Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

PRVI HRVATSKI TRAMVAJ

Sve�ano obilje�avanje 130. obljetnice
osje�ke konjske �eljeznice, prve u Hrvatskoj

Prva hrvatska �eljeznica naziv je izlo�be koja je u povodu 130. obljetnice osje�ke konjske �eljeznice otvorena 10. rujna 2014. u Tehni�kom muzeju u Zagrebu.

Autor izlo�be je Vlado Pest, poznati osje�ki turisti�ki vodi�, a izlo�ba je realizirana u suradnji s Udrugom za poljepšanje grada Moj Osijek te uz potporu i pod pokroviteljstvom Turisti�ke zajednice grada Osijeka.

- Rije� je o izlo�bi fotografija starog tramvaja, koja se u Tehni�kom muzeju mo�e pogledati do 5. listopada. Sli�nu izlo�bu priredio sam u Osijeku 2009. godine, pod nazivom 125 godina osje�ke konjske �eljeznice, pa je i ta izlo�ba bila vezana uz obljetnicu osje�kog tramvaja - ka�e Pest.

Naš sugovornik smatra da je tramvaj osje�ki brend i kao takvog treba ga isticati i izvan granica Osijeka. Naime, Osijek je prvi grad u Hrvatskoj gdje se u javnom prometu pojavio tramvaj, a ova izlo�ba govori o njegovoj povijesti. Ina�e, Zagreb i Osijek danas su jedini od hrvatskih gradova gdje se u javnom prometu koristi tramvaj. Njima su se svojedobno vozili stanovnici Dubrovnika, Rijeke, Pule i Velike Gorice. Stoga je autor Vlado Pest iznimno zahvalan Tehni�kom muzeju Zagreb na organizaciji ove izlo�be.

- Izlo�ba sadr�i 25 fotografija. One su preslike starih razglednica Osijeka, a prikupio sam ih iz zbirki Muzeja Slavonije, Dr�avnog arhiva u Osijeku, majstora fotografije Marina Topi�a, privatne zbirke Ane Medvidovi�. Dio fotografija je iz moje privatne zbirke - objašnjava Pest.

Uz fotografije u Tehni�kom muzeju, bit �e izlo�en i plan grada Osijeka iz prvog osje�kog turisti�kog vodi�a iz davne 1893. godine, a tiskan je u njema�kog gradu Mannheimu. Taj turisti�ki vodi� zanimljiv je po tome što ima ucrtanu prvu trasu osje�kog tramvaja.

- Osijek je u to vrijeme imao �ak �etiri tramvajske linije. Uz redovnu liniju, koja je prometovala od Rokove crkve preko Tvr�e i Remize do današnje zgrade Dje�jeg kazališta Branka Mihaljevi�a, imali smo prigodnu liniju za Gradski vrt, povremenu kolodvorsku liniju, kao i teretnu liniju - ka�e Pest.

Autor izlo�be, Osje�anin Vlado Pest, iako zvanjem stru�njak vanjske trgovine, a zanimanjem turisti�ki vodi�, najve�i dio svog �ivota, iz ljubavi prema svome gradu, posvetio je izu�avanju njegove povijesti, osobito graditeljstva i prometa. Od prvoga svoga pisanoga rada Razvoj arhitekture Osijeka 1972. godine do posljednjega, koji je u pripremi za tisak, knjige Moj Osijek - prilog povijesti gradnje grada, autor se posve�uje svome gradu i njegovoj prošlosti, pri �emu na razne na�ne nastoji obilje�iti raznim doga�anjima zna�ajne obljetnice svoga grada. Tako ovom izlo�bom �eli hrvatskoj javnosti predstaviti prošlost svoga grada i prvog hrvatskog tramvaja.

Ina�e, to je peta jubilarna izlo�ba koju organizira Vlado Pest. Izme�u ostalog, u Osijeku je organizirao izlo�bu o Ohridu, kao i izlo�bu Londonske vedute Silvije Butkovi�, poznate �akova�ke fotografkinje i pjesnikinje.

Vesna LATINOVI�

U OSIJEKU TRAMVAJ VOZI OD 1884. GODINE
“Prvi tramvaj u Hrvatskoj po�eo je prometovati 1884. u Osijeku, koji je tada imao oko 18.000 stanovnika. S obzirom na ubrzano širenje grada i jak gospodarski razvoj bilo je potrebno organizirati br�i i masovniji gradski prijevoz putnika, od tada postoje�ih konjskih omnibusa. Tako je 1883. sklopljen ugovor izme�u grada Osijeka i Osje�kog d. d. o uvo�enju konjskog tramvaja, tada suvremenog prometnog sredstva u velikom broju europskih gradova. Osje�ko d.d. za konjsku �eljeznicu dobilo je koncesiju na 65 godina te dopuštenje za gradnju tramvajske pruge, spremišta za kola (remize) i staja za konje. Osje�ki konjski tramvaj slu�beno je po�eo voziti 10. rujna 1884. Premda je prva inicijativa o elektrifikaciji tramvaja pokrenuta potkraj 1899., elektri�ni tramvaj u Osijeku po�eo je prometovati tek 1926. godine. Razlog je bio bizaran - premda je gradsko poglavarstvo odobrilo projekt, dva gradska koncesionara nisu se mogla dogovoriti o uvjetima njegove realizacije”, pri�a Pest.

Izvor: Glas Slavonije, napisala Vesna Latinovi�

*****

Dodajem:

Osje�kom konjskom �eljeznicom, prvim osje�kim tramvajem, ne mo�emo se, naravno, više ni virtualno provozati osje�kim ulicama, ali to mo�emo današnjim modernim elektri�nim tramvajem pa hajdemo, "ukrcajmo se", i krenimo i bez tramvajske karte za jednokratnu vo�nju i bez mjese�ne karte koju Essekeri, iz meni nepoznatih razloga zovu "butra", na kru�ni put iz centra grada, Od Trga Ante Star�evi�a, �upanijskom, pokraj moje Dunavske ulice i dvorca Ma�kamame, pokraj kojeg sam na nogometnom igralištu i u gimnasti�koj dvorani proveo lijepe trenutke mladosti kao nogometaš i gimnasti�ar, pa dalje do Gradskog vrta i Donjeg grada i kud nas ve� tramvaj odveze.

Kliknite na link i kre�emo:

Tramvajska linija broj 2 - Osijek

Pogledajmo usput i lijepi film o Osijeku, redatelja Luke Marottija, objavljenog na portalu osijek031.com, uz sljede�i popratni tekst:

HRT-ov zanimljiv i pou�an film o osje�kom Donjem gradu
Na YouTubeu našem svagdašnjem mo�e se na�i mnogo zanimljivih stvari o Osijeku. Jedna od njih je i dokumentarac „Osijek-Donji grad“ redatelja Luke Marottija napravljen u produkciji HRT-a.

Ovaj profesionalno napravljen 15-minutni filmi� vodi vas u virtualnu šetnju Osijekom, od glavnog Trga Ante Star�evi�a preko Europske avenije, Tvr�e sve do Donjeg grada koji se nalazi u središtu filma.

U dokumentarcu mo�emo saznati dosta toga o povijesti Donjeg grada i njegovim znamenitostima (kip bla�ene Djevice Marije, kapelica Sv. Roka, Ko�ara, vatrogasni rezervoar, kino Slavija, sinagoga...), pa ako �elite nau�iti nešto novo ili obnoviti svoje znanje o Donjem gradu, svakako bacite oko na ovaj film.

Link na film su mi prije tri dana, gotovo istovremeno, poslali Essekeri �or�e Bali� i Josip Vrbani� s komentarom "Film moga prijatelja Zdenka Samar�ije o Donjem gradu".

Donji grad Osijek "Kulturna baština"

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanci:

U sljede�em prilogu je, izme�u ostalog, i �lanak Vlade Pesta o proslavi 125. obljetnice osje�kog tramvaja:

Upoznajmo Osijek:
PROŠLOST U SADAŠNJOSTI:
OD KONJSKE �ELJEZNICE DO MUNJOVOZA
Tramvaj nekad i sad

Britanci oduševljeni tramvajem iz 1926. godine
I ove godine Bo�i�na bajka u tramvaju

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.