Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

“VRIJEDNE RUKE” NA STRADUNU
Šoka�ke snaše me�u gosparima
- Slavonke zablistale u zlatovezu!


Etnoudruga iz Vinkovaca uljepšala proslavu
10. obljetnice UNESCO-ove konvencije o nematerijalnoj baštini...

Postoji mnogo na�ina i razloga da posjetite neki grad. Ako se taj hrvatski biser zove Dubrovnik, i ako ste ga pohodili mnogo puta, pitate se što vam Grad novo mo�e podariti, ili još bolje - što novo vi mo�ete podariti njemu.


U LIJEPOM DRUŠTVU: Ni predsjednik RH Ivo Josipovi� nije mogao odoljeti šarmu Vinkov�anki...

Upravo je to bila misao vodilja koja je etnoudrugu “Vrijedne ruke” iz Vinkovaca odvela na proslavu 10. obljetnice UNESCO-ove konvencije o nematerijalnoj baštini. Naime, u organizaciji folklornog ansambla Lin�o, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovi�a, Regionalnog ureda UNESCO-a iz Venecije, Ministarstva kulture i turizma RH te grada Dubrovnika, petodnevna konvencija �ija je glavna smjernica bila “Nematerijalna kulturna baština i mladi u turizmu”, pru�ila je prigodu za propitivanje o trenutnom stanju na terenu i za promišljanje o budu�nosti.


�VRSTA VEZA: “Vrijedne ruke” u Dubrovnik su došle
na poziv predsjednice ansambla Lin�o, Dubravke Sari�...

Ina�e, na popisu UNESCO-ove Reprezentativne liste nematerijalne kulturne baštine �ovje�anstva nalazi se dvanaest kulturnih bisera iz Hrvatske. Iz Slavonije, Baranje i Srijema to su Proljetni ophod kraljica, tzv. Ljelje iz Gorjana, be�arac kao vokalno-instrumentalni napjev te �ipkarstvo. Posljednja dva postala su okosnica ovog gostovanja udruge koja je prikazala na koji na�in bogato naslije�e svojih baka �uva, prezentira, a tehnike rada i ljubav prema baštini prenosi na mla�e naraštaje.

OVACIJE GLEDATELJA
Prve ve�eri smjenjivalo se glagoljaško pjevanje, ojkanje i klapsko pjevanje na skalinama sv. Vlaha. Bio je to odli�an uvod za sve�ano otvorenje konvencije u hotelu Riksos Libertas, koje su �lanovi FA Lin�o uljepšali pjevanjem, pjesnik Luko Paljetak stihovima, a �lanice udruge kolekcijom “Zlatovez”, koja je impresionirala kako predsjednika RH Ivu Josipovi�a, tako i ostale prisutne.


OSVOJILE DUBOROVNIK: Nitko im nije bio ravan - dame iz udruge “Vrijedne ruke”...

Na pozornici ispred pala�e Sponza uslijedio je program u kojem su se smjenjivali plesa�i kor�ulanske Moreške, proljetni ophod kri�arica, modificirani plesovi, pjevanje i revijalni izlasci. Kolekcija “Zlatovez” zabljesnula je pod reflektorima i izazvala ovacije u gledalištu. Slijedila je kolekcija “Necanje - nekada i sada”, koja je gotovo zaboravljenu tehniku ukrašavanja ispletene mre�e sa�uvala od zaborava. Dijelu prikazanih modela osnova je �ipka koju su izradile naše bake u tradicionalnoj bijeloj boji, a dio je u cijelosti izra�en sada, pri �emu je korišteno bogatstvo dostupnih nijansi boja. Odlika ove tehnike je iznimna prozirnost koja istovremeno naglašava �enstvenost.

 


MODNA PISTA:
Izlazak slavonskih “manekenki” i predstavljanje njihove kolekcije, bio je ve�ernji spektakl...

Tre�i izlazak “U bojama šahovnice” ponudio je uvid u ostale tehnike ru�nih radova koje se njeguju u udruzi: tkanje, �un�anje, heklanje, prand�e, priplet, pletenje, šticle i druge. Zajedni�ki nazivnik i poruka koja je odaslana je da svaka �ena �eli i mo�e biti lijepa u odje�i koju sama stvara, a koja je odraz kulturnog naslije�a kraja iz kojeg dolazi. Uz napomenu da ljepoti nisu prepreka ni godine, ni kilogrami.


PJESMA I U�ENJE: Edukativne radionice za djecu odr�ane su u osnovnim školama
u Slanom, Mokošici i Orašcu...

Petak je zamišljen kao dan izvornog stvaralaštva. Edukativne radionice za djecu o raznim tehnikama izrade rukotvorina odr�ane su u osnovnim školama u Slanom, Mokošici i Orašcu, a bile su pra�ene nastupom dje�je skupine KUD-a “Tomislav” iz Donjih Andrijevaca. Pod svodovima pala�e Sponza prire�ena je izlo�ba plakata koji obuhva�aju zašti�enu nematerijalnu baštinu u svijetu i u Hrvatskoj, te radionice i izlo�ba radova �lanica udruge. Kako je slavonski be�arac jedan od dvanaest UNESCO-ovih zašti�enih “bisera” iz Hrvatske, “Vrijedne ruke” su ga odjevene u nošnje pjevale na pozornici, kao i du� cijelog Straduna, te pronose�i vesele stihove postale meta brojnih fotoaparata.

U�IVANJE U DELICIJAMA
Subota je pru�ila vrijeme za bolje upoznavanje sudionika iz Hrvatske, Meksika, Koreje, Irana i drugih dijelova svijeta. Šetnju Lokrumom zamijenio je zajedni�ki ples, a posjet selu Osojnik bila je to�ka na i cijelog programa. Do�ek “po doma�i” uklju�ivao je kušanje doma�ih rakija, uše�erenih badema i naran�i, variva od slanutka i pe�enje slanine na lovorovim gran�icama. Ako ste �eljeli popiti kavu, sami ste ju morali ispr�iti u “šišu”, a potom samljeti u ru�nom mlincu. Prikazan je i �itav niz starih zanata kao što su pravljenje samara, oštrenje alatki, pravljenje opanaka, klesanje kamena, pe�enje rakija, pe�enje kruha pod pekom...

Tradicionalni ples dubrova�kog kraja lin�o zaplesala su prvo djeca, a potom odrasli i svi gosti koji su to po�eljeli, što je istovremeno bilo i zagrijavanje za nedjeljni lin�o na Stradunu i upisivanje u Guinnessovu knjigu rekorda.

Na kraju treba spomenuti da je ovo putovanje ostvareno uz pomo� �upanije vukovarsko-srijemske i tvrtke MD d.o.o.

Do�ek “po doma�i” uklju�ivao je kušanje doma�ih rakija, uše�erenih badema i naran�i te pe�enje slanine na lovorovim gran�icama...

Slavonski be�arac “Vrijedne ruke” su, odjevene u nošnje, pjevale na pozornici kao i du� cijelog Straduna. Publika je bila oduševljena...

TRI SPEKTAKLA

Ovacije za �ipku i Slavonke
Svi koji su vidjeli što su vinkova�ke “Vrijedne ruke” predstavile u Dubrovniku bili su oduševljeni. Otvaranje s kolekcijom “Zlatovez” bilo je spektakularno i izazvalo je ovacije u gledalištu. Jednako dobar prijam izazvala je i kolekcija “Necanje - nekada i sada”. S obzirom na to da je rije� o tradicionalnoj tehnici ukrašavanja ispletene mre�e, bijela �ipka i druge nijanse boja, kao i naglašena �enstvena pojava tako odjenutih Slavonki, bila je parada kakvu mnogi nikad nisu vidjeli. Oduševljeni pljesak bio je samo šlag na tortu. Tre�i izlazak “U bojama šahovnice” ponudio je uvid u ostale tehnike ru�nih radova...

LIN�O ZA GUINNESSA
To mo�e samo Dubrovnik: Rekordnih 270 plesa�a u tradicionalnom plesu
Na Konvenciji odr�anoj 2. listopada sudjelovali su predstavnici 40 svjetskih gradova koji su uklju�eni u Me�unarodnu udrugu gradova(ICCN). Ceremoniju otvaranja uveli�ao je dubrova�ki akademik Luko Paljetak recitiraju�i pjesmu o lin�u, a �enska i mješovita klapa Lin�o još je jednom pokazala vrijednost dubrova�ke nematerijalne kulturne baštine. No ono što je sve zanimalo, bilo je ho�e li lin�o u�i u Guinnessovu knjigu rekorda, za što je trebao skupni ples od najmanje 250 plesa�a. Kad je lin�o zaplesalo �ak više od 270 plesa�a, dvojbe više nije bilo. Rekord je pao i originalni dubrova�ki tradicionalni ples dobio je zeleno svjetlo za uvrštenje u slavnu Guinnessovu knjigu rekorda.

Svaka �ena �eli i mo�e biti lijepa u odje�i koju sama stvara, a koja je odraz kulturnog naslije�a kraja iz kojeg dolazi...

TKO PJEVA ZLO NE MISLI
Evo nekoliko be�araca koji su obilje�ili posjet konvenciji:
O be�arcu sad UNESCO piše, nigdje tako ne pjeva se više;
Be�aruše u nebo ne mogu, jer da mogu prisjele bi bogu;
Kako ne bi mi vesele bile, be�arcem smo dušu zasladile;
Vesela sam hvala dragom bogu, kud god krenem zapjevati mogu
Na Stradunu zapjevaj mi druuugo, neka stanu i bura i jugo;

Izvor: Glas Slavonije
Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.