Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

SPOMENIK KULTURE PROPADA OD 1991.

Vila Plazzeriano:
Nasljednici kane vratiti u �ivot ku�u bogate povijesti

Ku�u je naslijedila obitelj Ljubomira Miš�evi�a, profesora Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

Pune 23 godine, bez stanara i namjene, propada zakonom zašti�ena kao spomenik kulture, nekadašnja Vila Plazzeriano, u Radi�evoj 34, na kri�anju s Gunduli�evom ulicom, gra�anima poznata i kao objekt koji je godinama prije Domovinskog rata koristila Srpska pravoslavna Crkva.

Ku�a bogate povijesti zbog zapuštenosti predstavljala je �ak u nekim trenutcima prošlih godina prijetnju prolaznicima, jer su s pro�elja na nogostup padale odronjene opeke i dijelovi �buke. Danas se jasno mo�e vidjeti kako se dimnjak s isto�ne strane ku�e opasno nagnuo, dok se onaj na dvorišnoj strani ve� po�eo rušiti. Zapravo, �itav je objekt u vrlo lošem stanju.

Istra�uju�i tko je vlasnik ku�e, informacije su nas dovele do poznatog hrvatskog arhitekta, profesora Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu Ljubomira Miš�evi�a, �ija je obitelj nasljednik ku�e nacionalizirane po�etkom šezdesetih godina prošlog stolje�a.

Profesor Miš�evi� u telefonskom nam je razgovoru potvrdio kako je zapravo njegov otac, ugledni osje�ki i hrvatski urbanist i arhitekt Radovan Miš�evi�, koji je zadu�io grad na Dravi brojnim svojim radovima, za što je nagra�en 2013. godine Zlatnom plaketom Grb Grada Osijeka, nasljednik ku�e, no da �itav imovinsko-pravni postupak još nije završen.

- Ku�a je doista u prili�no lošem stanju i bilo kakvo ulaganje u eventualnu adaptaciju nije dopušteno dok se ne riješi imovinsko-pravni postupak. S obzirom na to da smo nasljednici toga vrijednog arhitektonskog zdanja, kao i da se ne namjeravamo vratiti �ivjeti u Osijek, zamisao je da �e u nekoj prvoj fazi ku�a sigurno biti obnovljena, a tek poslije mo�i �emo govoriti o njezinoj daljnjoj uporabi - kazao nam je prof. Miš�evi�.

Dodao je kako su zahvaljuju�i Konzervatorskom odjelu na ku�i obavljene nu�ne intervencije kako bi se sprije�ilo da odronjeni dijelovi objekta ugroze sigurnost gra�ana.

Vrsni turisti�ki vodi� i dobar poznavatelj povijesti Osijeka Vlado Pest, prije nešto manje od sedam godina u Glasu Slavonije pisao je o Vili Plazzeriano o kojoj je, istra�ivaju�i ju, “iskopao” niz podataka. Projektirao ju je ugledni osje�ki graditelj Carl Hofbauer 1901. godine za vlasnika više gradskih ciglana - Plazzeriana.

“Ku�a je s pro�eljem urešenim opekom pa se izdaleka moglo prepoznati tko je bio naru�itelj i vlasnik ku�e, pogotovo što je u toj ulici bila jedina takva, a rijetka u Gornjem gradu. Štukaturni uresi bili su samo oko prozorskih i vratnih otvora svjetlije boje, što je ku�i davalo poseban ozbiljan izgled. Uz jedinstveni materijal gradnje - opeku, koja na pro�eljima nije �bukana, jedinstven je i oblik ku�e, koja je tlocrtno u obliku slova L. Onaj du�i dio do Radi�eve ulice posebno se isti�e izbo�enim ulaznim dijelom iznad kojega je na katu velika terasa �ije pro�elje se izdi�e u zvonasto završeni zabatni zid. Na tome zidu središnji je vratni otvor za izlaz iz sobe na terasu, a pokraj njega su dva prozorska okvira. U zabatnome dijelu zida nalazi se manji središnji tavanski prozor. Posebnost ku�i daje i uglovno izbo�enje u obliku tlocrtno zakošenoga kvadra na �ijim se trima stranama do ulice nalaze prozori. Taj izbo�eni dio poslovnoga dijela kata ku�e pokriven je visokim krovom u obliku plosnate piramide. Upravo visina toga krova �ini uglovni toranj, što je tada bila jedinstvena izvedba u Osijeku”, opisao je ku�u Pest.

Igor MIKULI�

U KU�I BILA GOSTIONICA GILDA, TRGOVINA, LJEKARNA, CRKVA
Ku�a je sagra�ena 1901. godine za obitelj Plazzeriano, koji je prodaju osje�kom gostioni�aru Franji Rujeru. Od 1924. u njoj je bila gostionica “Gilda”, a u uglovnome dijelu prizemlja i trgovina. Od 1927. godine vlasnik ku�e postao je osje�ki ljekarnik �uro Tarnik koji je u njoj otvorio ljekarni�ki laboratorij i jednu od najve�ih gradskih ljekarni. Desetak godina poslije ku�u je kupila obitelj Miš�evi�, u �ijem je posjedu bila do kraja Drugoga svjetskoga rata. Nakon rata najprije im je oduzeto prizemlje, u kojem je bio otvoren mlije�ni restoran, a ku�a je nacionalizirana 1963. godine. Od tada pa sve do 1991. godine koristila ju je Srpska pravoslavna Crkva. Od 1991. godine ona prakti�no propada.

 

Poluugra�ena katnica
Vila Plazzeriano, pisao je Vlado Pest istra�uju�i povijest ku�e, posebna je, jer je svojim izgledom postavila nove norme gra�enja ku�a u središtu grada. Poluugra�ena je to katnica s obzirom na to da je s isto�ne strane, do Radi�eve ulice, “odmaknuta od uli�noga nogostupa i odvojena lijepom ogradom od kovanoga �eljeza, a u svome sjevernome dijelu do Gunduli�eve ulice sagra�ena je uz rub nogostupa”.

Izvor: Glas Slavonije, tekst Igor Mikuli�, foto Gojka Miti�

*****

U gornjem �lanku vidimo kako je 1945. oduzeto prizemlje, a 1963. godine po kratkom postupku i sve nacionalizirao. Tu su se svakakvi du�ani i gostionice izmjenjivali, a na kraju je to bila i Pravoslavna crkva.
I onda je došla 1991. godina. U drugoj polovici te godine, svaki dan je Osijek bio granatiran i po no�i i po danu. Bilo je grozno, morali smo na posao svaki dan. E, to je bio uvod za ovaj moj �lanak.

A sada po�inje istinita pri�a kojoj sam ja dao naslov „IMA BOGA“:

Istinita pri�a kojoj sam dao naslov
"Ima Boga!"

Ja sam konzultant HAMAG-a, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i izra�ujem Investicione planove za poduzetnike. I tako na�em jednog klijenta koji ima kancelariju nasuprot te zgrade u Radi�evoj ulici. Dok sam bio kod njega, malo sam se zagledao u tu zgradu i lijepo se vidjela povelika rupa u zidu zgrade. I onda me taj �ovjek upita: "Znate li tko je tu rupu s tromblonom napravio. Ja se zainteresiram. On ka�e: "To je napravio moj dobar prijatelj…" 

Prijatelj se je javio u dragovoljce Domovinskog rata i kratko u�io kako se puca s tromblonom. I onda je taj prijatelj odlu�io samostalno provjeriti što je nau�io. Odabrao je baš tu pravoslavnu crkvu u Radi�evoj ulici, iako se u crkve ne puca. No došao je, nanišanio i opalio tromblonom. Napravio je „kvalitetnu veliku rupu“, ali nije dovoljno �vrsto dr�ao pušku i „otišla su mu dva zuba“.

Kada sam �uo tu kratku istinitu pri�u, a kako sam u�io i kako znam, da i katolici i pravoslavci imaju istog Boga, odlu�io sam ovom tekstu dati naslov „Ima Boga!“.

Za portal: Ivan Grgesina

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.