Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

RIJEKA KORANA U OGLEDALU ZDRAVLJA

Rijeka Korana, druga iza Kupe po duljini vodotoka produ�uje Plitvi�ka jezera podzemnom i nadzemnom vodom, ljepotom, �ivotom i mineralnim bogatstvom vode i tla. Sve to ide, kako pjesnik ka�e:

"Sad divljim skokom, sad mirnim tokom, s naše gore u daleko more."

U tim vrlinama i skladnostima protoka vode, kanjonskih stijena, šumovitih obala i ravni�arskog zelenila utkana je trajna ljepota i �ivot rijeke Korane, najljepšeg bisera u mozaiku naših gora i voda.

Ljepota je tek jedna vrlina u bogatstvu Korane, koja nam o�i dra�ima napaja, a uz njih Korana pru�a još �itav niz drugih sadr�aja, od kojih �e se ovdje neke od njih spomenuti i to:

Povoljan mineralni sastav uz sadr�aj joda...
Voda rijeke Korane, što se odnosi i na priobalje imaju prirodnog joda i jodnih soli – jodida te blagu radioaktivnost poput one u termalnim vrelima Topuskoga, što �ini vodu Korane ljekovitom, napose protiv ko�nih bolesti, �iv�anih bolesti i prekomjernog debljanja, protiv upale zglobova i reumatizma, bolesti srca i krvo�ilnog sustava, protiv bolesti štitnja�e i �enskih bolesti...

Prema nekim literarnim navodima izgleda da su ve� lije�nici Hrvatske vojne krajine zapazili ljekovitost vode rijeke Korane i napravili su prva, za onda mogu�a ispitivanja kemijskog sastava. Prvu pak analizu vode rijeke Korane u Karlovcu napravio je profesor Bošnjakovi� po�etkom prošlog stolje�a, a autor ove rasprave od studija Farmacije u Zagrebu kroz svoj stru�ni dio �ivota do danas napravio je stotinjak analiza vode rijeke Korane na �itavom njenom vodotoku od Plitvi�kih Jezera do Karlovca.

Poljepšava �ensku ljepotu i ja�a mušku snagu...
Narodno iskustvo, koje iz pokoljenja na pokoljenje prenosi jedna izreka, govori, da pitka i kupališna voda rijeke Korane poljepšava �ensku ljepotu i ja�a mušku snagu, u što ne treba sumnjati, ako se ima pred o�ima mineralni sastav vode. Ova blagodat Korane, �ini ju privla�nom za dodatne oblike turizma, kao zdrava pitka i kupališna voda za zdravlje i za njegu tijela i uz to za izbor najljepše dame Hrvatske, Europe i Svijeta, što se namjerava organizirati u Slunju ili u Karlovcu, a mo�da još najbolje na Plitvi�kim jezerima. Ljepote �enskog svijeta u priobalju Korane ima dosta tra�e se samo sponzori za ovaj hrvatski i me�unarodni spektakl. Isto, ali na svoj na�in vrijedi i za predstavnike jakog spola, koji bi �eljeli biti još ja�ima, u �emu �e im pomo�i pi�e vode rijeke Korane i Slunj�ice jer obadvije rijeke dolaze iz Plitvi�kih Jezera, a kupanje u Korani to �e im još pomo�i.  Da bi se Korana mogla koristiti za kupanje ljeti i zimi izgradit �e se kupa�e bazene s grijanom vodom.

Sprje�ava i lije�i gušavost...
Voda Korane je ljekovita ne samo za kupanje, nego i za pi�e, napose protiv bolesti štitnja�e - gušavosti.  Znanstvena medicina potvr�uje, da �itavo Pokoranje spada u hrvatske krajeve s najni�im postotkom gušavosti. Naime, guša ili struma nastaje naj�eš�e zbog pomanjkanja joda u organizmu. Guša ne samo da unakazuje izgled �ovjeka i �ini ga nervoznim, nego mu ote�ava disanje i gutanje te dovodi do funkcionalnih smetnji sluha, vida, psihi�ke smirenosti..., a kod male djece mo�e pridonijeti gluhonijemosti i duševnoj zaostalosti. Voda Korane sprje�ava ove pojave pa se ve� time potvr�uje narodno uvjerenje o djelovanju koranske vode na poljepšavanje �enske ljepote i ja�anje muške snage.  S pravom bi se moglo govoriti o Korani kao homeopatskom lijeku za unutrašnje i vanjske bolesti s dodatnim kozmeti�kim i afrodizija�kim svojstvima.

Ribe iz Korane su vrlo zdrava hrana
Voda Korane je �ista i bogata raznim ribama, od kojih spomenimo samo: štuku, mrenu, klena, podusta, ploticu...te pastrvu na gornjem toku bli�e Plitvicama i uz prito�nu rijeku Slunj�icu – podzemnu k�er Plitvica, a od uš�a sve do visokih slapova u Hrvatskom Blagaju ima somova. Koranske ribe su istaknuto dobra i vrlo zdrava hrana jer �ive u �istoj vodi, bogatoj mineralima i jodom, jedu �istu hranu iz ekološki naj�iš�eg kraja u Hrvatskoj.

U Korani su lije�eni ranjenici...
Profesor povijesti farmacije i medicine dr. mr. ph. Hrvoje Tartalja je našao dokaze, da su se u Korani lije�ili ranjenici i drugi bolesnici za vrijeme Hrvatske vojne krajine. I za vrijeme Nezavisne Dr�ave Hrvatske - domobrani su koristili ljekovita svojstva koranske vode u Slunju, što je još u sa�uvanom sje�anju.

Korana je okru�ena vrlo lijepim krajolicima...
Rijeka Korana te�e kroz vrlo lijepi krajolik, a vodotok joj �ini bezbroj brzaka, slapova, slapi�a, kaskada i mirnih tokova, ali i divljih skokova i spustova, pogodnih za kajak na divljim vodama. Na mirnim tokovima Korana se za ja�ih zima smrzava pa slu�i za klizalište. Ranije se je sje�eni led spremao u ledenice za ljetne potrebe. U Slunju postoji takva ledenica iz vremena Frankopana. To je obzidana prirodna spilja, koju su na�alost srpsko-�etni�ki odmetnici devastirali 1991. godine i trebalo bi ju pod hitno obnoviti jer je to spomenik nulte kategorije. Za ljetnih mjeseci voda Korane je topla, dosi�e �ak 28 ponegdje u mirnim zatonima i 30 stupnjeva Celzijevih i vrlo je ugodna za kupanje: ugo�ajno, rekreativno, higijensko, ljekovito, sportsko, izletni�ko, turisti�ko i odmarališno.

Slapovi Korane pokre�u brojne vodenice-mlinove...
Od Plitvica do blizu Karlovca ima oko pedesetak mlinica s tri do �etiri mlina - �li�ara. Svaki mlin ima vreteno sa �licama, dva valjkasto okrugla kamena, koš za zrnje, mlinsko klepetalo, oblog, vodilicu za brašno i brašnenku. U donjem dijelu vretena je vitica od drvenih �lica, na koje udara mlaz vode i vrti vreteno, koje na svome vrhu ima valjkasti mlinski kamen, koji se na vretenu vrti. Ispod ovoga je jednaki kamen koji miruje, a obadva kamena su oblo�ena drvenom oblogom, koja usmjerava brašno nastalo od zrnja izme�u mlinskog kamenja kroz  vodilicu, završno u brašnenku. Neki od mlinova �e ostati u svojim ulogama ili �e biti prenamijenjeni u male elektri�ne hidrocentrale uskla�ene s lijepim i �istim  okolišem.

Nadzemni okoliš rijeke Korane – Pokoranje je svestrano bogato...
Pokoranje je bogato šumom i sitnim raslinjem, koje prekriva ponegdje vrlo visoke stijene i strmine koranskog kanjona. Tu je raj za neke vrste divlja�i i ptica i privla�nost za doma�e i strane lovce, planinare i sve ljubitelje lijepe, uš�uvane i zdrave prirode.

Podzemni okoliš uz rijeku Koranu je speleološki bogat...
Pokoranje je kraški kraj bogat spiljama i naširoko rasprostranjenim speleološkim sustavima. Ima ih svuda ispod Slunjske plo�e, koju upravo Korana razdvaja i spaja,  a najve�i dosada poznati speleološki sustav je spilja Muškinja, na lijevoj obali Korane ispod šumske kose Mašvine. Duga je u podzemlju oko 10 kilometara i ima nekoliko ulaza. Speleologiji Slunjskog kraja trebalo bi posvetiti odre�enu pa�nju, a zelena vrata su im otvorena.

Napose istaknuta dra� rijeke Korane su njeni pitomi i divlji brzaci..
Mirni tokovi i brzaci izmjenjuju se na duljinama od 500 do 2000 metara pa i duljim. Takvi predjeli Korane, Slunj�ice, donekle Gline i napose Mre�nice, kakovih ima neposredno u gradu Slunju su izvrsni za kajakaštvo na divljim vodama za sve tri aktualne discipline, na 200, 500 i 1000 metara. U to su se uvjerili ovdje na licu mjesta najistaknutiji hrvatski kajakaši i stru�njaci iz Zagreba, koji nas posje�uju, sa �eljom da od Korane u Slunju naprave kajakašku rijeku. Vodotok je izvrstan za kajak na divljim vodama, a mo�da i za kajak na mirnim vodama u predjelima gdje je Korana široka i mirna kao na primjer u Furjanu. To vrijedi napose za vrijeme višeg vodostaja rijeke - prolje�e rano ljeto i jesen.

Korana je rijeka za ODMOR, za sport, turizam i zdravlje, za svestranost...
Rijeka Korana je podesna za sve vrste sportova na vodi pa joj ta vrlina daje dodatne sportske, turisti�ke i zdravstvene atribute. Korana je još uvijek, iako vrlo pristupa�na zapostavljeni hrvatski �ivi kapital. Tko sumnja u spomenuta svojstva i vrline rijeke Korane, neka do�e i uvjeri se u njih osobno. Korana voli ljude i dariva im se puninom svoje duše.

Mr.ph.sci Dragan Hazler

*****

Vode, jezera, slapova i šuma ima i drugdje, ali Plitvi�ka jezera samo su jedna. Rekao je to još davne 1937. Ivo Pevalek, jedan od prvih istra�iva�a Plitvi�kih jezera.

Ispod jednog od 16 plitvi�kih jezera po�inje
jedna od najzanimljivijih hrvatskih rijeka, Korana.

Stipe Bo�i� s ekipom snimatelja pratio je njezin 134 kilometra dugi i vrludavi tok sve do Karlovca, gdje je njezino uš�e u Kupu. Snimalo se i u Nacionalnom parku Plitvi�ka jezera, ljeti i zimi. Zatim Dre�nik grad i Rastoke kod Slunja, gdje još �ive mlinari koji se prisje�aju starih dana.

Pogledajte taj video zapis od oko pola sata, koji prikazuje svu ljepotu Nacionalnog parka Plitvi�ka jezera, a od 13. minute nadalje i ljepotu rijeke Korane:

Fotografijama s interneta ilustrirao,
video prilogom dopunio i
za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.