Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Jo� ne znaju tko je granatirao Dubrovnik


foto arhiva Novog lista

Odgovori pokazuju da ve�ina Srba ne zna da Dubrovnik nikada u povijesti nije bio u sastavu srpske dr�ave

Uhi�enje Ratka Mladi�a je pozitivna i dugoo�ekivana vijest, ali je pitanje ho�e li to zaista biti veliki doprinos pomirenju na prostoru bivše Jugoslavije, kako je to procijenio predsjednik Srbije Boris Tadi�. 

Poznato je kako je za ratove u bivšoj Jugoslaviji najodgovornija Srbija na �elu sa Slobodanom Miloševi�em , pa je logi�no o�ekivati da �e upravo njegovi nasljednici na vlasti najviše pridonositi rekoncilijaciji.

No, pitanje je s kime �e, u Srbiji, Tadi� pridonositi pomirenju. U tom pogledu, prosje�no stanje duhova u Srbiji je �alosno. 

Istra�ivanje koje je prije godinu dana proveo beogradski Centar za ljudska prava,  uz potporu EU, pokazalo je da je najve�em dijelu srpskih gra�ana i danas svi drugi krivi za rat, da ne prihva�aju odgovornost za ono što se dogodilo, a još danas ne znaju, ili ne �ele znati, što se zapravo dogodilo. 

 Ve�ina srpskih gra�ana ni danas nema pojma kakav je zlo�in po�injen na Ov�ari, pokazalo je istra�ivanje.

Što se ti�e zlo�ina za koje se smatra odgovornim Ratka Mladi�a, �ak 30 posto njih ne zna što se dogodilo u Srebrenici, a tek svaki peti gra�anin Srbije (19 posto) zna da se tamo dogodio »masakr Muslimana«. Svaki tre�i gra�anin ne zna koliko je vremena Sarajevo bilo pod srpskom opsadom, tijekom koje su �ivot izgubile tisu�e Sarajlija. Svaki peti gra�anin još vjeruje da te opsade uop�e nije bilo. 

Srpski Dubrovnik

O  opsadi Dubrovnika svojedobno je grmio cijeli svijet, ali 40 posto ispitanih Srba ni danas »ne zna« tko je bombardirao Dubrovnik. Još 14 posto njih smatra da taj biser kulturne baštine uop�e nije bio granatiran. Tek svaki peti ispitanik ispravno je odgovorio da je za granatiranje odgovorna JNA. 

To neznanje nije slu�ajno. Odgovori pokazuju da ve�ina Srba ne zna da Dubrovnik nikada u povijesti nije bio u sastavu srpske dr�ave.  �ak 45 posto njih smatra da je bio srpski, a još je šokantnije da je ta neistina daleko raširenija me�u visokobrazovanim ljudima (55 posto), nego kod gra�ana s osnovnom školom (37 posto). �ak 62 posto ispitanika misli kako Hrvatska u srednjem vijeku nije imala dr�avnost, a da je Crna Gora nezavisnost prvi put stekla tek 2006. godine. 

Najve�i dio Srba, tako�er, ne zna da Beograd nije bio u sastavu Dušanova carstva.  Ne znaju ni da su po�etkom 19. stolje�a Turci bili ve�ina stanovništva u Beogradu, da je grad imao više od stotinu d�amija, od kojih su gotovo sve uništene.

Istodobno, ve�ina pravoslavnih crkava i manastira sagra�enih u doba Otomanskog carstva je o�uvana, ali ve�ina Srba, prema istra�ivanju, danas pogrešno vjeruje da su ih Turci uništili. 

Obra�ivanje naroda

Istra�ivanje je potvrdilo da je srpska javnost i dalje preoptere�ena etnocentrizmom i mitovima , jer najve�i dio Srba i dalje smatra da je poraz srpske vojske na Kosovu najzna�ajniji doga�aj u nacionalnoj povijesti. U srpskoj javnosti stoga nema dovoljno racionalnog gledanja ni na ratove po�etkom devedestih godina.

Srpskim su gra�anima za ratove krivi drugi narodi na �elu s Hrvatima, a u najboljem slu�aju odgovorni su »Miloševi� i Tu�man podjednako«. 

 a iš�ašeno promatranje svijeta, dakako, najodgovorniji su srpski vladaju�i krugovi – politi�ki, crkveni i »znanstveni« – koji su sustavno manipulirali mišljenjem svoga naroda, osobito od po�etka osamdesetih godina prošlog stolje�a.

Obra�ivanje naroda trajalo je jako dugo, pa ne treba o�ekivati da �e se njegovo mišljenje brzo promijeniti. Svaki, nepatroniziraju�i, napor za pomirenje s drugim dr�avama i narodima na podru�ju bivše Jugoslavije – kakav �ine demokratske snage koje sada podupiru predsjednika Tadi�a – hvale je vrijedan.

No, o�ito je da �e Tadi� i njegovi pristaše najviše posla pritom imati kod ku�e, u vlastitu narodu.

Izvor: novilist.hr, autor: Branko Podgornik

Vezani �lanci:

Uhi�en Ratko Mladi�

Srpska presezanja za hrvatskom kulturom


 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.