Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Crtica iz nedavnoga Gospi�a

Grob u podrumu

U prohladnom jesenskom jutru godine 1945. stara je udovica Ana u ulici koju su zvali Prnjavor u Gospi�u do�ivjela šok kad je u staji pod jaslama uz kravu vidjela svoga sina Josipa, za koga je vjerovala da je i on krajem Drugog svjetskog rata nestao, kad su nestala i druga dvojica njezinih sinova Ante i Ivica. Taj je šok bio tek po�etak njezine kalvarije, koja ju je morila do kraja njezinog �ivota godine 1978., i koja se nastavila i desetlje�ima poslije nje...

***


Josip Šaban

  
Ivica Šaban                           i                       Ante Šaban
 

Ro�en 17. sije�nja 1923. Josip je u obitelji Stjepana i Ane Šaban bio tre�e dijete, mla�i od najstarijega brata Ivice  i sestre Josipe-Pepe, a stariji od brata Ante i najmla�e sestre Jelke. Njegov otac je kao austrijski vojnik na ratištu u Prvom svjetskom ratu izgubio nogu i posljedi�no je od trovanja krvi godine 1926. umro u Gospi�u, a svojoj je udovici, uz malu mirovinu op�inskoga namještenika, ostavio i zavjet da katoli�ki odgoji njihovu djecu. Dosljedno tomu djeca su im redovito poha�ala školu i okupljala se u krugu katoli�ke mlade�i u Gospi�u, pri �emu se osobito isticao najstariji me�u njima Ivica, koji je u vrijeme gimnazijskoga školovanja predvodio mušku lozu Kri�arske mlade�i u Gospi�u kao njezin predsjednik. Od tih po�etaka i od svojih mladena�kih ideala �lanovi ove gospi�ke obitelji nisu odstupili nikada i do kraja svog �ivota ostali su vjerni na�elima koje su im namijenili njihovi roditelji...

***

Rat i osobito boljševi�ki nadahnuti komunisti nakon rata uništili su smireni �ivot ove naše katoli�ke obitelji. Ivica i Josip bili su �asnici u hrvatskom domobranstvu, dok je najmla�i Ante potkraj rata bio unova�en u vojnu školu u Zagrebu. Obojica su nakon rata godine 1945. nastradali, Ivica je poginuo od eksplozije municije koju su njema�ki vojnici prilikom povla�enja bez ikakve oznake ostavili u jednom bunkeru kod Krasna na Velebitu, a Antu su ubili partizani u Gospi�u. Posebno je trnjem bila okrunjena Josipova �ivotna staza, koja bi i Karla Maya nadahnjivala i na pisanje poticala. Nakon što su Englezi razoru�ali i Titovim partizanima izru�ili njegovu domobransku jedinicu, koja je povla�e�i se prema zapadu bila prešla austrijsku granicu, Josipa je stotinama i stotinama kilometara dugom krvavom bujicom kri�nog puta njegov an�eo �uvar jedva, jedvice �ivoga dopratio do Kovina. A kad je u jesen 1945. bila za domobrane proglašena amnestija, uz uvjet da se oslobo�eni moraju prijaviti vlastima u zavi�aju, Josip se iz Kovina vratio u Gospi�, u kom  je još bjesnio poratni sudnji dan. Zbog opravdanoga straha i zbog sumnje on se ku�i prikrao no�u kriomice, a kad ju je našao porušenu i praznu, sklonio se u staju pod jasle, i tu ga je našla mati kad je ranim jutrom došla iz susjedstva pomusti i nahraniti kravu. Iz susjedstva, gdje su ona i k�i Jelka iznajmile sobu kad im je potkraj rata stradala ku�a za engleskog bombardiranja Gospi�a.

***


Kaznionica u Gospi�u

Je li ga netko tu�io, ili tko zna kako, nedugo nakon što je došao u Gospi� isljednici Ozne za njega su doznali i u premeta�ini ga otkrili, te su ga zatvorili u zloglasnu gospi�ku kaznionicu, iz koje je nekoliko mjeseci prije njegov dvadesetogodišnji brat Ante otpremljen na put bez povratka s još šezdeset i troje nevinih. Odveli su ih, tobo�e, nekuda na rad, na koji, me�utim, nikad nisu stigli. Po�etkom godine 1946. Josipa je, optu�enoga da je u vrijeme  rata bio hrvatski domobranski �asnik, partizanski sud u Gospi�u osudio na petnaest godina zatvora s prisilnim radom. Zbog �albe koju je tu�itelj najavio i zbog opasnosti da �e sud izre�enu kaznu preina�iti u smrtnu, Josip je s grupom ve� na smrt osu�enih mladi�a pobjegao iz kaznionice, koja je u napadu na Gospi� potkraj rata bila ošte�ena. S njim je od Gospi�ana u bijegu bio i njegov susjed s gospi�ke Place, najmla�i Gucin sin Josip Frkovi� Braco, hrvatski zrakoplovac, koji je tako�er iz sabirnoga logora u Kovinu bio vra�en u Gospi�, gdje je osu�en na smrt, usprkos tomu što je, protivno optu�bi, u njegovu korist svjedo�io ugledni Srbin iz Metka posjednik �uro Oklobd�ija, otac oca gospo�e Branke Šeparovi�. Ozna je bjegunce pratila te kad ih je kod Kosinja bila gotovo uhvatila, oba su Josipa i Šaban i Frkovi� uspjeli pobje�i. U namjeri da se prebace preko granice i još jednom obojica pokušaju sre�u u Austriji, i dalje od nje, prebacili su se do Hrvatskoga Zagorja, gdje ih je kona�no zasko�ila Ozna. Kad su se, naime, krajnje iscrpljeni pokušali na jednom bre�uljku odmoriti i malo predahnuti, naišao je seljak i ponudio im je da �e im donijeti suhu robu i hranu. Suprotno obe�anju, on ih je izdao i umjesto robe i hrane doveo je Oznu.

Braco Frkovi� je bio ranjen i vjerojatno je tu i poginuo, jer mu se dalje zauvijek izgubio trag, a ranjeni Josip Šaban opet je uspio pobje�i te se sklonio i neko se vrijeme skrivao  kod prijateljske obitelji u Remetama. Ipak, da ne bi prijateljima prouzro�io stradanje, Josip je godine 1947. napustio Remete i kriomice se vratio ku�i u Gospi�, nepunu godinu nakon što je iz njega kao zatvorenik pobjegao. Njegove su majka i sestra ošte�enu ku�u ve� bile popravile i Josip se sklonio u sobici na tavanu, u koju su mu majka i sestra donosile hranu, penju�i se k njemu lojtrama, koje bi no�u donijele iz staje. U kona�nom smiraju u toj sobici na tavanu Josip je svoje nade preto�io u vjeru da �e do�ekati bolje dane. No rat i nakon rata krvavi kri�ni put, pa zatvori i su�enja, bijeg, opasno tumaranje po bespu�ima i ranjavanje preprije�ili su se njegovim nadama u bolje dane. Josip je obolio i bez mogu�nosti kontakta s lije�nikom umro je 11. svibnja godine 1951. Od kamena �vrš�e njegove majka i sestra, pomognute dvjema ro�akinjama, omotale su ga u plahtu, spustile iz njegove sobice na tavanu i u na brzinu improviziranom drvenom sanduku pokopale u podrumu u grob o kom se više od 44 godine šutjeti moralo. Samo s vremena na vrijeme, i osobito za Svisvete, svjetlost dušice tiho je razgonila podrumsku tamu, dok je stru�ak cvije�a na skrivenom grobu opominjao na Josipovu mladost i na njegove nevine godine...

***

Tek u oslobo�enoj Hrvatskoj, 2. listopada 1995., ekshumirali su Josipovo tijelo i sve�ano su ga pokopali u obiteljsku grobnicu u gospi�kom katoli�kom groblju. Na nadgrobnom spomeniku uz imena roditelja i njegove starije sestre Pepe, koja je umrla godine 1998., ubilje�eno je i njegovo ime.


Ku�a Šabanovih u Gospi�u

Još u starom gospi�kom središtu Josipova sestra Jelka �uva staru ku�u kao uspomenu, u ulici popa Marka Mesi�a, koju su nekad zvali Prnjavor, pa u komunizmu Jadranska, i za koju se uspore�uju�i broj �rtava s brojem obitelji u njoj, mo�e re�i da je nakon Drugog svjetskog rata od svih ulica u Gospi�u najviše stradala i bila najkrvavija.

Za portal: Mr. sc. Nikola Bi�ani�, prof.

Od istog autora - Crtice iz Gospi�a:

Na granici snova i stvarnosti
(i na kraju toga i sljede�ih �lanaka linkovi na daljnje Crtica iz Gospi�a)

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.