Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dogodilo se za vrijeme portalove LJETNE  STANKE

Priznanja zaslu�nim alumnima Sveu�ilišta u Zagrebu:
medalje i plakete s likom �arka Dolinara

Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveu�ilišta u Zagrebu na svojoj je 2. sjednici u ak. god. 2012./2013. odr�anoj 31. sije�nja 2013. donijelo zaklju�ak o dodijeli priznanja s likom �arka Dolinara, a priznanja su dodijeljena na Saboru Saveza AMAC/AMCA društava Sveu�ilišta u Zagrebu 28. lipnja 2013.

Izvod iz knji�ice prire�ene povodom odr�avanja Sabora Saveza AMAC/AMCA društava Sveu�ilišta u Zagrebu, 28. i 29. lipnja 2013. Str. 8-10:

PRIZNANJA ZASLU�NIM ALUMNIMA SVEU�ILIŠTA U ZAGREBU

Inicijativa

Ideja da se ustanove posebna priznanja najuspješnijim i najzaslu�nijim alumnima za osnutak, razvoj i napredak alumni pokreta i AMAC društava u Hrvatskoj i svijetu potekla je od g. Nine Sydneya (AMAC Australija) još na Saboru 2004., a prijedlog je ponovljen i na Saboru 2009. godine. Predsjedništvo Saveza je prihvatilo ovu inicijativu, te odlu�ilo da se takva nagrada nazove imenom prof. dr. sc. �arka Dolinara, jednog od najaktivnijih promicatelja alumni ideje i u svijetu i u Hrvatskoj. Izrada priznanja povjerena je studentu Akademije likovnih umjetnosti Nikoli Vudragu, koji je prema mišljenju Predsjedništva opravdao ukazano povjerenje.

O prof. dr. sc. �arku Dolinaru

Prof. dr. sc. �arko Dolinar (1920.-2003.), bivši profesor Medicinskog fakulteta u Baselu (Švicarska) bio je jedan od inicijatora okupljanja i organiziranja bivših studenata Sveu�ilišta u Zagrebu. Naro�ito se zalagao za organiziranje naših iseljenih diplomanata, koji su djelovali u zemljama Zapadne Europe i Sjeverne Amerike.

Bio je sudionikom inicijalnog sastanka u ljeto 1989. kojega je tadašnji rektor prof. dr. sc. Zvonimir Šeparovi� organizirao na ribnjaku Agronomskog fakulteta u Dragani�u. Bio je i u delegaciji koja je krajem 1989. bila kod nobelovca Vladimira Preloga u Zürichu i predala mu odluku o proglašenju po�asnim predsjednikom Društva. �arko Dolinar je krajem 1989. godine bio i osniva� AMAC udruge u Švicarskoj (AMACH), prve takve udruge u inozemstvu.

Bio je i sudionik sve�ane sjednice Sveu�ilišta (Dies Academicus, 1992.), a odmah potom postao je �lanom Središnjeg odbora Saveza društava AMAC-a i to kao koordinator za Europu. Uz njega, dr. Ante Pa�en je postao koordinator za Sjevernu Ameriku, a Nino Sydney za Australiju.

Iskazuju�i zahvalnost prof. dr. sc. �arku Dolinaru za inicijativu i napore oko osnutka prvih AMAC društava u Zagrebu i svijetu, predsjedništvo Saveza društava AMAC je odlu�ilo posebna priznanja zaslu�nim pojedincima za podru�je alumni aktivnosti nazvati njegovim imenom. Ove godine �e prvi puta biti predstavljena medalja i priznanja, �iji je autor student, mladi umjetnik s Akademije likovne umjetnosti Sveu�ilišta u Zagrebu, gospodin Nikola Vudrag.

DOBITNICI PRIZNANJA

Predsjedništvo Saveza AMAC/AMCA društava bivših studenata i prijatelja Sveu�ilišta u Zagrebu na svojoj je 2. sjednici u ak. god. 2012./2013. odr�anoj 31. sije�nja 2013. donijelo zaklju�ak o dodijeli priznanja s likom �arka Dolinara.

Odlu�eno je da se priznanja u obliku medalje u bronci dodijele:

  • prof. emer. dr. sc. Zvonimiru Šeparovi�u za iniciranje ideje okupljanja alumna na Sveu�ilištu u Zagrebu
  • prof. emer. dr. sc. Branku Kunstu za osnivanje AMACIZ-a, prve alumni udruge na Sveu�ilištu u Zagrebu. 

Odlu�eno je da se priznanja u obliku plakete u bronci, a za promicanje alumni filozofije na Sveu�ilištu u Zagrebu dodijele:

AMAC-Domus:

  • Greti Pifat-Mrzljak (AMAC Savez), posthumno
  • Ivici D�ebi (AMCA-FA)
  • Kruni Kova�evi�u (AMAC Savez)

AMAC-Mundus:

  • Nini Sydneyu (AMAC-Australija);
  • Nikoli Demarinu (AMCA-Toronto)

  
                              MEDALJA                                           PLAKETA

Medalja je okrugla i ima reljef s obje strane, a priznanje je pravokutno i reljef je samo s jedne strane.

*****

Izvod iz knji�ice prire�ene povodom odr�avanja Sabora Saveza AMAC/AMCA društava Sveu�ilišta u Zagrebu, 28. i 29. lipnja 2013., str. 17-18:

IZRADA PRIZNANJA

O autoru
Izrada medalje pravi je mali umjetni�ki projekt, a medij male plastike u kiparstvu je, poznato, vrlo zahtjevan. Stoga me�u mladim umjetnicima sklonim larpurlartisti�koj estetici nije lako prona�i onoga tko �e se uhvatiti u koštac sa slo�enim zadatkom koji podrazumijeva spoj funkcionalne dimenzije i estetske vrijednosti. Još je te�e prona�i me�u studentima dobrog poznavaoca medija i tehnika vezanih za konkretan zadatak, sa izrazitom sposobnoš�u figuracije. Na kraju, kada vidim da sam takvu darovitost prepoznala u studentu ALU, Nikoli Vudragu, i da je vrhunski odradio svoj zadatak, mogu samo re�i da sam ponosna kao njegova nastavnica i da vjerujem da �e ga dobitnici priznanja kada prime priznanje (medalju ili plaketu) za svoje alumni djelovanje pamtiti kao umjetnika.
prof. dr. sc. Vera Turkovi�,
Akademija likovnih umjetnosti Sveu�ilišta u Zagrebu

Medalja
Bogdan Mesinger (citat): Medalja je povijesna po�asnica. Njome se odaje priznanje osobi, doga�aju ili djelu koje, po prosudbi davatelja medalje, dosti�e prag povijesne vrijednosti. Medalja nastaje kao središnji simbol kojim je ta vrijednost ozna�ena. S njome se, u ceremoniji dodjele, povezuje javni �in, ili pak intimni obred darivanja, ako sam medaljer svojom medaljom odaje osobno priznanje darovanomu prijatelju ili
odli�niku. Njezin je cilj dvoslojan. Ona je središnji objekt u dodjeli medalje - i to je njena aktualna misija. No, u drugomu, dubljem i dalekose�nijem sloju, medalja je nositelj misije povijesnog pam�enja. Ona je stvorena naporom da se �ovjek, ozna�ivanjem neprolaznih vrijednosti, bori protiv zaborava i osigura povijesno pam�enje. To je njezina povijesna misija.

Autorov pristup izradi priznanja
Za mene kao kipara i autora priznanja zaslu�nim alumnima Sveu�ilišta u Zagrebu bio je izazov i �ast izvesti medalju i plaketu s likom �arka Dolinara. Kako prikazati svjetskog stolnoteniskog prvaka iz 1954. godine, prvog Hrvata koji je ikada osvojio medalju na nekom svjetskom prvenstvu, ujedno trostrukog doktora znanosti (anatomije, histologije i embriologije) te profesora na pet sveu�ilišta, ali i jednako tako dobro poznatog kolekcionara umjetnina i autograma poznatih svjetskih li�nosti? Oslonivši se na klasi�an pristup, morao sam jasno razlikovati prolazne i la�ne vrijednosti od onih kojima je zajam�ena neprolaznost, te kompozicijski smjestiti sve osnovne elemente unutar medalje od 10 cm. To nije bio lak zadatak, ali kako je i sam Dolinar rekao: Tko ho�e postati majstor, mora uvijek ostati u�enik!

Nakon puno sati provedenih �itaju�i o toj izvanrednoj osobi, sve više i više elemenata, na�ina izvedbe, likovnih i tehni�kih rješenja javljalo mi se u glavi. Na kraju, od svega, najprikladnije je ipak bilo izvesti medalju koja zra�i jednom plemenitom svje�inom, bez suvišnih elemenata koji bi gušili sam smisao medalje koja postaje povijesna po�asnica. Medalja (dvostrana) i plaketa (jednostrana) odlivene su u bronci te upakirane u prozirnom pleksiglas pakiranju.

Kao što sam ve� spomenuo, iznimna mi je �ast bila raditi priznanje za zaslu�ne alumne Sveu�ilišta u Zagrebu, te zahvaljujem profesorici Heleni Jasni Mencer i svojoj profesorici Veri Turkovi� na toj prilici.

Nikola Vudrag, student
Akademije likovnih umjetnosti Sveu�ilišta u Zagrebu

*****

Knji�ica prire�ena povodom odr�avanja Sabora Saveza AMAC/AMCA 2013.

Za portal: Kruno Kova�evi�

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.