Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Branko Cikati� upozorava na opasnost:
Dopingirani zombiji �edni krvi šetaju nam ulicama

Ne pro�e puno, a da javnost ne izvijeste o smrti nekog profesionalnog sportaša koji je izdahnuo usred utakmice ili treninga. Obi�no se poslije konstatira kako se, na�alost, radilo o nekakvoj uro�enoj mani zbog koje je nesretniku zatajilo srce, ne ulaze�i u to da ni na jednom od pustih specijalisti�kih pregleda kojima se sportaši neprestano podvrgavaju takvo što nije otkriveno.

Zbog napora, objašnjavaju stru�njaci, vrhunskim sportašima �esto stradaju štitnja�a, jetra ili neki od vitalnih organa, pa ispada da su oni koji �ive najzdravije, koji su u formi, paze na prehranu i redovito vje�baju - podjednako izlo�eni rizicima od bolesti i smrti kao i mi ostali?! Nelogi�no, zar ne? I vrijedi li još ona o zdravu tijelu i zdravu duhu?Naš proslavljeni sportaš, prvi svjetski prvak u K-1 Solinjanin Branko Cikati� tvrdi da je sve što smo naveli u posljednje vrijeme dovedeno pod znak pitanja zbog uzimanja nedopuštenih doping-sredstava �ija se upotreba nevjerojatno raširila ne samo me�u sportašima i rekreativcima, koji tako na umjetan na�in pove�avaju miši�nu masu, ve� i kod plja�kaša koji se zbog njih osje�aju hrabriji.

Bubre miši�i, ali i organi

- Nedavno smo imali priliku �itati da su plja�kaši Zagreba�ke banke bili pod utjecajem amfetamina. Takvi tipovi koji su hrpa miši�a i hodaju naokolo raširenih zjenica samo tra�e povod za fizi�ko nasilje i nije ih teško prepoznati. Oni zbog steroida ne vladaju sobom, a neki ih �ak kombiniraju s kokainom, heroinom i antidepresivima, �ime dovode u pitanje vlastiti �ivot i tu�e �ivote - upozorava Cikati� i objašnjava kako na ljudsko zdravlje utje�e uzimanje nedopuštenih farmakoloških pripravaka.

- Rijetki znaju da kod pove�anja miši�ne mase uzimanjem steroida rastu i unutarnji organi. Njihovo pove�avanje ugro�ava krvne �ile koje postaju sve u�e, što dovodi do sr�anog i mo�danog udara. Oni koji konzumiraju takva nedopuštena sredstva postaju agresivni, a tu agresivnost negdje moraju izbaciti, što �esto �ine izvan sportskih borilišta. U trenutku kada odlu�e prekinuti uzimanje nedopuštenih sredstava, njihova snaga naglo splasne do te mjere da je nemaju više niti onoliko koliko je to za njih prirodno, pa ponovno pose�u za anaboli�kim steroidima da bi se vratili u normalan �ivot. To vodi u ovisnost - upozorava Cikati�, koji je osobno prijavljivao sportaše koji su uzimali doping i tra�io da se nenajavljeno provode rigorozne lije�ni�ke kontrole.

U knjizi prof. dr. sc Safeta Kape i Branka Cikati�a “Put do vrha” tuma�i se da se kod upotrebe anaboli�kih steroida razlikuju dva ekstrema: agresivna stanja kad organizam naprosto puca od testosterona, i onda kad je sportaš u fazi “�iš�enja”, kad pokušava vratiti libido jer je depresivan, a ta se depresija javlja zbog manjka endogenog testosterona kojeg su blokirali anaboli�ki steroidi u vrijeme korištenja.

- Dok sportaš uzima nedopuštena sredstva, on vam se osje�a kao ferrari s najja�im motorom zarobljen u fi�inoj karoseriji. Jasno vam je onda zašto mu se tijelo raspada, jer nikako ne mo�e izdr�ati eksplozivnost koja je umjetno stvorena. I zato sportaši sve više umiru na terenu, zato je i sve više oboljenja me�u onima koji posti�u vrhunske rezultate, a koji se poslije pripisuju ovom ili onom uzroku, samo da se ne bi javno priznalo da su uzimali doping - ka�e Cikati�.

Kazna zbog - preblage kazne

Interesantno je da se posljedice uzimanja anaboli�kih steroida ne pojavljuju odmah, što mo�e biti slu�aj kod zloporabe stimulansa. Tumori, sr�ani i mo�dani udari... kod steroida su kumulativnog karaktera, ali kad se jave - naj�eš�e završavaju smr�u.

- Posebno su ugro�eni sportaši u disciplinama gdje tisu�inke odlu�uju o pobjedniku. Uzimaju li steroide, do smrti mo�e do�i prilikom najnapornijih treninga. Sje�am se dok sam bio na vrhuncu karijere, spremao se za velike me�eve, da bi mi se zbog iznimnih napora nekada zacrnilo pred o�ima, osjetio bih slabost ili nesvjesticu, ali nisam zbog toga bio zdravstveno ugro�en jer nisam koristio zabranjena sredstva. Doping je taj jezi�ak na vagi koji vas u takvim slu�ajevima odvede u smrt - pri�a Cikati�, i napominje da u njegovo vrijeme uzimanje dopinga nije bilo ni pribli�no rašireno kao danas.

- I nije to samo tako me�u sportašima, koji tr�e za uspjesima, trofejima, medaljama... nego i me�u rekreativcima koji zbog propagande kojom su medijski izvrgnuti, �ele odreda biti lijepi i miši�avi, pa onda ugro�avaju zdravlje i �ivot uzimanjem steroida koji se sada nude na svakom koraku.

Doping ne treba miješati, napominje Cikati�, s dopuštenim farmakološkim sredstvima oporavka.

- Normalno je da ako je sportaš bolovao pred neki va�an me� ili utakmicu, uzme dopuštena sredstva, razne vitamine kojima �e vratiti izgubljenu energiju, formu, ali steroidi su nešto sasvim drugo. Oni daju la�nu snagu. �ovjeku se �ini da mo�e podi�i planinu, da mu nema ravna, a upotrebom steroida nemogu�e je izbje�i štetne pojave.

Anaboli�ki steroidi dijele se na više grupa, ali dvije su osnovne: tablete i injekcije. Oralni steroidi - tablete - više su toksi�ni od injektabilnih jer prolaze kroz digestivni trakt i jetru, koja dugotrajnim korištenjem ili nesavjesnom uporabom ovih nedopuštenih sredstava, mo�e biti ozbiljno ošte�ena. U pitanju su steroidi kao: nandrolon (Durabolin), metandrostenolon (Dianabol), metenolon (Primobolan), stanozol (Winstrol) i sli�ni. Isprva su se takva sredstva koristila za lije�enje kroni�ne pothranjenosti i u stanjima kad treba vratiti miši�nu masu nakon du�eg razdoblja mirovanja, da bi se poslije po�eli koristiti u sportu za postizanje vrhunskih rezultata.

Zanimljivo je da ljudsko tijelo razli�ito reagira na anaboli�ke steroide. Upotrebom istog steroida u istom vremenskom razdoblju, dvije osobe mogu dobiti razli�itu miši�nu masu - jedna šest kilograma, a druga samo kilogram miši�a.

- Ovom se zlu treba stati nakraj. Koliko su u svijetu alergi�ni na ovakve pojave svjedo�i podatak da su nas iz Hrvatskog saveza za tajlandski boks Švicarci jednom nov�ano kaznili jer smo dopingiranog borca, kojeg smo sami otkrili i prijavili - preblago kaznili.
SAŠA LJUBI�I�

Posljedice
- ginekomastija
- akne
- optere�enje i ošte�enje jetre
- agresivno ponašanje ili depresija
- retencija vode i soli
- virilizacija
- visoki krvni tlak
- gubitak kose
- glavobolje
- seksualne disfunkcije
- ošte�enje bubrega
- atrofija testisa i sterilnost
- promjene imunosnog sustava
- promjene u zgrušavanju krvi
- bolesti krvo�ilnog sustava
- anafilakti�ki šok

 

Sportaše dopingirali i nacisti i komunisti
Uzimanje anaboli�kih steroida iznimno je rašireno u bodybuildingu, atletici i plivanju. Iako su još starogr�ki olimpijci imali obi�aj jesti �ivotinjske testise da bi u organizam unijeli više testosterona, po�eci njihova uzimanja ve�u se uz Olimpijske igre iz 1935. u Berlinu, kada su znanstvenici u slu�bi nacizma nakljukali steroidima njema�ke sportaše, koji su zato osvojili najviše medalja. Nakon Drugog svjetskog rata, prava eksplozija uzimanja dopinga bilje�i se u SSSR-u, a vrhunac posti�e u DDR-u. Anaboli�ki steroidi davani su �ak i 12-godišnjim djevoj�icama, a sve je nadzirala isto�nonjema�ka tajna slu�ba STASI.

 

Smrt Münzera
Na povratku s natjecanja za Mistera Olympije, iznenada je, nakon slijetanja u zra�nu luku, preminuo bodibilder Andreas Münzer . Slu�beno objašnjenje uzroka smrti glasilo je: višestruko otkazivanje organa. U nevjerojatno miši�avu tijelu mladog sportaša patolozi su poslije našli organe koji i anatomski i fiziološki nalikuju na organe 80-godišnjeg starca. Poslije se novinarskim istra�ivanjem došlo do istine: Munzer ne samo da je uzimao brojne anaboli�ke steroide u nevjerojatno visokim dozama nego i hormon rasta, inzulin, tiroidni hormon, a uo�i samih natjecanja furosemid i kalijev kanreonat u obliku injekcija.

 

Muškar�i�i velikih grudi
i �enetine s brkovima

Spolne promjene i ošte�enja spolnih funkcija kod onih koji uzimaju steroide �este su i iznenadne. Muškarcima mogu po�eti rasti grudi, a glas se povisiti, testisi im se smanjuju i gube funkciju... �enama se glas produbljuje, smanjuje se tkivo u grudima i raste brada. Adolescentima uzimanje anaboli�kih sredstava mo�e zaustaviti rast

 

Izvor: Slobodna Dalmacija, autor Saša Ljubi�i�
Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.