Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

15. SIJE�NJA -
DAN KADA JE HRVATSKA ME�UNARODNO PRIZNATA

Hrvatska je 15. sije�nja 1992. postala me�unarodno priznata zemlja i uspostavila je diplomatske odnose s Njema�kom, dr�avom koja je odigrala bitnu ulogu u priznavanju Hrvatske u svijetu zalo�iv�i svoju sveukupnu politi�ku i gospodarsku te�inu kako bi pokrenula pasivnu Europu i potaknula ostalih jedanaest �lanica Europske zajednice da priznaju neovisnost i suverenitet RH.

15. sije�nja 1992. - bit �e zlatnim slovima uklesan u cijelu, �etrnaeststoljetnu, povijest hrvatskog naroda na ovome prostoru, za nas svetom tlu izme�u Mure, Drave, Dunava i Jadrana. Nakon �to je proglasila svoju samostalnost i suverenost, i raskinula svoje dr�avno-pravne veze s biv�om jugoslavenskom dr�avnom zajednicom, Republika Hrvatska postigla je i me�unarodno priznanje svoje neovisnosti, rekao je te ve�eri Predsjednik Franjo Tu�man u obra�anju naciji preko televizije.

Toga dana Hrvatsku su za redom priznale: Belgija, Velika Britanija, Danska, Malta, Austrija, �vicarska, Nizozemska, Ma�arska, Norve�ka, Bugarska, Poljska, Italija, Kanada, Australija, Francuska, Finska, �vedska. To su ve� prije u�inile Sveta Stolica, Njema�ka, Island, Estonija, Litva, Latvija, Slovenija, Ukrajina i San Marino.

Zemlje koje su prednja�ile u diplomatskim nastojanjima za me�unarodno priznanje Hrvatske, svakako su bile Sveta Stolica i Njema�ka. Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, jo� je 3. listopada 1991. godine objavila da radi na hrvatskome me�unarodnom priznanju. Njema�ka je priznanjem Hrvatske jo� 18. prosinca 1991. godine izazvala prijekore, ali i pokrenula nezaustavljivu diplomatsku akciju me�u ostalim tada�njim �lanicama Europske zajednice. Kada su ostale zemlje te organizacije, dana�nje Europske unije, priznale Zagreb, Bonn je istodobno s njim ve� potpisao protokol o uspostavi diplomatskih odnosa.

Sljede�ih su dana europski pisani i elektroni�ki mediji gotovo bez iznimke pozdravljali odluku svojih vlada. Izuzev njema�kih medija, koji su priznanje Hrvatske slavili i kao njema�ku diplomatsku pobjedu, ostali su isticali da su politi�ari za zaka�njenjem shvatili �to se doga�a u tada�njoj Jugoslaviji, kritiziraju�i njihovu dotada�nju neu�inkovitost.

Izvor: HRT - Hrvatska Radio Televizija

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.