Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Fantomski Frankopani

Ho�e li varalice krivotvorena identiteta kona�no biti raskrinkane? Protiv la�nih Frankopana pokre�e se istraga zbog prijevare u gospodarskom poslovanju! Ho�e li ona obuhvatiti sve njihove prijevare, uklju�uju�i i krivotvorenje imena radi koristoljublja?

Mo�e li se za Frankopanima raspisati tjeralica? Me�unarodna! Teško da u to itko mo�e povjerovati! Osim hrvatskog sudstva koje se našlo pred povijesnim bedemom! Hrvatska povijest mnogima je, na �alost, nepoznanica. Pogotovo onima sviklim na njeno neprekidno prekrajanje odnosno nove interpretacije povijesnih �injenica. No, kr�ki knezovi Frankopani nisu neka nepoznanica, �ak ni školarcima. Ako ništa drugo o njima ne znaju, jedno su nau�ili, jer to znaju svi vrapci na krovu: da je loza kr�kih knezova Frankopana ugašena 30. travnja 1671. godine smaknu�em Frana Krste Frankopana u Be�kom Novom Mjestu. Tako je, naime, završila Zrinsko-Frankopanska urota. S dvije odsje�ene glave: Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog. I kako sada tjeralica za tamo nekim Nikolom de Frankopanom? Tristo �etrdeset godina nakon što je umro i posljednji Frankopan! Je li nam sudstvo tako sporo ili progoni duhove?

Ustvari traga za varalicama a da toga izgleda nije ni svjesno. Odnosno zna samo za jednu vrstu prijevare. One u gospodarskom poslovanju! Naime, protiv takozvanog Nikole de Frankopana Op�insko dr�avno odvjetništvo u Zagrebu zatra�ilo je istragu zbog prijevare u gospodarskom poslovanju. Doti�ni je bio vlasnikom propale brokerske ku�e Apex vrijednosnice. Taj princ, kako se predstavljao, ostavio je Štedbanci kreditni dug od 40.000 eura i nestao. Na prijavljenoj zagreba�koj adresi ne mo�e se na�i ve� više od godinu dana. Sudstvo tra�i pomo� policije, a kako doti�ni varalica zapravo �ivi u Londonu, za njim �e morati biti raspisana me�unarodna tjeralica. No, taj Nikola de Frankopan, naravno, ne mo�e biti Frankopan. On je u stvarnosti Nikola Doimi di Delupis. Kao takav s vjerodostojnim papirima (pravovaljanom grbovnicom) bio je upisan u Hrvatski plemi�ki zbor koji ga je izbacio iz svojih redova „zbog la�nog predstavljanja i povrede eti�kih normi“, onog trena kad se po�eo la�no predstavljati Frankopanom. No, i prije toga Nikola Doimi di Delupis (punog viteškog imena Vjekoslav Nikola Antun Doimi di Delupis) uz pravni�ke savjete svoje švedske supruge Ingrid Detter pokušao je posezati za povijesno unosnim imenima Šubi� i Zrinski, da bi na kraju ocijenio da su Frankopani najunosniji jer su neko� u posjedu imali �etvrtinu Hrvatske. Samozvana princeza Frankopan, Ingrid Detter, ina�e bez plemi�kog porijekla, ne zna razliku izme�u prin�eva, kne�eva, vitezova (Frankopani nikad nisu bili prin�evi), ali zna kako se mešetari pa je odmah �im je „postala“ Frankopankom po�ela isticati svoje povijesno pravo na neke frankopanske posjede kojih su se novope�eni Frankopani s toga razloga do�epali po bagatelnim cijenama: Ribnik, Bosiljevo, 50.000 �etvornih metara obalnog zemljišta na Krku (povratak Frankopana na Krk!), podno Vrbnika, zagreba�ki neboder na Jela�i�evu trgu…

U Zagrebu je ta fantomska obitelj Frankopan, na �elu s Nikolom Doimi di Delupisom, osim brokerske ku�e Apex vrijednosnice imala i tvrtku Listopad nekretnine (kupila kr�ku zemlju) i Frankopan nekretnine (kupac nebodera). Op�insko dr�avno odvjetništvo trebalo bi sada povezati taj „frankopanski“ lanac unutar kojeg to nije jedina pravno i poslovno sumnjiva stvar. I istragu proširiti kako bi se pravno raskrinkao krivotvoreni identitet obitelji Doimi di Delupis koja je zaslugom poštenih predaka u plemstvo upisana viteškim redom 184 godina nakon što su knezovi Frankopani izumrli. Premda je medijski javno više puta unatrag petnaestak godina upozoravano na la�ni identitet „Frankopana“ Doimi di Delupis, hrvatsko odvjetništvo, iako je rije� o ka�njivom djelu, dosad nije reagiralo. Ho�e li slu�aj „Apex vrijednosnice“ kona�no raskrinkati te varalice? Bar u ime �asne povijesti Frankopana i Hrvatske.

Izvor: Vjesnik.hr, napisala Vesna Kusin

*****

O la�nim Frankopanima pisao je svojevremeno i Nacional:

Hrvatska misija la�nih Frankopana

*****

Vezani �lanci:

Obitelj Doimi di Lupis i njihovo la�no predstavljanje
kao obitelj Frankopan-�ubi�-Zrinjski


Urota Zrinsko-Frankopanska

Predavanje Nenada H�lbla:"KR�KI KNEZOVI FRANKOPANI"

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.