Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Dino: Zagreb mojih dana
Crtice i sje�anja iz Zagreba (1)

Davorin Krog (Dino) napisao je 2004. godine ve�i broj interesantnih crtica i sje�anja na Zagreb iz njegovih dana, na Zagreb kojeg se sje�a, a koji sada više ne nalazi ... na svakom koraku neki drugi Zagreb, neki drugi ljudi...

*****

Crtica:

Moj Zagreb i ja, sami u Zagrebu...

Tošo Dabac: Zagreb, Trg bana Jela�i�a 1930. g.

Proklete noge, toliko su slabe da se jedva gibam po ovoj nizbrdici. Pa ne �u se valjda tu usred grada morati “spuštati” po nekim na trotoaru zamišljenim serpentinama!? Polako i oprezno se spuštam Radi�evom od Kamenitih vrata prema Trga�u. Samo polako - nema više �urbe i jurnjave kao prilikom prijašnjih dolazaka. Prošle su ve� dvije godine otkada sam zaradio GBS i završio u bolnici pod aparatima za infuziju i disanje. Izvukli su me. Ruke su mi sada okay i sna�ne kao i prije iako stalno imam trnce u prstima, ali noge su mi ostale teške i nesigurne. Nekaj ne štima sa signalizacijom od kukova na dole, a i nervne �elije u stopalima su dobro dobile po piksi! Zato mi je prednji dio stopala još uvijek drven, brzo se umaram i hodam kao Pinochio. Ima i drugih “efekata”, ali to je pri�a za sebe.

Pomišljam kako bih se nekad nasmijao onome koji bi mi rekao da �u jednoga dana imati problema pri spuštanju Radi�evom. Dobro pazim da ne naletim na neki kami�ak koji �e me izbaciti iz ravnote�e ili �ak i prevrnuti. Ovdje na sun�anoj strani, trotoar je nekada znao biti pun napuhanih kvrga asfalta, ali njih na sre�u više nema. Prolazim pored du�ana gdje su nekada bile najbolje špagerice u gradu, spuštam se prema du�anu gdje je Dobreni� po�etkom šezdesetih lansirao prve “isprobaj pa nosi” hla�e sa štange i pored prolaza prema Gornjem gradu i VI. gimnaziji sti�em na Trga�. 

Umoran nakon tih pišljivih par-sto metara prevaljenih od Kamenitih vrata, sjedam ispod suncobrana za stol kafi�a odmah do Harmice. Srce mi je nekako “na mjestu”, iako je ovo jedan od novijih kafi�a u kojem još nisam bio. Zove se “Ban Caffe” - kaj god, zbiljam ljudi pretjeruju! Normalno bi bilo “Banov Caffe”, a ovako samo zbunjujemo strance koji �e pomisliti da je gazda neki polupismeni �eljezni�ar.

Pokušavam se prisjetiti svih du�ana izme�u Harmice i Baka�eve, koji su nekad bili na mjestima gdje su sada kafi�i. To�no po redu, od izloga i izlo�ene robe, natpisa, ulaza, vrata, do toga kako je unutra izgledalo. Da, baš tu gdje sada prolazi kelnerica nose�i tacu s kavama, kao da vidim dio izloga u kojem stoji nekakva kutija s beštekom i oko nje no�evi, kutlja�e, lonci i rajngle. Koncentriram se, �elio bih pove�ati detalje kao da se radi o staroj razglednici, ali mi to ne uspijeva. Slike se pojavljuju u bljeskovima, nekako automatski i proizvoljnim redom: segment izloga, mesingana štanga na vratima, pultovi i stala�e u du�anu, tu je �ak i oznojena prodava�ica u plavoj kuti s otvorenim gornjim gumbima, sme�e kose, ali bez lica i s goblenom iznad d�epa na kojem je crvenim koncem ispisano nešto �ega se ne mogu sjetiti, a slova vidim samo kao nejasnu konturu. Zbunjen prodava�icom koja je neo�ekivano i incognito iskrsnula u mojim sje�anjima, zaklju�ujem da bi mi valjda samo Freud mogao objasniti zašto mi je baš taj detalj sada pao na pamet i da je po ovako lijepom vremenu ionako pametnije gledati oko sebe, nego kopati po davno prošlim vremenima.       

Lijepo je ovdje! Zagreb je moji rodni grad. U prošlih dvadesetak godina �esto sam dolazio, ali tek sada me na dobro poznatoj kulisi po prvi puta privla�e detalji na koje prije nisam obra�ao pa�nju. Pomišljam kako sam eto silom prilika pretvoren u “turistu”-promatra�a i kako prije nisam imao vremena za takav luksuz. Promatram i �ini mi se da sam jedini “promatra�”.

U mnoštvu ljudi tra�im barem neko znano lice – bezuspješno, ostajem sam. Sâm, usred šarenog jata kojemu više ne pripadam! Znam da su stotine nekadanjih svakodnevnih susreta na svakom metru i �ošku nešto što još postoji samo u mojim sje�anjima; znam da �u nakon toliko proteklih godina teško sresti nekoga iz starih vremena; znam da za slu�ajni susret imam iste šanse kao i skitnica u o�ekivanju fi�uka vlaka na pruzi �iji su pragovi odavno prekriveni travom, ali ipak me smeta spoznaja da su se i glasovi i govor toliko promijenili da mi zvu�e strano. Ne usudim se re�i: “�ak i fizionomije su se promijenile” - pa nisam valjda neki rasisti�ki nastrojeni dojdek koji je opsjednut bijelim �arapama, jerbo ne zna da su purgeri bili prvi koji su nosili bijele �arape iz Padove - ali ipak, �ak mi i peseki izgledaju nekako kockasto-šaroliki i druga�iji.

Sâm usred Zagreba! Osje�am to gotovo fizi�ki, prvo kao osje�aj nelagode, a nakon toga kao jasnu spoznaju. Sve je druga�ije, to su neke druge face, to više nisu moji de�ki - �ak su i psi mutirali!

Sli�no bi se osje�ao šaran-ljuskaš kojeg bi netko, u dubokom uvjerenju da �ini dobro djelo, vratio u jednu od starih šljun�ara u Rakitju. Tamo je divlji šaran nekad bio autohtona riba, ali danas on tamo nema što više tra�iti, jerbo je neka budala u me�uvremenu forsirano nasadila babuške - babuške  koje sve �deru, koje su promijenile floru i zauzele šaranov �ivotni prostor. Prisje�am se, da sam sli�an osje�aj imao po�etkom šezdesetih prilikom prve posjete Budimpešti - tada mi se je �inilo kao da su neki drugi ljudi zamijenili one koji su izgradili taj predivan grad. Ekskluzivna svjetska roba po izlozima i na svakom  koraku brdo šminke - samo za neupu�ene, jerbo oni “prijašnji” u du�anima po sporednim ulicama još uvijek kupuju albus-sapun na vagu: “Malo manje odre�ite!” – “Hvala, ovo �e mi biti sasvim dosta!”. Ostavili su za sobom industriju i kazališta, da bi sada hodali u lošim cipelama, pokupili na placu s poda po koji list salate te si eventualno priuštili šalicu kave u nekom pajzlu ukradene metropole. List salate i kavica koju rado pla�aju - jerbo tako dugo dok pla�aš ra�une, zna se da si još uvijek �iv! Da, Budimpešta je bila pokradena metropola puna šminke koja prikriva male istine svakodnevnog �ivota!

Zbunjen tom asocijacijom - jer ako ništa drugo, u Zagrebu se bar ne govori ma�arski i posvuda se �uje samo hrvatski u svojoj naj�iš�oj hercegova�ko-posavskoj varijanti oboga�enoj elementima knji�evnog jezika stolje�ima njegovanog na potezu izme�u Viteza i Travnika - zaklju�ujem da mi u ovom slu�aju ne treba Sigmund Freud kako bih shvatio zašto se u rodnom gradu osje�am kao stranac! Jednostavno zato, jer mi je rodna gruda u Zagrebu, a ne u Grudi!

Ganga style

S druge strane, biti stranac u rodnom gradu je sasvim prirodno - nema tu nikakvog logi�kog konflikta! Pred starom, dobro poznatom kulisom, sada je samo nova scena u kojoj mi je dodijeljena nezahvalna uloga scenskog mrtvaca koji je, slu�ajno provirivši iza kulisa, uletio u remake vlastitog filma s novim protagonistima. Starih protagonista više nema - lica su im ostala zagubljena u prošlosti, kao i lice prodava�ice u plavoj kuti, a miješanje u remake s novim protagonistima ne mo�e dobro završiti - kao niti u slu�aju šarana koji se je vratio u jezero puno babuški! I da slu�ajno ne bi bilo zabune tko su tu “the good ones” i tko je na pravoj strani - babuške, naravno! Jatu babuški se �ak ne mo�e zamjeriti ako tog nepo�eljnog dotepenca otjera na suho, jerbo mla�e generacije babuški nisu nikada niti vidjele šarana-ljuskaša. Šaranu još mo�eš samo dr�ati fige, jer netko je nekad to�no rekao “Cuius regio, ilius religio!” - “�ija je vlast, njegova je i religija”! 

U takvoj situaciji najbolje je prihvatiti ulogu promatra�a. Kao promatra� bez štamtiša, bar �u se mo�i sjesti gdje ho�u i nesmetano promatrati bez nekad uobi�ajenih pozdrava i pri�a - kao putnik koji se je zaustavio u gradu za koji samo on zna da mu je to rodni grad! Kao stranac!
Naviru sje�anja i kre�em stopama mladosti. Moj Zagreb i ja, sami u Zagrebu...    

*****

Sje�anja:

Zagreba�ki štamtiš

Koliko vidim, ovaj “Ban Caffe”-kafi� nema niti štamtiš - o�igledno nije potreban niti gazdi niti gostima, nikome. Naime, gazdu koji ima business-case od soma kava na dan, ne interesira niti jedno pojedina�no lice - uvijek se na�e netko koji iz gomile uleti za prvi slobodni stol. S druge strane, stotine onih koji sjednu, popiju kavu i odu, da bi se sutra ili nikad slu�ajno vratili, u principu ne zanima niti kako se lokal zove, a kamoli da bi im na pamet palo nešto što trajno vezuje baš za taj lokal i niti jedan drugi – bar tako dugo dok je kava okay i ispod deset kuna. Mo�da �ak niti ne znaju što je to štamtiš!?      
 
Štamtiš je posebna vrsta stola. Stolovi su nekad bili od �istog drva, spojeni drvenim tuplima bez �avli, bili su �vrsti i nisu se ljuljali baš onda kada do�u gosti. Ime “tiš” dolazi od toga što su stolove delali majstori koji su se zvali tišleri. Tišleri su radili razli�ite vrste tiševa, od šrajbtiša, salontiša, estiša, nahttiša - do onih tiševa koji �e u nekom lokalu postati ne�iji štamtiš. Štamtiš se uvijek nalazi na najpovoljnijem mjestu lokala i rezerviran je za stalne goste. Kod svakog štamtiša se znalo tko tu ima pravo hokati, tko u koje vrijeme dolazi i tko �e još uz njega baciti sidro, što �e se naru�ivati, koje vje�ne teme �e se po stoti put pre�vakavati, kaj bu se kartalo, tko obi�no dobiva itd...

Meni je štamtiš uvijek zna�io mnogo više od stola u nekom lokalu u kojem se uz pri�u nakon treninga, probe ili bez ikakvog posebnog razloga, nešto popije ili gricne. Štamtiš je konstanta koja je dio nas i onoga oko nas, konstanta koja je tu i kada nas nema ili kada ju ne primje�ujemo. Zato je nekim �udom obi�no sve na svojem mjestu, �ak i kad se pojaviš nakon dugog izbivanja. “Bok, gdje si bio?” pita netko od pljesnivaca - i sve je opet po starom. Do�eš, sjedneš i nastaviš kao da je sve ju�er bilo - jer pravi štamtiš je kratki spoj za svaku vremensku distancu!

Svaki zagreba�ki štamtiš je bio na svoj na�in poseban. Na primjer, ako više nemreš prepoznati niti svoj auto na parkiralištu, a kamoli s klju�em pogoditi bravu – onda su klopa i cuga opali na Štamtišu kod Bare Puntijar ispod Tunela; ako se radilo o ne�em laganom za dvoje nakon svirke na Ribi�iji i kelnerici koja uvijek zara�una za �etvero – onda je to bio Štamtiš u “Drini” u Preradovi�evoj; ako se je satima šibickalo na �asu za gem ili na šalicu od kave - onda je to bio Štamtiš u kafi�u “Astorija” na �ošku Ra�koga; ako je štamtiš bio slo�en od dvije apsolventske klupe na kojima se igrao poker za stipendiju – onda je to bio Štamtiš u apsolventskoj prostoriji na drugom katu “B”-zgrade ETF-a...

Posebna vrsta štamtiša bili su oni vezani uz specifi�ne vrste transakcija. Na primjer, ako je štamtiš bio mali ovalni stoli� s tri rokoko noge i staklenom plo�om za cugu dok �ekaš uvozni Marlboro, jer na kioscima u gradu je sve u stilu “Opatija”, “Ibar”, “Drina” sa ili bez filtera i “F-57” s filterom – onda je to bio Štamtiš u foajeu recepcije hotela “Palace”; ako je štamtiš bio tiš-vulgaris s kockastim stolnjakom za kojim se prije bezbrojnih prelaska na tulumarenje u Ma�arsku jeftino kupovalo forinte, tako da se kelneru reklo  “jednu pivu i tri hiljke forinti!” – onda je to bio Štamtiš u kolodvorskom resti�u u �akovcu; ako je neka Ma�arica oko pono�i strpala u �arapu lovu za brzu uslugu - onda je to bio Štamtiš na Gumenjaku, bivšem autobusnom kolodvoru na Kanalu.

Osobno, uvijek su mi bili interesantni tu�i štamtiši za koje gazda zabunom misli da je to nekad bio moj Štamtiš. Moj favorit je kod Pere na Šloserovim. Dolazio sam Peri od kada je otvorio, ali nikada nisam bio štamski. Prije otprilike petnaestak godina me je s nekim zamijenio, pa odonda furamo u jednom filmu koji obojici paše i cijela ve�er pro�e uz usputne pri�e o ovome i onome. U jednom trenutku je  nekako naglo postario i pomalo brka stvari, tako da, ako nas njegov sin ne prekine na vrijeme, oko pono�i smo u stanju napraviti cijelu zbrku izme�u kardinala Stepinca (Perina tema broj jedan), �arka Dolinara (Perina tema broj dva), Karla Metikoša (Perina tema broj tri) i Franje Tu�mana (Perina tema broj sedamdest-i-sedam).

Uz svaki štamtiš pojavljuju se uvijek iste osobe iz neke škvadre zajedni�kih motiva. Me�utim, i tu ima specifikuma. Posebni slu�aj bili su “korijenaši”, tj. oni koji su pustili korjenje i na kraju postali sastavni dio svog Štamtiša. Kao njegova peta noga! Na primjer, uz Štamtiš u Kafi doslovce je zarastao Pero Ple�aš, absolutni prvak svijeta u šibickanju. Jedino ga je Loti znao tu i tamo dobiti - i to samo onda kada je to Peri pasalo. Pero je ina�e mla�i brat od Nikole Nid�e Ple�aša. Lopta mu sjedi kao i bratu, ali veli da mu je koš previsok, pa ubacuje u šalicu od kave. Na�alost, za razliku od košarice, šibickanje nije u kvart donijelo olimpijsko zlato. Dodatno “korjenašima”, specifi�na pojava bili su “zaljepljeni”, tj. oni koji se bez svog štamtiša više nisu mogli �ak niti odr�ati na nogama. Kako ne bi opali, dobro naroljani i pogleda izgubljena u nigdje ve� u rano poslijepodne, �vrsto su se jednom rukom dr�ali za svoj štamtiš. Standardni gard “zaljepljenih” podrazumijevao je da je druga ruka le�erno nalak�ena na štamtiš. Dokazana prednost tog garda je da se s tom rukom još uvijek mo�e dignuti �aša i trgnuti zadnja prije nego se skupi hrabrost za prvi nesiguran korak prema izlazu.

Najpoznatiji štamtiš zagreba�kih muzi�ara s mnogo Korjenaša i Zaljepljenih bio je u “�ampfu”, poslije zvanom “Slastica”, u Teslinoj. Na Korijenaše u Slastici danas me asocira ime “Riba”, a na Zaljepljene imena “Ptica” i “Lignja”. Prvi je bio osrednji gitarista, drugi dobar bubnjar, tre�i super saksofonist. Lignje ve� dugo više nema, Riba valjda i dalje mu�i neku gitaru, a Pticu sam zadnji puta vidio prije brdo godina pod stolom kod Karla Metikoša kada se vratio iz Etiopije. Tada smo zajedno s Trulim iz “Bezimenih” iz�mikali par flaša Johnny Walkera i nastavili kod Bare Puntijar. Kako je Truli u jednom trenutku otišao na klozet s kojeg se te no�i više nije znao vratiti, u grad nas je odveo maestro Branko Buli� „Bula“  koji tada još nije znao voziti niti je imao voza�ku, ali je zaklju�io da je to ipak za sve najsigurnija varijanta. Ptica mu je pri vo�nji pomagao tako da je radi magle stalno brisao šofer-šajbu iako je no� za sve ostale bila vedra. Bula mi je ina�e bio susjed na �amki, tako da mi ni dan danas nije jasno zašto i kako sam se šest ujutro našao sâm u autu na semaforu Savske i Ljubljanske. Probudili su me neki divljaci koji su mi tresli auto samo zato što nisam reagirao na zeleno, dok je mene mu�ilo samo to što se nisam mogao sjetiti što mi je Truli rekao prije nego što je nepovratno zaglavio u klozetu. Mo�da samo onu staru “Nato�i još jednu!“.

Jedina vrsta štamtiša koja je pre�ivila prošlo i u punom sjaju ušla u ovo stolje�e je petnaestak godina stari Domovinski model, koji je doslovce osvojio Zagreb. Grad je navodno preplavljen tim novim modelom za kojim sjede neki novi ljudi: plemenska privredno-politi�ka elita, naprasno stvorena jednom suludom idejom - iz ni�ega i bez po�etnog kapitala. Taj novo-hrvatski štamtiš, bez kojeg nam Tu�man ne bi mogao pokloniti dr�avu onakovu kakvu smo zaslu�ili, zove se KP&K (“Kroji politiku i Kradi”). Vele da ih navodno ima �ak i na Mirogoju, gdje je primjerice “MG” - “Mirni Gaj” kao “Mate Grani�” - u koji navodno zalaze neki bivši ministri i njima sli�na škvadra, pa tamo kroje našu visoku politiku.

Nekako mi postaje jasno, da je stari zagreba�ki štamtiš morao pokleknuti pred KP&K modelima - pogotovo pred onim ekskluzivnijim modelima opremljenim bijelim vunenim �arapama. 

Usprkos tome što mojih štamtiša više nema, ipak vjerujem da stari zagreba�ki štamtiš i dalje postoji na mnogim mjestima, samo ih je teško vidjeti. Naro�ito ih teško vide dojdeki - zagreb�ani �ija su djeca za razliku od njih ro�ena u Zagrebu i koji sve druge zovu “dotepencima”, a uop�e ga nemogu vidjeti dotepenci - zagreb�ani �ija �e djeca tek biti ro�ena u Zagrebu i koji su u me�uvremenu sami sebe umilno prozvali “mi zagreb�anci”.

Zagreb�anci sada koriste svaku  priliku kako bi svima drugima javno i što glasnije stavili pod nos da je “dotepenec”. Interesantno je i to s djecom! O �emu se tu radi shvatio sam na primjeru Mate iz Travnika pa iz Švicarske pa iz Hrvatske, koji je nedavno kupio ku�u u Sesvetama i koji mi manje nedavno naglašeno veli da su njegova djeca ro�ena u Zagrebu. On sav ponosan i happy, a ja zaklju�ujem da su “zagreb�anci” još uvijek u fazi kada je ro�enje u Zagrebu va�nije od Zagreba kao rodnog grada. I baš tu le�i razlika: Zagreb je moj  rodni grad i na pitanje “Gdje si ro�en?” ne odgovaram “U Zagrebu”, jer zagreb�anin na to pitanje odgovara s “na Svetom Duhu” ili “u Petrovoj“. A poneki i s “doma - kao što je to bilo u mojem slu�aju, jerbo se mama bojala da me ovako lijepog i pametnog u Petrovoj netko ne zamjeni. Naime, slu�ajne zamjene beba po gradskim rodilištima u poratnim godinama nisu bile rijetkost, ve� relativno �est doga�aj – narodiš se u Petrovoj kao beba-purger, a završiš u Crnoj Mlaci kao beba-dojdek. Zato je puno jednostavnije što sada po novome postoje samo “mi zagreb�anci” koji nisu ro�eni u Zagrebu i oni drugi koje oni nazivaju dotepencima. To je perspektivno i za Zagreb i za zagreb�ance, jer biti zagreb�anin nije nikad bila fora - najmanje u Zagrebu i još mnogo više manje van njega. Šteta je samo to, da svi skupa nemaju pojma o starim zagreba�kim štamtiševima! Farbenblind-ekipa: niti ih tra�e, niti su ih u stanju viditi! 

Na kraju, što se dotikavlje samih tišlera: oni su nekamo zmaglili još u vrijeme kada se u kvartu po�elo govoriti “dru�e” umjesto “gospodine”, “zdravo” umjesto “servus”, “kistihand” ili “Dobar dan” i kada su rolšue pretvorene u “koturaljke”, sli�ue u “klizaljke”, romobil, terezina i pikule u nekakove �udne jezi�ne konstrukcije, bedinerice u “ku�ne pomo�nice”, badecimer u “kupaonu”, badevana u “kadu”, anzug u “odijelo”, luster u “stropnu svjetiljku”, estiš u “stol za ru�avanje” i tako tim redom, dok sve tete i gospo�e iz susjedstva nisu postale “drugarice”, curice “pionirke”, frajlice “omladinke”, a svi skupa smo se po novom po�eli “dru�iti”. I danas mi padnu rolete kad �ujem “Tako smo se lijepo dru�ili...”!?

Zato nije �udo da su pred drugovima, skup s tišlerima zmaglili i šusteri, šnajderi, šloseri, špengleri i sli�no-zanatska škvadra. �ini mi se da su svi zgiljali nekako u isto vrijeme, a po šusteru Matiji �ovranu s �amke broj 15, mo�da �ak i u isto mjesto. Jerbo, bio sam svjedok kad ga je stari Švarc, koji je imao tišleraj iza ugla i koji je bio malo potumplan po ušima, uzrujano pitao: “I kaj sad ti veliš na tu sprda�inu?” i kad mu je �ovran iz radionice u gornjem dijelu du�ana, gdje je ina�e bilo mjesto za luster i gdje je cijeli dan lupao po nekakvom kalupu me�u nogami, glasno viknuo “Baš si norc ak ne ku�iš da sve skup s nama ide u vra�ju mater – i to po hitnom postupku!”. Po zvoncu, �iji je bati� tresnuo svaki put kad je netko otvorio vrata, �ovran je dobro znao da je Švarc sâm dole u du�anu i da mo�e re�i ono što misli. Kad je sku�io da sam to morao �uti i ja koji stojim pred du�anom, gurnuo je svoju oznojenu polu�elavu glavu kroz pritvoreno gornje staklo i viknuo: “A i ti lima - kenjaj kvake!”. Zbog toga sam godinama mislio da su svi oni po hitnom postupku otišli u vra�ju mater i da tamo kenjaju kvake. Poslije sam saznao da su se bar šusteri i šloseri ipak spasili: fuzionirali su se i stvorili novo zanimanje koje se zove “Mister Minit”, jer za par minuta sklepaju klju� i potumplaju cipele.

Koliko mi je poznato, tišleri se nisu uspjeli spasiti. Zamijenilo ih je puno udru�enih radnika, koji su u osnovnim organizacijama udru�enog rada, pod nazivom “Marko Šavri�” ili sli�nim imenima narodnih heroja koji to više nisu, udru�ili svoj rad na proizvodnji serijskog namještaja od iverice, šper-plo�e i ljepljene pilovine - a ako je materijal bio nešto kvalitetniji, onda se je udru�eni rad zvao “Export-drvo”.     

  
 Za portal: Davorin Krog
(Davorin@bluewin.ch)

PS:
Slijede nastavci - svaki tjedan po jedan !

Prijedlog:
Dok ne prona�emo bolje rješenje, Vaše komentare, prijedloge i primjedbe na ovaj prilog, kao i na sve druge priloge objavljene na portalu, mo�ete poslati na adresu urednik@arhiva.croatia.ch, a krajem svakog mjeseca ili svaka dva tjedna, ovisno o broju prispjelih komentara, objavit �emo posebni prilog sa svim prispjelim komentarima - ako ih bude.
Vaše komentare objavit �emo prema Vašoj �elji; ili pod Vašim imenom (bez prezimena), ili pod Vašom e-mail adresom ili nam napišite Vaš Nick (Nickname) pod kojim da komentar objavimo, ali u tom slu�aju koristite uvijek isti Nick.

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.