Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Osje�ke LEGEnde - �okica Lega �okica


�okica Lega �okica


�okica - ''legenda Osijeka''

U Glasu Slavonije od 5. i 6. o�ujka 2011. Sandra Laci� piše:

"...malo tko zna da je pravo ime �okice - �uro Belcer i da ima 69 godina. Ro�eni je Osje�anin, a tijekom �ivota boravio je i u Beliš�u i Valpovu. �ivi u samom središtu grada, Strossmayerova 37. Sam, u jednoj prostoriji, u potpuno nehigijenskim uvjetima. Nema ni teku�e vode, a ruinirani sobi�ak mu je i dnevna i spava�a soba, i kuhinja i predsoblje. �okica, me�utim, ne kuka, ka�e da mu ništa ne fali, osim drva. �ivi od socijale, a poma�u mu i dobre susjede...

- Do�u mi susjede pomo�i, a i �ene iz Crvenog kri�a. Imam prijatelja koji do�e i pravi mi društvo. I on mi zna dati nešto kuna - ka�e �okica. Nekada je volio pecati pa što ulovi na Dravi, podijelio je susjedima...

...Nekada davno �okica je prodavao ru�e i karanfile po Slavoniji i Baranji. I po tome je postao legenda. Mnogi koji ga znaju ka�u da ga cijene i vole, ali mu danas baš i ne poma�u. �okica je ina�e miran �ovjek, nikada nikome nije naudio, a sam je, unato� svojoj neimaštini, uvijek priskakao u pomo�....

...�okica ima i svoju stranicu na facebook profilu pod imenom ''�okica Lega �okica'' koju mu je napravio prijatelj iz obli�njeg kafi�a....

...Ina�e, preko ljeta �okica svojim talambasom uveseljava, ili zbunjuje, slu�ajne prolaznike u središtu grada ili na promenadi... Kunu koja �e mu taj dan mo�da pomo�i da pojede bolji obrok, ili mo�da kunu koju ne�e potrošiti na sebe, ve� �e pokušati pomo�i nekom drugom, za koga smatra da mu je pomo� potrebnija nego njemu. Sve u svemu, �okica jest socijalni slu�aj, ali svoj teret podnosi sam, hrabro i bez �alopojki. A svaki susret s njim je do�ivljaj - to je stara ''be�ka škola'' i uz naklon �e vam pru�iti ruku...''

*****


�okica i njegov talambas, 12.10.2012., by Don Marko


Dragi moj �okice - cmok, 13.10.2012.

*****

U Glasu Slavonije od 10. rujna 2011. Sandra Laci� piše:

U 70-oj godini �okica prvi put ima kupaonicu!

Osje�ka legenda �uro Belcer zvani �okica prvi put je u sedamdesetoj godini �ivota dobio kupaonicu! I sve to samo zahvaljuju�i dobrim ljudima.

"Kupaonicu i sanitarije su mi napravili radnici Vodovoda, a krov pred stanom mi je napravio majstor kojeg ni ne poznajem.", ka�e �okica, sretan što ima teku�u vodu i u jedinoj sobi u kojoj �ivi, jer sada ondje ima i slavinu.

Do sada je do vode dolazio iz bunara na dvorištu, a na toalet je odlazio preko dvorišta u ono što se zove “vanjski WC”. Prao se u “škafu” kada bi mu susjede i prijateljice izvukle vodu iz bunara na dvorištu i ugrijale mu je na pe�i na drva. Oko njega puno je dobrih ljudi koji su �eljeli ostati anonimni jer, kako ka�u: “Ljudi smo, treba pomo�i, ali za to nitko ne mora znati”.

Dvije �okicine prijateljice ve� su mu kupile i kantu boje i pigmente te planiraju obojiti sobu u kojoj provodi svoje stara�ke dane.

Nema toga tko �okicu ne poznaje. On je uvijek negdje u gradu i pri�e s pitanjem: “Lega, imaš kunu?”. �esto i s talambasom sjedne na Trg ili na promenadu i ondje svira ne bi li i tako na pošten na�in što zaradio. Iako ni sam nema, uvijek je spreman pomo�i kome treba. �okica od srca zahvaljuje svima koji su mu pomogli, ali i onima koji mu i dalje svakodnevno poma�u. �okicine susjede ka�u da bi mu dobro došla perilica za rublje, bilo kakva - polovna, samo da radi.

Treba mu oprati posteljinu i odje�u, a to mu je preteško na ruke. Bilo bi dobro ako netko ima nekakvu perilicu da mu pokloni. Ako ne mo�e pokloniti, bar da mu je jeftino proda”, ka�e �okicina prijateljica.

Tekst: S.Laci�/Glas-Slavonije.hr

*****

  
�okica "Daj kunu!" - i Daj 5

Komentari na �lanak sa fb stranice �okica Lega �okica i Prijatelja o Osijeku:

27.rujna 2011.

�okica Lega �okica: HVALA DE�KIMA ŠTO SU MI NAPRAVILI KUPATILO, SANITARNI �VOR, HVALA DE�KIMA IZ VODOVODA, HVALA VAM SVIMA KOJI STE MI POMOGLI DA IMAM VODU, DA SE MOGU ISTUŠIRATI, DA NE MORAM GRIJATI VODU, U KANTAMA DONOSITI, HVALA VAM SVIMA, A IMA VAS JAKO PUNO, HVALA...HVALA...HVALA

Sandra Laci�: sve za našeg �okicu

�okica Lega �okica: HVALA SANDRA, HVALA I TEBI, DA TEBE NIJE BILO I DA NIJE BILO PRIJATELJA IZ OBLI�NJEG KAFI�A, JOŠ UVIJEK BI VODU NOSIO SA BUNARA, VEŠ BI MI PRALI NA RUKE, MOJE PRIJATELJICE KOJE MI SVAKI DAN DO�U U POSJETU, NE BI SE MOGAO TUŠIRATI, A SADA SVE TO IMAM ZAHVALJUJU�I VAMA, DOBRIM LJUDIMA.
HVALA SANDRA, TEBI NAJVIŠE...!

Sandra Laci�: nema na �emu zato smo tu

12.listopada 2012.

Prijatelji o Osijeku: emotivna pri�a

Zdenka Stankovi�: �okica, naš ''dobrica'', valjda su mu uredili stan, kako je pisalo


�okica pred trgovinom Na-Ma, 19.05.2012., by Ivanka Kasumovi�

Ivanka Kasumovi�: tako mi se srce stisne svaki put kad ga vidim tako sitnog i jadnog

13.listopada 2012.

�arko Šorga: �okica je LEGENDA grada na Dravi. �uvajte legendu jer bez nje ste siromašni. Svaki grad, pa tako i Osijek ima svoje prepoznatljive osobe. Sjetite se samo ona dva nosa�a (veliki i mali) s njihovim psi�em na kolicima s kojima su prevozili vo�e i povr�e.

14.listopada 2012.

Sanja Subaši�: Imaš kunu??

Magda Messing: Naš ''OSJE�KI BREND'' Samo neka on nama još dugo �ivi. Svake godine ga sre�em obavezno u ''Petru Panu'' i po�astim ga ili mu dam nešto novaca. Sje�a me na moje djetinjstvo samo se bojim da jednom do�em, a �okice više nema. Jako bih se rastu�ila, jako... Sigurno bih i zaplakala jer bi on ''odnio'' moje djetinjstvo sa sobom.

Somi Miso: svaka metropola ima svoju legendu pa neka ima i Osijek, �ivi još dugo.

Magda Messing: Starost je teška...

Somi Miso: pomozite mu i kada ga sretnete ne okre�ite glavu ve� ga pozdravite, jer je on bolji �ovjek od onih u d�ipovima i sa kravatama.

Magda Messing: Drago mi je da mnogo Osje�ana brine za �okicu i da ima sada udoban dom za starost...

Ivan Begbie Kaselj: To je mala sobica, a svodovi su crni od starosti.

17.listopada 2012.

Sandra Oreškovi� Melmajer: Moj lega

Magda Messing: Sje�anje na moje djetinjstvo i mladost... �ivi nam još duuuuuuuugooooo!

24.listopada 2012.

Ivan Vucko: Vrlo rado se sje�am �okice

Ivanka Kasumovi�: ''Glas Slavonije! Glas Slavonije! Ima za �ene i za doma�ice!''  - jedno vrijeme je �okica bio kolporter...

�uro Gojakovi�: �uro Belcer, nije mu nikad bilo jasno zašto ga zovu �okica, kada je on �ukica

*****


"Dobar tek, �okice!", 14.10.2012., by Don Marko

U Glasu Slavonije od 1. o�ujka 2013. – M. Miheli�:

....''Vjerojatno su se brojni gra�ani zabrinuli zašto legendarnog �uru Belcera, poznatijeg kao �okicu, ovih dana ne vide na osje�kim ulicama...
....13.sije�nja do�ivio je prometnu nesre�u. Na njega je naletio, kako ka�e, automobil bijele boje i potom pobjegao, a �okica je završio s ozljedama lica i lijeve strane tijela...
.... Ka�e, kako u posljednje vrijeme baš i nema teka, iako mu topli ru�ak svakodnevno nosi njegova susjeda...
.....Ono što mu je trenuta�no najpotrebnije jest ogrjev, jer iako je od Grada dobio pomo� u drvima, ona polako nestaju....
.... Upravo susjedi koji svakodnevno skrbe o legendarnom �uri ka�u da bi ga razveselila i pomo� uo�i Uskrsa....
.... Stoga u �okicino ime tra�im pomo� dobrih ljudi, iskreno je rekla susjeda osje�ke legende....''

*****

  
Osje�ka legenda Lega �okica na umjetni�koj fotografiji
Lijevo: �okica 14.10.2012., by Don Marko, desno �okica - legenda, by Samir Kurtagi�

U Glasu Slavonije od 5. o�ujka 2013. – M. Miheli�:

''.. otkako je u našem listu objavljen �lanak o njegovima nevoljama stigla su mu drva. Prvi je donator, pojasnio je, bila Niveta, a �im je �uo da njegovom vršnjaku �okici treba pomo�, dva i pol metra drva izrezao je i dovezao Vjekoslav Jurkin, ro�eni Osje�anin s aljmaškom adresom, koji je uz drva donio �okici i nešto vo�a...
Zahvalni �okica svojim je sugra�anima poru�io kako nakon prometne nesre�e ne mo�e hodati i osu�en je na neprestano le�anje i to na starom krevetu.
- Teško mi je le�ati jer je ovaj madrac ve� propao do poda. Bole me le�a i volio bi imati malo bolji krevet -  ka�e �okica...........''

*****

Nekad i sada:

  
�okica kao pecaroš u mladim danima i �okica Lega �okica pod stare dane

Tekst: Glas Slavonije/ Sandra Laci�, Glas Slavonije/ M. Miheli�,
fb stranica Prijatelji o Osijeku i profil �okica Lega �okica
Slike: Don Marko, Ivanka Kasumovi�, Samir Kurtagi� i fotozine.org

Tekst i slike prikupila i za portal dostavila: Ivanka Kasumovi�
Za portal obradio i pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

PS:

Ivanka Kasumovi�: - Nadam se da je nakon ovog �lanka opet neka dobra duša poklonila �okici novi le�aj, kako bi lakše podnosio to što mora le�ati?!

Vezani �lanak:

Osje�ke LEGEnde - �enski moto klub Legice

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.