Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Nostalgija zagreba�ke autorice Mirjane Gaura:
Parkovi moga djetinjstva i mladosti
i knjiga "Ljubim ruke"

Krajem 2013. godine mailom mi se javila gospo�a Mirjana Gaura i pohvalila na portalu objavljene priloge o Zagrebu, kojima je bila oduševljena. Zahvalio sam na pohvali i u odgovoru na tu zahvalu iznenadio me vrlo lijepi, nostalgi�ni �lanak o zagreba�kim parkovima i o knjizi "Ljubim ruke"kojoj je Mirjana Gaura autorica. Nije mi jasno kako sam previdio ve� tada objaviti taj prilog, no sre�om, gase�i stare mailove, naišao sam na tu prepisku pa evo, pogledajte i prepisku i prilog:

Poštovani,
hvala na odgovoru i privatnoj mail adresi.
Moje oduševljenje se ti�e napisa tj pisama koje Vam šalju nepoznati naši Zagreb�anci u kojima otvoreno pišu o nezadovoljstvu kakav je danas naš grad uspore�uju�i ga sa njegovim izgledom prije kao i sa sastavom ljudi koji sada �ive, rade ili �ivotare u njemu. Tako�er fotografije koje stavljate su predivne!

Na fejsu sam admin i glasnogovornik grupe "Starozagreba�ki izrazi" u kojoj nam je voditelj grupe gospodin Ivek Mil�ec, �ije ste pismo tako�er neki dan objavili. Naša grupa je osnovana s namjerom i ciljem da se zagreb�anci koji �ive ovdje i zagreb�anci koji su raseljeni svugdje po svijetu mogu na�i na jednome mjestu i pri�ati našim doma�im izri�ajem.
Glavni cilj nam je pisanje starozagreba�kih rije�i kako bi ih se spasilo od zaborava.

Odr�avamo i zajedni�ka dru�enja �lanova grupe sa prigodnim programima, a jako smo ponosni na raznoliku nadarenost naših �lanova Zagreb�anaca.

    

Ja , osobno, se bavim pisanjem za djecu i odrasle, a ove godine sam izdala 2 knjige za djecu (Tajne divljine i Carstvo sre�e), a za odrasle knjigu pod naslovom "Ljubim ruke" koju sam pisala zagreba�kim govorom i �argonom primjerenim generaciji ro�enoj šezdesetih godina, kojoj i sama pripadam (knjiga je iz zagreba�kog �ivota ispunjena humorom)

Malo sam se preve� raspisala :), ne zamjerite
s poštovanjem,
Mirjana Gaura

Ps: Pro�itavši Vaš odgovor razmislila sam i okura�ila se zapo�eti temu koja je jako slabo zastupljena ovdje kod mene doma u mom Zagrebu, a to su negdašnji izgledi dje�jih parkova naspram ovih današnjih.

Tekst je samo po�etak onoga �ega se sje�am pa ako �e Vam se svidjeti, tj ako �e odgovarati, drage volje slijede�eg puta mogu nastaviti. Moram napomenuti kako sam ja više vi�na pisati u stihovima, ali evo potrudila sam se :)

*****

Parkovi moga djetinjstva i mladosti

Zagreba�ko sam dete i svoje sam djetinjstvo, do dvanaeste godine, provela �ive�i u maloj i mnogima nepoznatoj Ulici kraljice Jelene koja se nalazi usporedno i tik uz Branimirov plac.

 
Park u Branimirovoj dobiva ogradu (ljeto 2013.)

Gledaju�i nove generacije djece imala sam sre�u kaj su mojim igrama dali veliki pe�at i gušt slobode tada dva velika i prekrasno ure�ivana parka: Branimirov i Krešimirov.

Branimirac, tada oaza zelenila predivnih nasada, �ivica, cvije�a, mnogobrojnih klupa i u po�etku šljun�anih staza pru�ao je nama djeci veliku mogu�nost igranja raznih igara bez straha od automobila. Svako godišnje doba je taj park uljepšalo svojim �arima. Uzdignute glave ponosno mogu re�i kako sam bogata sje�anjima na igre: pandura i lopova, kauboja i indijanaca, skriva�a, lovice, školice, došla majka s kolodvora, lanca probijanca, care, care kolko ima sati i to sve na friškom zraku obasjana zrakama sunca. Mogu li se današnje generacije pohvaliti time? Penju li se i oni danas na drve�a u svojim umjetno sklepanim malim parki�ima za koje se govori kak su koštali stotine tisu�a kuna? Kaj got!

Na �alost ta naša današnja zagreba�ka deca ne�e nikada osetiti �ari vo�nje bicikla po šodru niti kada s tim istim biciklom zašlajdraš ko�e�i. Nikada nebu znali kak je lepo kad se le�e�i skotrljaš niz travnati mali bregi� niti kako je lepo sedeti na ove�em kamenju. I to sve, za ne verovat, u gradu!

Jednako tako roditelji te nove dece ne znaju kaj zna�i stvarati poznanstva ili kaj su susedski susreti u parkovima jer su osu�eni da decu sam njišu na njihalkama ili ih spuštaju niz mali plasti�ni tobogan koji im slu�i samo do pete godine starosti deteta.

Kada bi mogli videti kakve smo mi tobogane imali u negdašnjim parkovima. Za nas decu oni su bili kak Ajfelov toranj. Visoki, �eljeznih ljestava i drvenih letvica po kojima kad smo se spuštali smo mi curice derale štrample, a de�eci hla�e. Kojeg li je bilo glasnog smeha kad bi se na kraju spusta uvalili u duboki i meki pijesak veeliikog pješ�anika. Tko od ove dece zna kaj je to prava veeliika gombaljka i kaj sve moreš penju�i se po njoj delati. Koliko je veselog smijeha bilo kad smo se po njoj lovili ili izvodili akrobacije. Kaj da velim za vrtuljke moga djetinjstva. Veliki, �elezni na koje je bio uspjeh se popeti. Zavrtiti ga je trebalo dosta ru�ica, al kad je krenulo mislili smo da putujemo na mesec. Kad danas vidim sadašnje nazovimo vrtuljke do�e mi da zapla�em. Sve kaj današnja deca imaju u tim šturim tvz. parki�ima je tak minijaturno baš kak za patuljke i to same i usamljene patuljke. Jer u ovim parki�ima se deca nemreju upoznavati i dru�iti kak smo mi to mogli jer smo imali prostora, slobode i mogu�nosti mnogih njihalki, gombaljki, vrtuljka i tobogana. Parkovi su tome i slu�ili.

Razmišljaju�i o tome došla sam do zaklju�ka kak ove nove generacije imaju kratko djetinjstvo koje završava sa šestom godinom. I onda se svi �ude kak deca sede doma i igraju igre na compjuteru. A kaj da drugo delaju kad parkovi slu�e patuljcima.

Vaša još uvek zaigrana Mirjana

Evo, ja sam pokušala :) 

Kaj se ti�e moje knjige "Ljubim ruke" rado Vam šaljem slike naslovnice, recenziju, uvod i prvo poglavlje (knjiga ima 170 strana pisanog teksta).

*****

Ljubim ruke

Nekoliko stranica knjige "Ljubim ruke"  


Šaljem Vam i link svoje stranice za djecu na kojoj �ete vidjeti moj rad tj. knji�evne susrete u školama i gradskim knji�nicama. Naravno to nisu sve fotografije sa mjesta u kojima sam gostovala. Knjige su jako lijepo prihva�ene od u�iteljica, pedagoga, logopeda i knji�ni�ara, a kaj mi je najdra�e i od roditelja.

Kaj se ti�e knjige Ljubim ruke dobivam jako dobre povratne kritike od ljudi koji su ju kupili te mi se javljaju sa narud�bom za svoje prijatelje. To vam navodim jer ja sam sama svoj vlastiti izdava�, urednik i ilustrator.

Nadam se kak Vas nisam udavila sa preve� pri�e :)

U o�ekivanju Vašeg odgovora lepo vas pozdravljam,
Mirjana Gaura

Ps: I mi smo gdi god smo mogli, isto kak i vi u Osijeku, ljubim ruke pozdravljali sa 'uke ili 'ke i onda bi brzo pobegli da nas ne špotaju :) :)

LINK facebook stranice Pri�e Tete Mirjane (PTM): http://facebook.com/PriceTeteMirjane

Autorica: Mirjana Gaura
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

Vezani �lanak:

Hajdemo još jednom prošetati starim Zagrebom,
obe�ali smo to Davoru i Ribi !

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.