Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dogodilo se za vrijeme portalove LJETNE STANKE

U Zagrebu odr�an SABOR Saveza AMAC/AMCA
društava Sveu�ilišta u Zagrebu

 

U Zagrebu je, u auli Rektorata, 28. lipnja 2013. odr�an Sabor Saveza AMAC/AMCA društava Sveu�ilišta u Zagrebu. Sabor je odr�an pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovi�a i gradona�elnika Grada Zagreba g. Milana Bandi�a. Na po�etku sjednice prisutnima su se prigodnim govorom obratili rektor Sveu�ilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, gradona�elnik Grada Zagreba Milan Bandi� i predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipovi�. Predsjednica Saveza prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer zatim je podnijela izvješ�e o radu Predsjedništva AMAC Saveza od posljednjeg Sabora koji je odr�an po�etkom srpnja 2009.

 

Na Saboru su zaslu�nim alumnima, po prvi puta dodijeljene medalje i priznanja „�arko Dolinar“ za osnutak, razvoj i napredak alumni pokreta i AMAC društava u Hrvatskoj i svijetu. Nagrada je nazvana prema prof. dr. sc. �arku Dolinaru, jednom od najaktivnijih promicatelja alumni ideje u svijetu i u Hrvatskoj. Izrada medalja i priznanja povjerena je studentu Akademije likovnih umjetnosti Nikoli Vudragu.

 

Priznanje u obliku medalje dodijeljene su prof. emer. dr. sc. Zvonimiru Šeparovi�u za iniciranje ideje okupljanja alumna na Sveu�ilištu u Zagrebu i prof. emer. dr. sc. Branku Kunstu za osnivanje AMACIZ-a, prve alumni udruge na Sveu�ilištu u Zagrebu (1990.). Priznanja za promicanje alumni filozofije na Sveu�ilištu u Zagrebu u obliku plakete dodijeljena su prof. dr. sc. Greti Pifat-Mrzljak (posthumno), prof. dr. sc. Ivici D�ebi, dr. sc. Krunoslavu Kova�evi�u, Nini Sydneyu (AMAC-Australija) i Nikoli Demarinu (AMCA-Toronto).

Kao priprema za Sabor izdana je programska knji�ica s izvješ�ima alumni društava iz Hrvatske i svijeta (12 dosadašnjih i 6 novih). U knji�ici su navedeni i alumni CV-i nagra�enika, te sa�etci svih izlaganja. Ta �e knji�ica uskoro biti dostupna na mre�noj stranici Sveu�ilišta u Zagrebu www.unizg.hr

Predsjednica Saveza prof. Helena Jasna Mencer objasnila je mjere koje Savez AMAC/AMCA društava poduzima radi proširenja svijesti o va�nosti zajedni�kog alumni djelovanja za dobrobit naše Alme Mater, Sveu�ilišta. Zajedni�ki problem ve�ine društava alumna manjak je podmlatka i konkretnijih aktivnosti kojima bi se podigla prepoznatljivost društava na mati�nim Fakultetima, Sveu�ilištu i šire. Iznijela je prijedloge za unapre�enje rada Saveza, posebno je dala potporu integriraju�im akcijama kao što su Zaklada i zajedni�ka alumni adresa, te povezivanje sa slu�bama za studente i za razvoj karijera na Sveu�ilištu u Zagrebu.

Osim predsjednice Mencer, na Saboru su govorili:

  • Prof. dr. sc. Ivica D�eba, predsjednik AMCA-FA: O nazivu AMAC/AMCA
  • Dr. sc. Krunoslav Kova�evi�, potpredsjednik AMAC Saveza: Alumni – (neiskorištena) snaga             Sveu�ilišta
  • Prof. dr. sc. Vesna Vaši�ek, prorektorica Sveu�ilišta u Zagrebu: Zaklada Sveu�ilišta u Zagrebu
  • Mr. sc. Sre�ko Seljan, predsjednik AMAC Alumni FER-a: Uspostava e-adrese s jedinstvenom domenom za alumne Sveu�ilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Ante Padjen, predsjednik AMAC-Quebec: AMAC Mundus kao izvor potpore   mati�nim ustanovama
  • Nikola Demarin, predsjednik AMAC-Toronto: Suradnja jedne AMAC Mundus udruge s AMAC             Savezom
  • Odr�an je i Okrugli stol s temom: AMAC – ju�er, danas, sutra.

Tijekom odr�avanja Sabora provedeni su i izbori za novi saziv tijela Saveza AMAC društva Sveu�ilišta u Zagrebu za sljede�e �etverogodišnje razdoblje. Za predsjednicu Saveza je ponovno izabrana prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, a za �lanove Predsjedništva Saveza izabrani su: prof. dr. sc. Mladen Franz (AMAC-FSB), prof. dr .sc. Ana Marija Grancari� (AMCA-TTF), prof. dr. sc. Jasmina Havranek (AMCA-FAZ), prof. dr. sc. �eljko Korlaet (AMA-FA), dr. sc. Krunoslav Kova�evi� (AMACIZ), mr. sc. Sre�ko Seljan (AMAC Alumni FER), prof. dr. sc. Mario Šafran (AMAC-FSC) i prof. dr. sc. Zvonko Šoši� (AMAMUZ). Za koordinatore iz svijeta (AMAC Mundus) izabrani su: Katherine Curic (za Australiju i ostatak svijeta), Aleksandra Brneti� i Mladen Jonke (za Europu) te Ante Padjen i Nikola Demarin (za Ameriku).

Na Saboru je pokrenuta inicijativa i za manjim izmjenama Statuta Saveza AMAC-a. Primjedbe se o�ekuju do kraja rujna, a nakon toga novo �e predsjedništvo uskladiti tekst i organizirati glasovanje elektroni�kom poštom.

    

Za �itatelje u Švicarskoj posebno treba istaknuti da su �lanovi Predsjedništva Saveza i pojedini sudionici Sabora dan uo�i Sabora na gradskom groblju Mirogoj posjetili posljednja po�ivališta naših istaknutih alumna, nobelovca Vladimira Preloga, prof. dr. sc. �arka Dolinara i prof. dr. sc. Grete Pifat-Mrzljak, te polo�ili cvije�e i zapalili svije�e na njihovim grobovima.

 

U subotu 2. lipnja, sudionici Sabora imali su prilike dru�iti se na izletu, u Opatiji i okolici (Moš�enice i Kastav). Sljede�i Sabor odr�at �e se za �etiri godine.

Foto galerija

01. Na grobu Vladimira Preloga
02. Polaganje cvije�a na grobu Vladimira Preloga
03. Cvije�e na grobu �arka Dolinara
04. Prof. Mencer otvara Sabor
05. Dio sudionika Sabora AMAC-a
06. Rektor Bjeliš i prof. dr. sc. Kunst s medaljom
07. Rektor Bjeliš i dr. sc. Kova�evi� s priznanjem
08. Prof. Mencer, gradona�elnik Bandi� i rektor Bjeliš u pala�i Dverce
09. Dio sudionika Sabora u Opatiji
10. Moš�enice


Tekst napisao i fotografije dostavio: dr. Kruno Kova�evi�

*****

Von: krunoslav kovacevic
Gesendet: Sonntag, 7. Juli 2013 08:59
An: Zvonimir Mitar
Betreff: Tekst o Saboru AMAC-a

Poštovani g. Zvonimire,
kao što sam i obe�ao, priredio sam kratki tekst o netom odr�anom Saboru Saveza društava AMAC/AMCA Sveu�ilišta u Zagrebu. Još jednom zahvaljujem na poslanim fotografijama �arka Dolinara. Dio njih smo pokazali sudionicima Sabora za vrijeme dodjele medalja i priznanja s imenom �arka Dolinara.

Šaljem i desetak fotografija. Ja sam ih ozna�io kronološkim redom, ali Vi slobodno prilagodite Vašem web-u, ili ih umetnite u tekst, kako Vam više odgovara. Autori slika su razli�iti, pa ne bih navodio njihova imena.

Nadam se da �e ovaj tekst pobuditi interes Vaših �itatelja, ali da �e i osvje�iti rad AMAC-CH, o kojem na ovom Saboru nije nitko izvijestio. *)

Srda�an pozdrav,
Kruno(slav) Kova�evi�

*****

*) AMAC-CH, o kojem na ovom Saboru nije nitko izvijestio:

Zašto o švicarskom društvu AMAC-CH nije nitko izvijestio trebao bi objasniti netko od trojice �lanova UO koji su preuzeli zadatak konsolidirati redove društva i vidjeti kako dalje.

Od tada je prošlo niz godina, a u tu svrhu odre�eni �lanovi UO AMAC-CH, Ivo Boban, Ante Soldo i Goran Boškovi�, koliko je portalu poznato, nisu ništa po tom pitanju poduzeli, ništa u�inili, pa se name�e zaklju�ak, da švicarsko društvo AMAC-CH vjerojatno ne�e pre�ivjeti, ili ga se ve� sada mo�e smatrati ugašenim.  

Nakon teško premostivih nesuglasica oko va�nih stvari i nastale pat situacije na sastanku UO AMAC-CH od 19. studenog 2001. godine, teško je za o�ekivati da bi AMAC-CH mogao biti reanimiran, jer kako se iz sljede�eg priloga objavljenog 2001. godine na portalu www.arhiva.croatia.ch vidi, besperspektivnost i "agonija" AMAC-CH je po�ela još prije više od 12 godina:   

Ho�e li AMAC-CH pre�ivjeti?

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.