Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

�arko Plevnik:
Konsenzus u Hrvatskoj, što je to?

Republika Hrvatska, a samim time i svi njezini gra�ani, nalazi se u vrlo teškoj situaciji.
Gospodarsko stanje nije blistavo. Broj umirovljenika u odnosu prema onima koji rade uskoro �e biti 1:1.
Nezaposlenost raste. Raste i nezadovoljstvo gra�ana vlaš�u koju su sami izabrali.

Hrvatska je u dubokoj recesiji iako su nas godinama uvjeravali kako su svi oko nas u recesiji, ali mi ne. No što je tu je. Hvala Bogu da je tu Europska komisija i da moramo, htjeli mi to ili ne, napokon prihode i rashode naše dr�ave svesti u neke normalne granice koje obe�avaju bolje sutra. Prekomjerni deficit kao i nedostatak novih posebno stranih investicija i otvaranja novih radnih mjesta samo su dio onoga o �emu svakodnevno slušamo u medijima.

Gledaju�i na HTV-u razgovor s bivšom ministricom financija Martinom Dali�, imao sam osje�aj da �e se napokon nakon konsenzusa oko ulaska u EU u nas dogoditi jedan novi konsenzus. Ovaj put konsenzus o izlasku iz ove slo�ene, teške i bolne krize u kojoj se nalazimo. Bio sam, na�alost, u krivu. Nema u nas konsenzusa pa makar tonuli kao Titanik sve dublje i dublje. Imamo mi u našoj dr�avi pametnih ljudi koji mogu pripomo�i izlasku iz krize. Oni su tu pokraj nas. Mnogi od njih samozatajni u svom kutu gledaju i o�ekuju da ih netko pozove na suradnju. Tvrda smo mi i politi�ki kruta zemlja. Ako nisi u “mojoj” ili “našoj” stranci, partiji ili nogometnom klubu, onda “mi” nemamo s tobom što razgovarati. Tako je svejedno tko je na vlasti. Bilo da su to lijevi, bilo desni ili neki iz centra ili neki koji zapravo nigdje ne pripadaju.

Pogledajmo samo predlaganje i prihva�anje amandmana na zakone, propise i odluke koji se donose u Saboru za dobrobit nas obi�nih smrtnika. Potpuno je svejedno tko je na vlasti, a tko u opoziciji. Na prste jedne ruke mogu se izbrojiti prihva�eni amandmani opozicije. Kao da to predla�u neki “neprijatelji dr�ave i naroda”. U �emu je taj animozitet prema strana�ko-partijskoj pripadnosti? �ega se boje oni na vlasti?

Odgovore je i teško i lako prona�i. Ostavljam �itateljima da sami prosude. Moja prosudba o svemu tome je da takvo ponašanje nije dobro i da nas ni ona velika dizalica “Veli Jo�e” ne�e izvu�i iz situacije za koju su krive sve prošle i sadašnje vlade. Poslijeratne godine su daleko iz nas pa se na teško stanje iz toga vremena ne mogu vaditi ni lijevi ni desni, ni crveni ni crni, ni �uti ni zeleni.

Što nam zapravo treba? Treba nam vru�e srce i hladna glava. Treba nam malo razumijevanja i prihva�anja razli�itosti kojih su nam puna usta. Zar je doista tako nespojivo i teško prihvatiti razmišljanje i prijedlog onog “drugog”? Treba skupiti sve glave koje mogu pomo�i u pronala�enju rješenja i prestati se ponašati kao da smo Bogom dani samo mi i nitko drugi. Ostavite stalna predbacivanja u stilu “...vi ste nam ostavili praznu blagajnu... vi ste upropastili gospodarstvo... vi ste odgovorni za recesiju...”. Nije vrijeme za rušenje, nego za gra�enje. Posebno za gra�enje razumijevanja me�u “ljutim” protivnicima i stvaranja konsenzusa koji treba odgovoriti na pitanje: Kako iza�i iz krize? Mogu li to hrvatske politi�ke elite? Mo�da bi mogle da nisu previše samo�ive i neprikosnovene. Nedostaje li hrvatskoj politi�koj eliti malo više “politi�ke kulture” ili je zapravo i nema? Tko su naši politi�ari i kakav je njihov “politi�ki milje”? Imala je Hrvatska jednog Gotovca, pa Budišu, pa Savku, pa bra�u Veselica, pa Tomca, pa Arlovi�a, pa Pericu, pa još neke druge kojih na�alost više nema. Nisu svi pokojni, ali su kao politi�ari uspokojeni. Njihova politi�ka kvaliteta ne mo�e do�i do izra�aja jer su danas u politici ljudi koji zapravo s politikom nemaju nikakve veze, pa �ak ni rodbinske. Umjesto da u�e od vrsnih politi�ara, novi naraštaji u Hrvatskoj zapravo njeguje onaj princip “dr�i vodu dok majstori odu”, tj. baš me briga dok sam na vlasti, ja �u po svome pa komu se to svidjelo ili ne. Eto, to je jedan od razloga zašto nema konsenzusa o najva�nijim pitanjima za izlazak dr�ave iz krize.

Netko �e re�i da �e to narod na izborima ocijeniti i presuditi takvoj politici. Bojim se da �emo još dugo �ekati da se shvati kako samo zajedno mo�emo nešto u�initi jer recesija poga�a sve nas. Zato dajte vi na vlasti onima koji to nisu mogu�nost davanja pomo�i u rješenju krize. Zato vi koji niste na vlasti prestanite tra�iti pad onih koji to jesu jer smo tako duboko u mra�nom tunelu iz kojeg ni neka nova vlast ne mo�e sama izvu�i naš vlak na svjetlo dana.

Gledam njema�ki parlament u kojem tako�er ima razli�itih stranaka i razli�itih stajališta o raznim pitanjima. I ovdje se tijekom rasprave �uju disonantni tonovi i razlike u mišljenjima. Me�utim o krucijalnim pitanjima bitnim za stabilnost dr�ave, boljitak gra�ana i ja�anje ugleda zemlje svi su jedinstveni. Izlaz iz krize ovdje gledaju kao zajedni�ku pobjedu neovisno o strana�koj pripadnosti jer kriza zahva�a sve. A mi? Mi mislimo da sve mo�emo sami i da �e tako uspjeh biti samo naš i ni�iji više. Izbori, zar �e novi izbori promijeniti stanje nabolje?

Izvor: Glas Slavonije,

autor �arko Plevnik

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.