Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Crtica iz Gospi�a: Nevolje obitelji Dev�i�

U Buda�koj ulici u Gospi�u, malo prije gimnazije, �ivjela je obitelj Marka i Franciske Dev�i�. Šumarske struke Marko i doma�ica Franciska s petero su djece došli u Gospi� iz lijepoga velebitskog sela Krasna. Marko se nije bavio politikom i u cijelom Drugom svjetskom ratu nije bio u vojsci, niti je oru�je nosio. Bili su pošteni Hrvati katolici i u vjerskom duhu odgajali su i na noge podizali sinove Milana i Josu i k�eri Zoru, Miru i Ankicu, koju smo zvali Beba. Zbog opasnosti od u�estalih zra�nih napada potkraj rata njihova se obitelj, osim sinova koji su bili �asnici u hrvatskoj vojsci, sklonila u prigradsko gospi�ko selo Rosulje na ulazu u Gospi� sa zapadne strane, i tu je do�ekala partizane, koji su ju bez ispitivanja i utvr�ivanja krivnje raspolovili: 47- godišnjega oca su zatvorili i likvidirali na nekom od gospi�kih stratišta, gdje mu se za grob nije znalo, niti se ikad doznalo, dok se sinovima mladi�ima Milanu i Josi na hrvatskom Kri�nom putu zauvijek izgubio trag, i od obitelji Marka i Franciske Dev�i� ostao je samo �enski dio, koji se više nikada nije vratio u svoj gospi�ki stan. Majka s k�erima se sklonila u Rusovom putu, nedaleko od Rosulja kod obitelji Ante i Marije �ani�, kojima su partizani ubili tri sina i k�i Mariju, a  nakon kra�ega vremena Dev�i�eve su preselile u suteren ku�e gospo�e Tone Kuki� u Kaniškoj ulici u Gospi�u nedaleko od bolnice i vojarne, i tu su bile do kraja svoga boravka u Gospi�u. U danima kad je Gospi� pro�ivljavao sudnji dan i kad je sve što je bilo daleko od normalnoga bilo svakidašnje i uobi�ajeno, pa je izgledalo normalno, jer se onako moralo, ni me�u našim odraslima i starijima nitko se nije pitao zašto je Dev�i�evih nestalo, a kako bi se i pitao, kad se u onom prijelomu povijesti znalo da se u Gospi�u do Hrvata vrlo malo, da ne ka�em ništa nije dr�alo. U ono vrijeme kad su samoproglašeni antifašisti sve boljševi�ki regulirali i usmjerili, nikomu ni na kraj pameti nije bilo da bi pre�ivjeli dio Dev�i�evih, majka i tri neproskrbljene k�eri trebale imati pravo na mirovinu naslije�enu od mu�a i oca koga su nevinoga ti „antifašisti“ u zanosu svoje pobjede ubili...

U srpnju 1945. OZNA je u gospi�koj Kani�i otkrila skrivenoga hrvatskog vojnika 20-godišnjega Juru �ani�a, i osudila ga na smrt i strijeljala, a s njim u svezi ishitrila je i povezanost grupe njegovih bli�ih i daljih ro�aka i susjeda sa skrivenim ustašama koji nisu uspjeli iz Gospi�a pobje�i pred partizanima, i me�u njima su osumnji�ili i najstariju od Dev�i�evih k�eri, Zoru, koja je bila jedva napunila 18 godina. Iz te grupe navodnih pomaga�a skrivenim ustašama na smrt su osu�eni i u rujnu godine 1945. su strijeljani: dr. veterinarske medicine Josip Stilinovi� u 37-oj godini �ivota, Marija �ani� iz Rusova puta u 22-oj godini �ivota, Mica Kuki� u �ivotnoj dobi od 37 godina i abiturijentica gospi�ke gimnazije Ivanka Lilovac s nepunih 19 godina. Ostale okrivljenice su osu�ene na zatvor s prisilnim radom: Zora Dev�i� na 20 godina, majka strijeljane Ivanke 45-godišnja Marija Lilovac, 34-godišnja Ro�a Rosandi�-Bepina, 20-godišnja sestra ubijenoga Jure, Ankica �ani� i 18-godišnja Marinka �ani� na 10 godina i 19-godišnja Olga Ugarkovi� na 8 godina. Veterinara Josipa Stilinovi�a strijeljali su 9. rujna 1945., a iza njega su ostale �ena Jelka i k�eri 12-godišnja Ana- Marija i 2-godišnja Karmen. Ana-Marija �ivi u Zagrebu i �uva ceduljicu koju je njezin otac prije nego su ga poveli na strijeljanje kriomice gurnuo znancu kova�u u Gospi�u  Juri Stopi�u, koji je bio s njim u �eliji, a poslije je bio oslobo�en. U toj ceduljici ozna�enoj da ju treba predati njegovoj �eni piše: „Plati misu-mene nema, oprosti, pazi djecu, lijekove i (nešto ne�itljivo), ljubi te Joso.“ Na drugom mjestu na istoj cedulji piše „Joso veterinar za �enu 9. IX. 45.“, a lijevo od toga piše: „Predati gospo�i veterinara Jose Stilinovi�a“.

No, da nastavim o Dev�i�evima. Mu� i sinovi nestali, najstarija k�i Zora na višegodišnjoj robiji, a gospo�a Franciska bez igdje i�ega u nemogu�nosti da djeci omogu�i školovanje. Zori je, doduše, 20-godišnja kazna sni�ena na 10 godina i ukupno je odrobijala 4,5 godine, a od Zore nekoliko godina mla�a Mira trebala je krenuti u peti razred gimnazije, ali nije bila upisana i svaki je dan odlazila u školu i pla�u�i se vra�ala ku�i i molila mamu da ju upiše, kako  bi školu nastavila. Da bi kako-tako, ipak nekako pre�ivjeli, Franciska se na jedvite jade ubacila me�u manualne radnice u gospi�koj vojarni, gdje je bila prisiljena raditi i vrlo grube fizi�ke poslove, a najmla�a k�i Beba kao izvrsna u�enica otišla je u srednju medicinsku školu u Splitu, iz koje su ju, me�utim, kad je poha�ala tre�i razred iz politi�kih razloga izbacili. Razlog je bio u tom što se dru�ila s kolegicom koju su kao k�i zatvorenoga informbirovca isklju�ili iz škole, pa su i za Bebu tra�ili informacije iz Gospi�a, odakle je Gradski komitet KPJ. poslao karakteristiku u kojoj je pisalo da Ankica Dev�i� kao ustaško dijete nema pravo na školovanje. Poslije Splita Beba je, ipak, u Zagrebu zgotovila srednju medicinsku školu i kao medicinska sestra zaposlila se u Tuheljskim toplicama, gdje se kasnije zaposlila i do mirovine radila i njezina mama. Danas Beba, udata Perovi� sa svojom obitelji �ivi u Zadru.  Zora se nakon robije zaposlila i udala u Zagrebu, gdje je prije nekoliko godina umrla, a Mira je uspjela završiti gimnaziju i potom i medicinu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nakon �ega se kao lije�nica zaposlila u Oto�cu, gdje se i udala, i kao dr. Mira Dev�i� �ulinovi� nakon smrti mu�a �ivi sa sinom i njegovom obitelji. Kod nje u Oto�cu provela je svoje posljednje godine i njezina majka Franciska, koja je umrla i pokopana u oto�kom katoli�kom groblju, a da za grob svoga mu�a Marka i  o sinovima Milanu i Josi nikada ništa pouzdano nije doznala.


Za portal: Mr. sc. Nikola Bi�ani�, prof.

 

Od istog autora:

Crtica iz Gospi�a: Na tragu sje�anja

Crtica iz Gospi�a: Petak - li�ki svetak
(i na kraju toga priloga i svih sljede�ih priloga poveznice/linkovi na daljnje Crtice iz Gospi�a)

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.