Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Tragovima "Rata i Mira":
Tko je bila Tolstojeva Nataša Rostova?

"Nataša Rastova je sišla sa stranica Rata i mira i napisala uspomene"

"Nataša Rastova je sišla sa stranica Rata i mira i napisala uspomene" - tim rije�ima je do�ekana knjiga memoara "Moj �ivot u ku�i u Jasnoj Poljani", autorice Tatjane Andrejevne Kuzminske, ro�ene Bers.

Iako je poznavaocima obitelji i prije izdavanja memoara, po svemu je bilo o�ito da je upravo Tatjana ili Tanja kako su je skra�eno nazivali, bila inspiracija koja je utjecala na stvarala�ku maštu pisca, koji ju je ovjekovje�io u liku Nataše Rostove, �iji lik unato� ogromnom opusu galerije ostalih likova, zasigurno ostaje najdulje u sje�anju �itatelja.

 
Tatjana Andrejevna Kuzminska

Tatjana je ro�ena je 29. listopada 1846. u Moskvi. Potje�e iz lije�ni�ke obitelji Bers, koja je imala vrlo bliske i prijateljske veze s Tolstojevima.

Njihova imanja nalazila su se u istoj pokrajini Tula, a obitelji su se redovno posje�ivale za blagdane.
Obiteljsko prijateljstvo krunisano je brakom izme�u Tanjine starije sestre Sofije (Sonje) i slavnog pisca Lava Nikolajevi�a Tolstoja.

Ve�i dio svoje mladosti Tanja je �ivjela sa sestrom u Jasnoj Poljani.

"Njegove savjete slušala sam od djetinjstva...bila sam prisutna u svim poglavljima �ivota ovog velikog �ovjeka, kao što je i on bio moj oslonac i svjedok svim mojim mladena�kim glupostima, a kasnije moj - prijatelj i savjetnik.", pisala je Tanja.

 
Audrey Hepburn kao Nataša Rostova u filmu Rat i mir

�esto je pratila pisca u jahanju ili lovu, a tako�er mu je bila velika pomo� u prepisivanju poglavlja Rata i mira, a naro�ito kao inspiracija za Natašu.

Mnoge trenutke iz djetinjstva i djevojaštva Tanje Bers, Tolstoj je prenio gotovo doslovno, uz umjetni�ku obradu, u roman.

Tako jedna od najromanti�nijih scena - prvi poljubac Nataše Rostove i Borisa Drubeckog, u stvarnosti zbila se izme�u Tanje Bers i Saše Kuzminskog. Tako�er su mnogi stvarni doga�aji iz �ivota Tanje i ostalih �lanova cijenjene obitelji Bers poslu�ili Tolstoju kao uzor za do�aravanje atmosfere vremena koje obra�uje povijesni roman Rat i mir.

Poznavaju�i Tanju od ranog djetinjstva, svjedo�e�i njezinom izvanredno bogatom i neuhvatljivom �uvstvenom �ivotu kroz burni procvat prirode te neobi�ne djevojke koji se manifestirao u nizu luckastih promjena i prijelaza od prpošne djevoj�ice prema ozbiljnoj �eni i majci, pisac nije sakrivao oduševljenje njenom osebujnoš�u.

Štoviše, otvoreno joj je rekao: "Tanja, ti misliš da si kod nas badava, ali ja sam te cijelu zapisao..."

Tolstoj je u tolikoj mjeri smatrao Tanju uzorom za knji�evni lik grofice Natalije Nataše Rostove, da je svojoj junakinji podario vanjske, fizi�ke Tanjine crte, ne samo u tekstu romana, ve� i u ilustracijama na stranicama romana Rat i mir.

Tako je Tolstoj slikaru Baišilovu, koji je radio na ilustracijama prvog izdanja romana, dao napomene i uputstva: "Vjerujem kako �ete kao umjetnik uvidjeti koliko je moja šurjakinja Tanja prikladna kao uzor za moj lik Nataše, kad pogledate njene fotografije kad je imala dvanaest, šesnaest i devetnaest godina".

Kroz uspomene sina Lava Tolstoja, Tanjinog ne�aka Ilje, uo�avamo nevjerojatnu sli�nost karaktera Tanje i Nataše:
"Nikad nisam upoznao �enu koja bi mogla toliko o�arati kao moja teta Tanja. Pitao sam se da li je uop�e bilo mogu�e ne voljeti Tanju? Vesela, lijepa, originalna, pametna, zabavna...Iako nije bila ljepotica u onom klasi�nom smislu i imala primjetljive nepravilnosti kao malo premalenu bradu, prevelika, usta, neobi�ne o�i...sve je to samo još ja�e isticalo njenu nevjerojatnu �enstvenost, što bi francuzi ozna�ili kao - charmante."


Yasnaya Polyana /Jasna Poljana

"Kasnije, kad sam ve� odrastao, pitao sam se da li je tata bio zaljubljen u tetu Tanju. Mislim da je. Ali ne u onom smislu klasi�nom smislu zaljubljenosti. Bio je to uzvišen osje�aj ushi�enosti koji se mo�e roditi samo u duši pjesnika. Za takvu vrstu ushita lik �ene je samo tvar koju umjetnik oblikuje, uzvisivaju�i njezin lik osobinama i �udesnim ukrasima mašte. Mašta je netjelesna i ponekad dotakne stvarnu �enu koja utjelovljuje prekrasan lik iz mašte. Ako dodirnemo maštu - ona nestaje. Kao najljepši san koji nestaje kad se probudimo.", pojasnio je �itateljima Ilja Nikolajevi� Tolstoj.


Lav Nikolajevi� Tolstoj

Slavni ruski pisac Lav Nikolajevi� Tolstoj, veleposjed Jasnu Poljanu naslijedio je po ocu. Tu je napisao najznamenitija ruska djela, "Rat i mir" i "Anu Karenjinu".

Rat i mir epski je roman Lava Nikolajevi�a Tolstoja objavljen izme�u 1865. i 1869. Prikazuje rusko društvo tijekom Napoleonovog razdoblja. Smatra se jednim od dva Tolstojeva remek-djela, uz Anu Karenjinu te je jedan od najve�ih romana u povijesti knji�evnosti.

Roman se bavi �ivotom nekoliko aristokratskih ruskih obitelji: Bezuhov, Bolkonski i Rostov te njihovim sudjelovanjem u povijesnom razdoblju od 1805. do 1813. godine, posebno u vrijeme Napoleonove invazije na Rusiju.

Izvor: advance.hr, autor Angela D.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.