Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Krenite u rat protiv svih starleta, sponzoruša i tajkuna
Govor profesorice iz Srbije postao hit na društvenim mre�ama


Foto: gewi.uni-graz.at

Blic je 9. srpnja 2013., za vrijeme portalove ljetne stanke, objavio tekst koji su im proslijedili studenti Filološkog fakulteta u Beogradu, koji su ostali oduševljeni i nadahnuti govorom profesorice Rajne Dragi�evi� koji je odr�ala na apsolventskoj ve�eri.

U vrijeme kad se obrazovni sustav u Srbiji urušava, testovi za male maturante se prodaju na ulici, a društvo do�ivljava moralni krah, profesorica Dragi�evi� podsje�a studente da prave vrijednosti ipak nisu izumrle i da je na njima da ih sa�uvaju i osna�e, piše Blic i prenosi cijeli njen govor.


Profesorica Rajna Dragi�evi� (Foto: Blic/uni-graz.at)

"Dragi moji studenti, poštovane kolege, budu�i profesori,

na dan proslave vaše apsolventske ve�eri, odgo�en je ispit malih maturanata, jer su se testovi koje su trebali ispuniti pojavili u javnosti. Ovaj doga�aj samo je jedna od brojnih manifestacija urušenosti našeg obrazovnog sustava, kao i društvenog sustava u svim podru�jima.

Dolaze�i na vašu ve�eru i gledaju�i vas onako sre�ene, nasmijane, mlade i pune pozitivne energije, razmišljala sam o tome ho�ete li uspjeti zadr�ati taj optimizam i nakon diplomiranja i kad se suo�ite s niskim pla�ama, nedovoljnim uva�avanjem profesorske profesije, prili�no nezainteresiranim u�enicima, roditeljima, koji su uvijek na strani svoje djece, �ak i ako je to na njihovu štetu, razli�itim pritiscima i omalova�avanjem.

Mnogo toga oko vas ubijat �e vašu motivaciju. Ipak, ako mene pitate, na listi vrhunskih zanimanja nalaze se sljede�a: profesor, lije�nik, odvjetnik, sudac, in�enjeri, još jednom, profesor. Ako pitate sve roditelje ovog svijeta �ime bi �eljeli da se njihova djeca bave, re�i �e vam isto.

Raznorazni nepismeni i polupismeni ljudi danas sebe olako nazivaju nekakvim PR-ovima ili menad�erima, neobrazovane voditeljice sebe zovu novinarkama, a folk-pjeva�ice umjetnicama, da i ne govorim o art direktorima, biznis konzultantima, back office administratorima, wellness konzultantima, event koordinatorima, copy-print operaterima, marketing konzultantima, office-asistentima, produkt dizajnerima. Iza zvu�nih naziva zanimanja naj�eš�e se kriju foliranti koji misle da se ugled mo�e ste�i preko no�i, kriju se oni koji nisu imali upornosti završiti fakultet koji su zapo�eli, oni koji mijenjaju zanimanja i profesije kao prljave �arape.

Nemojte zaboraviti da se profesorom, lije�nikom ili sucem nitko ne mo�e samoprozvati. Ponosite se svojim zanimanjem, koje se mo�e ste�i samo upornim, vrijednim radom, odricanjem, nespavanjem i višegodišnjim samoprijegorom. Ne dozvolite da vam bahati, hvalisavi i samouvjereni vlasnici raznoraznih restorana, firmi, privatnih aviona, luksuznih stanova dr�e lekcije o uspjehu, jer VI STE PROFESORI, a oni su samo vlasnici kvadratnih metara!

Pokušavaju obezvrijediti profesorsko zanimanje. Imajte na umu to da ste vi �uvari dostojanstva svoje profesije. Zvanje profesora stje�e se s puno truda, ali još više muke treba ulo�iti u znanje kako nositi tu va�nu titulu. Vodite ra�una o na�inu na koji se ponašate i kad niste u školi,razmišljajte o svom odijevanju, stavu, odnosu prema kolegama, prema u�enicima i njihovim roditeljima. Ako sebe srozavate u vlastitim o�ima, onda �e vas i okolina gledati s omalova�avanjem. Budite ponosni, samouvjereni, budite spremni u�iti i do�ivotno se usavršavati, jer VI STE PROFESORI!

Volite svoje u�enike. Upoznajte ih s onim plemenitim što nose u sebi, a �ega �esto nisu svjesni. Izvucite ono najbolje iz njih. Podignite im ugled u njihovim vlastitim o�ima. Nikako im ne poklanjajte ocjene, ali dopustite im da isprave ocjene koje imaju. Prepoznajte i poštujte njihov trud. Poka�ite im da mogu biti uspješni ako rade. Ne ubijajte im volju.

Profesorski autoritet ne stje�e se pretjeranom strogoš�u i samovoljom, ve� pravednoš�u i nedvosmislenim dogovorom kojeg se obje strane trebaju pridr�avati. Hvalite najbolje, jer �ete time inspirirati i ostale da se potrude i ponekad budu najbolji. Pru�ajte šansu mnogima da ponekad budu najbolji. Nemojte biti prijatelji sa svojim u�enicima i na taj im se na�in pokušavati pribli�iti. Vi trebate postavljati pravila u svojoj u�ionici, odrediti granice, dr�ati konce u svojim rukama, jer oni su u�enici, a VI STE PROFESORI!

Ne zaboravite da �ete predavati glavni predmet, prvi u rubrici u dnevniku i da �ete sa svojim u�enicima provoditi više vremena od svih ostalih profesora. Vaš utjecaj na u�enike bit �e najva�niji. Budite svjesni te odgovornosti. Kao profesori srpskog jezika, vi ste �uvari našeg jezika i kulture.

U�ite u�enike da vole svoju zemlju. �esto se mo�e �uti kako profesori svojim najboljim u�enicima savjetuju da što prije odu iz zemlje. Po�elo se podrazumijevati kako je najbolji uspjeh u školi sigurna propusnica za odlazak iz Srbije. Idemo preokrenuti tu perspektivu! Uka�ite najboljim u�enicima na to kako trebaju ostati u Srbiji, jer �e joj, kao najbolji, pomo�i da se oporavi i postane bolje mjesto za �ivot. Ne dozvolite im da odu i prepuste zemlju svakojakom ološu!

Zacrtajte im kao �ivotni zadatak da se bore protiv �ivog blata u koje tonemo. Usadite im osje�aj za društvenu odgovornost i objasnite im da ovu zemlju nitko ne mo�e o�istiti osim njih. Ako se potrudite, vidjet �ete da �e vas �aci poslušati, jer VI STE PROFESORI! Budite uvjereni kako sjeme svih ekonomskih, politi�kih, kulturnih, moralnih reformi u ovoj zemlji mo�e proklijati samo u obitelji, ali i u vašoj u�ionici i to upravo na satovima srpskog jezika i knji�evnosti! Zato se trudite biti uzor svojim u�enicima.

Krenite u rat protiv svih starleta, sponzoruša, pjeva�ica, manekenki, tajkuna, biznismena i pobijedite ih. Vi im morate postati orijentacijska to�ka, svjetionik u �ivotu! Za taj rat imate 45 minuta dnevno skoro svakog radnog dana, a to nije malo. Pobijedit �ete tako što �ete dati sve od sebe da sadr�aje koje trebate predstaviti u�enicima u�inite zanimljivim, uzbudljivim, svje�im. Uspjet �ete u tome samo ako puno znate, ako volite ono što radite i ako ste posve�eni.

U�enici to mogu prepoznati i to nepogrešivo. Ne obazirite se na �injenicu da se neke vaše kolege ne pripremaju za satove, da brojni ništa ne rade, a primaju pla�u, ne obazirite se na trule� oko sebe i ne predajte mu se! Neka vaš trenutak bude oaza znanja u sveop�oj pustinji, svijetla to�ka u mraku, zrno smisla u besmislu.

Vi imate misiju: ako uspijete povratiti autoritet škole i znanja, a to se ne mo�e posti�i nijednim zakonom, ve� entuzijazmom profesora, padat �e kao domine sve prepreke ka boljem �ivotu u Srbiji. Sa sata srpskog jezika do ekonomskih reformi! Sa sata srpskog do borbe protiv korupcije! Sa sata srpskog do Svemira!

Vaša mo� je ogromna i vaš zadatak je od strateškog zna�enja. U tome je razlika izme�u vas i raznoraznih menad�era, konzultanata, koordinatora, administratora, operatera, bogatih vlasnika lokala i ostalih eksperata za prodavanje magle.

U njihovim rukama su projekti, lokali, avioni i kamioni, a u vašim rukama je budu�nost ove zemlje. Nikada nemojte zaboraviti: VI STE PROFESORI!", poru�ila je beogradska profesorica Rajna Dragi�evi�.

Izvor: Index.hr

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.