Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Saborski zastupnici i lanena ku�ina

Postojao je obi�aj da se prigodom ustoli�enja novoga pape pred njim spali lanena ku�ina, uz rije�i Sancte Pater, sic transit gloria mundi!, Sveti O�e, ovako prolazi slava svijeta! Pada mi to na um dok promatram “demokratski” izmrcvarenog Gadafija, dok slušam izlapelog Ratka Mladi�a u Haagu, ili, primjerice, vidim Ivu Sanadera pred sudom. Gledam te ljude, po mnogo�emu razli�ite, i prisje�am ih se u nekim drugim situacijama. Pukovnik koji putuje po svjetskim metropolama s tjelohraniteljicama i krdom deva,�eneral koji u Srebrenici vedri i obla�i odlu�uju�i o tome tko �e �ivjeti, a tko umrijeti… I prizor koji mi se urezao u pam�enje: pregovori školskih sindikata i Vlade prije nekoliko godina nikako da se pomaknu s mrtve to�ke. Kao deus ex machina pojavljuje se tadašnji premijer, gransenjerski ulije�e me�u okupljene pregovara�e smrknutih lica, i sa širokim osmijehom pita: “Tko ka�e da nema novaca?”. Dogovor je smjesta postignut, prosvjetari su nešto uši�arili, a premijerovo pitanje iz današnje perspektive zvu�i veoma dvosmisleno.
 
Zanimljivo mi je to kako ti raznorazni diktatori, demagozi, lideri, vo�e, O�evi nacije, vojskovo�e… malo ili ništa nau�e iz povijesti (hm, ili ih ne zanimaju psihologija i mitologija?). Svjetovna slava, svjetovna mo�… privremenog su karaktera. Tko bi gori, eto je doli…, pjeva Gunduli� u Osmanu. Ve� u prvom pjevanju rekao je sve o usudu oholih: Ah, �ijem si se zahvalila,tašta ljudska oholasti? Sve što više stereš krila, sve �eš paka ni�e pasti!, o tome kako je vlast relativna i o tome kako je izdaja doju�erašnjih suradnika izgledna. Netko tko je doktorirao knji�evnost morao bi te stihove imati u malom prstu. Ali, dakako, nije dovoljno biti humanisti�ki obrazovan, memorirati brojne sentencije, znati Deset zapovijedi, dru�iti se s knjiškim ljudima i pribivati vjerskim obredima. O svemu �emu nas u�e knji�evna, filozofsko-eti�ka djela i svete knjige, o svemu o �emu sve�enici zbore s oltara i profesori s katedara valja, ka�u mudri ljudi, u srcu svom razmišljati i u skladu s tim djelovati kako bismo se mogli oduprijeti iskušenjima koja neminovno dolaze.

Ono �emu smo svjedoci u zadnje vrijeme pokazuje da nema ni�eg novog pod Suncem: �ovjek je kvarna roba; donedavno prvi ministar ove Republike pod teškim je optu�bama. Ne zanima me u svemu tome taj konkretni pojedinac (uostalom, još nije donesen pravorijek); interesantan mi je fenomen kao takav. Što se doga�a u �ovjeku kad shvati da, dok s nekim ispija kavu, ili, bolje, dok s nekim u restoranu jede carpaccio od grdobine s gove�im ficlekima ili medaljone atlantske sipe s guš�jim jetrima, usput mo�e sklopiti kakav deal koji �e mu, a da nije ni orao ni kopao, donijeti stotine tisu�a ili milijune kuna? Kakav karakter mora imati da se odupre prilici da bez kapi prolivenog znoja, jednim potpisom, s nekoliko rije�i, mo�e ste�i imutak kojega ni sa svojom visokom pla�om ne bi stekao u nekoliko desetlje�a? Pa, mora imati sna�an, izgra�en karakter, mora biti visokomoralan, pošten… štono rije�, mora biti ono najbolje što jedan narod mo�e iznjedriti da ga zastupa, da ga predstavlja i da mu slu�i.

Koliko smo takvih, a pada mi na pamet Vlado Gotovac, imali, procijenite sami. Mnogi i premnogi potpali su pod utjecaj starogr�ke bo�ice Hibris, koja zavodi ljude da �ine djela koja im najposlije do�u glave. Kao op�i pojam, hibris ozna�ava naro�itu vrstu oholosti, uznositosti, inflacije ega koja dovodi do gubitka veze sa stvarnoš�u i do omalova�avanja pa i uništavanja ljudi. �rtvu hibrisa prepoznat �ete po, naj�eš�e nabusito izgovorenom, retori�kom pitanju: “Pa znaš li ti tko sam ja?!”. Sva trojica na po�etku spomenutih mu�eva u nekom �asu karijere upala su u zamku hibrisa, sva trojica prešla su nevidljivu psihološku granicu, sva trojica pomislila su da jesu nešto više no što doista jesu: krhka stvorenja �iji je najve�i talent veliki kapacitet za (samo)zavaravanje. Smetnuli su s uma da slava i mo� ovoga svijeta nestaju poput dima na vjetru.

Stoga, mo�da bi obi�aj spaljivanja lanene ku�ine valjalo uvesti prilikom konstituiraju�e sjednice svakog novog saziva parlamenta, kao i prilikom formiranja nove Vlade, a na ulazu u Sabor i Banske dvore staviti natpis: Memento mori.

Izvor: blog.vecernji.hr, autor Darko Miloši�

Od istog autora:

Vrhunci analnog alpinizma

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.