Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Spli'ski šah i Dioklecijanvse ne ljvtv se

U vrijeme dok se ekipa iz OPA-e „bori“ za pove�avanje satnice likovne kulture u osnovnim školama, s ciljem podizanja vizualne kulture od najranije dobi, prona�i odli�an projekt onih nešto malo starijih itekako veseli. Pogledajmo zanimljiv i promoviranja vrijedan projekt u�enika iz Škole za dizajn, grafiku i odr�ivu gradnju u Splitu.

Projekte koje „potpisuju“ srednjoškolci rijetko promoviramo, no ovaj je zaista vrijedan spomena jer na pametan, jednostavan i suvremen na�in promišlja brendiranje Splita, odnosno njegovog kulturno-povijesnog naslje�a. U gradu o kojem se, osim ambijentalno-vremenskih hvalospjeva, u posljednje vrijeme sve �eš�e negativno piše zbog evidentnih politi�ko- socioloških razloga, prona�i kapljice entuzijazma i kreativnosti iza kojih stoje srednjoškolski umovi itekako je pohvalno.
Rije� je o društvenim igrama SPLI’SKI ŠAH i DIOKLECIJANVSE NE LJVTV SE za koje su zaslu�ni u�enici iz Škole za dizajn, grafiku i odr�ivu gradnju u Splitu na �elu s njihovim mentoricama.

Naime, u�enici su, pod vodstvom svojim profesorica, osmislili oblikovno reinterpretirane verzije društvenih igara – šaha i „�ovje�e ne ljuti se“ gdje je uobi�ajene plo�e popularnih igara zamijenio tlocrt Dioklecijanove pala�e. Iskorištavanje prepoznatljivog ortogonalnog tlocrta rimske pala�e, kao i njezinih prvih korisnika na figuricama, propituje va�nost inkorporiranja graditeljskog, povijesnog i kulturnog naslje�a u suvremenu komunikaciju, u ovom slu�aju mo�ebitno namijenjenu mla�im generacijama, ali i turistima.

O projektu smo više popri�ali s Tanjom Ukas, profesoricom Kerami�ke-dekorativne tehnike i Aran�ersko-scenografske tehnike iz Škole za dizajn, grafiku i odr�ivu gradnju, koja nam je pojasnila neke detalje o projektu:

„U našem nastavnom planu i programu imamo zadatke o kulturnoj baštini kao inspiraciji. Da ne bismo radili suhoparne replike, uvijek tra�imo neki novi i zanimljiviji na�in oblikovanja. Originalno je ideja za šah nastala lani, kada je u�enica Ivana Markov pod mojim mentorstvom napravila maturalni rad Spli’ski šah na temu „Kulturna baština-inspiracija u interpretaciji“.

Na ideju šaha smo došli zbog podudaranja polo�aja kula u Dioklecijanovoj pala�i i u samoj igri. Kako je zadatak podrazumijevao i tradicionalne narodne nošnje, samo se nametnulo da kralj i kraljica budu muškarac i �ena u narodnoj nošnji. Lovac je postao te�ak (poljoprivrednik) s motikom na le�ima, a uz njega umjesto konja ide magarac. Crno bijela polja umetnuta su tako da se o�itava i tlocrt Pala�e, odnosno srednjovjekovnog grada u Pala�i.”

“Nakon izlaganja šaha na dr�avnom natjecanju, izlo�ili smo ga na našoj tradicionalnoj izlo�bi u prostorima Muzeja grada Splita, �ija je ravnateljica pokazala interes za proizvod. Pošto je igra bila napravljena samo kao izlo�ak, ove sam godine s Aran�ersko-scenografskim dizajnerima odlu�ila napraviti figurice za prakti�niji i manji šah, novu plo�u te pripadaju�u kutiju.

Na tom se djelu zadatka uklju�io Maroje Dominis Mrši�, maturant smjera Grafi�ki urednik sa svojom mentoricom Sonjom Ortner. Tako smo ovu cijelu školsku godinu taj rad provla�ili uz redovnu nastavu.”

Zbog zapa�enog interesa i dobrih reakcija na projekt za splitski šah ove je godine nastao „�ovje�e, ne ljuti se!“ prekršten u „Dioklecijane ne ljuti se“.

“Za svoj maturalni rad u�enica Valentina Budiša, aran�ersko-scenografska dizajnerica, odabrala je temu „Suvenir- detalj kulturne baštine“ koja je bila temelj za realizaciju projekta DIOKLECIJANVSE, NE LJVTV SE! �etiri figure, odnosno pijuni igre su Dioklecijan, njegova �ena Priska i k�er Valerija te jedan rimski vojnik. Kad igra� baci kocku i dobije „šesticu“ izlazi na jedna od �etiri vrata, igra se tako da se kru�no pomi�e iza zidova te na kraju ulazi u „ku�icu“-cilj koji se nalazi u ulici Cardo ili Dekumanus.

Na izradi dizajna kutija i podloga za igru SPLI’SKI ŠAH i DIOKLECIJANVSE, NE LJVTV SE! su sudjelovali u�enici smjera grafi�ke dorade pod mentorstvom Marka Draguna i Ivana Buljana. Sve je u cijelosti proizvod škole, �ijom se sinergijom uvijek ponosimo! A imamo još jednu ideju za društvenu igricu koju razra�ujemo!”

Što se ti�e stvarne realizacije ovog projekta u pravi proizvod i interesa gra�ana Tanja Ukas isti�e da je za vrijeme izlo�be bilo pojedinaca koji su htjeli kupiti igru, Muzej grada Splita i neke agencije pokazale su interes za suradnju na realizaciji, me�utim još ništa nije konkretizirano.

„Na projektu bi trebalo još raditi i usavršiti ga. Zasad je izrada ru�na i samim time previše spora, a nastava sa u�enicima mora te�i po planu i programu, te je rad na ovakvim paralelnim projektima uvijek ote�an, iako nas veseli. Na�in na koji mi sad radimo je neisplativ i �isti entuzijazam.“

Problem identiteta i oblikovanja suvenira na tr�ištu ne postoji samo regionalno u Dalmaciji, ve� u cijeloj dr�avi, a splitsko stanje donekle spašava dizajnerski shop Get Get Get  gdje mo�ete prona�i autorske radove i originalne dizajnerske predmete koje su napravili mladi doma�i kreativci, �iji radovi imaju dodanu vrijednost, karakter i autenti�nost. Što misli, koliko je dobro iskorišteno splitsko naslje�e u turisti�koj promociji grada pitali smo i našu sugovornicu:

„Mislim da je prisutnije regionalno – dalmatinsko, a ne splitsko. Imamo bogato kulturno i povijesno naslje�e koje nam daje velike mogu�nosti i izvor nam je i inspiracija za budu�e projekte. Grad, turisti�ki uredi i zajednice bi se trebale više anga�irati u istra�ivanju adekvatnih suvenira.

Na tr�ištu je gomila jeftinih uvoznih proizvoda sumnjive kvalitete, kako po usputnim gradskim štandovima, tako i po galerijama koje bi trebale imati razvijeniji osje�aj za tradiciju, estetiku i dizajn. U takvim je uvjetima vrlo teško definirati pojmove estetike i kulture sa tinejd�erima koji su iznimno prijem�ljivi za jeftinu i brzu estetiku i promišljanje…“

Više o projektu i ostalim aktivnostima škole pogledajte ovdje

Izvor: pogledaj.to, autor Ivan Doroti�
Za portal odabrao: zm

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.