Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

�ETIRI ISTRA�IVA�A
KOJA SU ZAUVIJEK PROMIJENILA SVIJET PIRAMIDA
Nekonvencionalni mislioci vs. ortodoksnih "znanstvenih istina"

O�ekuje se uzbudljiva velja�a u M�nchenu, Frankfurtu, K�lnu i Stuttgartu. U ove njema�ke gradove dolaze vode�i svjetski stru�njaci za piramide: dr. Joseph Davidovits, Graham Hancock, Chris Dunn i dr. Semir Osmanagi�. Oni �e od 17. - 20. velja�e 2011. odr�ati seriju konferencija pod nazivom: "Istra�va�i koji su zauvijek promijenili svijet piramida". Nakon toga ova ekipa �e posjetiti Bosansku dolinu piramida u Visokom.


Dr. Joseph Davidovits

Dr. Joseph Davidovits (Francuska) je stekao svjetsku slavu analizom blokova s Keopsove piramide 1979. godine kada je ustvrdio da je rije� o lijevanim, a ne klesanim blokovima. Egiptolozi i histori�ari su ga ismijavali zbog takvog stava sve dok nije eksperimentalnim putem dokazao da je bio u pravu. Autor je 25 knjiga o gradnji piramida i smatra se za vode�eg svjetskog stru�njaka u oblasti nauke o materijalima i anti�kog cementa. Doktorirao je kemiju u Njema�koj, konsultant je u Europskoj Uniji, osniva� je Instituta za geopolimere i dobitnik je najvi�eg ordena francuske Vlade.


Graham Hancock

Graham Hancock (Velika Britanija) je nesumnjivo najpopularniji svjetski autor i istra�iva� drevnih civilizacija. Sve njegove knjige su postale svjetski bestseleri. Prevedene su na 27 jezika i tiskane u vi�e od pet milijuna primjeraka. Po njegovim knjigama su vode�e britanske i ameri�ke TV ku�e snimile nau�no-dokumentarne serijale koji su utjecali na desetine milijuna ljudi da prihvate stajali�ta o postojanju razvijenih civilizacija prije kraja zadnjeg ledenog doba.


Chris Dunn

Chris Dunn (SAD) je sjajnom in�injerskom analizom Keopsove piramide i primjenom reverzibilnog in�injeringa opisanom u knjizi-bestseleru "Giza Power Plant", dokazao da je rije� o kompleksnom energetskom fenomenu, a ne grobnici faraona. U svojoj novoj knjizi o gradnji monumentalnih kipova u Gornjem Egiptu, ovaj in�injer s 33 godine iskustva, potvr�uje postojanje ekvivalenta laserske tehnologije i strojne obrade, a ne ru�nog klesanja radnika faraonske civilizacije, koji su imali samo jednostavne bakarne alate. Egiptolozi su vrlo uznemireni takvim tvrdnjama, jer im dvostoljetne tvrdnje zauvijek padaju u vodu.


Dr. Semir Osmanagi�

Dr. Semir Sam Osmanagi� (BiH) pronalaza� je kompleksa bosanskih piramida i prahistorijskog podzemnog labirinta u Visokom. Usprkos po�etnom masovnom skepticizmu i otporima, uspio je dokazati postojanje prvih evropskih piramida, najve�ih i najstarijih na svijetu, s najkvalitetnijim betonom koji prekriva Bosansku piramidu Sunca. Ugledni egipatski, ruski, francuski, talijanski i njema�ki znanstvenici podr�ali su ovo otkri�e svojim analizama, a Osmanagi� je postao najmla�i akademik ruske Akademije prirodnih znanosti. U svojoj novoj knjizi "Sve piramide svijeta" nametnuo se i kao vode�i istra�iva� piramida na, do sada nedovoljno istra�enim, lokalitetima Mauricijusa, Tenerife, Kine, Hondurasa, Perua, Guatemale, Bolivije, Salvadora itd.

Ovi nekonvencionalni mislioci, koji ne zavise od slu�benih stajali�ta, pomjeraju znanstvenu misao iz ortodoksnih okvira. Stoga ih redovito ovacijama ispra�aju nakon predavanja na svjetskim univerzitetima i u javnim dvoranama kao nagradu za njihov znanstveni dignitet i gra�ansku hrabrost.

Broj sjedi�ta na konferencijama je ograni�en. Popust od 25 posto na ulaznice kupljene do 31. sije�nja 2011. Prijave na: info@wwsag.com

*****

- Dr. Semir Osmanagi� u�estvovat �e na konferencijama "Otkrivanje drevnih civilizacija"
5. o�ujka 2011. u Houstonu (Texas) s istra�iva�ima Andrewom Collinsom i Chrisom Dunnom te 5. studenoga 2011. u Phoenixu (Arizona) u dru�tvu s autorom "Zabranjene arheologije" Michaelom Cremom. Prijave za konferencije: rita.mills@tnetimes.com

"Magija arheologije je vra�ena na europsko tlo."

Izvor: "Bosnian Pyramid of the Sun Foundation"PS:

Pogledajmo nekoliko video priloga s predavanja Dr. Semira Sama Osmanagi�a (EN):

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.