Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Tenis i nogomet u �upanji prije 130 godina

“Gospo�e i gospoda udarali su s nekakvom napravom malu bijelu lopticu”, dok su se “odrasli igrali loptom kao djeca”. Tako dolazak tenisa i nogometa u Hrvatsku opisuju dnevnici iz �upanje, prvoga hrvatskog grada gdje su se zaigrala ova dva tipi�na engleska sporta. Ove su igre u Hrvatsku došle zajedno s industrijalizacijom i Englezima potkraj 19. stolje�a, a cijelu pri�u ljepšom �ini i jedan englesko-hrvatski bra�ni par: “Šoka�ka Lady” Katarina Hepburn i njezin suprug Fred, suvlasnik tvornice tanina koja je 1880. izgra�ena u �upanji. Englezi u �upanju nisu, me�utim, donijeli samo sportove, ve� je �ivnuo i društveni �ivot ovog dotad pomalo uspavanog mjesta…


Fred Hepburn, jedan od devet suvlasnika tvornice tanina u �upanji krajem 19. stolje�a,
te njegova supruga Katarina (Katica odnosno Kety) Hepburn, ro�ena Horvatovi�.
(Foto: Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera, �upanja)

Pri�a o nogometu u Hrvatskoj po�inje na njezinom samom istoku, u �upanji, gdje postoje svjedo�anstva kako se ovaj sport igrao još prije 130 godina. Nema previše sumnje oko toga da su ovu englesku sportsku izmišljotinu – koja je tada tek bila na svojim po�ecima i na najboljem putu da zaludi cijeli svijet – u �upanju donijeli upravo Englezi, prate�i tijek novca, biznisa i ubrzane industrijalizacije. No da bi se ova pri�a uistinu razumjela, potrebno se vratiti u �upanju u drugu polovicu 19. stolje�a i razmotriti njezine primarne ekonomske prednosti: brojne stoljetne hrastove šume i netaknuta priroda predstavljali su savršeno mjesto za drvnu industriju i sve one s njom povezane.

S po�etkom industrijske revolucije, u prvim godinama 19. stolje�a, svijetu je bilo potrebno sve više i više tanina, preparata nu�nog u proizvodnji ko�e. Po�etni su procesi proizvodnje tanina iz biljnih ekstrakata bili spori ali su u velikoj mjeri usavršeni upravo do druge polovice tog stolje�a. Podru�je �upanje, bogato hrastovinom koja je bila savršena za proizvodnju tanina, postalo je odjednom vrlo zanimljivo zemljama koje su se ve� našle u poodmakloj fazi industrijalizacije…

Tako 1880. u �upanju sti�u upravo Englezi koji ovdje grade svoju tvornicu tanina. Tvornicom je upravljala engleska tvrtka Miller & Comp, njezina je izgradnja trajala ukupno tri godine a vlasnici su ve� osigurali posao i dovoljno sirovina za dulje vrijeme. Industrija je u �upanji procvjetala i mnogi su njezini stanovnici po�eli raditi upravo u ovoj tvornici.


Stoljetne su hrastove šume bile zaslu�ne za to da drvna industrija u �upanji bude naro�ito sna�na i razvijena na prijelazu iz 19. u 20. stolje�e.
Ovo je fotografija s izlo�be hrastovih trupaca u ovome gradu.
(Foto: Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera, �upanja)

Nogomet, kriket, polo, ma�evanje, lov na lisice…

A što bi drugo došlo s Englezima u naše krajeve ako ne sport: u �upanji su se iste godine po�eli igrati nogomet, tenis, kriket i polo; ma�evalo se i jahalo na konjima te išlo u lov na lisice po šumama u okolici �upanje. (Nije to, dakako, bio prvi takav primjer: na Visu se još uvijek igra kriket kojega su Englezi donijeli na ovaj otok još za Napoleonskih ratova.) Englezi su po�eli dovla�iti potrebnu sportsku opremu iz svoje domovine te je izra�ivati i ovdje, a širom grada i okolice pronalazio se prostor koji je bio pogodan za ove sportove i zabavu. Dakako, moralo se i mnogo improvizirati, ali ovi su se sportovi brzo širili �upanjskim krajem.


Tvornicu tanina u �upanji izgradili su Englezi 1880. godine; Fred Hepburn bio je jedan od suvlasnika. Poslovala je i proizvodila tanin, nu�an za bojenje ko�e, sve do 1912.
(Foto: Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera, �upanja)

Za timske sportove poput nogometa Englezima je, naravno, nedostajalo društvo kako bi uspjeli okupiti nogometnu mom�ad (odnosno njih dvije – jer Engleza je bilo samo devet) pa su se radnici u tvornici i oni koji su radili na sje�i i dostavi hrastova, �upanjci, i sami sve više uklju�ivali u ove igre. O svemu tome nema previše konkretnih informacija (pri�a oko Hrvata koji igraju nogomet u prili�noj je magli sve do 1920. kada je u �upanji osnovan prvi nogometni klub, “Grani�ar”, u vrijeme dok su u gradu još uvijek bili Englezi) ali postoje rani zapisi o hrvatskim mladi�ima koji su prvi igrali “pravi engleski nogomet” kao i poneka ve� pomalo zaboravljena fotografija iz nešto kasnijeg vremena. Analiza starosti jedne lopte tako�er je pokazala kako se uistinu radilo o spomenutom razdoblju.


Prva lopta kojom se igrao nogomet u �upanji. Englezi su prvi krenuli igrati nogomet na livadama u �upanji, ali doma�i su se ubrzo pridru�ili u ovoj novoj igri.
(Foto: Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera, �upanja)

Štoviše, pokazalo se da je ta nogometna lopta koja je i dan-danas sa�uvana u �upanjskom muzeju upravo ona prva kojom se nogomet igrao na livadama u i oko �upanje. Dok su se svi tako igrali loptom, poneki su stariji stanovnici �upanje komentirali: “Odrasli ljudi, a još se uvijek igraju loptom!”.

Dolaskom Engleza u �upanju nije se razvio samo sport u ovome gradu, ve� su oni sa sobom donijeli i mnogo sadr�ajniji, aktivniji društveni �ivot pa su za toga vremena u �upanji izgra�ene i osnovane i �itaonica, štedionica te vatrogasno društvo. Idila je potrajala tridesetak godina koliko su Englezi ovdje proizvodili tanin, no tvornica pomalo posustaje na prijelazu u 20. stolje�e da bi se potpuno ugasila u godinama prije po�etka Prvog svjetskog rata, 1912.

Tada je tvornicu, a kasnije i svo zemljište oko nje, u potpunosti kupio Englez Fred Hepburn, ro�en 1869., dotadašnji suvlasnik tvornice. Njegova je supruga bila Katarina Hepburn, ro�ena Horvatovi�, djevojka iz same �upanje koja je Freda upoznala nedugo nakon što je kao poslovni �ovjek i investitor stigao u njezin grad. Nema preciznih podataka kada je Katarina (Katica, odnosno Kety) ro�ena, ali iz odre�enih zapisa lokalnog �upnika mo�e se zaklju�iti kako je ro�ena oko 1876. Neki podaci spominju da je Katarina bila podosta mla�a od Freda što zna�i da je mo�da ro�ena i koju godinu kasnije od navedene.

Fred je u �upanju došao 1893. pa premda nema to�nih podataka gdje su se njih dvoje mogli prvi puta sresti, pretpostavka je da se to moglo dogoditi u lokalnoj pošti gdje je Katica povremeno zamjenjivala svoju sestru Macu (pravim imenom Agnezu). Pri�a ka�e da su se Fred i Katarina odmah zaljubili a nedugo potom i vjen�ali te da je njihova ljubav bila uistinu velika. Nakon nekoliko promjena vlasništva nad tvornicom (Fred je u po�etku bio tek jedan od devet suvlasnika), ona 1912. postaje u potpunosti njegova te par i dalje nastavlja �ivjeti u �upanji.


Nogometna lopta kakvom se igrao nogomet u �upanji
u posljednjim desetlje�ima 19. stolje�a.
(Foto: Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera, �upanja)


Tenis se u �upanji po�eo igrati ve� 1881. pa svi dokazi, uklju�uju�i i ove fotografske, upu�uju na to kako je �upanja prva u našoj zemlji imala �ast ugostiti "bijeli sport".
(Foto: Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera, �upanja)

I “bijeli sport” sti�e u �upanju

Nije se u �upanji igrao samo nogomet: Katarina i Fred vi�eni su tih godinama i na teniskim terenima. Bijeli se sport po�eo igrati u ovom gradu samo godinu dana nakon dolaska Engleza, ve� 1881.

Lokalna �upanjska kronika dolazak tenisa u grad bilje�i krajem 19. stolje�a ovim rije�ima:

Devetorica Engleza, dioni�ara Tvornice tanina u �upanji, nalazili su na�ina da se zabave. Da ih nitko u tome ne bi smetao, upravnu zgradu i park oko nje ogradili su hrastovim daskama. Znati�eljni �itelji virili su kroz uske otvore da vide što se dešava iza plota i o vi�enom pripovijedali ostalima: “o �udu nevi�enom”, jer gospo�e i gospoda udarali su s nekakvom napravom malu bijelu lopticu.


Katarina Hepburn, "Šoka�ka Lady", posljednje je godine svoga �ivota provela kod obitelji svojeg ranije preminulog supruga Freda, u Engleskoj. Prije odlaska u Englesku poklonila je teren tvornice tanina lokalnom nogometnom klubu "Grani�ar" te je ondje izgra�eno nogometno igralište; tu se i danas nalazi stadion u �upanji.
(Foto: Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera, �upanja)

Me�u spomenutim gospo�ama koje su se mogle vidjeti na teniskim terenima u �upanji bila je i elegantna Katarina Hepburn, u bijeloj haljini i s damskim šeširom na glavi. Sam reket kojim se igralo, pomalo neobi�nog oblika, sa�uvan je i mo�e se vidjeti u lokalnom Zavi�ajnom muzeju Stjepana Grubera kao dokaz da se u �upanji igrao tenis, a njegova je mre�a bila ispletena od tankih niti napravljenih od ov�jih crijeva. Prvi se teniski reketi tako�er mogu vidjeti u današnjem muzeju.

Fred umire 1940. te biva sahranjen u Valpovu, a Katarina nastavlja �ivjeti u �upanji sve do 1947. kada cijelu tvornicu tanina i zemljište na kojem je izgra�ena donira ve� spomenutom nogometnom klubu “Grani�ar” te se na prostoru tvornice gradi nogometno igralište (na ovome se mjestu i danas nalazi stadion). Kety ovo zemljište poklanja “Grani�aru” pred svoj odlazak k obitelji preminulog supruga, u Englesku, gdje �e �ivjeti do svoje smrti 1950. �upanjci se i danas, zahvaljuju�i brojnim fotografijama koje ostaju sa�uvane u spomenutom muzeju, rado sje�aju svoje “Šoka�ke Lady”, Kety Hepburn i njezina supruga Freda.

Zahvale

U pripremi ovog �lanka i prikupljanju materijala za njega svesrdno su pomogli:

  • Zavi�ajni muzej Stjepana Grubera iz �upanje,
  • Mira �ivkovi� i
  • Antun Deba

te im se ovom prilikom najljepše zahvaljujem na pomo�i!

Izvor: VelikaBritanija.net


Autor Dario Sušanj,
osniva� i glavni urednik portala VelikaBritanija.net

Za portal www.arhiva.croatia.ch odabrao: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.