Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Putovanje osje�kog „malog obeliska“
postavljenog u sje�anje na 26 poginulih husara

Darko Varga, dipl. el. ing. i bivši na�elnik op�ine Bilje, poslao nam je „izvadak“ iz svog rada „Osje�ka �eljezni�ka nesre�a i njezini odjeci“ koji je predstavio na Simpoziju: „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“ odr�anom u Zagrebu, od 9.-11.11.2012. godine.

U svom radu je puno opširnije i s više detalja napravio prikaz ovog doga�aja i odjeke koje je imao u svijetu. Puno Osje�ana i ne zna da „mali obelisk“ uop�e postoji, a mnogi ne znaju o toj nesre�i i zašto je postavljen. �ak ni etablirani povjesni�ari nisu obradili tu temu, eto do sada.

Ova godina je 130 godišnjica tragedije i mo�da je treba i ovako obilje�iti:

***

Spomenici, kao i ljudi mogu putovati. Dokaz toj tvrdnji je višestruko premještanje spomen obeliska visokog �etiri metra, koji je od 1883. godine, kada je postavljen, do danas dva puta mijenjao mjesto.

Radi se o spomeniku postavljenom u sje�anje na 26 poginulih husara 15. husarske pukovnije koji su se ugušili u Dravi kada se 23. rujna 1882. godine pod teretom vlaka urušio drveni �eljezni�ki most, a husari koji su se vozili u zatvorenim sto�nim vagonima nisu mogli spasiti kada su vagoni pali u Dravu. Husari su se vra�ali na odmor iz Bosne i Hercegovine, gdje su sudjelovali u gušenju ustanka.

U spašavanju husara, koji su se našli u Dravi, osoblja vlaka i ostalih putnika, veliku ljudsku solidarnost pokazali su stanovnici Derfla (Podravlja), nekoliko mornara Dunavskog parobrodarskog društva i jedan stanovnik Bilja.

U trenutku nesre�e, jedna grupa radnika radila je na u�vrš�ivanju drvenog cestovnog mosta, malo uzvodnije od �eljezni�kog, druga grupa radnika radila je na izgradnji novog �eljezni�kog mosta �eljezne konstrukcije dok je tre�a grupa radila na utvr�ivanju obrambenih nasipa kod Derfla jer je vodostaj Drave bio ekstremno visok i Drava je ve� poplavila veliki dio baranjske strane.

Na mostu koji se urušio našao se i Gregersen, sin poduzetnika iz Budimpešte i jedan in�enjer koji su vodili izgradnju novog �eljezni�kog mosta, a nakon po�etka urušavanja mosta, spas su našli skokom u Dravu.

Osim husara nastradao je i jedan od radnika �eljeznica koji je radio na mostu, bio je to jedan stolar, koji je nešto na mostu radio, imenom Ivan Francisci, sruši se u vodu, gdje dospje pod ruševine vagona; ostavio je sedmero siro�adi. Iz drugih izvora pak saznajemo da su nastradala dva radnika �eljeznica, poimeni�no: Josip Francisci i Franjo Frank.

Radnici koji su radili na mostu, kao i oni na nasipu, usko�ili su u �iklove i izvla�ili putnike, a naro�itu hrabrost pokazao je lo�a� Dunavskog-parobrodarskog društva Ivan Gašparovi� koji je spasio mašinistu, a pokušavao je razbiti zatvorene sto�ne vagone kako bi husari mogli izi�i iz njih. Husari, koji su se utopili, dugo nisu prona�eni i još do listopada sljede�e godine pronalazili su ih uz obale Drave i Dunava od Osijeka do Vukovara.

Ve� u rujnu 1882. godine, u Osijeku se sastao odbor za podizanje spomen obilje�ja poginulim husarima. Novci za podizanje spomenika upla�ivali su se u uredništvu osje�kih novina Die Drau ili blagajniku odbora Adamu Reissneru. Odbor su �inili: Adam von Reissner, Nikola von Szallopek, Franz Sedlakovich i Franz Weiss.

Posveta husarskog spomenika je izvršena sve�anim �inom u nedjelju, 28. listopada 1883. godine. Ovom pijetetskom �inu su bili nazo�ni: komandant tvr�ave G. M. barun von Waldstätten sa cjelokupnim zborom �asnika garnizona, koji su imali slobodno, nadalje, pola pješadijske kompanije Šok�evi�, jedan artiljerijski vod, jedan odjel husara devetaka i jedan odjel vojnih pekara. Od civilnih �asnika i dr�avnih slu�benika su bili nazo�ni: gospodin nad�upan Kršnjavi, gospodin gradona�elnik �ivanovi�, magistratski slu�benici: senator Athanasievi�, gradski kapetan von Modesti, blagajnici Rittig i Eisenbarth, podbilje�nik Virovac, pristav Stumpf i op�inski vije�nici Engelhard, Fabian, Florschütz, Freund, Gillming, Strohbach, Sándor i Stoli�. Od strane povjerenstva za podizanje spomenika su bila nazo�na gospoda: Adam von Reissner, Nikola von Szallopek, Franz Sedlakovich i Franz Weiss.

Novine Die Drau su, 1. studenog, izme�u ostalog, o doga�aju opširno izvijestile:
„Nakon ushi�enih „�ivio“ usklika, kojima je vojni�ki oskudan i jezgroviti odgovor komandanta tvr�ave bio prihva�en, vojna kapela je zasvirala koral, koji je skladao ravnatelj kapele Melusin, na što se vojni kapelan gospodin Bendekovi� popeo na uzvisinu, podignutu oko spomenika, da bi, prvo na njema�kom, a onda okrenut prisutnim husarima, na ma�arskom jeziku, posvetio nekoliko rije�i zna�enju ovog spomenika. Rije�ima dubokih osje�aja i izrazima najiskrenije su�uti, spomenuo se govornik jadnih �rtava, koje su, u predanoj vojni�koj vjernosti netom „dali caru što je carevo“ i ve� kao Mojsije, nakon svih opasnosti i odricanja imali pred o�ima obe�anu zemlju drage domovine, �eljno pri�eljkivano domovinsko ognjište, morale se povinovati nedoku�ivoj gorkoj odluci Gospodinovoj i pri nesretnom doga�aju dne 23. rujna 1882. godine predati svoje mlade, nadom ispunjene �ivote.“

Mali obelisk je postavljen „...dobrovoljnim prinosima pu�anstva i carske i kraljevske vojske podno ovdašnje tvr�avske glasije pokraj �eljezni�kog mosta preko Drave, u mjesecu listopadu 1883. godine podignuti spomenik (polirani granit-obelisk) za 26 momaka carske i kraljevske 15. husarske regimente, postradalih kod urušavanja �eljezni�kog mosta dana 23. rujna 1882. godine, predan je od strane povjerenstva sa današnjim danom carskoj i kraljevskoj komandi tvr�ave u Osijeku, generalmajoru Georgu baronu Waldstätten, komandantu 71. pješa�ke brigade, u isto vrijeme komandantu tvr�ave.“

Spomenik je postavljen na mjesto gdje je nekada bila gostionica „ Rajski vrt“ (Gasthaus zur „Paradiesgarten“)


Natpis na malom obelisku:
Dem Andenken der am 23. September 1882 beim Einsturze der Eisenbahnbrücke verunglückten 26 Man des k.k. Hussaren Regimentes No 15.
(foto: DV, svibanj 2012.)

Mali obelisk, kako ovaj spomenik zovu Essekeri, bio je na tom mjestu sve do 60-ih godina, kada je zbog intenzivne izgradnje novog naselja tzv. Vijenca Borisa Kidri�a, preseljen isto�nije od prvobitnog polo�aja.


Mali obelisk 60-ih godina.

Mali obelisk je, opet, selio jer je 70-ih godina izgra�ena velika stambena zgrada, kako je Osje�ani zovu „trolist“, pa je opet „smetao“.

Današnje mjesto malog obeliska je još isto�nije, pored �eljezni�ke stanice Dravski most, daleko od o�iju Osje�ana koji na to mjesto ne dolaze. Mali obelisk, danas, podsje�a na tragediju one malobrojne putnike vlaka koji putuju u Baranju.

Valjda je ovo kona�no mjesto malog obeliska. Tre�a- sre�a.


Polo�aj malog obeliska danas: �eljezni�ka stanica Dravski most
(foto: DV, listopad 2012.)
U Osijeku 15.11.2012.

Za portal: Darko Varga

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.