Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

David Icke o 2012. godini

Istra�ivanja su pokazala da postoji puls, elektri�ni signal, koji je emitiran iz središta galaksije Mlije�ni put prema našem Suncu (i drugim suncima), a odatle na Zemlju. Ljudsko srce hvata taj puls, prenosi ga u mozak, i on odatle odlazi do stanica tijela. Kada taj puls, ta vibracija, pro�e kroz taj slijed nedirnuta i nenarušena, ljudsko bi�e je jedno sa svemirom. Svaka je stanica povezana i u harmoniji sa svemirskim pulsom. Me�utim, ono što tome staje na put su niskovibracijske emocije (strah) i neravnote�a koja razbija krug i, još jednom, odvaja ljude od Zemlje i šireg svemira. Veza srce-mozak kod ve�ine je ljudi prekinuta zbog razdvajanja glave i srca, intelekta i intuicije, tjelesnog i duhovnog. Razlog zašto danas Illuminati (tajni vladari) tako ubrzavaju provo�enje svog Programa (mikro�ipovi, GMO, Chemtrails …) je u tome što znaju da se nalaze pred kolosalnim izazovom.

Stvaranjem upravljaju energetski ciklusi.Na jednoj razini vidimo ih u zemljinim dobima, prolje�u, ljetu, jeseni i zimi. Ali postoje i daleko ve�i ciklusi, tako�er, i njih su u brojevima i simbolima zabilje�ili drevni narodi kao što su Sumerani, Egip�ani, Indijci, Kinezi, Maje iz Srednje Amerike i ameri�ki Indijanci poput naroda Hopi iz Arizone. Oni su mjere ciklusa Sun�eve, Mjese�eve i drugih svemirskih energija koje transformiraju Zemljina energetska polja, a time i �ivot na ovom planetu. Mi se danas nalazimo usred mo�da najve�eg od tih transformacijskih ciklusa, koji se doga�a, kako se procjenjuje, samo jednom u svakih 26.000 godina (ciklus koji se zove procesija), i majanski kalendar predvi�a da je kriti�na to�ka prijelaza 21. prosinca 2012. To je stvarna �arišna to�ka transformacije, a ne izmišljeno novo tisu�lje�e. Ti ciklusi svijesti su poput vrata ili portala koji se otvaraju za one koji su spremni pro�i kroz njih u jedno puno više stanje svijesti.

Kad se propusti iskoristiti otvaranje ovih vrata, ciklus po�inje iznova dok se ne otvore druga vrata. Ali ono s �im se sada suo�avamo, �ini se, nisu toliko vrata koliko golemi ponor mogu�nosti za globalnu transformaciju kakva nam je iz sadašnje perspektive nevjerojatna.Tekstovi raznih religija i misterijskih škola to otvoreno i simboli�ki najavljuju ve� tisu�ama godina. Sada postoje fizi�ki, duhovni, a u sve ve�em broju i znanstveni dokazi koji potvr�uju da se nalazimo pred takozvanom „Velikom smjenom doba“.

Niz doga�aja koje je Gregg Braden opisao u knjizi Awakening To Zero Point (Otkrivanje nulte to�ke), potvrdio je da se vremena mijenjaju. 1991. otkrivena je nova frekvencija koja titra iz središta spirale naše galaksije Mlije�ni put, a sonda Ulysses je 1994. poslana da istra�i promjene na Suncu. Od sredine 1980-ih traje zastrašuju�e pove�anje u�estalosti solarnih baklji i bljeskova rendgenskih zraka. Ulysses je otkrio da se magnetsko polje Sunca ubrzano smanjuje. O�itanja na sjevernom i ju�nom polui ekvatoru bila su daleko ni�a od o�ekivanih.

Tako�er, dok se Sunce hladi, planeti Sun�evog sustava, posebno oni vanjski postaju sve topliji. To sugerira da toplina planeta potje�e iz njihove unutrašnjosti, iako to mo�e biti stimularno magnetskim i elektri�nim promjenama u Suncu. Istovremeno, dok su se na Suncu doga�ale to promjene, oluja na Jupiteru, koju su prvi put dokumentirali Kinezi prije 3.000 godina, tako�e je pokazala iznenadne promjene. Ogromna spirala unutar te Jupiterove oluje po�ela se okretati u drugom smjeru. Udarni valovi idruge pojave izazvane udarom kometa Shomemaker-Levy u Jupiter 1994. tako�er su sudjelovali na širi Sun�ev sustav, uklju�uju�i i Zemlju. Jasno je da su se promjene u Sun�evom magnetskom polju odrazile i ovdje.

Zemlja je divovski magnet s razli�itim razinama koji vrtnjom stvara magnetsko polje. Što se zemlja br�e vrti,magnetsko je polje ja�e i guš�e. Prije dvije tisu�e godina to magnetsko polje dosegnulo je vrhunac svog intenziteta u trenutnom ciklusu, i od tada neprekidno slabi, jer se planet vrti sve sporije i sporije, tvrdi Braden. Polje je sada 50% slabije nego što je bilo prije 1.500 godina, i brzina tog opadanja rapidno se pove�ava. Nema potrebe za panikom, jer je sve to dio prirodnog ciklusa, du�e i neizmjerno sna�nije verzije godišnjih doba. Zajedno s tim dolaze vijesti da se Zemljina rezonantna frekvencija, njen sr�ani ritam, ako tako ho�ete, rapidno ubrzava. Ta frekvencija, zvana bazna rezonantna frekvencija ili rezonancija Schumanove šupljine, otkrivena je 1899. Od tog vremena do sredine 1980-ih imala je konstantan puls oko 7,8 Hz ili 7 ciklusa u sekundi. Ali �ini se da se od 1986.-87. on po�eo ubrzavati. Do kraja 1995. je prema istim procjenama dosegnuo 8,6, a posljednje što sam u vezi s tim �uo je da je prošao 10 i da još uvijek raste.

Greeg Braden vjeruje da bi u majanskoj godini transformacije 2012., Zemljina rezonancija mogla biti 13 ciklusa u sekundi, dok bi njeno magnetsko polje moglo biti na nuli ili blizu nule. On to zove nulta to�ka, kad �e Zemljino magnetsko polje gotovo nestati, jer �e se rotacija planeta zaustaviti. To ne zna�i da ne�e biti gravitacije, jer nju stvaraju druge pojave, a ne vrtnja planete. �ini se da se tako nešto dogodilo barem �etrnaest puta u posljednjih 4,5 milijuna godina. Procjenjuje se da se posljednji put dogodilo prije oko 11.-13.000 godina, što je vremenski okvir koji se poklapa s mnogim procjenama vremena kraja Atlantide i po�etka oporavka od te velike kataklizme nakon pribli�no 10.500 pr. Kr. Prije 13.000 godina bila je sredina velikog ciklusa od 26.000 godina koji sada završava, još jedno vrijeme velikih promjena. Ne tvrdim da �e se Zemlja prestati vrtjeti, samo da Braden sugerira tu mogu�nost.

Ljudi poput Bradena procjenjuju da �e se Zemlja prestati vrtjeti na nekoliko dana prije nego što se po�ne vrtjeti u suprotnom smjeru. Kao što mo�ete vidjeti kad se preokrene tok struje kroz �eljeznu šipku, preokrenu se polovi. Kad se planet po�ne vrtjeti u drugom smjeru, tok struje �e se obrnuti, što zna�i da se moraju obrnuti i polovi. Kad bi se planet prestao vrtjeti, jedna strana Zemlje bi u tom razdoblju bila neprestano osun�ana, a druga u tami, i to je ono za što drevni narodi tvrde da se dogodilo prije više tisu�a godina. Peruanci su govorili o dugim no�ima od tri dana, a u bibliji se spominje dan koji je trajao 20 sati – najdu�i dan. Pleme Hopiza bilje�ilo je da je Sunce dvaput izašlo u jednom danu. Prvo je izašlo na zapadu i zašlo na istoku, a kasnije je izašlo na istoku i zašlo na zapadu, i takav ciklus traje do danas. Druge drevne pri�e govore da je sunce nekada izlazilo na zapadu i zalazilo na istoku, što je još jedan znak da se Zemlja okrenula u suprotnom smjeru. Ranih 1990-ih dok sam tek postajao svjestan tih stvari,primio sam kanalizirane informacije od jednog medija koji je rekao: „Svijet se mijenja i sjever �e postati jug, a istok zapad. Tako je zapovijedano od po�etka vremena“.

Pun pogodak �ini se. Brian Desborough, kalifornijski znanstvenik-istra�iva�, tako�er mi je rekao da se zbivaju neki veliki geofizi�ki fenomeni koji su predmet medijske blokade. On potvr�uje da zemljino elektromagnetsko polje slabi eksponencijalnom brzinom i da �e uskoro do�i do nule. Poput mene, on vjeruje da se nalazimo pred geološkom, najbla�e re�eno, vo�njom po grbavom terenu. Ameri�ka geološka slu�ba ka�e da Zemljino magnetsko polje pada do nule svakih 500.000 godina, zatim polako ja�a, i da su to razdoblja kataklizmi�kih promjena na Zemlji, potresa i vulkana zbog privremenog zastoja u vrtnji planeta. Ja mislim da se to doga�a �eš�e.

Prema Brianovim kontaktima, Sun�evo magnetsko polje ve� je palo na nulu, i �ini se da je doseglo višu razinu pretvaranja vodika u helij. On ka�e da se solarne baklje javljaju iznad i ispod Sun�evog ekvatora na geografskoj širini od 19,5 stupnjeva. To je to�ka u kojoj se razmjenjuje energija izme�u rotiraju�ih sfera, i to je geografska širina na kojoj su na Zemlji smještene piramide. Pratili smo vezu izme�u promjena u titranju od središta galaksije preko promjena na Suncu do promjena na Zemlji.One idu dalje do ljudskog srca, zatim mozga i do svake stanice tijela. Što više otvorite svoje srce, to �e ovaj tok biti ja�i i br�e �ete se uskladiti srastu�im vibracijama i transformirati u više stanje svijesti. Ako zatvorite svoje srce i svoj UM, opirat �ete se tim promjenama i sve više i više vaše energije trošiti �ete na borbu s energijama koje �e transformirati vaš �ivot i osloboditi vas. Tako�er, vaše �e tijelo biti sve slabije sinkronizirano s energijom oko vas, i mentalne, emocionalne i fizi�ke posljedice bit �e o�igledne. Mo�ete stajati u toj brzoj rijeci pokušavaju�i je zaustaviti, ili se mo�ete opustiti, le�i na zra�ni madrac i ploviti s njom. To je vaš izbor, i što god se dogodilo, vi �ivite vje�no.

Ako dopustimo sebi da nas pro�me to visoko frekvencijsko svjetlo, naša tijela �e se popraviti i ne�emo starjeti. �ivjet �emo u fizi�kom tijelu neograni�eno dugo, ako to budemo �eljeli, a naše mentalne i psihi�ke mo�i bit �e bezgrani�ne.

Drevni narodi znali su za te velike cikluse promjena, i drevni su kalendari Egip�ana, Maja, Tibetanaca i drugih završavaju u razdoblju koje sad pro�ivljavamo. Maje su tvrdili da �e do�i do prijelaznog razdoblja izme�u starog i novog svijeta dok jednu verziju vremena bude zamjenjivala druga. To su razdoblje zvali „bezvremenost“ i rekli su da �e to po�eti u srpnju 1982. i dovesti do preokreta 21. prosinca 2012. U�inak svega toga na �ovje�anstvo lako je vidjeti. U posljednjih nekoliko godina posjetio sam više od dvadeset zemalja, i u svima njima odvija se bu�enje. Nipošto se još ne radi o ve�ini, ali broj ljudi raste iz dana u dan dok ih ova duhovna budilica budi iz njihovog sna. Ubrzavanje vibracije zemlje, i zapravo cijele galaktike, uzrok je osje�aja da vrijeme prolazi sve br�e i br�e. To je iluzija, jer vrijeme zapravo ne postoji, ali mi imamo takav osje�aj zato što je frekvencija sve br�a i br�a. Sje�am se kako mi je po�etkom 1990-ih jedan medij prenio kanaliziranu poruku da dolazi dan kad �e se �initi da vrijeme prolazi toliko brzo da �e to biti zastrašuju�e. Taj je trenutak blizu. To nije nešto zbog �ega bi se trebali zabrinuti, nego samo prirodan ciklus, ali �e predstaviti mnoge izazove, a time i beskrajne mogu�nosti.

Kao i sav fizi�ki svijet, svemir je hologram – zrake svjetlosti koje sudaraju�i se stvaraju privid trodimenzionalnog oblika. To je kao da bacate kamen�i�e u baru i gledate valove koji se sudaraju i stvaraju uzorke. Dvojica znanstvenika iz Sjedinjenih dr�ava, Terrance i Dennis McKenne, iznjeli su mišljenje da je svemir hologram od 64 vala ili vremenske skale, i da je to razlog zašto imamo 64 heksagrama I-Chinga, 64 klju�a Stabla �ivota i 64 kodova DNA. Njihova kompjuterska analiza sugerira da �e sva 64 vala istovremeno posti�i najvišu vrijednost 2012. To �e sljede�ih par godina �initi razdobljem zapanjuju�ih promjena. McKenne ka�u da se brzina promjena udvostru�ila u sve kra�em i kra�em vremenskom okviru, što se manifestira u vidu skokova u tehnološkom razvoju u proteklom stolje�u. Predvi�aju�i stanje u budu�nosti, ka�u da �e se to nastaviti do transformacijske godine 2012., kad �e u tom razdoblju od 364 dana biti više transformacije svijesti nego u svim prethodnim ciklusima zajedno. Nakon toga �e do�i šestodnevni ciklus u kojem �e se doga�aji odvijati još br�e, i u posljednjih 135 minuta dogodit �e se još osamnaest enormnih skokova ljudske svijesti, s kulminacijom u posljednjih 0,0075 kad �e ih se dogoditi još 13. Nekako mislim da ne�emo gledati tko �eli biti milijunaš dok se to bude doga�alo. Znaš draga, mislim da sam upravo prošao kroz nekoliko transformacija koje mijenjaju �ivot dok je trajala ova zadnja reklama. Jesi li za šalicu �aja?

Ubrzavanje, odnosno raspadanje vremena smatram kao klju�no po pitanju bu�enja 2012. godine i nakon. Svi smo svjedoci ubrzanja vremena, odnosno raspadanja iluzije zvane vrijeme. Nestankom iluzije vremena, �ovje�anstvo �e se usidriti u beskona�ni sadašnji trenutak, u beskona�no sada, što zna�i da �e nestati posljedica �ivljenja u iluziji vremena, STRAH. Nestankom straha, kao glavne prepreke bu�enju, �ovje�anstvo �e kona�no biti u mogu�nosti napraviti istinski izbor, odbaciti iluzije, i prepustiti se bezuvjetnoj ljubavi.

Izvor: Portal 2012 transformacija svijesti

*****

David Vaughan Icke (Leicester, Engleska, 29. travnja 1952.), bivši engleski nogometni vratar i vrlo popularni sportski komentator.
U mladosti je bio opsjednut nogometom, no teška bolest sprije�ila ga je da napravi karijeru. Pomirivši se s �injenicom da ne�e biti nogometaš, Icke se posvetio ekologiji i postao glasnogovornik Britanske stranke zelenih. Stekao je zavidnu reputaciju i nastupima na televiziji, no krajem 80-ih prestao se time baviti te po�eo pisati knjige. Prekretnica u njegovom �ivotu nastupila je kad je uspostavio kontakt s jednom iscjeljitelicom i medijem, te kad je u Peruu i sam do�ivio misti�no iskustvo koje ga je, ka�e, definitivno otvorilo za mnoge spoznaje o sebi i svijetu oko sebe. Po�eo je dr�ati predavanja i putovati cijelim svijetom. Ispo�etka su ga mnogi dr�ali za lu�aka i komedijaša, no nakon serije globalnih bestselera ... „Istina �e te osloboditi“ (And The Truth Shall Set You Free), „Djeca Matrice“ (Children of the Matrix), „Alisa u zemlji �udesa i uništenje svjetskog trgovinskog centra“ (Alice in Wonderland and the World Trade Center Disaster) te kona�no „Najve�a tajna“ (The Biggest Secret), uz obilje video i audio izdanja, intervjua i predavanja na Brixton Academy u Londonu 2006., na Ickea se po�elo mnogo ozbiljnije gledati i o njegovim teorijama promišljati s du�nim poštovanjem. (hr.wikipedia.org)

Više o Davidu Ickeu na linku ispod slike:


David Icke

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.