Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

PREDLAGALI I IME 'ZAMORAC'?!

�eška ili �e�enija
– problemi s nazivom �eške Republike


iStockphoto / Thinkstock/Getty images (Foto)

Zamjena �e�ena s �esima aktualizirala je problem imena �eške dr�ave koji postoji od njena osamostaljenja 1993, i to ne samo u stranim jezicima, nego i u �eškom.
           
Je li �eška islamska republika i je li se njen prvi predsjednik zvao DoharHavel? Sude�i po jednom bivšem �lanu CIA-e, odgovor je potvrdan. Naime, u petak je, nakon što su napada�i na maraton u Bostonu identificirani kao �e�eni, navedeni agent u razgovoru za CNN pomiješao �ešku i �e�eniju pa je europsku dr�avu s najviše ateista proglasio islamskom republikom, a za bombaša DoharaCarnajeva ustvrdio da je dobio ime po prvom �eškom predsjedniku, umjesto po pokojnom �e�enskom vo�i DoharuDudajevu.

Sli�nih zamjena �eške i �e�enije u SAD-u je bilo još, posebno na društvenim mre�ama gdje se moglo na�i i pozive na bombardiranje Praga, što je s razlogom uznemirilo i naljutilo �ehe i u�vrstilo stereotip o Amerikancima kao neznalicama kad je zemljopis u pitanju. Slu�beno je morao reagirati i �eški veleposlanik u Washingtonu PetrGandalovi pojašnjavaju�i notorne �injenice da se �eška nalazi u srednjoj Europi, a da je �e�enija dio Ruske Federacije. Zlu ne trebalo, naglasio je i da je �eška odani saveznik u borbi protiv terorizma.

�eška je tako ušla u društvo zemalja poput svoje susjede Slova�ke koju se u�estalo brka sa Slovenijom (u�inio je to jednom i bivši ameri�ki predsjednik GeorgeBush dok je bio guverner Teksasa), Austrije koju se zbog dva slova manje u imenu miješa s Australijom, Litve i Latvije, balti�kih dr�ava sli�nog imena ili pak srednjoazijskih 'Stanova'.

Osim ameri�ke ignorancije, �esi su 'krivca' za cijelu situaciju pronašli i u svojim redovima i optu�ili svoje sunarodnjake koji �ive u SAD-u jer navodno svoju domovinu na engleskom ne nazivaju Czech Republic nego Czechia, što je vrlo sli�no nazivu Chechnya. I tako se ponovno aktualizirao problem imena �eške dr�ave koji postoji od njena osamostaljenja 1993, i to ne samo u stranim jezicima, nego i u �eškom.

Zvu�i neobi�no, ali kod �eha nema jedinstvenog stava o tome kako bi trebao glasiti zemljopisni naziv njihove dr�ave koja se slu�beno zove �e�ka Republika, budu�i da osim dr�ave koju Hrvati zovu �eška postoji i istoimena povijesna pokrajina. Na �eškom njeno ime glasi �echy, a u drugim joj je jezicima ime izvedeno od latinskog naziva Bohemia, nastalog prema keltskom plemenu Boji – engleski Bohemia, njema�ki Böhmen, francuski Bohéme, talijanski Boemia. Druge dvije povijesne �eške pokrajine su Moravska (�eški Morava) i dio Šleske (�eški Slezsko), a stvaranjem samostalne �eške Republike pojavilo se pitanje kako glasi jedinstveno ime za teritorij sastavljen od �eške, Moravske i Šleske. �eško Ministarstvo vanjskih poslova i �eški geografi preporu�ili su da neslu�beni naziv dr�ave bude �esko, što je u skladu s praksom u �eškom jeziku da imena dr�ava završavaju na -sko, primjerice Chorvatsko. Kao englesko ime preporu�eno je Czechia, njema�ko Tschechien, francusko Tchequie, a španjolsko Chequia. No mnogi su �esi ime �esko do�ivjeli kao nasilje nad jezikom i barbarizam jer im jednostavno nije ulazilo u uho.

�esi su reagirali kao �to bi i Hrvati da netko odlu�i da pojam Hrvatska ozna�ava samo sredi�nju Hrvatsku, a da se cijela dr�ava zove Hrvatija. No za to nema potrebe jer je pojam Hrvatska i njegove strane izvedenice koji je do prije stotinjak godina ozna�avao samo današnju središnju Hrvatsku danas op�eprihva�en za cijelu Republiku Hrvatsku.

Pojam �echy, me�utim, nikada nije pokrio i podru�ja Moravske i Šleske, iako je bilo takvih pokušaja, a razlog je vjerojatno i to što se granice �eških povijesnih zemalja, za razliku od hrvatskih, nisu mijenjale od srednjeg vijeka. Dok su se teritoriji Hrvatske, Slavonije i Dalmacije kroz stolje�a isprepletali, �esi su uvijek znali što je �eška, što Moravska, a što Šleska.

I dok je Zagreb nekada bio glavni grad Slavonije, Prag nikad nije bio metropola Moravske. Razlog zašto nije bilo zajedni�kog naziva za te tri pokrajine u jednoj rije�i, ve� se za njih koristio naziv �eške Zemlje, ili Zemlje �eške Krune, jest i taj što one do 1993. nisu �inile samostalnu cjelinu. Još od srednjeg vijeka formalno su bile dio Svetog Rimskog Carstva, zatim Habsburške Monarhije, a od 1918. �ehoslova�ke koju su �esi prihvatili kao svoju dr�avu i identificirali se s njom i njezinim nazivom.

Kad je 1968. dr�ava federalizacijom podijeljena na �ešku Socijalisti�ku Republiku i Slova�ku Socijalisti�ku Republiku, pokazalo se da treba odabrati naziv za �ešku polovicu zemlje budu�i da su Slovaci ve� stolje�ima koristili naziv Slovensko za svoju domovinu. Tada je predlo�en naziv �esko, koji je prvi put zabilje�en još 1777, ali kao sinonim za ime �echy za pokrajinu �ešku. Od 1978. termin �esko uveden i u Rje�nik knji�evnog �eškog jezika kao naziv �eškog dijela federacije, ali u govornom jeziku do kraja �ehoslova�ke nije za�ivio.

Nakon 1993. u �eškoj se javnosti naj�eš�e upotrebljavao politi�ki naziv dr�ave, �eská Republika, ili skra�eno �R, dok su praški mediji pokušali za cijelu zemlju koristiti naziv �echy, što je izazvalo protivljenje u Moravskoj pa je 1998. u Brnu osnovana udruga kojoj je cilj propagirati naziv �esko.

'Zar odlazite na odmor u Francusku Republiku?', bio je jedan od argumenata u korist termina �esko koji se od 1998. sve �eš�e koristi, posebno u medijima i u nazivima tvrtki, a i u anketama �esi izra�avaju sve manji otpor prema rije�i �esko. No me�u protivnicima naziva �esko bio je prvi �eški predsjednik Václav Havel koji je rekao da se, kad �uje tu rije�, osje�a kao da pu�evi balavci plaze po njemu. 'Mogu vam obe�ati da �u biti zadnji koji �e po�eti koristiti naziv �esko', govorio je Havel.

�eški sportaši i danas na svojim dresovima imaju politi�ki naziv svoje dr�ave, a ponekad na engleskom i samo Czech, što stvara dojam da engleski naziv �eške glasi Czech, a ne Czechia. I u drugim se jezicima naj�eš�e koristi termin �eška Republika, pa �ak i u hrvatskom gdje za to nema potrebe osim u slu�benim dokumentima i ako se �eli naglasiti razlika izme�u pokrajine �eške i dr�ave �eške.

Ina�e, bilo je i drugih prijedloga kako kra�e nazvati �ešku Republiku. Predlagao se uz ostalo naziv �echie (tj. '�ehija') koji potje�e iz vremena narodnog preporoda kad je nastao i sli�an naziv Slavija. �echie je naziv i skulpture �ene na praškom Narodnom muzeju koja personificira �ešku, a danas se tako zove jedan praški hotel i nekoliko sportskih klubova. No i to ime pokriva samo pokrajinu �ešku i nastajali su novi prijedlozi – �eskomoravsko, �eskozemsko, �echrava, �emsko, a posebno šaljivi bili su prijedlozi Mor�e (ina�e �eški naziv za zamorca), Slezmor�e, Havlostan, Vaclavia, Smetania, Vltavia, Pilsnerland i Budvarostan.

Da je neki od tih naziva doista bio usvojen, ne bi bilo nepotrebnog povezivanja �eha i �e�ena niti bi �esi bili prozivani za islamizam, ali bilo bi to nasilje nad jezikom i �eškom povijesnom baštinom. Ipak, niti taj naziv ne bi bio široko prihva�en, pa bi �esi i dalje bili mo�da jedini narod koji ima dileme kako zvati svoju dr�avu.

Izvor: tportal.hr
Autor: Marijan Lipovac,

PS:

Kratka snimka na kojoj se �uje agent CIA-e koji govori o �e�enima kao �esima:

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.