Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Tekst koji slijedi donosimo onako kako je napisan, bez "pohrva�ivanja" bosanske jezi�ne varijante! 

NAU�NA KONFERENCIJA U KAIRU:
ODBA�ENA TEORIJA O PIRAMIDAMA KAO GROBNICAMA FARAONA

U egipatskom glavnom gradu Kairu je od 13.-18. decembra 2011. odr�ana Me�unarodna nau�na konferencija “Potraga za visokotehnološkim tragovima drevnih civilizacija”.

Pet ruskih instituta za fiziku, matematiku i geometriju organizatori su konferencije koja je uklju�ivala posjete desetinama najstarijih i superiornih piramida na platoima Gize, Sakare, Mejduma i Dahšura.

�lan ruske Akademije prirodnih znanosti i istra�iva� s moskovskog Šmitovog instituta geofizi�ar dr. Oleg Khavroshkin je u više navrata, sa svojim timom, vršio snimanja geofizi�kih polja piramida. Njegov zaklju�ak je da Keopsova, Crvena, Kefrenova, Savijena i Snefruova piramida pokazuju osobine slo�enih antena s �etiri izmjerene funkcije:
(1) kosmi�ki detektor i prijemnik elektromagnetne energije,
(2) emiter elektromagnentih polja,
(3) akusti�na
(4) seizmi�ka antena.

Eksperimenti na piramidama u Dahšuru su pokazali da se seizmoakusti�na emisija udeseterostru�uje na vrhu piramide što dokazuje da je ova gra�evina napravljena kao slo�ena mašina za fokusiranje energije prema njenom vrhu.

Replika Keopsove piramide je napravljena u okviru Instituta za teoretsku i eksperimentalnu biofiziku, koja je �lanica Ruske akademije nauka. Dr. D.V. Pancheluga je predvodio istra�ivanje utjecaja energije piramida na biološke sisteme tokom ljeta 2011. Eksperimenti sa sjemenjem su dokazali da kada se ostavi unutar piramide, sjeme br�e raste u odnosu na kontrolni uzorak koji je bio van piramide.

Fizi�ar dr. Sergei Siparov sa ruskog Istra�iva�kog Instituta hiperkompleksnih sistema u geometriji, je govorio o svrsi egipatskih piramida. Njegov zaklju�ak je da je tu rije� o visokotehnološkom energetskom generatoru. Piramida, prema njegovim istra�ivanjima, poja�ava podzemna seizmi�ka kretanja za 20 puta, transformiraju�i akusti�ne valove u elektromagnetne. Po njegovom mišljenju, najstarije piramide na egipatskom tlu su slu�ile kao “radio-lokatori” i “navigacijski ure�aji”, a razli�ite dimenzije i oblici piramida su stvarale razli�ite frekvencije.

Ruski istra�ivaci dr. O. Kozlova i A. Ermolaev su analizirali uzorke sa zidova prostorija unutar Crvene piramide. Uzorci materijala su uzeti na sastavima megalitnih blokova gdje se pojavljuje gusta teku�ina. Analiza je pokazala prisustvo stroncija i termalne aplikacije što upu�uje da piramida “usisava” teku�ine, u ovom slu�aju podzemna ulja. Ovi rezultati su u ravni sli�nih istra�ivanja koja su eksperimentalno dokazala ulogu piramide kao vodene pumpe. Geometrija piramide i njena pravilna orijentacija prema sjeveru omogu�ava ovim kompleksnim gra�evinama da iz zemlje povla�e likvidne materijale.

Inozemni �lan ruske Akademije prirodnih znanosti i pronalaza� bosanskih piramida dr. Semir Osmanagi� je predstavio otkri�e i hronologiju interdisciplinarnih nau�nih istra�ivanja Bosanske doline piramida. Nau�ni timovi iz Italije, Hrvatske, Srbije i Finske tokom 2010-2011 detektirali su i izmjerili fokusirana elektromagnetna polja, ultrazvuk i infrazvuk na vrhu Bosanske piramide Sunca koji nisu prirodnog porijekla. Sli�ni fenomeni su izmjereni i u podzemnom labirintu tunela ispod piramida u Visokom.

Osniva� Instituta finslerove geometrije dr. Dmitry Pavlov je teoretski dokazao vezu izme�u finslerove geometrije (“hiperboli�na polja”), elektri�ne tehnologije i tehnologije piramida, a na osnovu istra�ivanja na replici Keopsove piramide koja se nalazi u okviru Instituta.

Akusti�na istra�ivanja J.J. Hurtaka u Kraljevoj odaji Keopsove piramide tokom 1990-ih je predstavila U. Granogger iz Njema�ke. Zaklju�ak je da ova prostorija selektira odre�ene ni�e frekvencije i višestruko ih poja�ava. Upravo izabrane frekvencije imaju blagotvorni utjecaj na mo�dane valove.

Direktor Fonda za nau�ni razvoj “Tre�i Milenij” fizi�ar Andrei Skliarov je analizirao pojedine megalitne blokove na platoima piramida u Egiptu dokazuju�i da su obra�ivani visokotehnološkim alatima koji nisu bili dostupni u faraonskom Egiptu.

Ova Konferencija pokazuje da ozbiljni istra�iva�i eksperimentalnim putem i upotrebom nau�nog instrumentarija ubjedljivo dokazuju da najstarije i superiorne piramide na tlu Egipta nisu gra�ene u doba faraona koji nisu imali znanja ni tehnologiju za njihovu gradnju. Rije� je o starijoj i naprednijoj ciivilizaciji.

Za nadati se da �e odlaskom „stare garde” egiptologa predvo�ene dr. Zahijem Hawassom pasti i barijere istra�ivanjima nezavisnih nau�nika iz svijeta koji do sada nisu imali slobodan pristup piramidama. Na taj na�in �e se mo�i odrediti starost, graditelji, na�in i svrha gradnje ovih objekata.
Upravo odr�ana Konferencija u Kairu je zna�ajan pomak u tom pravcu.

image001
Akademici dr. Oleg Khavroshkin i dr. Semir Osmanagi� (www.semirosmanagic.com)
na Konferenciji u Kairu

image002
Poster me�unarodne konferencije “Visokotehnološki tragovi drevnih civilizacija”,
Kairo, Egipat, 13.-18. decembar 2011 (više: www.piramidasunca.ba)

image003
U�esnici Konferencije

image004
Uljni tragovi na spojevima megalitnih zidova unutar prostorije u Crvenoj piramidi

image005
Najstarije egipatske piramide su imale ulogu energetskih emitera
i primaoca elektromagnetih, akusti�nih i seizmi�kih vibracija

image006
Na Bosanskoj piramidi Sunca su detektirani i izmjereni elektromagnetni fenomeni,
ultrazvuk i infrazvuk koji nemaju prirodno porijeklo

Bosnian Pyramid

Izvor: www.piramidasunca.ba  

PS:
I što sad? Vjerovati ili ne? Gornji prilog nam sugerira da piramide nisu gra�ene u doba faraona, kao grobnice faraona, nego znatno ranije, o�ito od neke nama nepoznate civilizacije, s nekom potpuno drugom namjerom i svrhom.

Ali, jesu li tako visoko razvijene civilizacije uop�e postojale na Zemlji prije faraonskog doba? Sugeriraju li nam to ruski znanstvenici da su piramide gradili neki vanzemaljci? A onda,  stotinama ili tisu�ama godina kasnije, se "promu�urni" stari Egip�ani "dosjetili", da bi te piramide mogle baš zgodno poslu�iti kao velebne grobnice njihovih faraona?

Jer egipatske piramide JESU bile grobnice faraona, i za to ima toliko puno dokaza, da to sigurno nije neka teoretska pretpostavka, nego na mnogim piramidama neoborivo dokazana �injenica. I naš portal je objavio prilog s izlo�be Tutanchamun, njegov grob i riznica (Tutanchamun, sein Grab und die Schätze), koji mo�ete pogledati ovdje:

TUTANCHAMUN

A opet, i drugi znanstvenici sumnjaju da bi u doba faraona bilo mogu�e graditi tako velebne objekte poput, na primjer, Keopsove piramide, a i drugih piramida - pogledajmo ovaj video:

Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.