Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

veliko srce

Anne-Marie Scheier: Moja ‘pasja’ veza s Dubrovnikom

Moj prvi dolazak u Dubrovnik obilje�en je susretom sa �ivotinjama, napuštenim ku�nim ljubimcima u azilu na �arkovici. Svaki moj dolazak u ovaj prelijepi grad po�inje i završava baš na tome mjestu - pri�a Švicarkinja Anne-Marie Scheier, okru�ena s desetak pasa na brdu iznad Grada koji je veselo pozdravljaju mašu�i repom. Iako u rodnom Zürichu radi kao menad�erica, svaki slobodan trenutak posve�uje radu u Zakladi “Susy Utzinger” u kojoj sudjeluje u projektima za promoviranje zaštite �ivotinja diljem svijeta.

- Rijetke trenutke izvan azila provodim u razgledavanju Dubrovnika i okolnih mjesta, posebno �upe dubrova�ke gdje �ive moji prijatelji i doma�ini, obitelj Sambrailo – ka�e Anne-Marie, koja dosta razumije hrvatski jezik i obo�ava našu zemlju, za što je najviše zaslu�an njezin �ivotni partner, Zagrep�anin �elimir Kri�ani�, direktor Predstavništva “Croatia Airlinesa” u Zürichu.

Ma�ke kod ku�e

- Hrvatska je za mene bliska zemlja koju �elim upoznati i sudjelovati u kreiranju njezine budu�nosti, makar samo na polju zaštite �ivotinja. Iskreno se nadam da moj mali doprinos mo�e pomo�i da stvari krenu nabolje – ka�e Anne-Marie, pa dodaje kako joj nakon naporna rada u azilu ostaje jako malo vremena za šetnje, kupanje u moru ili izlaske.

- Radije se dru�imo u domu gdje planiramo sljede�e akcije ili izmjenjujemo ste�ena iskustva u radu sa �ivotinjama. To je za nas nepresušna tema. U Dubrovniku sam stekla brojne prijatelje, mahom volontere Društva za zaštitu �ivotinja s kojima sam u stalnom kontaktu – isti�e ova zaposlenica Swissporta u Zürichu gdje radi odgovoran posao kao “key manager”, zadu�ena za organizaciju prihvata opreme i putnika “Croatia Airlinesa”.

Zbog zahtjevnih obveza na poslu, njihov dom u Zürichu s Anne-Marie i �eljkom dijele tek dvije ma�ke. - Na�alost, druge �ivotinje ne mogu imati jer nas poslovne i druge obveze te �esta putovanja u tome spre�avaju – ka�e Švicarkinja zaljubljena u Hrvatsku, svojega Hrvata i �ivotinje.

U nedavnom posjetu Dubrovniku boravila je kao predsjednica ogranka švicarske Zaklade “Susy Utzinger” zadu�ena za pitanja zaštite �ivotinja i azila Društva za zaštitu �ivotinja Dubrovnik. Njezin je zadatak izvijestiti predsjedništvo i sponzore o stanju u azilu i dinamici izgradnje novog azila za napuštene �ivotinje te projektu pomo�i za sljede�u godinu. Suradnja s dubrova�kim Društvom za zaštitu �ivotinja traje ve� �etvrtu godinu, a azilu poma�u na razne na�ine. - Sve je po�elo nakon velikog po�ara 2008. godine.

Na televiziji smo vidjeli snimke azila na �arkovici i pri�u o nesebi�nosti volontera koji su ugrozili svoj �ivot kako bi obranili �ivotinje. To me se jako dojmilo, zaslu�ili su pomo�. Obišli smo cijeli svijet, ali uvijek se s radoš�u vra�amo �arkovici gdje sponzoriramo kastracije, dehelmenizaciju, tretiramo pse i ma�ke protiv ko�nih nametnika i zajedno s volonterima sudjelujemo u svakodnevnim radnim aktivnostima te provodimo edukativne i promid�bene programe. Švicarski sponzori su jako zainteresirani i voljni pomo�i – ka�e.

U bogatoj zemlji iz koje dolazi briga o �ivotinjama dio je kulture. Zato nas zanima kakav je dojam stekla o Dubrovniku – je li Dubrovnik grad prijatelj �ivotinja ili nije? - Dok sam na �arkovici i dok gledam koliki je trud ulo�en, onda ka�em – jest. Dok se še�em prelijepim gradom u kojem �ivite, ne vidim pse lutalice i opet ka�em – jest. Vidim kastrirane ma�ke na hranilištima i opet ka�em – jest. Mnogi slu�ajevi zlostavljanja i zanemarivanja �ivotinja o kojima smo doznali preko interneta ipak ka�u da se puno toga mora promijeniti.

Nije dovoljno da samo volonteri udruge rade na promid�bi zaštite �ivotinja i na promid�bi svojega grada. U to se moraju uklju�iti i vlast i Turisti�ka zajednica jer je Dubrovnik ipak turisti�ki grad, a jedna od najva�nijih stavki u turisti�koj ponudi jest civiliziran odnos prema �ivotinjama, na što su Švicarci posebno osjetljivi – isti�e Anne-Marie. U Švicarskoj dr�ava vodi ra�una o napuštenim �ivotinjama, a udruge i volonteri poma�u.

Kad �e novi azil?

- U Hrvatskoj i u Dubrovniku je obratno. Dr�ava poma�e, uglavnom jako malo unato� zakonskoj obvezi, a volonteri za njih sve odra�uju jer su moralno ucijenjeni. Švicarska vlada ula�e u kastraciju, pa je broj odba�enih �ivotinja sve manji. Tako �e biti i u Dubrovniku jer vidim da Društvo za zaštitu �ivotinja jako puno ula�e u kastraciju, �ime �e se broj napuštenih �ivotinja znatno smanjiti ve� za nekoliko godina. I Zaklada “Susy Utzinger” i nadalje �e sudjelovati u tom projektu – dodaje Anne-Marie, zadovoljna što �e u Švicarsku ponijeti dobre vijesti o sve ve�em broju udomljavanja, izvrsnom stanju �ivotinja na �arkovici i na terenu i sve boljim i �eš�im kontaktima dubrova�ke udruge s europskim i svjetskim udrugama, tvrtkama i pojedincima u cilju promid�be i me�usobnog pomaganja.

- Moram priznati da jedino nisam zadovoljna dinamikom izgradnje novog azila i hotela za ku�ne ljubimce. Nakon više od 10 godina rada volontera, krajnji je rok da Grad Dubrovnik preuzme brigu o �ivotinjama i pokloni se i zahvali nesebi�nim ljudima na trudu i posrami se svoje inertnosti i aljkavosti – zaklju�ila je na kraju ova svestrana �ena.

Izvor: Slobodna Dalmacija, autor Dube Marjanovi�

O pomo�i Anne-Marie Scheier i Zaklade “Susy Utzinger” napuštenim ku�nim ljubimcima u azilu na �arkovici iznad Dubrovnika pro�itajte i u sljede�im prilozima:

Dubrovnik Tiere        animal flash Nr. 27        animal flash Nr. 31

http://www.dubrovnik-tiere.blogspot.ch/

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar 

PS:

Pored velikog anga�mana Anne-Marie Scheier na polju zaštite �ivotinja u okviru Društva za zaštitu �ivotinja Dubrovnik, nije to jedino dobro djelo koje su Anne-Marie Scheier i njen suprug �eljko Kri�ani� spremni u�initi.

Kada su 1. srpnja 2009. u Slobodnoj Dalmaciji pro�itali da je Udruzi za terapijsko i rekreacijsko jahanje "Pegasus" u Mu�i�ima ukradena sva konji�ka oprema, odmah su stupili u akciju, a o tome pro�itajte SUTRA NA PORTALU:

Anne-Marie Scheier i �eljko Kri�ani�
spasili Konji�ki klub Pegasus u Mu�i�ima

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.