Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Vrijedno izdanje

Predstavljena knjiga o pijanistici Meliti Lorkovi�

Knjigu Radovana Lorkovi�a u vlastitoj je nakladi objavio pijanist i profesor Jakša Zlatar

Predstavljena knjiga o pijanistici Meliti Lorkovi�
Radovan Lorkovi� sa svojom knjigom

Prošlog je mjeseca u Zagrebu, u punoj maloj dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda, predstavljena knjiga o velikoj hrvatskoj pijanistici Meliti Lorkovi� (1907. – 1987.). Iznimno vrijednu i zanimljivu knjigu u vlastitoj je nakladi objavio pijanist i profesor zagreba�ke Muzi�ke akademije Jakša Zlatar, a napisao ju je iz vizure sina velike umjetnice Radovan Lorkovi�, i sam glazbenik, violinist i me�unarodno cijenjeni pedagog. Knjiga sadr�i i prilog, CD s odabranim arhivskim snimkama Melite Lorkovi�.

Izvor: Ve�ernji list, autor bp/VLM

*****

Obzor - Kontrapunkt

Lorkovi�evo lje�ilište za �itave nacije

Radovan Lorkovi�, sin velike pijanistice Melite i ne�ak ustaškog ministra Mladena Lorkovi�a, napisao je veliku knjigu o svojoj majci, obitelji, narodu i sebi

Lorkovi�evo lje�ilište za �itave nacije
Melita Lorkovi� sa sinovima Hrvojem i Radovanom 1933. godine
Foto: Arhiva

Radovana Lorkovi�a upoznao sam prije pet godina kada je Zagreb nizom koncerata obilje�avao stogodišnjicu ro�enja svoje majke, glasovite i velike hrvatske pijanistice Melite Lorkovi�. Ve� mi je tada spominjao kako ga njegov prijatelj i dugogodišnji glazbeni suradnik Jakša Zlatar nagovara da napiše knjigu o �ivotu i djelu svoje majke. Radovan, ina�e violinist koji je ostvario respektabilnu violinisti�ku, a osobito pedagošku karijeru, naoko se ne�kao, ali u njegovoj strastvenoj potrebi za pri�anjem vidjela se i potreba da sve to stavi na papir.

Prošlog mjeseca, 13. rujna, Radovan Lorkovi� je pred prepunom malom dvoranom Hrvatskoga glazbenog zavoda promovirao svoju knjigu koja nosi uobi�ajen monografski naslov “Melita Lorkovi�”, ali i vrlo znakovit podnaslov: “Pozaji�i / Lorkovi�i / Melita i ja”. Ugledni i zaslu�ni preci. Ve� na temelju osnovnih �injenica iz �ivota Melite Lorkovi� (1907.-1987.) jasno je koliko je njena sudbina ilustrativna za povijest Hrvatske u 20. stolje�u. Ro�ena je u obitelji Pozaji�. Brat joj je bio Mladen Pozaji�, vrlo zna�ajna glazbeni�ka figura u Zagrebu do 1945. godine, a još va�nija u Sarajevu, gdje je djelovao od 1947. do smrti 1979. godine. I na njega je u o�ima novog re�ima bila pala sjena vile Lorkovi�a s Tuškanca. Melitu Pozaji� ve� je kao studenticu u tu ku�u dovelo prijateljstvo s Vlastom Lorkovi�, a kasnije brak s Vlastinim bratom Radoslavom. Njihov je djed bio znameniti ekonomist i pravnik Bla� Lorkovi�, a otac Ivan Lorkovi�, politi�ar, saborski zastupnik i do 1918. �estoki pobornik hrvatsko-srpskog zajedništva. Sve to saznajemo iz knjige Radovana Lorkovi�a, koja, naravno, govori i o njegovim stri�evima Bla�u i Mladenu Lorkovi�u. Prvi je bio u diplomaciji NDH, 1947. izru�en Jugoslaviji i strijeljan. Drugi, u povijesti najspominjaniji Lorkovi�, bio je Paveli�ev ministar vanjskih pa unutarnjih poslova, protagonist takozvanog pu�a Voki�-Lorkovi�, ubijen pred sam kraj rata od ustaša u Lepoglavi.

Prezime je glavom platio i Radoslav, ali drugoj strani. Melitin suprug i Radovanov otac odveden je i ubijen pod nikad razjašnjenim okolnostima ubrzo nakon oslobo�enja 1945. godine. Jedini od bra�e pre�ivio je i lijepe godine do�ivio samo Zdravko Lorkovi� (1900.-1998.), mo�da zato što se ipak �itav �ivot najviše zanimao za leptire. Bio je entomolog svjetskog ugleda. Meliti Lorkovi�, kao �eni brata palog ministra, ve� 1944. zabranu javnih nastupa izrekli su ustaše, a strukovni revolucionarni “sud �asti” nakon završetka rata samo ju je potvrdio. Na zagreba�ku pozornicu vratit �e je dirigent Oskar Danon, partizan! I to odakle? Iz Beograda! Melitu Lorkovi�, slavnu u�enicu zagreba�ke pijanisti�ke škole Srbina Svetislava Stan�i�a tamo su primili, zaposlili i zahvaljuju�i brizi i naklonosti skladatelja i dirigenta Mihajla Vukdragovi�a dr�ali kao kap vode na dlanu.

Povratak u Zagreb bio je zato posebno duga�ak. Preko deset godina u Kairu! Ubita�no precizna opa�anja Ubijeni o�evi, mo�ne majke, politi�ki prevrati, hrvatsko djetinjstvo pod tri re�ima, dva jugoslavenska i jednim hrvatskim, sve je to Radovan Lorkovi� kasnije u svom �ivotu �ini se vrlo uspješno razriješio na kau�ima psihoterapeuta. Odatle njegova ubita�no to�na i bez oklijevanja iznesena opa�anja o ljudima i pojavama. Tako on gotovo usputno detektira i Melitin (majku uvijek naziva imenom) salonski be�ki antisemitizam kakav je u NDH odredio dr�anje ve�ine gra�anstva, kao i netrpeljivost prema Srbima. Ali sve to okupano glazbom.

Pravi cilj sjajno napisane Lorkovi�eve knjige je ponuditi ovdašnjim narodima, a u prvom redu Hrvatima, put pomirenja sa sobom, s poviješ�u, i s drugima oko sebe. On bi za osnivanje jednog me�unarodnog centra za dubinsku psihologiju naroda darovao i vilu Lorkovi�evih na Tuškancu. Sve je to na kraju knjige opisao pod naslovom Projekt Tuškanac. I sve �e to još dugo ostati utopija, dokle god je etni�ka i nacionalisti�ka šizofrenija na ovim prostorima toliko isplativa. Uostalom, od vile na Tuškancu Radovan Lorkovi� i njegov brat Hrvoje do sada su ionako dobili povrat samo polovice od svake prostorije. Pa vi recite da ovoj zemlji ne treba psihijatar.

Izvor: Ve�ernji list, autor Branimir Pofuk

Vezani �lanak:

Promocija monografije o Meliti Lorkovi�

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.