Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Izašao je iz štampe
tradicionalni istarski i primorski narodni kalendar
FRANINA i JURINA za 2014. godinu

Prof. Drago Struna, aka Drago Karlo, poslao nam je sljede�u obavijest:

Izašao je iz štampe tradicionalni istarski i primorski narodni kalendar, FRANINA  i  JURINA za 2014. godinu, bogato ilustriran godišnjak, knjiga koja se �ita �itave godine, lijep i vrijedan poklon uz bo�i�ne i novogodišnje blagdane.

Na preko 200 stranica s raznolikim i zanimljivim fotografijama u boji ovaj popularni i omiljeni godišnjak tematski je vezan za Istru i za rije�ko-kvarnersko podru�je i otoke.

Stotinjak �lanaka naših ponajboljih autora je tematski raspore�eno u više cjelina kao što su:
Naši ljudi i krajevi, Obljetnice, Prošlost – tradicija - baština, Kultura i umjetnost, Teme i doga�aji,
Vrt – vo�njak – vinograd, Kulinarstvo i dr.

Franina i Jurina za 2014. god. je sadr�ajna i lijepa knjiga za �itanje i gledanje, za zabavu i pouku, za �uvanje i darivanje, najbolji prijatelj i savjetnik kroz �itavu godinu za tisu�e svojih vjernih �itatelja.

Cijena Franine i Jurine  iznosi 99 kuna po primjerku ako se pri narud�bi pozovete na ovo e-pismo (mail).

Cijena u maloprodaji iznosi 120 kuna po primjerku. U cijenu je uklju�en PDV.

U prilogu je prikaz Franine i Jurine za 2013.g., kao i popis tema za 2014. g.

Narud�be mo�ete izvršiti na adresi:
Reprezent, Ra�ice 1, 52420 Buzet,
telefonom ili faxom na broj (052) 665-211, mobilni: 098 363 089, 091 542 2553, 
na e-mail adresu: sonja.sincic@reprezent.hr.

Ostale informacije na: www.reprezent.hr

Pozdrawww
Nena i Drago

P.S. Mi smo ve� osigurali svoj primjerak!
U jednom �lanku su naše fotke!

*****

Pa pogledajmo naslovne stranice brojeva od 2001. do 2012. godine, a zatim prikaz Franine i Jurine za 2013. godinu, kao i popis tema za 2014. godinu:

Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2001.jpg   Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2002.jpg   Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2003.jpg

Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2004.jpg   Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2005.jpg   Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2006.jpg

Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2007.jpg   Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2008.jpg   Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2009.jpg

Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2010.jpg   Description: http://www.reprezent.hr/images/novosti_data/naslovnica2011.jpg   

*****

Predstavljamo broj za 2013. godinu

Naslovi �lanaka i priloga u Franini i Jurini za 2013.g.

OBLJETNICE
Istarska �upanija: 10 gradova i 31 op�ina | Zvjezdan Strahinja
Op�ina Vrsar | Marin Grgeta
530. obljetnica hrvatskog prvotiska | Mirjana Pavleti�
Nastavlja�i misije svete bra�e | Gordana �ali� Šverko
Glagoljica - neprocjenjivo bogatstvo
Naše kulturne baštine | Vladimir Perni�
Pedeset godina od pokretanja �asopisa "Istarski mozaik" | Miroslav Sin�i�
Pozdrav i posadi broda! | Asim �abaravdi�
Va�an doga�aj za Hrvate u Istri | Josip Šikli�
Najzna�ajniji akt rimskog prava | Ivan Miloti�
Stogodišnja banda još i danas svira | Zlatan Varelija

PROŠLOST, TRADICIJA I BAŠTINA
Pulska kina | Franc Branko Ancelj
Svadbeni obi�aji u sjevernoj Istri | Mirjana Pavleti�
Jules Verne u Pazinskoj jami | Mirjan Rimani�
Po�eci djelovanja matice Hrvatske u Istri | Zlatan Varelija
Blago prepušteno zubu vremena | Zlatan Varelija
Sudbine dvaju parnih strojeva iz Istre | Josip Orbani�
Crkva sv. Antuna Opata u Barbanu | Josip Šikli�
Kapelanija i kaštel Gradinje | Ivan Miloti�
Franina i Jurina 2013.
"Karlo Rojc" na trima starim razglednicama | Silvano Jeleni�
Groma�e i suhozidi | Josip �mak

NAŠI LJUDI I KRAJEVI
�asno je biti kapar | Mirjana Grce
�uvar kršanske tradicije | Kristian Step�i� Reisman
Dva bisera: Bribir u brdima, Brse� nad morem | Vesna Kiseljak Varelija
Istarski preporoditelj Mate Bastian | Zlatan Varelija
Primorci u ekspediciji na Arktiku | Ivo Bogovi�
Podvig kapetana Ivan�i�a | Julijano Sokoli�
Jure Grando nije bio vampir | Mirjan Rimani�
Matteo Giulio Bartoli - talijanski filolog labinskih korijena | Marijan Milevoj
Memoari antifašisti�kog borca Felicea Knapi�a iz Šišana | Antonio Giudici
I pineta i kastanja | Zlatan Varelija
Otok sv. Katarina kod Rovinja | Amir Muzur
Poznati gosti rije�kih kavana | Kim Cuculi�
Uvala Saline - zašti�eno morsko stanište | Aldo Pokrajac
Tri labinske Pe�ine | Robi Selan
Tri natpisa u Puli iz razdoblja fašizma | David Orlovi�
Zaboravljeni pulski sportski šampioni | Anton Percan

TEME I DOGA�AJI
Rije�ka operacija | Mate krizman
Istra na udaru ekstremnih vremenskih prilika | Mario Grabar
Istarske klimatske vratolomije | Milan Sijerkovi�
Po�eci parobrodarstva uz našu obalu | Branko Šulji�
Istarski plivari�ari | Andrej Mekota
Mostovi na rje�ini | Igor �ic
Opatijski gosti - umjetnici | Amir Muzur
Najljepša cesta 19. stolje�a | Slavica Mrki� Modri�
Naše brodice na festivalu mora u Brestu | Branko Šulji�
Naši iseljenici u Americi | Franko Pavi�evac
Promotor jedrili�arstva na labinštini | Kristian Step�i� Reisman
Tdr - neovisna kompanija i tr�išni lider | Aldo Pokrajac
Skarabeji - svjedoci nestanka stoke | Toni Koren
Gubar - štetnik koji ogoljuje šume | Christian Gallo
Speleološka ku�a na �i�ariji | Gordana �ali� Šverko
Aktualno, pou�no, korisno
Prednosti pošumljavanja sa štitnicima | Christian Gallo
Pojava medvjeda u Istri | Predrag Trope
Suše sve �eš�e desetkuju maslinike | Franko Ragu�
Mirisi mog vrta | Claudio Pericin
Otrovno bilje u ku�i i vrtu | Tatjana Mandi� Buli�
Sušena riba nekad i danas | Branko Šulji�


Impresum

Franina i Jurina
istarski kalendar za 2013. godinu


Urednik
MIROSLAV SIN�I�

Nakladnik
IZDAVA�KO PODUZE�E REPREZENT D.O.O.
Ra�ice 1, 52420 Buzet; tel. (052) 665-084; tel./fax
(052) 665-211
E-mail: sincic@reprezent.hr; sonja.sincic@reprezent.hr;
Internet: www.reprezent.hr

Za nakladnika
SONJA SIN�I�

Uredništvo
MARIJAN MILEVOJ, DRAGO ORLI�, VLADIMIR
PERNI�, MIRJAN RIMANI�, MIROSLAV SIN�I�,
BRANKO ŠULJI� I ZLATAN VARELIJA

Dizajn i ra�unalna priprema
DAVID IVI�

Marketing
SONJA SIN�I�
DARIO BOLONOVI�, BERISLAV MUDROV�I� I


Autori fotografija
�eljko Ancelj, Tea Budinjaš, Asim �abaravdi�, Gordana �ali� Šverko,
Livio �ernjul, Christian Gallo, David Ivi�, Vedran Karuza, Vesna Kiseljak Varelija,
Toni Koren, Tatjana Mandi� Buli�, Marijan Milevoj, Ivan Miloti�, David Orlovi�,
Claudio Pericin, Aldo Pokrajac, Mirjan Rimani�, Robi Selan, Damir Škomrlj, Branko Šulji�,
Ivica Tomi�, Zlatan Varelija; arhiva Glasa Istre.

*****

Pogledajmo i sadr�aj upravo novoizašlog broja za 2014. godinu

Popis naslova �lanaka iz Franine i Jurine za 2014.g:

Renato Percan (1936. – 2013.) bio je slikar vrhunskih mogu�nosti i sna�ne osobnosti
Ivona Orli�:   Istarske šterne
Narodni kalendar  (s narodnim imenima)
Blagdani, spomendani, neradni dani u RH, sajmovi u Istri

Obljetnice
Maja Štrk-Snoj:  Beramska slikovnica Vincenta iz Kastva
Mirjana Pavleti�:  Škrinjica buzetske proškosti i sadašnjosti
Ratko Radoševi�:  Stradanja Istrana na ratištima 
Marijan Milevoj:  Partizani na pozornicama
Branko Šulji�:  Sto godina od potonu�a „Barona Gautscha“
Vladimir Perni�:  Kultna oštarija istarskog sjevera
Zlatan Varelija:  Ivo Jadras – narodni u�itelj i zaslu�ni etnograf

Prošlost – Tradicija – Baština
Lorella Limoncin Toth:  Bujska baština venecijanskog porijekla
Josip Orbani�:  Kota� star 5200 godina
Antonio Giudici:  Zanimljivosti i osobitosti Šišanske proslosti
Tonka Kavran:  Rabska fjera
Julijano Sokoli�:  Tradicijski folklor Nerezina
Anton Percan:  Najstarija zvona ju�ne Istre
Mirjana Margeti�:  Kaligari – majstori na odlasku
Kristian Step�i� Reisman:   Po vapno na Štrmac
Josip Šikli�:  Crkva sv. Jakova u Barbanu
Josip Šikli�:  Pazinska kalvarija
Ivan Miloti�:  Rimska cesta od Loborike do Gali�ane
Aldo Pokrajac:  Kasnoanti�ka tvr�ava Turnina
Zlatan Valerija:  Kolonatski odnosi na bujštini
2013. u Puli – godina velikih projekata i rekordnih turisti�kih rezultata
Zlatan Valerija:  Momjanski mlinovi
Zlatan Valerija:  Potopljeno naselje i brodica

Naši ljudi i krajevi
Svjetlana Hribar:  �ivot posve�en narodnom melosu Istre i Primorja
Ivo Bogovi�:  Slavni bariton Josip Kašman
Silvana Fable:  Valter  Primo�i� – zaljubljenik u Kršansku tradiciju
Amir Muzur:  Opatija film
Vladimir Perni�:  Kipar Alojz �argonja
Irvin Luke�i�:  Rije�ki povjesni�ar Giovanni Kobler
David Orlovi�:  Liburnijac Klement Sergo – dezerter iz Musolinijeve vojske  
Aldo Pokrajac:  Rovinjac Sergio Rabar – general domovinskog rata
Marijan Milevoj:  Labinski rudari u francuskim rudnicima
Branko Šulji�:  Zr�e – okupljalište svjetske mlade�i
Marijan Milevoj:  Iz prošlosti Svete Nedelje labinske
Christian Gallo:  Zeleno blago rovinjskog oto�i�a
Ivan Miloti�:  Otok sveti Juraj pred Vrsarom
Zlatan Varelija:  Savudrijska batana
Zoran Milevoj:  Kako je Balota otkrio Vla�i�a

Teme i doga�aji
Franc Ancelj:  Pulske marijanske crkve
Kim Cuculi�:  Caruso, Bernhardt, Puccini... u rije�kom teatru
Andrej Mekota:  Brodovi s imenom Oliva, Ulika i Uljanik
Siniša Pami�:  Sveti Petar u šumi – samostan 
Amir Muzur:  Sveti Petar u šumi – pavlini
Mirjana Pavleti�:  Olovna glagoljska slova u ro�koj pretiskalnici
Aldo Pokrajac:  Od malog pogona do regionalnog lidera
Igor �ic:  Rije�ki hoteli do 1918. godine
Mate Krizman:  Hrvatsko školstvo u Istri izme�u dva svjetska rata
Milan Sijerkovi�:  Snjegovi u Istri
Mirjana Pavleti�:  Klapa Pinguentum ovjen�ana omiškim zlatom
Mirjan Rimani�:  Športsko društvo Pazin
Denis Visintin:  Praznik gro��a u Bujama
Zanimljivo – Pou�no – Korisno
Mirjan Rimani�:  Više la�an nego sit
Drago Struna:  Slapovi u Istri
Toni Koren:  Mo�varni okaš
Claudio Pericin:  Korovi o�aravaju�ih boja
Adriano Putinja:  Grijanje na biomasu
Mirjan Rimani�:  Let iznad pazinske jame
Branislav Ostoji�:  Okarina – zaboravljeni instrument
Silvano Jeleni�:  Sli�ice iz Banjola
�eljko Ancelj:  Središte istarskog poluotoka
Tatjana Mandi� Buli�:  Palme – ukras vrta i doma

Priop�io: Prof. Drago Struna, aka Drago Karlo

*****

Kao što u youtube prilogu ka�e Miroslav Sin�i�, kalendar izlazi ve� 60 godina, od 1923. godine, a nakon izvjesnog prekida, ponovno je pokrenut 1953. godine pod imenom Jurina i Franina, ...

... a u me�uvremenu su Jurina i Franina u naslovu zamijenili mjesta i sada se kalendar zove Franina i Jurina. Interesantno !

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

PS:
Ako ne znate tko je Drago Karlo, upoznajte ga iz priloga koji smo objavili prošle godine, a usput kliknite u prilogu na linkove/poveznice na nekoliko njegovih pps-priloga - i u�ivajte:

Drago Karlo, ustvari prof. Drago Struna,
oduševljava nas svojim pps prilozima

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.