Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Deset strategija manipulacije


Pranje mozga

manipulation1

Noam Chomsky, ugledni ameri�ki filozof, politi�ki aktivist i profesor emeritus lingvistike na Massachusetts Institute of Technology, sastavio je listu deset najsna�nijih i naju�inkovitijih strategija za kojim pose�u mediji kako bi se uspostavila manipulacija nad populacijom.

Zahvaljuju�i medijskim rekvizitima i propagandi, stvarani su ili uništavani društveni pokreti, opravdavani su ratovi, kaljene su financijske krize, poticane su neke druge ideološke struje, pa �ak i nastajanje fenomena medija kao proizvo�a�a stvarnosti u kolektivnoj psihi. Ali kako otkriti naj�eš�e strategije za razumijevanje ovog psihosocijalnog alata u kojem, nedvojbeno i mi sudjelujemo?

Sre�om Chomsky je dobio zadatak sintetizirati i izlo�iti ovakvu praksu, od koje su neki na�ini više o�itiji i sofisticiraniji, ali o�ito, svi su jednako u�inkoviti i s odre�ene to�ke gledišta, poni�avaju�i. Poticanje gluposti, promicanje osje�aja krivnje, promicanje rastrešenosti, ili stvaranje umjetnih problema i onda ih magi�no rješavati, samo su neke od tih taktika.

Donosimo spisak tih deset strategija manipulacije medijima koje spominje Noam Chomsky:

1)    PREUSMJERAVANJE PA�NJE

manipulation2

Pa�nju preusmjeravati sa va�nih problema na neva�ne. Prezaposliti ljude poplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi imali vremena razmišljati i ste�i osnovna saznanja u razumijevanju sustava.

2)   STVARANJE PROBLEMA

manipulation3

Ta metoda se naziva i “problem-reakcija-rješenje”. Treba stvoriti problem, da bi dio ljudi reagirao na njega. Na primjer: izazvati i prenositi strah s namjerom, da ljudi lakše prihvate ograni�avanje slobode, ekonomsku krizu ili da bi se opravdalo rušenje socijalne komponente sustava.

3)   POSTUPNOST PROMJENA

manipulation5

Da bi ljudi pristali na neku neprihvatljivu mjeru, uvoditi je postepeno, “na �li�icu”, mjesecima i godinama. Promjene, koje bi mogle izazvati otpor ako bi bile izvedene naglo i u kratkom vremenskom roku, bit �e provedene politikom malih koraka. Sustavi se tako vremenom mijenjaju, a da to ne budi svijest o promjenama.

4)    ODLAGANJE

manipulation6

Još jedan na�in za pripremanje ljudi na nepopularne promjene je, da ih se najavljuje mnogo ranije, unaprijed. Ljudi tako ne osjete odjednom svu te�inu promjena, jer se prethodno privikavaju na samu ideje o promjeni. Osim toga i “zajedni�ka nada u bolju budu�nost” olakšava njihovo prihva�anje.

5)    UPOTREBA DJE�JEG JEZIKA

manipulation7

Kada se odraslima obra�a kao kada se govori djeci, posti�emo dva korisna u�inka: ljudi potiskuju svoju kriti�ku svijest i poruka ima sna�nije djelovanje. Taj sugestivni mehanizam u velikoj mjeri se koristi i prilikom reklamiranja.

6)    BU�ENJE EMOCIJA

manipulation8

Zloupotreba emocija je klasi�na tehnika, koja se koristi u izazivanju kratkog spoja, prilikom razumnog prosu�ivanja. Kriti�ku svijest zamjenjuju emotivni impulsi (bijes, strah, itd...) Upotreba emotivnog registra omogu�ava pristup nesvjesnom, pa je kasnije mogu�e na tom nivou sprovesti ideje, �elje, brige, bojazni ili prinudu, ili pak izazvati odre�ena ponašanja.

7)    NEZNANJE

manipulation9

Siromašnijim slojevima treba onemogu�iti pristup mehanizmima razumijevanja manipulacije njihovim pristankom. Kvaliteta obrazovanja ni�ih društvenih slojeva treba biti što slabija ili ispod prosjeka, da bi ponor izme�u obrazovanja viših i ni�ih slojeva ostao nepremostiv.

8)    VELI�ANJE GLUPOSTI

manipulation10

Ljude treba poticati u prihva�anju prosje�nosti. Potrebno je uvjeriti ljude da je "in", po�eljno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci.

9)    STVARANJE OS?E�AJA KRIVICE

manipulation11

Treba uvjeriti svakog pojedinca da je samo i isklju�ivo on odgovoran za vlastitu nesre�u zbog oskudnog znanja, ograni�enih sposobnosti ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i podcijenjen pojedinac, optere�en osje�ajem krivice, odustat �e od tra�enja pravih uzroka svojeg polo�aja i pobune.

10) ZLOUPOTREBA ZNANJA

manipulation12

Brz razvoj nauke stvara rastu�u provaliju izme�u znanja javnosti i onih koji ga posjeduju i koriste, vladaju�e elite.

Prema mailom primljenim podacima s interneta,
za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.