Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Odluka o proglašenju Zakona o Zakladi
"Hrvatska ku�a – Croatia House"

Na temelju �lanka 89. Ustava Republike Hrvatske, Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi� donio je Odluku o Proglašenju Zakona o Zakladi "Hrvatska ku�a – Croatia House", koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. rujna 2013. godine. Ovaj Zakon objavit �e se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu 1. sije�nja 2014. godine:

HRVATSKI SABOR

2626

Na temelju �lanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKLADI
"HRVATSKA KU�A – CROATIA HOUSE"

Proglašavam Zakon o Zakladi "Hrvatska ku�a – Croatia House", koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. rujna 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/209
Urbroj: 71-05-03/1-13-2
Zagreb, 27. rujna 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipovi�, v. r.

ZAKON

O ZAKLADI "HRVATSKA KU�A – CROATIA HOUSE"

I. OP�E ODREDBE

�lanak 1.

(1) Ovim se Zakonom osniva Zaklada "Hrvatska ku�a – Croatia House" (u daljnjem tekstu: Zaklada), utvr�uje se njezina svrha, zakladna tijela, osnovna imovina, na�in i izvori financiranja.
(2) Na pitanja koja nisu ure�ena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojima se ure�uje djelovanje zaklada.

�lanak 2.

(1) Osniva� Zaklade je Republika Hrvatska.
(2) Osniva�ka prava i obveze, u ime Republike Hrvatske, ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.
(3) Ime Zaklade glasi: Zaklada "Hrvatska ku�a – Croatia House".
(4) Sjedište Zaklade je u Zagrebu.
(5) Zaklada stje�e svojstvo pravne osobe upisom u zakladni upisnik, a mo�e zapo�eti svoju djelatnost kad središnje tijelo dr�avne uprave nadle�no za poslove op�e uprave odobri njezin Statut.
(6) Rad Zaklade je javan.

II. ZAKLADNA SVRHA

�lanak 3.

(1) Svrha Zaklade je promicanje hrvatske vanjske politike, hrvatske kulture, umjetnosti, povijesti, hrvatskoga jezika i kulturne baštine u inozemstvu te pomo� u ostvarivanju ciljeva koje Republika Hrvatska ima prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske sukladno posebnom zakonu.
(2) Radi ostvarivanja svoje svrhe Zaklada financira programe i aktivnosti u inozemstvu koji:
– promi�u hrvatsku vanjsku politiku
– promi�u prezentaciju bogatstva hrvatske kulture, umjetnosti i kulturne baštine
– promi�u rad suvremenih hrvatskih umjetnika
– pridonose upoznavanju hrvatske kulture, umjetnosti, povijesti te u�enju hrvatskoga jezika
– pospješuju me�unarodnu kulturnu suradnju
– poti�u umjetni�ko stvaralaštvo i kulturno djelovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske
– pospješuju programsko umre�avanje i suradnju na regionalnoj i me�unarodnoj razini
– poti�u i druge oblike djelovanja usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade.
(3) Zaklada provodi i vlastite programe i aktivnosti iz podru�ja navedenih u stavku 2. ovoga �lanka.
(4) Zaklada mo�e uz suglasnost osniva�a pri diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske osnivati predstavništva, kulturne centre i druge neprofitne pravne osobe u inozemstvu radi ostvarivanja programa i aktivnosti iz stavaka 2. i 3. ovoga �lanka.

III. ZAKLADNA TIJELA

�lanak 4.

(1) Tijela Zaklade su Upravni odbor i predsjednik Upravnog odbora.
(2) Statutom Zaklade mogu se, prema potrebi, osnovati i druga zakladna tijela.
(3) �lanovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, u skladu s odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih op�ih akata Zaklade.

�lanak 5.

(1) Zakladom upravlja Upravni odbor.
(2) Upravni odbor ima pet �lanova. Predsjednika i �etiri �lana Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministara nadle�nih za poslove kulture i vanjske i europske poslove.
(3) Zamjenika predsjednika Upravnog odbora, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, bira Upravni odbor ve�inom glasova.
(4) Predsjednik i �lanovi Upravnog odbora obnašaju svoje funkcije bez naknade.
(5) Mandat predsjednika i �lanova Upravnog odbora traje �etiri godine, s mogu�noš�u ponovnog imenovanja.
(6) Vlada Republike Hrvatske mo�e razriješiti du�nosti predsjednika i �lana Upravnog odbora i prije isteka mandata ako du�nost ne obavlja savjesno, u skladu sa zakonom, drugim propisima i op�im aktima Zaklade, ako se utvrdi da ima profesionalne ili imovinske interese koji su suprotni interesima Zaklade, ako ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade, ili ne ispunjava koji od uvjeta iz zakona kojim se ure�uje djelovanje zaklada.

�lanak 6.

(1) Upravni odbor:
– donosi Statut Zaklade na prijedlog predsjednika Upravnog odbora Zaklade
– uz prethodnu suglasnost osniva�a donosi odluku o osnivanju predstavništva Zaklade pri diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, kulturnih centara ili drugih neprofitnih pravnih osoba u inozemstvu radi ostvarivanja svrhe Zaklade
– u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske provodi aktivnosti Zaklade
– donosi poslovnik o radu
– donosi pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
– donosi odluke o dodjeli sredstava i nadzire korištenje sredstava Zaklade
– donosi odluke vezane uz provedbu vlastitih programa Zaklade
– odlu�uje o korištenju imovine Zaklade
– podnosi izvješ�a o radu Zaklade Vladi Republike Hrvatske i dr�avnim tijelima sukladno zakonu kojim se ure�uje djelovanje zaklada
– obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu Zaklade.
(2) Poslovnikom o radu Upravnog odbora pobli�e se ure�uje na�in rada Upravnog odbora, sazivanje sjednica, glasovanje, donošenje odluka i drugih op�ih i pojedina�nih akata, izuze�e u glasovanju u slu�aju sukoba interesa, kao i druge �injenice bitne za rad Upravnog odbora.

�lanak 7.

(1) Predsjednik Upravnog odbora Zaklade:
– zastupa Zakladu
– provodi odluke Upravnog odbora
– vodi poslovanje Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora
– odgovoran je za zakonitost rada Zaklade
– predla�e Upravnom odboru financijski plan i zaklju�ni ra�un Zaklade
– podnosi Upravnom odboru izvješ�a o radu Zaklade dva puta godišnje i uvijek na zahtjev
– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Zaklade.
(2) Predsjednik Upravnog odbora mo�e dati drugoj osobi pisanu punomo� za sklapanje odre�enih vrsta pravnih poslova i poduzimanje pravnih radnji u ime i za ra�un Zaklade u okviru svojih ovlasti.

�lanak 8.

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Predsjednik utvr�uje dnevni red i predsjeda sjednicama Upravnog odbora, sukladno odredbama Statuta Zaklade i poslovnika o radu Upravnog odbora. U slu�aju sprije�enosti predsjednika, njegove du�nosti obnaša zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
(3) Sjednica se mo�e odr�ati ako je nazo�na ve�ina �lanova Upravnog odbora, a odluke se donose ve�inom glasova svih �lanova Upravnog odbora.
(4) Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj plo�i u sjedištu Zaklade, na internetskoj stranici Zaklade ili na drugi na�in sukladno odredbama Statuta Zaklade.

�lanak 9.

�lan Upravnog odbora ili drugog tijela Zaklade ne mo�e glasovati niti odlu�ivati o pitanjima u kojima on, njegov bra�ni drug, njegov usvojitelj ili usvojenik, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji ili u pobo�noj liniji do �etvrtog stupnja te njegov srodnik po tazbini do drugog stupnja, ima imovinski interes, kao ni o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu �iji je on �lan, u kojoj je zaposlen, u �ijem upravljanju sudjeluje, ili u kojoj ima imovinski interes.

IV. OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE

�lanak 10.

Osnovnu imovinu Zaklade �ini iznos od 200.000,00 kuna iz sredstava dr�avnog prora�una Republike Hrvatske, koji �e na ra�un Zaklade uplatiti središnja tijela dr�avne uprave nadle�na za poslove kulture te vanjske i europske poslove.

�lanak 11.

Zaklada ima kunski i devizni ra�un u poslovnoj banci.

V. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR
NAD RADOM ZAKLADE

�lanak 12.

(1) Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sre�u i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sre�u i Uredbi o kriterijima za utvr�ivanje korisnika i na�ina raspodjele dijela prihoda od igara na sre�u te iz prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.
(2) Prihodi se odlukom Upravnog odbora raspore�uju za zakladne svrhe sukladno �lanku 3. ovoga Zakona i op�im aktima Zaklade.

�lanak 13.

(1) Zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema propisima kojima se ure�uje na�in vo�enja ra�unovodstva za neprofitne organizacije. Ra�unopolaga� Zaklade je predsjednik Upravnog odbora ili osoba koju on ovlasti.
(2) Poslovna godina zapo�inje 1. sije�nja ili danom osnivanja Zaklade, a završava 31. prosinca iste godine.
(3) Upravni odbor obvezan je financijske izvještaje za poslovnu godinu predati u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.
(4) Upravni odbor obvezan je Vladi Republike Hrvatske podnijeti programske i financijske izvještaje u roku od 90 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

VI. ODGOVORNOST ZAKLADE

�lanak 14.

(1) Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.
(2) Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

VII. STATUT I DRUGI OP�I AKTI ZAKLADE

�lanak 15.

(1) Zaklada ima Statut kojim se ure�uje na�in ostvarivanja svrhe i unutarnje ustrojstvo Zaklade, rad Upravnog odbora te druge odredbe zna�ajne za ostvarivanje svrhe Zaklade sukladno ovom Zakonu i drugima propisima.
(2) Statut Zaklade mora biti u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se ure�uje djelovanje zaklada, a drugi op�i akti u skladu sa Statutom, ovim Zakonom i zakonom kojim se ure�uje djelovanje zaklada.
(3) Tuma�enje odredaba Statuta i drugih op�ih akata Zaklade daje Upravni odbor.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
�lanak 16.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat �e privremenog predsjednika Upravnog odbora Zaklade u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Privremeni predsjednik Upravnog odbora Zaklade ovlašten je zastupati Zakladu i poduzimati sve radnje potrebne za po�etak rada Zaklade do imenovanja tijela Zaklade, kada prestaju sva njegova ovlaštenja.
(3) Ministar nadle�an za poslove kulture i ministar nadle�an za vanjske i europske poslove uputit �e Vladi Republike Hrvatske prijedlog za imenovanje �lanova prvog Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Upravni odbor je obvezan donijeti Statut Zaklade u roku od 60 dana od dana imenovanja.

�lanak 17.

Predsjednik Upravnog odbora �e u roku od 10 dana od dana donošenja Statuta Zaklade podnijeti središnjem tijelu dr�avne uprave nadle�nom za poslove op�e uprave Statut na suglasnost.

�lanak 18.

Administrativno-tehni�ke i stru�ne poslove potrebne za osnivanje i registriranje Zaklade obavit �e središnje tijelo dr�avne uprave nadle�no za poslove kulture.

�lanak 19.

Ovaj Zakon objavit �e se u "Narodnim novinama", a stupa na snagu 1. sije�nja 2014.
Klasa: 022-03/13-01/72

Zagreb, 20. rujna 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

 

Za portal priop�ila:

Diana Mašala Perkovi�, dipl.iur.
Rukovoditeljica odjela za pravne i op�e poslove
Pravna savjetnica
Hrvatska matica iseljenika
Trg Stjepana Radi�a 3
10000 Zagreb
Tel:. 01/6115116
Fax:.01/611522
Email:. hmi-iuris@matis.hr

*****

PS:

A evo kako je došlo do pokretanja projekta Zaklada "Hrvatska ku�a – Croatia House":

Vlada predla�e osnivanje zaklade 'Hrvatska ku�a'

Vlada je sa svoje sjednice, odr�ane 28. o�ujka 2013., Saboru uputila prijedlog osnivanja zaklade 'Hrvatska ku�a - Croatian House', koja �e putem svojih predstavništava u inozemstvu promicati hrvatsku kulturu, jezik i kulturnu baštinu.

Iz Dnevnika: Zaklada 'Hrvatska ku�a'
Sjednica Vlade (Foto: Pixsell)

Ministrica kulture Andrea Zlatar Violi� naglasila je da se promocija nacionalne kulture i u nizu drugih europskih zemalja odvija putem posebnih pravnih osoba osnovanih u tu svrhu, a kao primjer je navela Francuski institut u Parizu, Estonski institut, Poljski kulturni institut te Institut Adama Mickiewicza u Varšavi.

Kazala je da �e nova zaklada biti sto�erna institucija za me�unarodnu promociju hrvatske kulture te da �e istodobno biti od pomo�i Hrvatima izvan Hrvatske. Za rad zaklade u 2014. izdvojit �e se 200 tisu�a kuna, u okviru razdjela Ministarstva kulture i Ministarstva vanjskih poslova.

Izvor: Dnevnik.hr
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.