO ODAVDE“
autora Zorana Zekanovi�a

 


Zoran Zekanovi�

Povjerenstvo u sastavu Ognjen Svili�i�, Lukas Nola i Arsen A. Ostoji� izabralo je scenarij
„MI NISMO ODAVDE“ autora Zorana Zekanovi�a iz Zadra kao pobjedni�ki scenarij na ovogodišnjem Natje�aju za scenarije dugometra�nih igranih filmova udruge Ars Septima. Nagra�enom autoru pripada i nov�ani iznos od 10,000.00 kuna.

U svom obrazlo�enju odluke, povjerenstvo navodi:

„Scenarij Zorana Zekanovi�a „Mi nismo odavde" se kroz klasi�nu, linearnu pri�u o hrvatskim emigrantima bavi univerzalnim problemima ljudi izvan domovine, njihovim tra�enjem vlastitog identiteta i mjesta u suvremenom društvu. Autoru uspijeva vjerno oslikati dva suprotstavljena svijeta - jedan tu�ine, a drugi domovine - i to na jednostavan, nenametljiv na�in. Posebne kvalitete ovog teksta vide se u iskrenosti pri oslikavanju likova i odre�enoj dozi poeti�nosti koja se provla�i kroz �itavu pri�u."

Na natje�aj je ove godine bilo prijavljeno 16 scenarija za dugometra�ne igrane filmove iz �itave Hrvatske. Dosadašnji uspješni natje�aji, uklju�uju�i i ovogodišnji, dokazuju potrebu da se nastavi pru�ati prilika mladim i neafirmiranim autorima koji �ele pokazati svoje scenaristi�ko umije�e. Kako je ovo ve� tre�a godina da se natje�aj organizira na nacionalnoj razini, ve� se mogu vidjeti i konkretni rezultati, prije svega u pristupu pisanju scenarija i njihovoj ve�oj razini profesionalnosti. Taj je napredak naro�ito vidljiv kod pojedinih autora koji su tijekom ovih godina redovito javljali na natje�aj. Povjerenstvo tako�er �eli ista�i kvalitetan izbor tema, jer je o�igledno da se mladi i neafirmirani autori okre�u svojoj svakodnevnici, te pripovijedaju pri�e koje se ili ti�u njihove generacije ili našeg društva. Povjerenstvo �eli potaknuti autore da se nastave baviti takvim temama, kao što �eli ohrabriti sve one koji su se do sada prijavljivali da nastave s pisanjem i pošalju nove verzije svojih scenarija ili mo�da neke nove scenarije s kojima �e biti zadovoljniji.

U skladu s dosadašnjim uspješnim rezultatima natje�aja, udruga Ars Septima planira krajem ove kalendarske godine objaviti novi natje�aj za scenarije dugometra�nih igranih filmova, i to za sljede�u, 2010. godinu. O novom natje�aju javnost �e, kao i do sada, biti pravovremeno obaviještena.

PS:
Jedino što u izvješ�u i obrazlo�enju Ars Septime nedostaje je podatak da je Zoran Zekanovi� jedan „od nas“, Hrvata koji �ivimo izvan domovine; da �ivi i radi u Zürichu pa je zato i odabrao sadr�aj scenarija, koji se, kako pišu: „kroz klasi�nu, linearnu pri�u o hrvatskim emigrantima bavi univerzalnim problemima ljudi izvan domovine, njihovim tra�enjem vlastitog identiteta i mjesta u suvremenom društvu.“ !

No zato je portal tu da i o tome obavijesti �itatelje portala.

*****

Da bi se zainteresirani autori ve� sada mogli po�eti pripremati za sudjelovanje na slijede�em natje�aju za scenarije dugometra�nih igranih filmova za 2010. godinu, koji �e biti raspisan krajem ove kalendarske godine i koji se najvjerojatnije po obliku i propozicijama ne�e bitno razlikovati od dosadašnjih natje�aja, portal objavljuje izgled poziva na upravo završeni natje�aj za 2009. godinu, na kojem se vide uvjeti sudjelovanja i oblik prijava na natje�aj – s tim da �e, naravno, biti objavljeni novi, za natje�aj 2010. aktualni rokovi predaje radova.

 

Ars Septima, udruga za promicanje sedme umjetnosti iz Zagreba
u suradnji s
The Foundation for International Film Artists iz Los Angelesa

raspisuje
NATJE�AJ ZA SCENARIJE DUGOMETRA�NIH IGRANIH FILMOVA

Pobjedni�ki scenarij se nagra�uje nov�anim iznosom od 10.000 kuna

Povjerenstvo za odabir pobjedni�kog scenarija radi u sastavu:
Ognjen Svili�i�, Lukas Nola i Arsen A. Ostoji�.

Nagradu u iznosu od 10.000 kuna pobjedniku ispla�uje udruga Ars Septima. Nagra�eni scenarij postaje hrvatski predstavnik, prevodi se na engleski jezik i na prolje�e 2009. god. stje�e pravo sudjelovanja na me�unarodnom scenaristi�kom natje�aju “Hartley-Merrill International Screenwriting Prize” zajedno s nacionalnim pobjednicima iz dvadesetak zemalja s tri kontinenta. Doti�ne scenarije vrednuje posebno povjerenstvo u Los Angelesu sastavljeno od filmskih profesionalaca, te odabire tri najbolja scenarija.
Imena pobjednika me�unarodnog scenaristi�kog natje�aja “Hartely-Merrill International Screenwriting Prize” objavljuju se tijekom filmskog festivala u Cannesu sredinom svibnja 2009. godine.
Prvoplasirani, drugoplasirani i tre�eplasirani scenariji na me�unarodnom scenaristi�kom natje�aju nagra�uju se dodatnim nov�anim nagradama koje ispla�uje The Foundation for International Film Artists.

UVJETI:
1. Završen scenarij za dugometra�ni igrani film, izme�u 80 i 130 stranica, u formatu standardnom za profesionalni igrani film;
2. Scenarij mora biti izvorno djelo; adaptacije drugih literarnih djela ili scenariji koji se zasnivaju na knji�evnim predlošcima ne�e se prihvatiti;
3. Suradnja najviše dvoje scenarista/scenaristica je dopuštena, s tim da se nagrada u tom slu�aju dijeli ravnopravno;
4. Predlo�eni scenarij ne smije biti realiziran, tj. snimljen do trenutka prijave;
5. Scenarist/ica (tj. svaki od koscenarista/ica u slu�aju suradnje) ne smije do sada imati više od jednog snimljenog profesionalnog dugometra�nog igranog filma na osnovu vlastitog scenarija;
6. Scenarist/ica (tj. svaki od koscenarista/ica u slu�aju suradnje) mora biti dr�avljanin/dr�avljanka Republike Hrvatske.

ROKOVI:
Natje�aj je otvoren do 19. sije�nja 2009. godine (uva�ava se predaja na poštanskom uredu zaklju�no s navedenim danom). Odluka povjerenstva o pobjedni�kom scenariju bit �e objavljena u roku od mjesec dana po zaklju�enju natje�aja na ovim internetskim stranicama.

PRIJAVA:
Prijava mora sadr�avati:
1. Ispunjen obrazac prijave, koji mo�ete skinuti ovdje (u slu�aju suradnje, svaki koscenarist/ica ispunjava svoju prijavu)
2. Kopiju scenarija (1 primjerak, formata A4, napisan na ra�unalu) - ogledni primjerak stranice scenarija mo�ete na�i ovdje
3. Sinopsis (najviše 2 stranice) s kratkim sadr�ajem
4. Kratku biografiju scenariste/scenaristice s popisom scenaristi�kih radova
5. Preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice (svaki od koscenarista/ica za sebe, ako se radi o suradnji).

Prijavu treba poslati poštom na sljede�u adresu:
Hrvatski filmski savez, za natje�aj Ars Septima
Tuškanac 1
10000 Zagreb

Nepotpune prijave ili prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima ne�e biti razmatrane.

Prijavljeni scenariji se u pravilu ne vra�aju. Ukoliko scenarist/ica �ele povrat scenarija, tada prijavi treba prilo�iti i veliku kovertu sa svojom adresom i nalijepljenim odgovaraju�im poštanskim markama. Tako�er, scenaristi/ice �e mo�i osobno preuzeti svoje scenarije u prostorijama Hrvatskog filmskog saveza tijekom radnog vremena, i to nakon slu�bene objave pobjednika.

Natje�aj je sufinanciran sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, grada Zagreba, sredstvima Motion Picture Association of America te privatnim donacijama.

 

*****

„Razvoj scenaristi�ke umjetnosti jedan je od najva�nijih preduvjeta
nastavka razvoja hrvatskog filma“
Arsen Anton Ostoji�, voditelj programa

Ars Septima je udruga registrirana u Republici Hrvatskoj 2005. godine. Osnovana je sa ciljem promicanja "sedme umjetnosti", tj. osnovnih kreativnih djelatnosti bitnih za filmsku umjetnost, prije svega scenaristike kao i filmske re�ije i produkcije.

Osnovna namjera udruge je organizirati i provesti nacionalni natje�aj za mlade i neafirmirane hrvatske filmske scenariste, kojim �e nagra�ivati najbolje scenarije dugometra�nih igranih filmova. Scenarij proglašen najboljim na nacionalnoj razini uklju�uje se u me�unarodno scenaristi�ko natjecanje "Hartley-Merrill International Screenwriting Prize", koje organizira neprofitna organizacija The Foundation for International Film Artists iz Los Angelesa. Pored toga, autor/ica nagra�enog scenarija dobiva mogu�nost sudjelovanja na me�unarodnim scenaristi�kim radionicama, organiziranim od strane The Foundation for International Film Artists.

Cilj ovog natje�aja jest potaknuti scenaristi�ku umjetnost kod mladih i neafirmiranih pisaca, što bi trebalo rezultirati i boljim filmskim scenarijima, a time u kona�nici i boljim filmovima.

dodatni ciljevi su upoznavanje hrvatskih scenarista sa scenaristi�kom praksom i dostignu�ima u inozemstvu, naro�ito u Hollywoodu, pru�anje mogu�nosti vrednovanja njihovog rada od strane vrhunskih doma�ih i stranih scenarista, te razmjene iskustava s kolegama scenaristima iz ostalih dvadesetak zemalja koje sudjeluju u natjecanju.

Natje�aj za scenarije dugometra�nih igranih filmova u organizaciji udruge Ars Septima sufinanciran je sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba, sredstvima Motion Picture Association of America te donacijama ostalih sponzora. Suradnik u organizaciji natje�aja je i Hrvatski filmski savez.

Izvor: arsseptima.hr

Po�etakVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.