Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

TAJNE POD PLAHTAMA - Sve Chopinove ljubavi

 


Frederic Chopin

U dvjestotoj godi�njici ro�enja Frederica Chopina, u godini koja ga slu�beno slavi, jo� su se jednom otvorile polemike o intrigantnom �ivotu i veli�anstvenom djelu ove glazbene ikone. Veliki pjesnik klavira napisao je neke od najljep�ih skladbi za ovaj instrument u romanti�nom stilskom razdoblju.

Od sedme godine, kada je napisao prvu polonezu za klavir, pa sve do kraja �ivota, ostao je vjeran tom instrumentu. Svaka �ast glazbi, no nije li i lepeza intrigantnih povoda iz biografije bila magnetom koji je privla�io Chopinove fanove i slu�atelje profinjena uha?

Moralni vampir
Ne �udi da je upravo emocionalni svijet nepokolebljivog poljskog patriota, koji je cijeli �ivot patio za rodnom grudom i voljenom zemljom, bivao "primarnom sirovinom" u tuma�enju glazbe ali i predmetom istra�ivanja onih koji su se velikim skladateljem bavili. U tim naklapanjima i spekulacijama u prvi je plan uvijek dolazila njegova desetogodi�nja veza i sudbinska povezanost sa spisateljicom George Sand.

Na tom "detalju" lomit �e se koplja o skladatelju kojega svatko zna, ali malo tko poznaje. Ostaje tajnom koliko je dru�i�ina emancipacija unijela nemir i otvorila o�i umjetnikovoj skru�enosti, promijenila mu �ivot, pretvoriv�i ga u kico�a, politi�kog konzervativca, snoba... Strogi klasi�ar, makar mu je glazba davala za pravo biti revolucionarom, prezirao je romantizam prijatelja Liszta, Schumanna i Mendelssohna. Pijanist Andras Schiff, koji Chopinovoj glazbenoj ostav�tini i interpretaciji prilazi s posebnom pa�njom i po�tovanjem, glasan je u optu�bama na ra�un njegova antisemitizma.

Rezultat je to eha tektonskih poreme�aja 19. stolje�a, a najte�e optu�be stizale su od poljskog pjesnika Adama Mickiewicza za kojega je veliki skladatelj bio "moralni vampir". Bio je to logi�an odgovor nakon �to se Chopin oglu�io na apele dvaju prognanika koji su mu se obratili za dru�tveni anga�man dok je bio na vrhuncu slave. No nije samo Sandova obilje�ila njegov �ivot, nekoliko je njih ostalo zapisano po Chopinovu crtovlju.

Prvo se zaljubio u 16-godi�nju Mariju Wodzinsku, zaprosio ju je, ali je njegovo krhko zdravlje bilo razlogom razlaza. Lije�enje je do daljnjenga odgodilo vjen�anje. Chopin je Marijina pisma spakirao u veliku omotnicu na kojoj je pisalo "Moja tuga". Skladbe inspirirane tom vezom poslao je Wodzinskoj. Potom utjehu nalazi u poljskoj grofici, svojoj u�enici, Delfini Potockoj, kojoj posve�uje veli�anstveni "Minutni valcer".

Tajna veza
Francusku knji�evnicu i feministkinju, punim imenom Amantine Aurore Lucille Dupin, iskusnu baronesu Dudevant, susreo je na jednoj zabavi u Parizu. Bila mu je odbojna! Nosila je hla�e, �i�ala nakratko kosu, pu�ila cigarete, zagovarala ravnopravnost spolova i bila jedna od rijetkih �ena koje su �ivjele od svoga pera te se nisu bojale javno iznositi mi�ljenje.

Resile su je, za ono vrijeme, napredne dru�tvene ideje i burne ljubavne avanture, a me�u ostalima i ona s pjesnikom Alfredom de Mussetom. "Koja antipati�na �ena je ta Sand! No, je li ona doista �ena? Naginjem sumnji", komentirao je prijatelju Ferdinandu Hilleru. Dvije su godine vezu dr�ali tajnom, a najpoznatija epizoda iz njihova zajedni�koga �ivota je zima provedena na Mallorci, kamo su oti�li s njezino dvoje djece ne bi li blaga klima popravila Chopinovo zdravlje.

S njegovom bole��u Sand je postajala vi�e njegovateljicom nego ljubavnicom, pa ga je znala nazivati svojim "tre�im djetetom". Godine 1847. objavljuje novelu "Lucrezia Floriani" o bogatoj glumici i bole�ljivu princu, u kojoj skladatelj razaznaje njihovu �ivotnu pri�u. Mirenje prijatelja bilo je neuspje�no, uslijedio je prekid. Zanimljivost je da je upravo George Sand u svojoj "Autobiografiji" vidovito notirala da �e Chopinova djela jednom svirati i orkestri! Dvije godine pred smrt velikog je skladatelja "mu�ila" jo� jedna ljubavna avantura.

U �kotskoj 1948. godine zaprosila ga je biv�a u�enica i �tovateljica, imu�na Jane Wilhelmine Stirling. Njegu, financije i lagodniji �ivot ipak je odbio. Njegovo umjetni�ko stvarala�tvo okon�ala je te�ka bolest u 39. godini �ivota. Umro je od tuberkoloze, 17. listopada 1849. Pored njega su bili sestra mu Ludwika, slikar Eugene Delacroix i grofica Potocka. Chopinova inspirativna glazba bezvremena je i poticajna pri�a o nemogu�nosti sporazumijevanja s ljudima, o o�ajnoj �elji za ljubavlju koju je tako te�ko u �ivotu prona�i, a lagano izgubiti. Junaci i jesu tu da u kona�nici gube! U Chopinovu slu�aju, sre�om, pobje�uje besmrtna glazba.

Chopin kao inspiracija
Iako su se Chopina (i Sandove) doticali brojni umjetnici, najzanimljiviji hommage na�inio je verist Giacomo Orefice, milanski skladatelj. Bio je opsjednut Chopinovom glazbom pa je godine 1901. napisao operu u �etiri �ina "Chopin". Opere se sjetilo kazali�te u Wroclawu u sije�nju ove godine postaviv�i je na repertoar u ovoj zna�ajnoj godini. Dubrova�ka glazbena kriti�arka Ileana Grazio u �asopisu "Dubrovnik" podsjetila je na jedinu hrvatsku premijeru istog naslova u zagreba�kom HNK-u 1915. godine. Ma�arski skladatelj Raul Maria Madera 1917. godine napisao je operu "Bijeli orao", u cijelosti inspiriranu Chopinovom glazbom. I �uveni Manuel de Falla u glazbenoj ostav�tini ima i nedovr�enu operu "Fuego fatuo", ra�enu po Chopinovim glazbenim motivima. Ovogodi�nja "Zima u Mallorci" poljske autorice Marte Ptasinske, profesorice kompozicije na sveu�ili�tu u Chicagu, jo� je jedno Chopinovo uprizorenje na daskama.


Hrvati slavili 24 sata
Chopin je �ovjek s dva ro�endana, s onim 22. velja�e, koji je upisan u rodni list, i onim 1. o�ujka, kada ga je majka obasipala ro�endanskim darovima. Enigma s ro�enjem bila je povodom da se Chopinova godina u Var�avi obilje�i cijelim tjednom, od 22. velja�e do 1. o�ujka. I glazbeni svijet u Hrvata prisjetio se velike obljetnice, Zagreb je u Hrvatskom glazbenom zavodu 24 sata slavio Chopinov ro�endan i tako se na najbolji mogu�i na�in pridru�io europskim metropolama koje su se prisjetile maga klavira. Chopinovom glazbom pijanist Kemal Geki� zavrijedio je na ovogodi�njem Splitskom ljetu Juditu, pijanist Dalibor Cikojevi� potpisao je sa Sveu�ili�tem Chopin u Var�avi ugovor o suradnji, a njegov kolega �uro Tikvica postao je predsjednikom obnovljenog Chopinova dru�tva u Zagrebu.

Izvor: Slobodna Dalmacija, Igor BRE�AN

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.