Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Biljan u Brazilu - 8. dio
Povodom Svjetskog prvenstva Brazil 2014
Darko Varga opisuje svoj put u Brazil

Ako postoji Amerikanac u Parizu, Englez u New Yorku, zašto ne bi bio Biljan u Brazilu? Istina, ta pjesma nije ispjevana jer u Bilju nemamo Gershwina ni Stinga, ali eto, ovaj Biljan �e ostalima pokušati do�arati dio ljepota Brazila. Koji je povod? E pa, Brazil je ovih dana u središtu pozornosti.

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo u nogometu 12. lipnja 2014. kada je u Sao Paulu odigrala utakmicu protiv doma�ina, reprezentacije Brazila, na kojoj joj je skandalozni japanski sudac Yuichi Nishimura pred o�ima cijelog Svijeta ukrao... - ne neriješen rezultat, nego pobjedu. Ipak, bilo bi zanimljivo saznati nešto više o toj velikoj, mnogoljudnoj i najve�oj dr�avi u Ju�noj Americi. Slikom i rije�ima pokušat �u do�arati barem djeli� te ogromne dr�ave i njene ljepote, bez obzira što je misija naše nogometne reprezentacije u Brazilu završena i što je naša reprezentacija, na�alost, prerano napustila Brazil i vratila se ku�i.

Izlet �amcem po Rio Mutum i Rio Cuiaba

  
Pousada  Baguari i pristanište �amaca uz rijeku Mutum

Susjedi kod Pousade Baguari


Jutro: Konji, jato šumskih roda, velika bijela �aplja i ostale ptice kod bare uz pousadu

Svako jutro izašao sam na plato pored bazena pogledati što se doga�a u barici pored. Prethodnih dana, ovdje  sam redovito nalazio ru�i�aste �li�arke (Platalea ajaja), i još nekoliko vrsta �aplji, a ovo jutro mogli su se vidjeti konji, a na sigurnoj udaljenosti šumske rode, velika bijela �aplja i ostale ptice.

Nakon bare, trebalo je pregledati što se doga�a uz rijeku Mutum. Nakon nekoliko dana uo�io sam zakonitost: �aplja baguari po kojoj je i nazvana pousada, bila je svako jutro uz obalu  Rio Mutum. Jedan par crnih velikih ptica, kako mi ih je Jo predstavila kao southern screamer oliti ju�ni vrišta�i, �ivjeli su negdje blizu nas . Vjerojatno su imali gnijezdo u obli�njim krošnjama drve�a ili u visokom raslinju na drugoj strani rijeke. Redoviti jutarnji „susjed“ bio je vodomar koji je volio „parkirati“ na granu drveta na pristaništu odakle je imao dobar pogled na rijeku i mogu�nost njemu svojstvenog lova ribe - obrušavanjem.

Na udaljenijem drve�u, u daljini mogla su se vidjeti jata ru�i�astih �li�arki i jabirua.


Rode Jabiru i ru�i�aste �li�arke na drve�u. Pogled s pristaništa Pousade Baguari


Susjedi: baguari �aplja �eka ulov ribe, a ju�ni vrišta� (engl.Southern screamer) nadzire okolinu

Red je predstaviti susjede:

Baguari (Ardea cocoi)
Jo mi je govorila imena ptica na engleskom i portugalskom, a ovu vrstu sive �aplje Jo je zvala baguari ili na engleskom Cocoi Heron. Na podru�ju Brazila, ovu pticu zovu razli�itim imenima: bagoari, baguari, Garça-moura, garça-parda, jabiru-moleque, joão-grande, magoari, maguari, manguari, socó, socó-grande, Socoi, socoí, socoí tabuiaiá, tabuiaiá, tabujajá, a Guarani Indijanci je zovu: Hoko guasu.

Zanimljivo je da su ime kao Tupí, i kao ime Guaraní, ovim Indijancima dali bra�a Mirko i Stevo Seljan. Oni su oko 1903. godine zapisali legendu o bra�i koja su nosila ta imena, i po kojima su njihova plemena prozvana. Zajedni�ko ime ove bra�e bilo je Tupinalés, a oni su se posva�ali zbog ptice Maitá, koju je Guaraní htio oteti Tupíju. U pomo� mu je prisko�ila zaru�nica Maricá, koja se na prijevaru htjela do�epati ove ptice. Bila je lijepa pa ju je Tupí po�elio. Nakon što je ptica pobjegla na drvo, Tupí je pojurio za djevojkom. Guaraní, koji je pošao vidjeti ishod ugledao je kako njegov brat tr�i za njegovom djevojkom Maricom. Bra�a su se potukla, a kako niti jedan ni drugi nisu mogli svladati protivnika, umiješao se i sam bog Tupán koji  je poslao orkan da poruši sva stabla u prašumi i došla je strahovita pororoca, nakon �ega je ptica Maitá, pobjegla u prašumu, a Maricá svojoj majci Torybá. Velika rijeka na kojoj se pojavio strašni plimni val pororoca, vjerojatno je Amazona, gdje su ti plimni valovi uobi�ajeni. Tu su se bra�a rastala.

Tupian plemena i danas �ive u sjeveroisto�nom Brazilu, najviše uz obalu Atlantika, a njegov brat Guaraní poveo je svoj narod prema jugu i postao praotac Guaraní plemenima.


Baguari polije�e. Rio Mutum.

Ova siva �aplja (Ardea cocoi) jako podsje�a na sivu �aplju (Ardea cinerea) iz Kopa�kog rita. Baguari se mo�e na�i samo u Ju�noj Americi, a sa velikom plavom �apljom (Ardea herodias) iz Sjeverne Amerike i sa sivom �apljom (Ardea cinerea) koja �ivi u Europi, Aziji i Africi, �ini posebni rod. Kako pripadaju istom rodu, ove tri vrste ptica su vrlo sli�ne. Baguari ima više crnoga na glavi od preostale dvije �aplje. Baguari je najve�a brazilska �aplja, a hranidbenim navikama i ponašanjem je vrlo sli�na sivoj �aplji iz Kopa�kog rita. Poznato je, za ovu �aplju, da zna pojesti i mladog kajmana (jacare), što siva �aplja iz Kopa�kog rita ne radi,  jer u Kopa�kom ritu, naravno, nema kajmana.

Ju�ni vrišta� (Chauna torquata)

Ovu pticu iz susjedstva pousade zovu: „ptica s ru�nom ogrlicom oko vrata“. Radi se o ptici za koju sam zbog njenog izgleda vjerovao da spada u lešinare ili purane, me�utim ova ptica je „u rodu“ s patkama, guskama, labudovima i pripada redu Anseriformes ptica. Vjerovalo se da pripada primitivnijim vrstama ptica kao što je svrakolika guska ili crno-bijela guska (lat. Anseranas semipalmanta) koja �ivi u Australiji, a drugi autori, poput Sicka, tvrde da je zbog toga što imaju više tehnika filtriranja hrane, mo�e ih se, ustvari, smatrati naprednijima od svojih pa�e�ih i guš�ih „brati�a“. Najstariji fosil ove ptice iz pleistocena prona�en je u Argentini i star je oko 20 000 godina.


Posre�ilo mi se snimiti pti�ju obitelj ju�nog vrišta�a (Chauna torquata): pti�e i roditelja.
Dok jedan roditelj stra�ari, drugi ih �uva

Ova ptica još nema hrvatskog „kuma“. Neki slavenski narodi je zovu:�aja ili �a�a što je najbli�e onome kako je zovu Indijanci Guarani: Chahâ. Englezi je zovu Southern screamer još i Crested screamer , što bi bio ju�ni ili vrišta� s krunom. U Brazilu, na raznim mjestima je zovu:lencó, anhuma, anhuma-do-Pantanal, anhuma-poca, anhumpoca, anhupoca, chaá, chagá, chajá, inhaúma, inhuma, inhuma-poca, saúna, Tachã, tachã-do-sul, tahã. Mo�da bi hrvatska verzija imena ove ptice trebala biti: ju�ni vrišta� što bi odgovaralo kriteriju po kojemu Hrvati, uglavnom, daju imena pticama: po njihovom glasanju. Znanstveno ime za ovu pticuChauna torquata dolazi od gr�kog: khaunos = šupljikav, spu�vast, ru�an, porozan, što se odnosi na podko�ne zra�ne jastuke kada ptica vrišti i od latinskog: torquata, torquatus = ogrlica. Zna�i, znanstveno ime bi se moglo prevesti kao: ptica s ogrlicom od ru�ne ko�e.

Ove ptice se hrane stabljikama biljaka, sjemenom, listovima i vrlo rijetko malim �ivotinjama. Teške su preko 4 kg. Tako velike, o�ito da bi bile dobre mete i pravo je �udo da do sada nisu izlovljene skoro do istrjebljenja, ali velika zaštita vrišta�a je njegovo neukusno spu�vasto meso. Lovci mrze ovu pticu i zbog drugog razloga: ova ptica stra�ari i kada je uznemirena šalje vriskove koji se mogu �uti i na 3 kilometra udaljenosti.

http://www.arthurgrosset.com/sabirds/photos/chator%201282.jpg
Poslušati kako se glasa:
http://www.xeno-canto.org/171667)
http://www.youtube.com/watch?v=2aofXd15fuk
Prstenasti vodomar (Megaceryle torquata ili Ceryle torquata )


Susjed vodomar na drvetu uz pousadu bio je redoviti gost

Naš susjed vodomar, pojavljivao se svaki dan na drvetu pored pousade odakle je promatrao rijeku Mutum. Nismo mu smetali u njegovom „pikiranju“ na površinu vode. �ekao sam strpljivo kada �e se ve� jednom obrušiti u vodu i uloviti ribu kako bih to mogao snimiti, ali nije niti jednom u�inio svoj poznati „manevar“ pa su ostali samo snimci vodomara na grani.

Ovaj vodomar(Megaceryle torquata), poput ostalih svojih ro�aka, uglavnom se hrani ribama, a kada je voda tamna i neprozirna, ponekad se hrani kukcima. Nekoliko puta je primije�eno kako lovi lastavi�jeg kolibri�a (Eupetomena macroura). Kada je pod vodom krila koristi kao vesla i kormilo.


Zabrana: „ZABRANJENO u�i, pecati, loviti, kretati se i bacati sme�e“, ne odnosi se na vodomara

(Pogledati:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Megaceryle_torquata-2.jpg;
http://goo.gl/rpwbSb
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Megaceryle_torquata_Pantanal_male.jpg)

U Brazilu ovog vodomara zovu:ariramba-grande, caracaxá, flecha-peixe, jaguacatiguaçu, martim-cachá, martim-cachaça, martim-grande, Martim-pescador-grande, martim-pescador-matraca, Martin Pescador Matraca, matraca, uarirama, a mo�da bi ga Hrvati trebali „prekrstiti“ od prstenastog vodomara u vodomara s ogrlicom jer mu je znanstveno ime Megaceryle torquata.

U Brazilu ima 5 vrsti vodomara.

(Pogledati: Ringed Kingfisher (Megaceryle torquata); Amazon Kingfisher (Chloroceryle amazona);American Pygmy Kingfisher (Chloroceryle aenea);Green Kingfisher (Chloroceryle americana); Green-and-rufous Kingfisher (Chloroceryle inda).)

Jedan od njih je ameri�ki patuljasti vodomar(Chloroceryle aenea aenea) koje Brazilci zovu: ariramba-miudinho, arirambinha, martim-pescador-anão, martim-pescador-miudinho, Martin Pescador Miudinho, Martinho.


Još jedna vrsta vodomara, Chloroceryle aenea aenea (nije iz bli�eg susjedstva pousade)

(Pogledati: ptice Pantanala: http://zapa.photoshelter.com/gallery/Pantanal-Birds-1/G0000ggGwjrQ0UeE/i
 http://zapa.photoshelter.com/gallery/Pantanal-Birds-2/G0000hL6hIXodQ7Q/)


Ameri�ki patuljasti vodomar (Chloroceryle aenea aenea)

Nizvodno rijekom Mutum


Izlaz sunca na Rio Mutum

Rio Mutum je pritoka rijeke Cuiaba koja je opet, pritoka rijeke Paragvay. Rijeke �ine mre�u voda, jezera, laguna, bara, a u njima je bogat �ivi svijet svih rodova i vrsta. Ovo poplavno podru�je zove se Pantanal i tu je biološka raznolikost najve�a na Svijetu. Flora i fauna Pantanala, jedinstveni su. Za razliku od amazonske prašume, u kojoj se �ivot, uglavnom, odvija u krošnjama drve�a (ptice, majmuni, gmazovi..), a u prašumi je sivo i turobno i teško je uo�iti, a još te�e snimiti koju �ivotinju, u Pantanalu je sve to dostupno ljudskom oku, a onda i objektivima kamere. �ak i obi�ni turist kojeg vozaju �amcima po vodama Pantanala i koji nema preskupe teleobjektive, mo�e snimiti to bogatstvo �ivog svijeta.

Ptica koja ima zmijoliki vrat, podsje�a na kormorana, ali ima du�i rep, sli�nost s kormoranom je i ta da mora sušiti perje nakon što se umo�ila u vodi u lovu na ribe, zove se anhinga. Zovu ju još i vodena-purica i zmijska-ptica. Ime anhinga poti�e iz jezika brazilskih Tupi Indijanaca, a zna�i vra�ja ili zmijska ptica. .

Znanost je svrstava u red: Suliformes, u porodicu: Anhingidae i daje joj ime: Anhinga anhinga.


Anhinga leti


Anhinga suši perje

Pogledati:http://sharperplanet.com/p689473709/h22EE68B3#h22ee68b3
http://www.pbase.com/tstone/image/153732704
https://www.youtube.com/watch?v=Y23rI5VNGMs

Posebno je zanimljiva ptica �ije ime je Jaçanã (Jacana jacana), a izgovara se �akana ili �asana. Vrlo je �ivahna ptica u stalnom kretanju tako da ju je dosta teško snimiti. Nikako nije spremna pozirati oku kamere.


Jaçanã(Jacana jacana)

Jaçanã je svrstana  u red: Charadriiformes u porodicu: Jacanidae, a u Europi, pa onda ni u Kopa�kom ritu, nema sli�nih ptica. Hrani se kukcima i ostalim beskralje�njacima koje nalazi na vodenom raslinju. Iako je naj�eš�a mo�varna ptica, ipak se po ne�emu razlikuje od ostalih, a to je njeno razmno�avanje. Jaçanã je polidromna što zna�i da se jedna �enka pari s više mu�jaka, sa svakim koji ima i svoje podru�je. Poliandrija dolazi od gr�kih rije�i i zna�i „mnogi mu�jaci“. Kod ljudi, ova pojava se zove poligamija. Jaçanã, po ovom na�inu parenja spada u manje od jedan posto svih ptica. Poliandrija je �esto popra�ena obratom uloga spola kada mu�jaci obavljaju sve ili ve�inu roditeljskih du�nosti, a �enke se natje�u za partnere. Mu�jaci su oni koji le�e na jajima i brinu o mladima kada se izlegu. Ako �enka nestane i bude zamijenjena s drugom, pili�i su u opasnosti da ih ne ubije „nova mlada“ jer �e na taj na�in njena jaja imati ve�u mogu�nost pre�ivljavanja.

Jakane  su vrlo agresivne kada do�e trenutak zamjene uloga. Nakon što �enka izlegne prvih 4 jaja slobodna je oti�i i pariti se s drugim mu�jacima. Ona �e se potu�i sa svakom �enkom- takmacem da bi zaštitila svog partnera i njihovo potomstvo, ali ako �e mladi uginuti, ona �e se ujediniti s novim mu�jakom i izle�i nova jaja. Ima li ptica s ovim na�inom razmno�avanja u Kopa�kom ritu?

Pokojni Dr. Joszef Mikuška je još davno upozorio na rijetke vrste ptica u Hrvatskoj. Jedna od njih je tankokljuna liskonoga (Phalaropus lobatus) koja spada u ptice koje imaju neobi�an poliandri�an sustav parenja u kojemu se mu�jaci brinu o jajima i pticima, a jarko obojene �enke natje�u se za mu�jake. U �asopisu Larus iz 2005. godine Joszef, Alma i Tibor Mikuška objavljuju �lanak: „Tankokljuna liskonoga Phalaropus lobatus u kontinentalnom dijelu Hrvatske“, u kojemu govore o pojavljivanju ove ptice u Kopa�kom ritu: 11.08.1969., 08.08.1987. (kod Podunavskih ribnjaka), 11.09. i 13.09.1988. na ribnjaku Grudnjak, 02.10.1993. u Kopa�kom ritu (Podunavlje ribnjaci) i 07., 08., 10.09.2002. tako�er u ribnjacima Podunavlje.

Jo mi je „pomogla“ s imenom ove ptice na engleskom: Wattled Jacana, a ime ove ptice na portugalskom je jaçanã  i dolazi iz jezika Tupi Indijanaca: jasaná. U Brazilu je mnogo imena �ivotinja uvedeno u brazilski portugalski, a vuku korijene iz jezika Tupi Indijanaca kao što su: jacaré (kajman), piranha (riba meso�derka, a u uli�nom govoru i nemoralna �ena, doslovno: zubata riba), siri (rak), sucuri (anakonda), urubu (brazilski lešinar), urutu (vrsta otrovne zmije), itd...


Jacana detalj

Pogledati video: http://www.youtube.com/watch?v=QkI58pJa6-U
http://www.youtube.com/watch?v=0PQZCi0C2uw
mladi: http://www.youtube.com/watch?v=jocZYwt5oGM
Glasanje: http://www.xeno-canto.org/115718

�enke su ve�e od mu�jaka i imaju bjelina i �uta lete�a krila i svjetlije sme�a le�a. U�estalost razmno�avanja obi�no ne traje du�e od jednog tjedna.

Ljudi ka�u da jacana savladava gravitaciju jer mo�e plutati na raslinju i stajati na vodi. Nadimak joj je „kasa�ica po lopo�ima“, a poznata je po velikim no�nim prstima. Ugro�ena je vrsta i stavljena je na „crveni popis“ IUCN-a.
https://www.youtube.com/watch?v=an7pgwEiacE


Jacana i jacare


Jacana „kasa“ po lopo�ima (internet)


Za jacanu ne vrijede zakoni gravitacije (internet)


Zeleni ibis

Nastavljamo ploviti, a ja uporno snimam: ptice, sve �ivo na što naletimo. Snimio sam više ptica kojima nisam uspio utvrditi „identitet“:


Koja je ovo ptica?


Tigrasta �aplja


Kapibara s mladuncima


Opet vodomar


Još jedna ptica nepoznatog imena

Stari poznanik, crnovrati jastreb (Busarellus nigricollis) neobi�nog glasanja

U vo�nji �amcem po rijeci Mutum, �esto smo sretali crnovratog jastreba, kao i u drugim dijelovima Pantanala. Jo je znala oponašati glasanje ve�ine ptica, a glasanje ove ptice je vrlo smiješno. I sam sam nau�io glasanje ove ptice pa smo ga �esto Jo i ja, kada smo ga ugledali, provocirali oponašaju�i ga kako bi pogledao u oko kamere. Uspjelo je!


Stari poznanik, crnovrati jastreb (Busarellus nigricollis) neobi�nog glasanja. Rio Mutum

Poslušati kako se glasa: http://www.xeno-canto.org/128560)
http://www.xeno-canto.org/115712;
http://www.videoaves.com/videos.php?esp=6&id=22


Snje�na �aplja, Rio Mutum, Pantanal

Veliki pospanac

Plove�i �amcem po rijeci Mutum, Jo nas je upozorila na pticu na drvetu. Na grani je bio neobi�ni stvor, kojeg bi neuko oko teško moglo primijetiti, da nije bilo Jo. Bio je to Great Potoo, kako je rekla, nešto kao veliki potu, prevedeno s engleskog. Mo�da bi tu pticu trebalo nazvati: veliki pospanac. Veliki potu je  „pospana ptica“ koja no�u lovi kukce, a preko dana se spusti na panj ili batrljak drveta i svojom mimikrijom se kamuflira kao da „nastavlja“ granu, kao da je dio nje. Spada u red Caprimulgiformes obitelji (porodice): Nyctibiidae, a znanstvenici je zovu: Nyctibius grandis, a neki  Caprimulgus grandis.

(Pogledati:http://ibc.lynxeds.com/video/great-potoo-nyctibius-grandis/several-views-perched-bird)


„Veliki pospanac“(Nyctibius grandis) dobro skriven na drvetu

I ova ptica se neobi�no glasa: http://www.xeno-canto.org/144211, a u Brazilu je zovu raznim imenima: chora-lua, jurutau, mãe-da-lua, Mãe-da-lua-gigante, manda-lua, preguiça, uira-tauí, urutago, urutau, urutau-grande, a Hrvati bi je mogli zvati: veliki pospanac.

Pogledati:http://www.arthurgrosset.com/sabirds/commonpotoo.html;
http://www.flickr.com/photos/35766088@N03/10354238223;
http://ibc.lynxeds.com/video/great-potoo-nyctibius-grandis/bird-tree-daytime;
http://www.pbase.com/jeroen_onrust/brazil)
http://www.arthurgrosset.com/sabirds/south%20american%20index.html

Rio Mutum nizvodno


Rio Mutum nizvodno


Capibara pozira


Blatna kapibara

(�uti glasanje kapibare:http://www.youtube.com/watch?v=4GVcOR9tq3k)


Jacare i ptica


Pantaneiro - goveda uz rijeku Mutum


Jedna od mnogobrojnih vrsta �aplji. Rio Mutum


Zelena iguana, iguana-verde (Iguana iguana)

 Pogledati:http://www.youtube.com/watch?v=0NRnjGj6F1I


Plava �aplja


Rijetko vi�ena podvrsta tigraste �aplje


Ju�ni vivak (Vanellus chilensis)


Ronac bje�i

Sjetivši se Kopa�kog rita i ptica u njemu, primijetio sam da vi�amo malo pataka i ronaca. Cijelo vrijeme boravka u Pantanalu vidio sam dvije vrste ronaca, ali samo jednog sam uspio, malo bolje, snimiti. Radi se o patuljastom roncu Heliornis fulica, koji još nema hrvatsko ime. Neobi�no je da se glasa kao da neki psi� u daljini laje. Glasanje: http://www.xeno-canto.org/50373

Brazilci ga zovu:ananai, dom-dom, Ipequi, marrequinha-do-igapó, marrequinho, mergulhão, patinha, patinho-d'água, patinho-de-igapó, pecapara, pequi, Picaparra.


Patuljasti ronac (Heliornis fulica) (internet)

25tigr�DSC_0156m
Tigrasta �aplja

Jedna ptica koja se skrivala u krošnji drveta, podsjetila me na rodni kraj, na Kopa�ki rit. Bio je to gak kvakavac, koji �ivi u Pantanalu i radi se o identi�noj vrsti. Nije podvrsta, kao što je to slu�aj kod kormorana koji se razlikuju od onih u Kopa�kom ritu. Sreo sam ga samo dva puta, a evo one uspješnije fotografije gaka:


Gak kvakavac (Nycticorax nicticorax) u krošnji drve�a


Gak kvakavac (Nycticorax nycticorax), ista vrsta kao i u Kopa�kom ritu

Još malo o ribama i pecanju u Pantanalu

33kajmanDSC_0166
Jacare - ribar piranji


Pecaroš na Rio Mutum

Skoro svaki dan u vodama Pantanala koje smo obilazili nailazili smo na pecaroše. Va�no je napisati nešto i o vremenu kada se ne smije pecati. U Pantanalu sam bio sredinom rujna, u vrijeme sušnog razdoblja kada  nema zabrane pecanja. Me�utim, u razdoblju od 1. do 28. studenog zabranjeno je bilo kakvo ribarenje u jezerima, uvalama, rijekama. To je vrijeme mriještenja riba - piracema. Iako piracemu nisam do�ivio va�no je ne zaboraviti opisati ovu pojavu koja je vezana za Pantanal.
https://www.youtube.com/watch?v=XJXgCHs2KIE

Kao svuda na maj�ici Zemlji, s vremena na vrijeme do�e do promjena klimatskih ciklusa. U Pantanalu to ide ovako: Od prosinca do o�ujka padaju sna�ne kiše, vegetacija dobiva novi �ivot; �ivotinje i ptice migriraju prema višim podru�jima, skupljaju�i se na stranu na kojoj �e izbje�i poplave, a ribe s nagonom i u biološkom procesu savladavaju brzaca prema izvorima rijeka.

U travnju i svibnju kiše prestaju, scenarij je skoro isti samo što je sada razina voda porasla. 

Lipanj i srpanj su mjeseci kada imamo mješavinu svjetova: mo�varni, suhi i puni. Razina vode po�inje opadati, a riba, �ivotinja i ptica ima u izobilju. Za ta dva mjeseca mogu�e su neo�ekivane promjene, a prolazak hladnih frontova s juga je puno �eš�i.

Od kolovoza do studenog mo�e se primijetiti da je razina vode znatno ni�a, kada se otkriju sprudovi i obale rijeka.

Piracema je naziv za razdoblje u godini kada se, u slivu rijeke Paragvay, u koji spada Pantanal podru�je u brazilskim saveznim dr�avama Mato Grosso i Mato Grosso do Sul, riba razmno�ava.

Sezona mriještenja traje od listopada do o�ujka kada ribe plivaju uzvodno da bi polo�ile svoja jaja i razmno�ile se. Ovo razdoblje je vrlo kriti�no za opstanak riblje populacije u vodama lokalnih rijeka i jezera. Obje savezne dr�ave zabranjuju ribolov u to vrijeme.

Piracema
Pojam piracema dolazi od rije�i Tupi-Guarani Indijanaca i zna�i „izlaz riba“, od pirá- riba i acema – izlaz, a zna�i migraciju riba suprotno struji rijeke, da bi se mrijestile.

(Pogledati Tupi-Guarani rje�nik: http://povodearuanda.wordpress.com/2007/12/03/mini-dicionario-tupi-guarani/ i http://www.redebrasileira.com/tupi/vocabulario/t.asp)

Dva glavna jata riba: pacu i piraputanga, zapo�inju sezonu piraceme kada napuštaju plitke vode i plivaju uzvodno u pritoke rijeka, u podru�ja u kojima pola�u jaja. Ova pojava doga�a se svake godine od listopada do o�ujka. U piracemi sudjeluju sve vrste riba, od najmanjih do najve�ih. Frederico Carlos Hoehne (1.velja�e 1882. Juiz de Fora ,- 16 o�ujka 1959., Sao Paulo), sin njema�kih useljenika, brazilski botani�ar, prvi je 1936. godine opisao piracemu u �lanku O Grande Pantanal de Mato Grosso  koji je objavljen u �asopisu za agronomiju koji je izlazio u Sao Paolu. Hoehne je 1907. bio ravnatelj vrtova  Nacionalnog muzeja u Rio de Janeiru, a neposredno nakon što je imao zadu�enja iz botanike za vladu, bio je odre�en za istra�iva�ku misiju u sklopu Rondonove komisije (1908.-1909.), a bio je �lanom znanstvene ekspedicije Roosevelt-Rondon od 1913-1914. godine. U Institutu za botaniku u Sao Paolu po�eo je raditi 1918. godine, a 1942. je postao ravnatelj instituta, gdje je to ostao do svoje smrti 1959. godine.

Radovi:http://goo.gl/g3Tz7m

Hoehne opisuje piracemu kojoj je svjedo�io 1911. godine, a i 1913. za vrijeme ekspedicije koju je vodio, kako piše u svom �lanku, Coronel Theodoro Roosevelt. „ Ribe su se �inile kao da su u panici… iznenada je mnoštvo riba isko�ilo iz vode do visine jedan do dva metra… odjednom smo bili udareni od desetaka riba i morali smo se braniti rukama da ne bi bili ugušeni… zatim je mnoštvo riba ponovo nestalo.“

Stvarno, biti udaren od primjeraka riba mase 20-30 kg kao što je surubim-pintado (Pseudoplatystoma corruscans) ili pacu (Piaractus mesopotamicus) mora biti traumati�no iskustvo.

Ova pojava iskakanja riba postala je atrakcija za turiste koji uz slapove i brzace �ekaju kako bi snimili ove prekrasne prizore iz prirode. Istina, ribe koje �ele savladati prepreke postaju lak plijen za krivolovce. U vodama Pantanala �ivi oko 250 vrsta riba, a ribolov je zabranjen od studenog do velja�e, u sezoni piraceme (mriještenja riba).

Najbolji opis piraceme dao je José Augusto Ferraz de Lima koji je radio u Nacionalnom parku Pantanal (ICMBio - Parque Nacional do Pantanal Matogrossense ), i u Centru za istra�ivanja akvakulture , CEPTA/ IBAMA: Zrele ribe kre�u uzvodno rijekama, od svibnja do listopada za vrijeme sušnog razdoblja. U studenom-prosincu s porastom voda, one se razmno�avaju i mlade ribice zajedno sa zrelima ulaze u poplavljene staja�e vode. To je prva kriti�na faza jer poplavljene vode �esto u sebi sadr�e otrovne sastojke kao rezultat truljenja biljaka i vode su siromašne kisikom. Ovaj fenomen ugibanja riba zove se „dequada“. Krajem o�ujka i travnja, kada stanu kiše, dobro uhranjene ribe vra�aju se u korita rijeka. Ova pojava se zove „lufada“ koju �eljno o�ekuju mnogi predatori. Za vrijeme zime, ribe se ponovo udru�e u jata i vrate se u rijeke.

Dr�ava uvodi mjere kako bi zaštitila riblji fond, tako je u saveznoj dr�avi Mato Grosso do Sul, zabranjen ribolov za vrijeme piraceme od 5. studenog  do 28. velja�e. Sli�no je i u dr�avi Mato Grosso. Postoji „okolišna policija“ (Polícia Militar Ambiental-PMA) koja kontrolira dnevne kvote ulova i veli�inu pojedinih primjeraka. Provode se mjere da ne bi bilo krivolova za vrijeme piraceme. U dr�avama Mato Grosso i Mato Grosso do Sul, kazneno je djelo riboloviti na mjestima koja su ozna�ena od strane bilo koje okolišne institucije. Zakonom je zabranjen ribolov eksplozivima, kopljima, ostima, vu�nim mre�ama i ronila�kom opremom. Odre�ene vrste riba smiju se loviti samo do odre�ene veli�ine. Tako npr., zlatni dourado (Salminus brasiliensis) ne smije biti ve�i od 55 cm.

Ribolov za vrijeme piraceme smatra se kaznenim djelom i optu�enici za krivolov mogu dobiti kaznu od godine do 3 godine zatvora, a predvi�ene su kazne od 700 reala do 100 000 reala i još 20 reala po funti mase riba. Ako krivolovac nije recidivist mo�e se za njega polo�iti jam�evina da bi se branio sa slobode, ali sav ulov i ribolovna oprema mu se zapljenjuju.

U dr�avi Mato Grosso ribolov se smatra zlo�inom, ako se obavlja:

  • na mjestima koja su zabranjena odlukom agencije za zaštitu okoliša
  • eksplozivima ili otrovnim sredstvima
  • na mjestima udaljenim manje od 500 metara od kanalizacijskih izlaza
  • 200 metara uzvodno od brana, brzaca, vodopada, na kaskadama koje omogu�uju ribama kretanje uzvodno ili na uš�ima zaljeva
  • lov zašti�enih vrsta riba ili primjeraka koje su ispod standarda
  • zabranjenim sredstvima ribolova ili zabranjenim na�inima ribolova

Propisane  najve�e dozvoljene veli�ine riba koje se smiju upecati:

Ime ribe

Znanstveno ime

veli�ina

Cachara

Pseudoplastysoma fasciatum

80 cm

Curimbatá

Prochilodus lineatus

38 cm

Dourado

Salminus maxilous

55 cm

Jau

Luetekini Pauliceia

90 cm

Pacu

Colossoma mitrei ili Mesopotamicus Piaractus

40 cm

Pia              Piau

Leporinus spp

30 cm

Pintado

Pseudoplastysoma coruscans

80 cm

Zabranjena oprema je: zamkaste pregrade (armadilha) što je tradicijsko ribolovno sredstvo koje podsje�a na pletene vrške i vejsze koje su nekada koristili ribari u Kopa�kom ritu; pari; cercado (pregrada) ili bilo koje  fiksno sredstvo; ronila�ka oprema; elektri�ni ure�aji sa zvukom ili svjetlom, osti i razne varalice (blinkeri) (cancho garatéia ); podvodnim puškama, vrškama (covo), „ribarska kuka“ (espinhél), sa�marica (tarrafão); povla�ne mre�e bilo koje vrste; otrovna ili eksplozivna sredstva; bilo koje sredstvo ili mre�a.

Zanimljiva je uredba u Pantanalu: riba se ne smije prevoziti bez glave i potvrde Šumske policije. Više o tome: http://www.reocities.com/rainforest/1820/piracem.htm

O tradicijskom ribolovu u �upaniji Barão de Melgaço površine 11,183 km2, koja je 2002. godine imala 7,619 stanovnika (IBGE 2002), o tradicijskom ribolovu pro�itati:
http://www.olhao.web.pt/Pesca/pesca.htm
http://www.seb-ecologia.org.br/viiceb/resumos/757a.pdf

Još malo o ribama Pantanala

http://www.chegadadopescador.com.br/iscaviva/imagens/px01.jpg

http://www.chegadadopescador.com.br/iscaviva/imagens/px02.jpg

http://www.chegadadopescador.com.br/iscaviva/imagens/px03.jpg
Va�nije ribe Pantanala

Kao što je to tipi�no za Ju�nu Ameriku, ribe su uglavnom iz reda: Characiformes (iz razreda zrakoperki u koji spadaju i „zloglasne“ piranje), Cichlidae iz reda Perciformes (grge�ke) i Siluriformes (somovke, kojih ima više vrsta).

Slatkovodna ra�a (Paratrygon) mo�e se na�i u rijekama Paraná-Paraguay (uklju�uju�i rijeku Cuiabá u Brazilu); neobi�na je i dvodihalica (Lepidosiren paradoxus) koju Brazilci zovu: piramboia, pirarucu-bóiatraíra-bóiacaramuru; endemi�na linguado (Hypoclinemus); scianide: Pachyurus i Plagoscion, plosnatica (Achirus) i endemska vrsta iglice (Strongylura). Otvoreno je pitanje kako su te vrste morskih riba dospjele u Pantanal? Još jedna, marginalna riblja vrsta je jeguljasta riba Symbranchus vulgaris koju zovu  mussum, itd., itd...

Roda  jabiru (Jabiru micteria), po indijanskom Tupi-Guaranskom jeziku Tuiuiú i Jaburu, je zaštitni znak, simbol Pantanala. Prou�avanja u Pantanalu kojima su se ispitivale hranidbene navike ovih roda pokazale su da ove veli�anstvene ptice, kao glavni plijen u ishrani mladunaca, u gnijezdo donose jeguljastu ribu mussum (Symbranchus marmoratum), a neki pišu Muçum-peixe, zatim vu�ju ili ribu-tigra koju lokalni zovu traíra (Hoplias malabaricus) i jednu vrstu velikog pu�a (Pomacea). Ptice trebaju plitku vodu: lagune, jezera da bi osigurale hranu za mladunce. Jabiru rode su se specijalizirale za lov u tim uvjetima i za te potrebe imaju kljun koji zadovoljava taj na�in lova. Jeguljasta riba, koju preferiraju, u sušnom razdoblju se uspava i u�ahuri u blato, a ponovo propliva u kišnom razdoblju kada razina vode naraste. Roda jabiru je specijalist u otkrivanju u hvatanju uspavane ribe u blatnom pokriva�u isušenog jezera.
https://www.youtube.com/watch?v=LI0U0fM_MMg

Sli�nu metodu, otkrili su i ljudi u Pantanalu koji u blatu iskopaju rupu, a iz nje love ribu, sli�no nekim pecarošima u Kopa�kom ritu i okolici kada to rade prave�i rupe u ledu.

Pogledati kako ljudi pecaju „u zemlji“: https://www.youtube.com/watch?v=c_DnOql2tcA

Ponos Pantanala - Jabiru roda


Jabiru (autor: Klaus D. Günther)


Jabiru s lovljenom jeguljastom ribom mussum (Symbranchus marmoratum) (internet) 


            Darko Varga

Tekst i fotografije:Darko Varga, dipl. in�. el.,
                                 prvi predsjednik Upravnog vije�a javne ustanove Park prirode Kopa�ki rit
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.