Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Kulturolog / digitalni znanstvenik Ivan Raos komentira odr�ano predstavljanje eliksira u zagreba�koj Esplanadi:

U Esplanadi predstavljena ideja lije�enja DUGOVJE�NOSTI - ZDRAVLJA

PREMIJERNO PREDSTAVLJEN ADR ENERGIZER HPE 40
NAJU�INKOVITIJI ANTIOKSIDANS NOVE GENERACIJE


Dr.med. Slavko Ivkovi�, prof.dr. Miroslav Radman, �upan Istarske �upanije Ivan Jakov�i� i voditelj predstavljanja ADR Energizera 


Prof. dr. Miroslav Radman:
"Zbog sposobnosti obnavljanja, svaka ljudska stanica nosi u sebi klicu besmrtnosti"

Svaka ljudska stanica nosi u sebi klicu besmrtnosti

"Zbog sposobnosti obnavljanja, svaka ljudska stanica nosi u sebi klicu besmrtnosti'', kazao je Miroslav Radman ina�e dopisni �lan HAZU i �lan Francuske akademije znanosti prigodom predstavljanja jednog od najdjelotvornijih antioksidansa sadanje generacije ADR Energizer HPE 40, koji je predstavljen u najuglednijem zagreba�kom (Hotelu Esplanada)! O dugovje�nosti �ivota i utjecaju zdravlja na ljudski vijek u �etvrtak, 20. listopada 2011. u Smaragdnoj dvorani hotela The Regent Esplanade Zagreb, govoreno je optimisti�no �ak i sa znanstvenih perspektiva ''znamo da je ljudski vijek iznimno fleksibilan i da se barem dva posljednja stolje�a produ�uje po šest sati na dan što zna�i tri mjeseca svake godine. Zato je ljudska intervencija u cilju usporavanja starenja realisti�an projekt. Budu�i da je starenje u korelaciji sa korozijom odnosno oksidacijom proteina – molekula nosilaca svih �ivotnih funkcija, koja uništava njihove funkcije i rezultira deregulacijom stani�nih aktivnosti, o�ekuje se da neutralizacija korozivnih radikala smanji putem antioksidativnih elemenata nivo oksidativnih ošte�enja te pove�a u�inkovitost sustava biokemijskog �iš�enja i molekularnih popravaka. To je ekvivalentno stani�nom pomla�ivanju''. Znanstvenik je Radman poglavito istaknuo da su mjerenja ADR proizvoda (izvidno  izvršene u MedILS-u u Splitu), pokazala da ADR proizvodi ipak u sebi sadr�e mješavine najpoznatijih antioksidanata – �ak i u posebno stabiliziranom obliku, daju i djeluju rezultatima boljima nego iti jedan drugi poznati antioksidansi.
 
Sprije�iti nastanak i neutralizirati uzro�nike oksidacije
 
Govore�i o svojstvima i djelotvornim mogu�ostima ovog hrvatskog ipak biljnog proizvoda ugledni znanstvenik i teoreti�ar dr.med. Slavko Ivkovi�, �lan Europske akademije za interdisciplinarnu medicinu i �lan znanstvenog savjeta akademije, pojasnio je njegove temeljne karakteristike i zna�nost svakodnevne primjene - naglasivši u uvodu da je uloga antioksidansa u o�uvanju zdravog �ivota od iznimnog zna�enja. Broj proteina ošte�enih oksidacijom pove�ava se eksponencijalno tijekom starenja, što rezultira akumulacijom abnormalnih proteina povezanih s ubrzanim procesom starenja i nastankom niza neizlje�ivih bolesti. Do�im broj pacijenata starijih od 40. godina koji obolijevaju od karcinoma, neurodegenerativnih i ili autoimunih bolesti u stalnom je porastu.
 
Najdjelotvorniji na�in prevencije ubrzane oksidacije ljudskih stanica i razvoja oksidativnog stresa je sprije�idba nastanka (neutralizacija uzro�nika oksidacije) slobodnih neisparenih kisikovih �estica (Reactive Oxygen Species, ROS). Njihovo formiranje na�alost pospješuju lijekovi, zaga�enja vode, zraka i hrane, UV zra�enje, radioaktivni i kemijski otpad, masna hrana, duhan, alkohol ili pak intenzivna fizi�ka aktivnost, zbog �ega su primjerice posebice ugro�eni profesijski aktivisti, tj. športaši. Na�alost, vitaminski antioksidansi, kao što su vitamini A ,C i E, pokazali su - potvrdio je Ivkovi�, minimalni antioksidacijski efekt, a klini�ki rezultati ukazuju na njihovu neu�inkovitost u prevenciji kardiovaskularnih i neurodegenerativnih bolesti. Stoga se pogrješno misli da antioksidansi nemaju djelovanje i da ne mogu sprije�iti nastanak bolesti.

Polifenoloski nevitaminski antioksidans nove generacije
 
Energizer HPE 40 je polifenolski nevitaminski antioksidans nove generacije bez toksi�nih ili drugih štetnih i ne�eljenih posljedica i izrazito sna�nog antioksidantnog djelovanja, a primjera radi �ak više tisu�a puta ja�eg od vitamina E. Sadr�i koktel prirodnih farmakološki aktivnih supstanci iznimnih antioksidacijskih svojstava – resveratrol, oligomerne proantocijanidine (OPC), likopen i EGCG (ekstrakt zelenog �aja). Kako je molekulska tako je i sama specifi�nost proizvoda proizišla tako�er i iz karakteristika inovativnog biotehnološkog postupka proizvodnje s pomo�u kojeg se postoje�i biokemijski efekti svih supstanci dodatno poja�avaju uslijed njihova sinergizma.
 
Tri primarne svrhe
 
Tri su primarne svrhe u razvoju ovog proizvoda - zaštititi DNA (proteine i lipide) od oksidacijskog ošte�enja i na ta na�in sprije�iti prije dobno starenje stanica i razvoj bolesti, djelovati na prevenciju nastanka mutiranih stanica koje uzrokuju i stvaraju tumorska oboljenja, pri tomu zaštititi unutarstani�ne mehanizme za obnovu stanica. Zahvaljuju�i pomno odabranom sastavu osmišljenom na osnovi stotina znanstvenih studija o mehanizmima djelovanja korištenih aktivnih supstanci i i dobivenim karakteristikama proizvodnog postupka i dosadašnjim rezultatima istra�ivanja samog proizvoda, dr. Ivkovi� je s pravom ustvrdio da svakodnevno uzimanje samo jedne kapsule proizvoda Energizer HPE 40 osigurava u�inkovitu i potpunu antioksidacijsku zaštitu stanica. Proizvod odr�ava fiziološke procese u organizmu i tako omogu�uje o�uvanje njegova zdravlja. Ovako izra�eno antioksidacijsko djelovanje smanjiti �e rizik od trenutno neizlje�ivih bolesti uzrokovanih oksidativnim ošte�enjem unutarstani�nih molekularnih struktura vezanih za proces preranog starenja, što su ve� pokazale studije na aktivnim supstancama koje su sastavni dio ovog proizvoda.

Istra kao regija dugovje�nosti na Mediteranu
 
Na predstavljanju eliksira dugovje�nosti �upan Istarske �upanije Ivan Jakov�i� je istaknuo da se projekt dugovje�nosti u zdravlju sa ADR linijom idealno uklapa u daljnje pozicioniranje Istre (kao hrvatske i srednjeeuropske regije) dugovje�nosti u zdravlju potvrdivši da �e Istarska �upanija ovom projektu dati svu potrebnu podršku na na�in da osigura konkretne uvjete za njegov daljnji razvoj i implementaciju.
 
Na kraju je sve nazo�ne (novinare i uzvanike) iznenadio i oduševio ipak jedan od najuglednijih svjetskih opernih pjeva�a (a svakako hrvatskih), Boris Martinovi� s novo prigodno skladanom pjesmom. Kojom Martinovi� kao dokazani vrhunski glazbeni umjetnik pjeva o �ivotnim mogu�nostima …

Nazo�ne novinare i glazbenike zaista je oduševila pjesma i ne bi se iznenadio kad bi ta pjesma Borisa Martinovi�a postala svjetski hit – kao predstavljani hrvatski eliksir koji produljuje i omogu�uje zdrav �ivot:  ADR Energizer HPE 40 !


Bitno je istaknuti da je taj proizvod - djelo stvoreno najviše zaslugom dr. Slavka Ivkovi�a,
danas Svijetu predstavljeno iz Zagreba i Hrvatske

Za portal: Ivan Raos

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.